DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nova naredba o izvoznicama za drvo. pa će valjda za par dana biti proglašena. Pooštren
je Zakon o šumama protiv trgovca, koji kupuju kradeno drvo i donesene Uredbe


o visokim kaznama za trgovce i za pilane. Predlažu se mjere, da bi se presuđene
otštete ubirale i utjerivale na isti način kao porez.
G. Bećiragi ć u vezi sa štetama nadopunjuje, da bi kod novih odredaba o
kaznama pilanara trebalo isposlovati, da pilana u slučaju kazne, mora svoju kaznu
zabrane rada izdržati, pa onemogućiti da vlasnik ovu kaznu izbjegne prodajom pilane,
ili prenosom na drugo lice.
G. J o z i ć primjećuje, da će ubiranje šumske štete biti silno oteščano radi zakona
o zaštiti zemljoradnika.
G. Koludrovi ć iznosi prilike u Dalmaciji, gdje se na pr. u području Unske
pruge vrši sječa borova. Šumokvarac iskoristi jedan neznatan dio, a sve drugo ostavlja
u šumi. Klub iz Splita poslat će Hrvatskom Šumarskom Društvu obrazloženu predstavku
o šumskim štetama u Dalmaciji, koja će se ovdje predati nadležnim vlastima kao
predstavka Šumarskog društva.
Pošto pravila društva predviđaju formiranje radnih odsjeka, koji će raspraviti
svaki problem napose, to se pokreće pitanje izbora ovakovog radnog odsjeka za šum.
štete i za ostale probleme. Predsjednik izvješćuje, da bi bilo potrebno osnovati nekoliko
takovih odsjeka, pa predlaže, da se ti odbori formiraju odmah poslije glavne skupštine.
Prima se.


G. Gode k navodi da na šumarskim problemima danas radi više društava i
ustanova kao Hrvatsko Šumarsko Društvo, Gospodarska Sloga, Banska Vlast i t. d., pa
bi trebalo sve odbore i ustanove povezati i sastaviti zajednički program za rad kod
donošenja novog šumskog zakonodavstva.
G. Mark i ć predlaže, da se Odjelu za prosvjetu pošalje predstavka, da se u
dječje čitanke za pučke škole stave štiva o šumi i o čuvanju šume. Prim a se.
Tajnik predlaže da se dosadanji kuće pazitelj u Šumarskom Domu, Mark o
Piljek , koji službuje već 28 godina na tome mjestu, i bio je namještenik još kod
Hrvatskog slavonskog šumarskog društva, preuzme u istom svojstvu i uz istu nagradu.


Zaključuje se preuzeti ga uz dosadanju nagradu t. j . trosobni stan besplatno i
200.— Din. mjesečno, time da se sa njime načini ugovor o njegovim dužnostima i
pravima.


Tajnik stavlja slijedeći predlog: Kada članovi uprave H. Š. D. prisustvuju sjednicama,
primat će u ime naknade putnih troškova svotu koja je jednaka . vozne karte


II. razreda za brzi vlak od mjesta službovanja i natrag bez obzira da li na toj pruzi
saobraćaju brzi vlakovi ili ne. Ova svota ima se svakom učesniku isplatiti odmah nakon
sjednice.
Prijedlog se prima time, da se privatnicima, koji nemaju popusta na željeznicama,
plati cijela karta.


Tajnik g. Bosiljević : da bi se podigao interes za Šumarski List kod šire
šumarske javnosti i da se List što više približi praktičnim potrebama predlažem: 1) da
se banskoj Vlasti pošalje molba, kojom će se zamoliti Šumarski odjel da pošalje
okružnicu na sve šum. urede na području banovine Hrvatske, i pozove ih, da u Šumarskom
Listu, kao stručnom i staleškom glasilu, oglašavaju sve dražbe drva i sve
prodaje ili kupnje; 2) da se umoli Šumarski odjel da putem Šumarskog Lista objavijujo
sva važnija normativna riješenja, naredbe i pravilnike za šumarsku službu, kako bi
t´me List postao ujedno i neslužbeni organ Šumarskog odjela banske Vlasti; 3) da se
u šumarskom Listu objelodanjuju uspjesi održanih dražba, te da se od banske Vlasti
zamoli, da te podatke redovito dostavlja uredništvu.


278