DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Matijašić Vladimir, Vrhovine Din. 100.— za god. 1939; Madiraca Humbert, Zagreb Din.
100.— za god. 1939; Mađarević Srećko, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Markić Mihovil,
Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Mihić Josip, Koprivnica Din. 600.— za god.
1934—1939; Marković Stevo, Daruvar Din. 100.— za god. 1939; Mahovlić Josip, Pleternica
Din. 50.— za I. polg. 1940; Milimković Ivan, Plitv. Ljeskovac Din. 250.— za dug
pomagača i redov. za god. 1939; Navrati! Ivo, Jastrebarsko Din. 50.— za I. polg. 1940;
Navracić Ivan, Bjelovar Din. 100.— za god. 1939; Novicki Ivan, Nie Din. 100.— za god.
1939; Nikšić Stjepan, Gospić Din. 300.— za god. 1937, 1938 i 1939; Neuhold Rihard,
Čabar Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Oklobdžija Čedomil, Majur Din. 100.— za god.
1939; Perašić Andrija, Zagreb Din. 100.— za god. 1940; Polak Velimir, Karlovac Din.
100.— za god. 1939; Pšorn Josip, Pisarovina Din. 100.— za god. 1939; Runje Hinko,
Bjelovar Din. 150.— za II. pclg. 1938 i 1939; Res-Koritić Vladimir, Vinkovci Din. 200 —
za god. 1938 i 1939; Res-Koretić Ante, Zagreb Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Rükert
Kamilo, Rajić Din. 120.— za god. 1940 i upisnina; Sučić Jakob, Vinkovci Din. 100.—
za god. 1939; Radetić Ivan, Sušak Din. 120.— za god. 1940 i upisninu; Salom Mordo,
Travnik Din. 50.— za .. polg. 1939; Serdar Stjepan, Sušak Din. 200.— za god. 1938 i
1939; Šušteršić Oton, Travnik D. 100.— za g. 1938; Šmit Josip, N. Gradiška D. 200.— za
god. 1939 i 19401; Švaganović Ivan, Đakovo Din. 50.— za I. polg. 1940; Šavor Ivan,
Đurđevac Din. 100.— za god. 1939; Šolaja Milan, Karlovac Din. 100.— za god. 1936;:
Štiglmajer Gustav, Brinje Din. 50.— za I. polg. 1940; Škopac Stjepan, Sušak Din. 120.—
za god. 1940 i upisninu; Škrgatić Želimir, Sušak Din. 120.— za god. 1940 i upisninu;
Šolaja Milan, Karlovac Din. 300.— za god. 1937 do 1939; Tonković Đuro, Sisak Din.
100.— za II. polg. 1939 i I. polg. 1940; Uzclac Petar, Glina Din. 100.— za god. 1939;
Ugrenović Aleksander, Zagreb Din. 39.— za god. 1940; Valentić Ernest, Vinkovci Din.
100.— za god. 1939; Zgorelec Pavao, Zagreb Din. 50.— za I. polg. 1940; Z.iromski Nikola,
Otočac Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana: Glaučnik Fran, Maribor Din.
200.— za god. 1939 i 1940; Miklau Otmar, Brezice Din. 100.— za god. 1940; Sotošek
Stanko, Maribor Din. 100.— za god. 1939; Tomše Valentin, Ljubljana Din. 100.— za
god. 1939; Tocauer Adolf, Ljubljana Din. 200.— za god. 1938 i 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Sarajevo: Holl Ferdinand, Sarajevo Din.
100.— za god. 1940; Metz Albert, Tuzla Din. 100.— za god. 1939; Jovanović Vojislav,
Tuzla Din. 50.— za I. polg. 1940.


Uplata članarine sa područja podružnice Banjaluka: Chvlak Roman, Zavalje Din.
100.— za god. 1939; Kahler Jeronim, Kotor Varoš Din. 100.— za god. 1940; Miljuš Nikola,
Banjaluka Din. 100.— za god. 1940; Pavić Mirko, Banjaluka Din. 50.— za I. polg..
1940´; Rogina Tugomil, Doboj Din. 100.— za god. 1940; Radišić Josip, Banjaluka Din.
500.— za god. 1936 do 1940; Varović Ivan. Bos. Dubica Din. 150.— za II. polg. 1938
i 1939.


UPLATA ČLANARINE ČLANOVA POMAGAČA U MJESECU OŽUJKU 1940. GOD.


Rožić Adolf, Bjelovar Din. 50.— za god. 1939; Stojadinović Đorde, Zagreb Din..
20.— za god. 1939; Severinski Vladimir, Virovitica Din. 50.— za god. 1939; Tkalčić
Branko, Zagreb Din. 50.— za god. 1940.


UPLATA U MJESECU OŽUJKU NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST.


Direkcija šuma ogulinske imovne općine, Ogulin Din. 100.— za god. 1940; Drž.
nižja gozdarska šola, Maribor Din. 98.75; za g. 1939. Gozdna uprava, Bohinj Din. 100.—
za g. 1939; Inspektorat za pošuml javan je, Senj Din. 100.— za g. 1939; Knjižara Nova Založba,
Ljubljana Din. 100.— za god. 1940; Ministarstvo vojske i mornarice, Beograd
Din. 24.75 za Vi god. 1939; Trgovinsko-industrijska komora, Sarajevo Din. 100.— za
god. 1940.


331