DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 86     <-- 86 -->        PDF

gonatum verticilatum, Limaria rediviva, Aruncus Silvester, Trollius europaeus, Sambucus
racemosa, Senecio Fuchsii, Listera cordata i dr. U koliko ove vrste dolaze u
nizini, rastu u sjevernom dijelu Njemačke.


U Njemačkoj raste oko 160 alpinskih vrsta. Nalaze se u posve visokim položajima.
Tek u sjevernijim krajevima dolaze u nižim predjelima. Medu alpinske vrste
spadaju: Plantago montana i P. alpina, Gnaphalium supinum, Linaria alpina, Gentiana
nivalis, Geum reptans, Potentilla aurea, ..... firma i dr.


Atlansk i elementi . Ovi su elementi prodrli u Njemačku iz područja atlanske
klime. Medu njima najvažniji su: Myrica gale, Genista anglica, Ulex europ., Erica
tetralix, Teucrium scorodonia, Digitalis purpurea, Lonicera periclymenum i dr. Medu
značajne mediteransko-atlanske vrste spadaju: Castanea sativa, Tamus communis, Ilex
aquifolium, Daphne laureola, Primula acaulis i dr.


Nordijsk i elementi . Glavne nordijske elemente sačinjavaju četinjave i
brezove šume, te stanovnici tresetišta. Arktičke vrste nalaze se s onu stranu granice
šume. Od njih rastu u Njemačkoj: Betula nana, Vaccinium oxycoccus, Rubus chamaemorus,
..... rigida, C. capitata, Salix Lapponum, Empetrum nigrum. Linnaea borealis
i dr. Ove vrste uspijevaju na mjestima s malom srednjom godišnjom temperaturom
(juli 10° C). One rastu na visovima sredogorja i u Alpama. Arktički elementi su relikti
iz ledenog doba. Medu nordijske elemente spadaju i elementi prostrane sjeveroevropske
zone četinjara, a to su: Asplenium septentrionale, Majanthemum bifolium, Listera cordata,
Cornus suecica, Pirola uniflora, Ledum palustre, Lysimachia thyrsiflora i dr.


Jugoistočni (aralo-kaspijski) elementi. Ove vrste potječu iz
zemalja oko Crnoga Mora, te oko Kaspijskog i Aralskog Jezera. To su vrste stepa i
pustinja, a zovu se i sarmatske, odnosno političke vrste. Podnose velike suše i visoku
temperaturu. U južnoruskim stepama rastu one gdje oborine ne dosižu 400 mm, gdje
je zračna vlaga vrlo mala, a temperatura dosegne i do 45° C. Ondje je ishlap vrlo velik
(na Kaspijskom Jezeru 24-iput veći od množine oborina)1. Od ovih vrsta rastu u Njemačkoj
: Iris graminea, Silene viscosa, Adonis vernalis, Ranunculus illyricus, Prunus
fruticosa, Peucedanum oreoselinum, Stachys recta, Aster amelus i dr. Javljaju se, u Njemačkoj
samo u krajevima gdje su oborine najmanje (donji tok rijeke Saal, Oder i dr.).


Od ove skupine bilja rastu neke vrste i u području Mediterana. Među pontičkomediteranskim
vrstama značajnije su: Štipa pennata i S. capillata, Eryngium campestre,
Peucedanum cervaria, Stachys germanica, Tunica prolifera i dr.


Mediteranski elementi. U Mediteranu kiše prevladavaju zimi. Ovdje
su značajne ljetne suše. Godišnje diferencije u temperaturi su velike. Radi velikih razlika
u periodicitetu sredozemske klime tvori bilje značajne životne forme (gomolji i lukovice,
vazdazeleno lišće, mnoštvo korova i džbunja). Od mediteranskih elemenata, koji
prodiru u Njemačku, dolaze u obzir: Acer monspessulanum, Artemisia camphorata,
Colutea arborescens, Buxus sempervirens, Ceterach officinarum, Papaver hybridum,
Scilla autumnalis i dr. Većina njih nalazi se u području Rheine. Rastu uglavnom na
toplijim pećinastim padinama.


Općenito o njemačkim šumama.
Šume u Njemačkoj zapremaju oko .* teritorija. Utjecajem čovjeka iskonski karakter
ondje je dosta izmijenjen. Krčenje šuma bilo je intenzivno sve od rimskih vremena
pa do početka XII stoljeća. Dq 18 stoljeća bile su u osobitoj cijeni bukove i hrastove
šume zbog žirenja. Kulturom krumpira i stajskim timarenjem gube ove vrste
važnost za hranu stoke. Intenzivnije iskorišćivanje tehničkog drva počinje istom u
pačetku 19 stoljeća. Nastojanje oko produkcije što veće količine tehničkog drva dovodi
do pretvaranja lisnatih šuma u četinjave. Od 6905 imena mjesta u Njemačkoj, koja
su dobila naziv po drveću, ima ih 6115, koja nose ime po listačama, a samo 790 koja


284