DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

I vi ć inž. Martin , šum. viši pristav 7. grupe od Direkci´j šuma u Sarajevu
k šumskoj upravi u Olovu;


Žarković ing. Pantelej, šum. pristav 8. grupe od šumske uprave u Ogaru,
petrovaradinske imovne općine k šum. upravi u Klenku; za šefa šum. -uprave iste I. 0.;
Gi n cil j ing. Sergij , čin. pripravnik 8. grupe od Direkcije šuma Petrovara


dinske imovne općine Sremskoj Mitrovici, za šefa šumske upr. u Ogaru;
Pavli ć inž. Ante , viši savjetnik 4. grupe 1. stepena od Odjela za šumarstvo
Banovine Hrvatske k Kr, Banskoj upravi u Novom Sadu;
Sadžakovl ć T i m o t i j e, tehnički manipulant 10. grupe od Direkcije šuma
u išu, k šumskoj upravi u Loznici;
Lačani n Dušan , čin. pripravnik 9. grupe od računovodstva Direkcije šuma
Vinkovci k Direkciji šuma u Novom Sadu;
B o j i ć inž. B 1 a ž o, šum. pristav 8. grupe od šumske uprave u Gor. Milanovcu,
u istom svojstvu k šum. upravi u Štip;
Civš a inž. Dušan , šum. savjetnik 6. grupe od Direkcije šuma u Sarajevu
k Direkciji šuma u Čačku;
J o v a n o v i ć inž. Nikola, šum. viši pristav 7. grupe od šumske uprave u
Loznici k šumskoj upravi u Doroslovu;
Kosonogo v inž. P a v a o, šum. pristav 7. grupe od šumske uprave u Plevlju,
k Direkciji šuma u Čačku.


KNJIŽEVNOST


ING. DR. MILAN MARINOVIĆ: OSNOVI NAUKE O UPRAVI ŠUMAMA


Kako treba organizovati upravu u našim šumama u cilju da bi producirale što


veće vrijednosti? Ovo je pitanje sa kojim´ se bavi naša stručna javnost već decenijama.


To pitanje nikako ne silazi sa dnevnog reda. Svi smo osvjedočeni, da današnje stanje


uprave i organizacije stručnog šumarskog rada ne odgovara postojećim potrebama,


pa sveudilj tražimo nešto bolje, prikladnije. U doba dok se počima sa velikopoteznom


reorganizacijom države na bazi samouprava, i u šumarskim redovima oživit će nasto


janja, da se tom zgodom nađe prikladne1 forme za organizaciju stručnog šumarskog


rada.


Sretan je slučaj, da smo baš u to doba dobili knjigu, koja raspravlja o osnovama


nauke o upravi šumama. Profesor univerziteta Ing. Dr. Milan Marinović nam je dao


opširnu radnju, gdje nam rasvjetljuje osnovne probleme uprave šumama, a također


nam prikazuje, kako su ta pitanja riješena u europskim i važnijim vaneuropskim zem


1 ama. Materiju, koju obraduje, autor je razdijelio u četiri glavna djela ili glave;, kako


ih naziva.


U prvoj glavi raspravlja o organizaciji uprave, u drugoj o organima šumske


uprave, u trećoj o organizaciji šumarskih naučnih istraživanja, te konačno u četvrtoj


glavi o organizaciji fizičkog rada u šumi.


Najvažniji i najopsežniji je svakako prvi dio, koji govori o organizaciji uprave,


a materija je razdijeljena na više odjeljaka. Ponajprije nam autor na osnovu opširne


literature prikazuje sam problem kao što j historijski razvoj o upravi šumama. Kod


toga nam opširno citira stručne šumarske i pravne pisce, a konačno rasvjetljuje pro


blem i sa gledišta nauke o radu. Nakon toga prelazi na konkretna pitanja, pa posebice


raspravlja o upravi šumama kod raznih kategorija šumskog posjeda.


369
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Predaleko bi nas odvelo, kada bismo htjeli da bar približno prikažemo sadržaj
Marinovićeve knjige, a to nije ni svrha ovih redaka. Iz bogatog sadržaja htio bi
istaknuti neka pitanja, koja su po mom mišljenju najaktuelnija, i o kojima se u našoj
stručnoj literaturi već odavna vodi rasprava.


U prvom redu se pita, gdje se nalazi težište sveukupne stručne uprave šumama,
boje su upravne jedinice najvažnije u općem sistemu uprave. Držim, da će nova knjiga
mnogo pripomoći da se i u torn pitanju razbistre pojmovi. Za autorovo shvaćanje je
karakteristična ova rečenica: »Opšte je mišljenje, da je glavni zadatak šefa uprave
da rukovodi prirodne sile i energije i da ekonomisanjem proizvodi nove vrednosti; kod
toga rada administracija dolazi tek u drugi red, kao pomoćno sredstvo.« (str. 82).


Kad je autor na taj način opisao djelokrug šefa šumske uprave, upada nam u
oči, da se taj djelokrug gotovo posvema podudara sa općim šumarsko-političkim zadatkom,
koji važi za čitavu struku. To ne znači, da samo šefovi šumske uprave
imaju taj cilj i zadaću, već znači, da je njima stavljeno u dužnost da budu neposredni
izvršioci tog zadatka. Oni se nalaze u prvoj liniji borbe za svladavanje prirode, koja
se vodi u cilju, da bi nam priroda služila i pružala nam sredstva za podmirivanje naših
potreba. Sva pozadina treba da podupire prvu liniju u kojoj se vodi neposredna borba,
sve sile, koje su na raspoloženju treba da što više ulaze u prvu liniju, a oni, koji ostaju
u pozadini treba da sve svoje snage upere u pravcu, da se što bolje osigura uspjeh
prve linije. Iz toga slijedi, da je težište uprave šumama u šumskim upravama, one su
najvažnija upravna ustanova i upravna jedinica. Hipertrofija srednjih i viših instancija
često puta prouzrokuje slabljenje najniže i najvažnije upravne jedinice. Time u vezi je
i pitanje upravnog sistema. Poznato je to pitanje iz berbe, koja se je vodila a djelomično
se još i danas vodi između pristaša takozvanog jednostavnog ili nadšumarskog
sistema s jedne strane te složenog ili revirnog sistema s druge strane.


Autoru moramo biti zahvalni, da je to pitanje iscrpivo obradio, a naročito nam
je vanredno pregledno prikazao evoluciju teg spora. U polemici, koja se je i kcd nas
vodila, probkm je često puta posve krivo postavljen. Pitalo se je naime: Koji sistem
je bolji — dali nadšumarski ili revirni? Postavljalo se je pitanje da li šefovi uprava
treba da budu fakutetski obrazovani ili je dovoljna srednješkolska naobrazba? Takav
način postavljanja pitanja je mnogo doprineo, da se poveća zbrka pojmova.


Pisac je međutim stvari postavio na pravo mjesto.


Pitanje nadšumarskog ili revirnog sistema ne može se apstraktno rješavati, već
se mora u svakom konkretnom slučaju uvažavati postojeće prilike. Svakako je cilj za
kojim idemo, da šefovi uprava imaju što temeljitiju teoretsku naučnu spremu. U borbi,
koja se vodi između čovjeka i prirodo, čovjek uvijek ipobjeduje samo pomoću svog
znanja. Poznavanje prirodnih pa i ekonomskih zakona je najvažniji preduslov za
uspješno rukovođenje prirodnih sila u cilju stvaranja novih vrijednosti. Međutim, ako
se za šefove šumskih uprava postavlja samo fakultetski obrazovane ljude, time još
nije ostvaren šumsko poli ički zahtjev, nije proveden nadšumarski upravni sistem.
Potrebno je da se ostvare i drugi uslovi, koji tek omogućuju, da šefovi uprava korisno
primjenjuju svoje znanje.


Kod nas imademo šumskih uprava sa teritorijalnim područjem u površini cd 50.0! 0
ha i više. Šefovi takovih šumskih uprava nisu više u stanju, da neposredno na terenu
rukovode šumsko gospodarstvo, već su prisiljeni da se povuku u pozadinu, u svej
ured i da otale dirigiraju šumsko-gospodarskim poslovima te da inspiciranjem steku
noki uvid o tome, kako su izvršene njihove naredbe. Šef šumske uprave na taj način
postaje administrativni činovnik, kome su podređeni i dodjeljeni kao izvršni organi
gotovo posvema neobrazovani čuvari šuma, koji silom prilika moraju vršiti najvažnije
stručne poslove u šumi. Ovakav sistem uprave apsolutno se ne može nazvati nadšumarskim
sistemom, već je to naprotiv .pogoršano izdanje revirnog sistema. Kod pravog


370
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

revirnog sistema izvršni organi su razmjerno dobro obrazovani, imaju nižu ili srednju
šumarsku školu, dok naši čuvari šuma imaju obično samo nepotpunu osnovnu školu.
Prema tome nije pitanje u tome, da li imaju šefovi šumskih uprava fakultetsku spremu
već je glavno pitanje u tome, da li postoji realna mogućnost, da oni svoje visoko
stručno znanje na djelu primjenjuju. To je kriterij za raspoznavanje nadšumarskog i
revirnog sistema.


Nadalje je u Marinovićevoj knjizi naročito opširno obrađen problem »unifikacije«
i »bifurkacije« državne šumarske službe.


Država ima u pogledu šumarstva dvije glavne dužnosti: upravlja svojim šumama
a osim toga država kao nosioc vlasti, kao imperij, nadzire šumsko gospodarstvo u svim
šumama u državi. Sporno je pitanje u tome, da li upravitelji državnih šuma trebaju
da budu ujedno nadzornici nad svim šumama svog područja, u kom slučaju govorimo


o unifikaciji šumarske službe ili pak treba funkcije nadzora odijeliti od funkcija uprave
te nadzor povjeriti posebnim organima — to je bifurkacija državne šumarske službe.
Ovaj potonji sistem zaveden je i u našoj državi te je dioba nadzora i uprave provedena
kroz sve instancije.
Autor nam se predstavlja kao odlučan protivnik bifurkacije u državnoj šumarskoj
službi.


Glavni razlozi, koji autora navode, da se protivi razdvajanju državne šumarske
službe u dvije posve razdijeljene grane, mogu se — slobodnim načinom — opisati
ovako: Mi smo šumari po svojoj spremi pozvani, da aktivno rukovodimo prirodnim
snagama, da gospodarimo u šumi u cilju produkcije što većih vrijednosti. Naš poziv je
aktivni rad. Ako se šumarska služba organizira na načelima razdvajanja gospodarskih
i nadzornih funkcija, onda znatan dio šumarskih stručnjaka ne dolazi do toga, da svoje
radne sposobnosti aktivno manifestira. Organima državnog šumarskog nadzora stavlja
se u dužnost, da vode nadzor nad izvršivanjem zakona o šumama i ostalih državnih
šumarskih propisa. Ovaj položaj sam po sebi diktira neki pasivni stav, nadzorni organi
.. sudjeluju aktivno u šumskoj privredi već slično kao´ suci ili policija promatraju, da
li je negdje prekršen zakon kako bi primenili zakonske sankcije. Šumarski nadzorni
organi često puta su osuđeni da pasivno promatraju, kako se ogrješuje o osnovne prirodne
zakone, skrštenih ruku moraju promatrati, kako se uništavaju šume ili se pak
S njima tako postupa, kao da je glavni cilj da se poluči što manj e prihode od šuma.
Šumarski stručnjak kao organ državne vlasti zbog svog položaja ne smije i ne može
da upotrebi svoje znanje po svojoj volji, ne smije da uspostavi prirodni poredak u
šumi, već mora pasivno promatrati nerazumno gospodarenje sve dok isto nije prekoračilo
pozitivne zakone, sve dok šumoposjsdnik ili koje drugo lice nije učinilo prekršaj
u smislu zakona.


Pa i onda kada je prekršen zakon, šumarski stručnjak u ogromnoj većini slučajeva
ne bude pozivan, da ispravi počinjene grješke već je njegova dužnost samo u
tome, da izazove kaznene sankcije, da kazni prekršitelja. U mnogim slučajevima ovi
prekršitelji ni nisu subjektivno krivi. Oni gospodare kako znadu i mogu na osnovu
svoje manjkave spreme dok onaj, koji bolje razumije taj posao mora pasivno promatrati,
kako nestručnjak pada iz jedne pogrješke u drugu. Ovakav pasivni položaj u kome
se nalaze nadzorni organi, može se opravdano kritikovati sa dviju gledišta. U prvom
redu ovakav položaj ne odgovara psihološkoj (predispoziciji šumarskog stručnjaka, jer
si je on izabrao zvanje tehničara i ekonomista. Sa druge se strane ovakav položaj mora
kritikovati i sa stanovišta državnog. Dioba šumarskih stručnih organa na upravne i
nadzorne ima za posljedicu, da je velik dio šumarskih stručnjaka izbačen iz radnih
formacija, što znači, da ti organi samo u manjoj mj´eri mogu manifestirati svoje stručno
znanje i radne sposobnosti.


371
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Pristaše sistema bifurkacije ističu, da šumarski nadzorni organi vrše velik i
važan rad na polju propagande šumarstva, oni daju savjete i upute posjednicima šuma
pa tako i aktivno sudjeluju kod uprave i gospodarenja sa šumama. Tome nasuprot ističe
Dr. Marinović one momente, koji otežavaju ovaj propagandistički i savjetodavni rad
šumarskih nadzornih organa. U prvom redu ističe, da su nadzorni organi ujedno i
organi šumske policije. Dužnost im je da prijave sve prekršaje zakonskih odredaba,
kako bi se primjenile kaznene sankcije protiv krivaca. Posjednik šuma osjeća se nekako
ugrožen, čim stupa u kontakt sa nadzornim organom. Zbog toga se ne može pojaviti
ono intimno povjerenje, koje treba da vlada n. pr. između liječnika i bolesnika ili
između praktičnog gospodara i njegovog gospodarskog savjetnika. Ako bolesnik ne
kaže liječniku svu istinu, uzalud će se ovaj mučiti, da otkrije pravi korjen zla.


Kao daljnju zapreku uspješnom propagandističkom radu nadzornih organa treba
spomenuti i okolnost, da su ti organi prezaposleni običnim i redovnim administrativnim
radom u uredima a naročito im zadaje puno posla prikupljanje statističkih podataka.
Statistiku je šumarskoj privredi razmjerno lako voditi, ako imademo posla sa
šumskim gospodarstvima, koja su u svakom pogledu uređena. Ovdje se iz knjiga izvade
potrebni podaci. Ako pak gospodarstvo nije urođeno, ako se ne vode gospodarske
knjige, onda je vanredno teško prikupiti te podatke; često puta treba izravno u statističke
svrhe obavljati razne procjene, što svakako nije racijonalno.


Konačno treba spomenuti još jedan razlog koji umanjuje efikasnost propaganđist;
čkog rada nadzornih organa. Pitanje je naime u tome, da li je propaganda sama
po sebi dovoljno i primjereno sredstvo, da se osigura pravilno gospodarenje u šumi?
Kada se radi n. pr. o njezi šuma, da li šumarski stručnjak uopće može da svoje znanje
iz tog područja prenese na treća lica i da ih teoretski, sa predavanjima,
uputi u zadaće i metode njege šuma? Mišljenja sam, da je to nemoguće.
Mišljenja sam također, da je glavna zadaća šumarske propagande u širim
krugovima pobuditi zanimanje za šumarske probleme, da se na taj način otvore nova
područja, gdje će posjednici šuma sami tražiti, da šumarski stručnjaci preuzmu u
svoje ruke stručno tehničke radove. Praktična su upustva, koja kod propagande možemo
davati nestručnjacima, u stvari neke sheme, neke šablone, koje važe za sasma
određene prilike a ako se primjene na nepravem mjestu, mogu izazvati samo štetne
posledice. Stoga nije čudo. da velik dio šumara nije zadovoljan sadanjim načinom uređenja
uprave šumama, nije zadovoljan sa sistemom bifurkacije. Međutim i ako smo
protivnici bifurkacije to ovo ne znači, da moramo biti pristaše unifikacije. Protiv unifikacije
naročito istupaju pravnički krugovi, prije svega naš najvidniji pretstavnik upravnog
prava Prof. Dr. Ivo Krbek, na kojeg se autor više puta poziva.


Razlozi zbog kojih se pravnici protive sistemu unifikacije su mnogo dublji nego
što šumari obično priznavaju. Ne samo u šumarstvu, već i u drugim privrednim granama,
pojavljuje se država u dvima funkcijama: kao privrednik i kao nosioc vlasti.
Osnovno je pravno načelo, da te funkcije treba oštro razlikovati, jer se na taj način
zaštićuju građanska prava privatnih privrednika. Država, kao privrednik, ima u građanskom
društvu samo ona i onakova prava kako ih imaju i svi ostali privrednici, bar
tako dugo dok dotična privredna djelatnost nije proglašena kao državni monopol. Treba
si zamisliti kakova bi nastala situacija, kada bi državna nemonopolska preduzeća bila
ujedno i nosioci državne vlasti. U ekonomskoj utakmici jednakopravnih takmičara
mogla bi se služiti neekonomskim sredstvima, državnom vlašću, čim bi se država prihvatila,
da u nekoj privrednoj grani istupi kao privrednik, time bi eo ipso ta privredna
grana postala državni monopol. Na taj način bile bi ugrožene same osnove građanskog
društva. I u šumskoj privredi možemo si zamisliti slučajeve, da državni šumski erar
ima interese protivne ostalim posjednicima šuma. Međutim ti ekonomski interesi šumskog
erara nisu identični sa općim državnim interesima, ne treba ih zaštićivati sred


372
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

stvima državne vlasti ili barem ne više, nego ´interese ostalih privrednika, pa je šumski
erar pozvan, da svoje interese ostvaruje ekonomskim sredstvima.


Autor nam je prikazao pozitivne kao i negativne strane sistema unifikacije i bifurkacije.
Na taj način pružena nam je realna podloga za objektivno rješenje aktuelnih
pitanja. Na strani 159 ističe pisac, da se šumarski stručnjaci nisu zalagali za unifikaciju
iz želje, da se spoje nadzorne i upravne funkcije u istom nadleštvu ili organu, već je
osnovna težnja šumarske struke bila, da se emancipira od utjecaja, koji koče ili onemogućavaju
pravilni razvoj i napredak.


U sporu: unifikacija — bifurkacija, dolaze do izražaja dvije osnovne i opće
tendencije:
Prvo se traži, da pojedine grane opće uprave međusobno harmoniraju, jer sve
imaju zajednički cilj i svrhu da služe dobru države i naroda.
Druga je težnja svake upravne i ekonomske djelatnosti, da se svaka grana posebice
razvije kolikogod je to moguće i da se uklone razlozi koji koče napredak.


Svaka od ovih tendencija je ispravna i umjesna ali one si moraju međusobno
podržavati ravnotežu. Svako poremećenie ravnoteža ne škodi samo dotičnoj struci,
koja je potištena, već škodi posredno ili neposredno i čitavoj zajednici. Cjepanjem šumarske
struke na upravni i nadzorni dio smanjene su njezine otporne snage pa se
suviše jako pojavljuju utjecaji, koji koče razvoj. Potrebno je stoga naći neku drugu
upravnu formu, da se ove štetne posljedice sadanjeg upravnog oblika eliminiraju.


Neka mi bude dozvoljeno da u tom «pogledu iznesem i ovo svoje lično mišljenje:


Šumarski stručnjaci su u prvom redu pozvani da neposredno na terenu rukovode
šumsko gospodarstvo, da rukovode sa prirodnim silama. Ova djelatnost je čisto ekonomske
prirode pa zato nije potrebno niti je umjesno, da organi na terenu budu ujedno
i organi državne vlasti. I naš zakon o šumama predviđa tu mogućnost. Prema tome bi
»prva linija šumarskih stručnjaka« imala čisto ekonomske zadatke. Državni šumski
erar bi namještao svoje ekonomske upravitelje, šefove šumskih uprava a ostali posjednici
šuma opet svoje, bilo svaki za sebe ili bi se udruživali u tu svrhu. I jedni i
drugi bili bi jednakopravni, to jest ne bi imali nikakovih prerogativa državne vlasti.
Zbog toga ne bi postojale «principijelne zapreke da upravitelji državnih šuma vrše ekonomske
poslove i u susjednim nedržavnim šumama, u koliko bi se na taj način postiglo
opće pojeftinjenje upravnih troškova, jer bi posao na jednom i drugom području bio
posve iste prirode.


Nadzor nad radom ovih šumarskih stručnjaka imao bi se vršiti u dva pravca:
a) u pogledu ekonomske svrsishodnosti rada; b) u pogledu zakonitosti tog rada. Nadzor
u prvospomenutom pravcu vršile bi ekonomske jedinice višeg reda, dakle direkcije
šuma, a nadzor u pogledu zakonitosti šumarskog rada spada u djelokrug opće državne
vlasti, kojoj su u jednakoj mjeri podvrgnute direkcije šuma državne kao i nedržavne,
te podređene im šumske uprave. Ovaj nadzorni rad mogao bi vršiti malen broj specijalnih
organa, iskusnih starijih činovnika, koji bi bili organi vlasti srednje i najviše
instancije. Ovi organi nadzirali bi i upućivali šefove šumskih uprava a ne bi se morali
baviti čisto policijskim zadacima, da traže krivce, koji su se ogrješili o zakon o šumama.
Šumarski stručnjaci, koji se nalaze na terenu, neće biti organi vlasti, ali će tražiti
intervenciju i pomoć vlasti, u koliko budu to smatrali potrebnim, da se usčuvaju važni
javni interesi. Vlasti, a naročito nadzorne šumarske vlasti, će ocjenjivati opravdanost
takovih zahtjeva ili prijava, pa će donašati svoje odluke, jer će organi šumskog gospodarstva
imati pred vlastima samo položaj stranke.


Držim da bi se ovakovom reformom uklonili najvažniji nedostaci koje opažamo
u sadanje doba, gdje je dioba uprave i nadzora provedena kroz sve instancije. Ovakovom
reformom oslobodio bi se za aktivni šumarski privredni rad i veći broj šumarskih
stručnjaka, koji su sada vezani za hipertrofički razvijenu nadzornu službu. Medu


373
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 40     <-- 40 -->        PDF

tim o svim tim pitanjima mogu postojati i razna druga mišljenja. Poželjno bi bilo da se,
povodom nove knjige o upravi šuma, razvije stručna anketa po tim pitanjima. Marinovićeva
knjiga je vanredno podesna, da bude osnovica za takovu raspravu, a sva ta
pitanja postaju ponovno aktuelna povodom unutarnjeg preuređenja države.


Jedna od glavnih odlika Marinovićeve knjige sastoji se i u tome, što je autor
dao prikaz o organizaciji i historijskom razvitku uprave šumama u gotovo svim europskim
državama, kao i u najvažnijim vancuroipskim zemljama. Na taj način ova knjiga
postaje priručnikom, kojim će se šumarski stručnjaci moći često puta poslužiti. Tak )
nam je omogućeno, da se svaki čas možemo osvjedočiti, kako su pojedina upravna p´tanja
riješena u raznim zemljama.


Organizacija uprave šumama je u najužoj vezi sa općim šumarsko političkim
tendencijama. Uprava je neposredni instrumenat za izvršivanje prihvaćenih šumarsko
političkih načela i ciljeva. Ako poznajemo način organizacije uprave u nekoj držav´,
možemo indirektno zaključivati o njezinim općim, šumarsko-političk´m tendencijama.
Stoga nam i Marinovićeva knjiga daje opći pregled o ciljevima šumarske politike u
Europi kao i u važnijim vaneuropskim državama. Baš na osnovu podataka iz ove
knjige vidimo, kako su različiti zadaci šumarske politike kod raznih naroda. Istina je,
da svi narodi nastoje, kako bi što intenzivnije iskoristili prirodnu produkciju dobara,
koja se zbiva u šumama, ali za postignuće ovog ogćeg cilja gotovo svaki narod izabire
svoje posebne metode, kako bi što bolje vodio računa o datim prilikama.


Upravni sistemi su samo sredstvo za postignuće šumarsko-političkih ciljeva. U
svakoj pojedinoj zemlji je taj upravni sistem rezultanta općih ciljeva i specijalnih nacionalnih
prilika. Autor nam je na taj način prikazao najrazličitije upravne sisteme,
na koje nailazimo u Europi. Ako te sisteme analiziramo, dolazimo do zaključka, da bi
i nama bile potrebne mnoge od upravnih reforma, koje su u pojedinim državama već
provedene. Kada budemo rješavali pojedina pitanja mnogo će nam koristiti, ako budemo
znali, kako su ih rješili u raznim državama pa ćemo za sebe izabrati onaj način, koji
nama i našim prilikama najbolje odgovara. Međutim smatram, da bi bila vrlo velika
pogrješka, kada bi pokušavali, da tuđe upravne sisteme kao cjeline presađujemo^ na
naše domaće tlo. Nije naša zadaća, da kopiramo tuđe sisteme već nam je dužnost, da
i za sebe stvorimo takav sistem uprave, koji će u najvećoj mogućoj mjeri voditi računa


o našim konkretnim prilikama. Još je jedan upravno tehnički problem, koji mi se čini
naročito važan za naše prilike. Pitanje je, kako organizovati suradnju između šumarskih
stručnjaka i lajika u goslovima oko uprave šumama. Iz Marinovićeve knjige razabiremo
da mnoge države imaju posebne institucije, gdje dolazi do suradnje između šumarskih
stručnjaka i pretstavn´.ka interesenata, lajika, koji su u većini slučajeva manji posjednici
šuma ili su ovlaštenici u zajedničkim šumama. Njemačka ima svoj I^eichsnähramt, gdje
do takove suradnje dolazi na bazi autoritativnog režima. U Finskoj imademo okružne
šumarske odbore, koji se sastoje od 3—4 člana, izabrana po demokratskim načelima.
Ti odbori imaju i svoje stručno osoblje. Naročito interesantne su institucije ove vrsti u
Švedskoj. Okružni šumarski odbori organizovani su na demokratskoj bazi i nose naziv
»Skogswardstvrelsen«.
Šumarstvo u našoj državi najviše pati od toga, što šumarski stručnjaci ne nailaze
na dovoljno razumjevanja ni kod naroda ni kod vlasti. Nama se sa svih strana predbacuje,
da nema dovoljno shvaćanja za narodne potrebe, da smo ekskluzivni u svoj´m
zahtjevima. Ovi nedostaci sa jedne i druge strane svakako bi se ublažili, kada bi postojali
neki forumi, gdje bi se sastajali stručnjaci i pretstavnici interesenata, te bi se
sporazumno cdređivale glavne smjernice gospodarstva. Za uspješan napredak našeg
šumarstva potreban je što uži kontakt između stručnjaka i lajika. Naša šumarska
administracija je danas tako organizovana, da šumari vvrše i mnoge funkcije, za koje
baš nije potrebna šumarska stručna sprema pa bi u tim poslovima bez opasnosti mogli


374