DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Evropi. U Norveškoj stere se sve do polarnih krajeva. Sremza raste u Njemačkoj u


vlažnim lisnatim šumama. Nije osjetljiva na poplave; pripada evropsko-sibirskim ele


mentima; rasprostranjena je od Škotske i Zapadne Francuske preko Sibirije do Sahalina


i Kamčatke. Naraste do 15 m visine. Divlja trešnja stere se od Atlanskog oceana do


Zapadne Sibirije i od Mediterana do Srednje Švedske. Njen areal leži znatno južnije


od areala sremze. U Njemačkoj se uspinje do 100 m, a u Alpama i do 1500 m. Rašeljka


se uspješno uzgaja u područjuElsassa, Gornjeg Badena, Pfalza, te u dolini Dunava.


Pripada zadruzi hrastove šume.


Jarebika je eurosibirski elemenat. Ona je rasprostranjena od Nordkapa do Juž.
Italije, te od Islanda i Britanskog otočja do Zapadnog Sibira i Male Azije. U njemačkom
gorju uspinje se do 1500 m, a u Bavarskim Alpama do I860 m. Sorbus suecica je vrlo
značajna za bukove šume u Sjevernoj Njemačkoj, gdje naraste 10—17 m visoko.
Česta je u Švedskoj, te uopće u području obala Istočnog mora.


Tisa je danas ograničena uglavnom na Srednju i Južnu Njemačku. Ubraja se u
drveće koje izumire. Još u prethistorijsko doba iskorišćavano je njeno drvo za pravljenje
lukova, a sve do konca srednjeg vijeka rabljeno je ono za prsne oklope.


Od grmlja koje se najobičnije susreće u bukovim šumama ističu se: lijeska (u
njemačkom gorju penje se do 1200 m, u Tatrama do 1250 u Centralnim Alpama do
1800 m), likovac (eurosibirski elemenat; u njemačkom gorju raste do 800 m, a u Bavarskim
Alpama do 1900 m), svib, crvena bazga (nordijski elemenat, koji se danas
stere od Zapadne Evrope preko Sibirije do Japana i Sahalina; u njemačkoj uglavnom
izvan oblasti butove), kurika, bršljan (atlansko-rnediteranski elemenat). Od Lonicera rastu
u Njemačkoj: L. xylosteum (euroazijski elemenat), L. nigra (u montanskoj bukovoj i
smrekovoj šumi), L. alpigena (raste samo u najjužnijem dijelu Njemačke), L. coerulea
(u Alpama), L. caprifolium i L. periclyimenum.


Prizemno bilje razvija se u bukovoj šumi uglavnom u rano proljeće, tj. prije
listanja bukve. Predproljetnice su većinom geofiti. Trajni njihovi organi nalaze se u
zemlji u obliku gomolja i lukovica. Od predproljetnica najčešće su u bukovim šumama:
Galantus nivalis, Leucojum vernum, Corydalis cava i C. solida, Allium ursinum, Anemone
neimorosa, Hepatica triloba, Helleborus niger, Arum maculatum, Pulmonaria officinalis,
Asarum europaeum, Vinca minor, Primula acaulis i dr.


U doba listanja bukve nalaze se u bukovoj šumi: Oxalis acetosella, Asperula
odorata, Convalaria majalis, Polygonatum multiflorum, Paris quadrifolia, Lathyrus vernus,
Dentaria bulbifera, Cephalantera alba, Plantantera bifolia, Neottia nidus avis, Mercurilis
perennis i dr.


Među najvažnije ljetno i jesenje bilje u bukovoj šumi spadaju: Circaea lut.>
Stachys silv., Aegopodium podagraria, Impatiens noli tangere, I. parviflora, Geranium
silvaticum, G. phaeum, Valeriana officinalis, Lilium martagon, Digitalis ambigua, D.
lutea, Sanicula europaea, Phyteuina spicatum, Pirola minor, P. rotundifolia, Nephrodium
filix mas, Athyrium filix femina, Scolopendrium vulgare itd.


Hrastove šume.


Ovdje su opisane glavne karakteristike hrastovih šuma u sjeverozapadnoj njemačkoj
nizini, hrastovih šuma u Schlesswig-Hollsteinu, nizinskih šuma na aluvijskom
nanosu, hrastovih šuma u Zapadnoj i Južnoj Njemačkoj, te hrastovih šuma u Spessartu.
U Spessartu je ostavljena u Geiersbergu hrastova sastojina velika 10,5 ha kao rezervat.
Nalazi se na visini od 500 m. U njoj imade .... 500 hrastova starih 200—600 godina.
Prosječno stablo debelo je 70 cm i sadrži 5,9 m3 drva. Najjači hrast sadrži oko 22 ms,
a debeo je 1,4 m. Ondje je ostavljen i još jedam rezervat velik 8,3 ha, u kom su
stabla stara 400—500 godina.


U području hrastovih šuma najčešći su u Njemačkoj lužnjak i kitnjak. Lužnjak
je atlansko i kontinentalno drvo, a kitnjak (i bukva) atlansko drvo. Lužnjak raste u


286