DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Vrlo je različito potrebno vreme za obaranje jednog hrastovog


stabla i zavisi uglavnom od njegove debljine, od zdravlja stabla, kao i
od razvijenosti žilišta; naravno da zavisi i od spretnosti samih radnika.
Obično se početkom nedelje obori dovoljan broj stabala za rad u toku
ćele nedelje. Pošto je stablo oboreno, na panj se udara broj stabla radi
kontrole. Broj na žili mogao se je uništiti za vreme obaranja.
Čišćenje od grana. Sa oborenog se stabla sekirama skidaju grane,
da bi se dobilo čisto deblo. Grane se seku sasvim do debla tako, da se
ne prekine njegova oblina. Sekire moraju biti oštre, kako bi se lakše il
čistije radilo. Deblo se čisti od grana odmah posle obaranja, jer je za
razmeravanje potrebno čisto deblo. Skidanjem grana i izraslina otkriva
se donekle i unutrašnjost debla, što je od naročitog značaja za razmeravanje.
Čišćenje od grana je zametan posao, jer je poznata granatost starih
hrastova.


Razmeravanje debla (ajnlegovanje).1 Razmeravanje je debla najodgovorniji
i najuticajniji! posao po čitav uspeh iskorišćavanja hrastovine.
Lice, koje razmerava, nosi letvu od jednog metra sa oštrim šiljcima na
krajevima (»špicmetar«). Letva je izdeljena na santimetre, a svaka desetica
je obeležena dužom crtom i brojem. U poslu ga prati radnik iz
partije kojoj pripada stablo. Radnik zaseca sekirom na određenim mestima,
gde će se kasnije prerezivati deblo.


Lice, koje razmerava, mora poznavati do u tančine greške drveta
i njihov uticaj na rezani materijal. Mora dobro poznavati trgovačke običaje
i! imati osećanja za vrednost drveta. Smanjivanjem zaliha starih
hrastovih sastojina labave strogi propisi trgovačkih običaja. Zato nije
poznavanje trgovačkih običaja i postupanje po njima presudna činjenica.
Strogost trgovačkih običaja otpada pri konjunkturi za drvo i razmeravanje
po propisima tih običaja dovelo bi do neminovne štete.


Kako se na pisano slovo trgovačkih običaja ne možemo uvek osloniti,
važno je da se nađu neka stalnija načela, kojima bi se rukovodili prilikom
razmeravanja. Da se postigne neka sigurnost u poslu, treba se
upoznati sa više činilaca. Jedan od važnijih činilaca je svakako upućenost
i poznavanje radova na pilanama. Treba upoznati robu koju daju trupci,
stalno pratiti! cene robi na drvnom tržištu i u svakom vremenu biti
upućen, koja roba odgovara ukusu potrošača i koji sortimenat ima prođu.
Osećanje vrednosti hrastovog drveta i umešnost onoga, koji razmerava,
pretstavlja polazni put za sigurnost u poslu.


Zasebno poglavlje kod iskorišćavanja hrastovine pretstavljaju greške


drveta. Retko se nađe stablo bez grešaka, pogotovo u starim sastojinama,
koje su carstvo truleži i okružljivosti. Najvrednije Sortimente
daju hrastova stabla u svojim prvim delovima. Prvi trupac, od žilišta ka
vrhu, odlučan je po vrednost celog stabla. I baš su ti prvi, najvoluminoz1
Razmeravati znači jedno ćelo pođeliti na izvestan broj delcva, rukovodeći se u
toj deobi unapred utvrđenim uslovima, koliko kojem delu pripada od celoga. Mi imamo
deblo pa prema debljini, stanju zdravlja i upotrebljivosti odmeravamo dužinu pojedinim
delevima toga debla. Tako u stvari mi razmeravamo ćelo deblo na pojedine delovc,
iz kojih će se izrađivati trupci, pragovi, dužica, itd. U Bosni zovu lice koje razmerava
merač; jedan dokaz više, da rcč razmeravanj e na našem jeziku odgovara poslu,
za koji je upotrebljena.


309