DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GOD. 64. RUJAN 1940.


Prof. dr. ANDRIJA PETRAČIĆ, (Zagreb):


O UPOTREBLJIVOSTI RAZLIČITO
RAZVIJENIH SADNICA


(BRAUCHBARKEIT DES VERSCHIEDEN ENTWICKELTEN
PFLANZENMATERIALS)


U šumskom vrtu uzgojene biljke, makar da su jednako stare i ma
da su ponikle na istoj gredici, dapače u istom retku, nisu jednako razvijene.
One prema tome nisu jednako valjane za sadnju u šumi´. Već se prve
godine života takvih biljčica jasno vidi, da su neke od njih bolje, a neke
slabije razvijene. U daljnjim godinama te su razlike još očitije.


Da se vidi, kolika razlik a može postojati u uzrastu biljčica
uzgojenih na isto j gredicu , obavljeno je mjerenje trogodišnjih smrekovih
biljaka u šumskom vrtu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Tom prilikom našlo se, da je u pojedinom 1-m dugačkom retku
bilo 206 biljaka. Visina njihovih stabljika, kao i dužina njihova korijenja
prikazana je u tabeli I.


Želimo li znati uzroke nejednakog razvitka biljaka, ne
možemo to rastumačiti samo vanjskim faktorima. Moramo kod toga imati
u vidu i neka svojstva, koja se kriju u unutrašnjosti svake pojedine
sjemenke.


Od vanjski h faktora spominjemo u prvom redu različitu veličinu
sjemenaka. Iz krupnijih sjemenaka razvije se prvih godina više jačih,
a iz sitnijih sjemenaka više slabijih biljaka. Dokazuju nam to medu ostalim
i B ü h 1 e r 0 v i1 pokusi, provedeni u šumskom vrtu u Adlisbergu u
Švajcarskoj. U kojoj mjeri ostali! vanjski faktori utječu prve godine na
razliku uzrasta biljaka na gredici1, teško je odgovoriti, jer sve biljke prve
godine rastu u glavnom pod jednakim prilikama. Svakako će kod toga
imati vidnijeg utjecaja i z a s j e n a, u kojoj se nalaze kasnije iznikle ili
u rastu zaostale biljke.


Kod prosuđivanja ovog pitanja svakako su od velike važnosti unu trašnja
svojstva, koja u sebi kriju pojedine sjemenke, a koja se
odnose na brzinu klijanja, kao i na prirašćivanje iz njih izniklih biljaka.


1


Biihler ; Saatversuche, Mitteilungen der Schweiz. Centralanstalt für das
Forstwesen, Bd. 1, Zürich 1891. S. 87.


433
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Dužina 3-godišnjih smrekovih biljaka


(kod gustoće 206 biljaka na 1 tek. m.)


\


Tabela I.


Dužina
Broj


stabljika


biljaka
cm


4 3
5 13
6 18


7 11
8 10
9 26
10 21
11 27
12 25
13 30
14 17
15 32


16 28
17 34
18 34
19 29
20 24
21 24
22 40
23 26
24 27
25 25
26 19
27 15
28 16
29 7
30 8
31 13
32 5
33 1
34 3
35 1
36 5
37 2


Ukupno: 619 bilja
ili: 206 ,


. ´´


Dužina


korijenj a u em


prosječno od — do


10,0 7—13
9,6 6—15
10,5 4—20
11,4 5—16
13,6 10—18
11,9 7—17


13.9 6—20
14,9 6-19
15,6 9—25
16,5 10—25
16,5 8—24
17,9 10—26
18,9 9—22
18,1 10—26
18,6 8—25
19,7 14-26
19,7 18—26
19,5 13—26
20,5 14—29
21,5 17—30
21,3 16—30
22,6 12—30
22,3 16—28
22,2 17—28
23,0 15-27
22,3 20-23
23,8 20—28
22,0 18—29
24,8 20-35
28,0 —
24,0 21—28
26,0
25,2 24—27
26,5 24 i 29


ca na dužini od 3 m
» n , 1 mPicea excelsa Lk.


Primjedba


Debljina priđanka iznosila je kod :
stabljičica dužine ca 10 cm ca 1,3
„ 15 „ „ 1,7


*, .(. ri . «*-"


„ LiO „ » Ci-, i


* 30 „ „ 3,3
„ 35 „ „ 4,0
Fakultetski šumski vrt u Maksimiru
u Zagrebu leži 120 m nad


morem, u ravnici. Tlo je pjeskovita
ilovača.


Poznato je, da neke sjemenke kriju u sebi svojstva bržeg, a neke svojstvo
polaganijeg rasta biljaka, koje iz njih izrastu. To svojstvo zadržava
dotična biljka, odnosno iz nje uzraslo stablo, i dalje kroz svoj život.


Ako se kod podizanja sastojine upotrebe na istoj površini međusobno
podjednako porazmještene jače i slabije biljke,
bit će slabija stabla, tj. stabla izrasla iz slabijih biljaka, s vremenom
nadvišena od jačih stabala, tj. stabala izraslih iz jačih biljaka. Na taj
način bit će slabiij stabla izlučena iz glavne sastojine. U šumsko-uzgojnom
ü gospodarskom pogledu nema prema tome odatle velike štete. Mnogo je
n e p o v o 1 j n i j il slučaj, kad se za podizanje sastojine upotrebe sam o


434
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 5     <-- 5 -->        PDF

tine biljke, koje su kod sortiranja i z 1 u č e n e kao slabije. To nam
se može vrlo lako dogoditi, ako nabavljamo biljke iz vrtova, gdje se višegodišnje
takove biljke prodaju kao mlade dobro uzrasle biljke. Naravno,
da smo u tom slučaju osnovali lošu sastojinu, jer će ona kroz cijelu
ophodnju polaganije rasti i slabije se razvijati. Zato nije dostatno, da se
biljke nabavljaju samo na osnovu njihove starosti , nego je potrebno
kod toga znati i njihovu srednju veličinu. Prigodom preuzeća
biljaka potrebno je da se spomenuti podaci, tj. starost i veličina, kontro


liraju. Osim toga ovdje je od važnosti, da se uvijek daje prednost poznatim
solidnim trgovinama biljaka, odnosno rasadnicima, odakle se nabavljaju
biljke. Odavle vidimo, da je prednost vlastitih šumskih
vrtova baš u tome pogledu osobito velika.


-SI. 1. Prirast vrlo dobro, dobro i slabo razvijenih biljaka do 9. godine starosti (do g. 1937.)


U vezi s pitanjem slabijeg razvitka loše razvijenih biljaka saopćujemo
ukratko i1 navode iz poznatije i važnije stručne njemačke literature,
koji se odnose na neupotrebljivost slabih biljaka za presadnju u vrtu ili
za sadnju u šumi.


Prema G a . e r u2 kod sadnje mora služiti kao pravilo, da za ovu
svrhu upotrebljujemo samo dobro razvite biljke, odnosno, da kod sortiranja
biljaka valja izlučiti i izbaciti sve slabe biljke.


Prema M a . r u3 slabe se biljke smiju saditi u šumi tek u onom
slučaju, gdje postoji namjera, da se njima samo upotpuni sastojina u prvoj


´-´ Qayer : Waldbau, IV Aufl., Berlin 1898, S. 365.
´´ Mayr : Waldbau auf naturgesetzl. Grundlage, Berlin 1939, S. 410.


435
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 6     <-- 6 -->        PDF

svojoj dobi, a iz njih uzrasla stabalca i stabla kasnije će i; onako biti od
prilrode iz sastojine izlučena.


Prema B ü h 1 e r u4 slabe se biljke ne smiju upotrebiti za sadnju,
nego ih valja kod sortiranja izlučiti i izbaciti. Slabe biljke, uzgojene na
gredici omaškom sjetvom, pokazuju, kad se presade u šumu, polaganiji
uzrast, a slabe biljke, koje su uzgojene sjetvom u brazdicama, imaju
kasnije ne samo lošiji uzrast, nego dosta često pokazuju i razne nepovoljne
forme.


SI. 2. (Vidi tabelu II.).


Navodi o polaganom rastenju presađenih slabo razvijenih
biljčica provjereni su ii utvrđeni na pokusima, koji se izvode u fakultetskom
šumskom vrtu u Maksimiru. Iznosimo ovdje jedan interesantan
pokus ove vrste.


Petgodišnje nepresađivane smrekove biljke izvađene
su dne 9. IV. 1934. g. iz gredice i sortirane na: vrlo dobro razvi


4 Biichler : Waldbau, II Bd., Stuttgart 1922, S. 396.


436
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 7     <-- 7 -->        PDF

jene (dužina stabljika 30—55 cm), dobro razvijene (20—30 cm) i
slab o razvijen e (5—20 cm). Odmah iza sortiranja presađene su
one na posebnu tablu u šumskom vrtu. U 6 redova,, po 17 biljaka u svakom
redu (102 biljke), presađene su vrlo dobro razvijene biljke. Odmah
do njih (prema jugu) presađen je isto tolik broj dobro razvijenih biljaka,
a do ovih (prema jugu) isto toliko slabo razvijenih biljaka. Sve su biljke
(306 kom.) presađene na međusobnu udaljenost redova ii biljaka od 60 cm.
Rezultat se toga pokusa gledom na uzrast biljaka u visinu u godinama
1934. do 1937. odnosno do 1939. kada su biljke bil e s t a r e 5, 6, 7, 8,
9, odnosno 10 i 11 godina, vidi iz slike 1., te iz tabele II. i si. 2.


Visinski prirast 5-godišnjih presađenih smrekovih biljaka
tokom daljnjih 6 godina (1934-1939.).


(Vidi tabelu II. i si. 2.)
Tabela II. Picea excelsa Lk.


a b
c


Vrlo dobro razvijene Dobro razvijene Slabo razvijene
biljke biljke biljke
Stanje


Ukupni visinUkupni
visinUkupni
visin


biljaka


ski prirast ski prirast ski prirast


i-.


li


prosj. od—do prosj. od — do prosj. od —do


li


cm
cm cm


Prigodom sadnje


9.
IV. 1934. g. ( 5 g. et.) 39,5 30-5 5 23,6 20—30 10,8 5—20
5,6 4,6 3,4
Koncem 1934. „ ( 6 „ „ ) 45,1 35-62 28,2 22-36 14,2 6-22


15,4 15,1
8,5


1935. „ ( 7 , „ ) 60,5 41—83 43,3 30-68 22,7 8-43
21,8 16,0 12,4


„ 1936. „ ( 8 „ „ ) 82,3 51—114 59,3 36-97 35,1 15—72
27,7 24,0 11,9


, 1937. ,(9„. ) 110,0 68 -152 83,3 48-132 47,0 20—96
28,8 23,1 12,5


1938. , (10,, ) 138.8 85 -190 106,4 61-168 59,5 26-119
22,1 22,0 13,8


„ 1939. „ (11 , „ ) 160,9 99—222 128,4 73—188 73,3 33—139


Iz spomenute tabele vidi se, da su vrlo dobro razvijene biljke postigle
do konca god. 1939. visinu od poprečno 160,9 cm, a slabo razvijene
biljke visinu od poprečno samo 73,3 cm. Od god. 1934. do 1939. prirasle
su vrlo dobro razvijene biljke za 121,4 cm, a slabo razvijene biljke za
62,5 cm, dakle upravo za polovicu manje nego u prvom slučaju. Uspoređujemo
li najmanje i! najveće biljke jedne i druge skupine, vidimo, da
su među vrlo dobro razvijenim biljkama izrasle neke i do 222 cm, te da
su najmanje biljke u toj skupini visoke 99 cm; od slabo razvijenih biljaka
najveća biljka visoka je 139 cm, a najmanja tek 33 cm. Iz spomenute
tabele, kao i iz si. 2. vidi se, da se prirast dobro razvijen
i h biljaka više približava prirastu najvećih, nego prirastu
slabo razvijenih biljaka.


437
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Bez obzira na to, kako će se slabe biljke razvijati u daljnjim godinama
njihova života, već nam ovaj prikaz skreće pažnju na činjenicu, da
slabe biljke ne upotrebljavamo u svrhu pošumljivanja.
Nikako ih ne smijemo upotrebiti za pošumljenje površina, gdje nam
je stalo, da se — radi zaštite tla — sadnice što prije sklope, kao
što su to površine krša, pjeskulja i! si.


ZUSAMMENFASSUNG.


In diesem Artikel wird das weitere Wachstum und die Entwicklung der sortierten
(sehr gut, gut und schwach entwickelten) und übersetzten 5-jährigen Fichtenpflanzen
besprochen und dargestellt.


Ing. AL. POSTNIKOV (Kladanj):


ETERIČNA ULJA ČETINARA


(HUILES ETHERIQUES DES CONIFERES)


Izdvajanje otseka za iskorišćavanje sporednih šumskih produkata
u Ministarstvu šuma i rudnika kao i pokrenuta akcija za osnivanje Instituta
za praktična šumarska istraživanja uveliko će doprineti racionalnijem
gazdovanju sa šumama. A bilo je već i krajnje vreme. Mi znamo
naime, kako sporo raste šuma; kako se mora čekati deceniljama, dok iz
semena izraste moćno stablo, pogodno za eksploataciju. Jasno je, prema
tome, sa koliko se pažnje i razumevanja moraju voditi eksploatacione
radnje, pa da se iz šume izvuče maksimum prihoda, kojii ona može da da.
Svako drugo postupanje je nerazumno rasipanje teško stečenog bogatstva,
što će se pre ili kasnije bezuslovno ljuto osvetiti.


U mnogim zemljama gornje saznanje nateralo je stručnjake, da svim
silama rade na što potpunijem korišćenju šumskih blaga, a u glavnom
na izvlačenju što večeg postotka korisnog drveta. Poboljšanjem uzgojnih
mera, mehaniziranjem šumskih radova, usavršavanjem mašina za preradu
drveta i t. d. to se je donekle i postiglo, ali radi potpunijeg i efikasnijeg
uspeha gleda se, da se i sve ono, što se je još do juče ubrajalo u
otpatke, iskoristi u koje bilo svrhe i da se time poveća rentabilnost
šumskog gazdinstva. Zaista, koliko ogromno blago ostaje u šumi potpuno
neiskorišćeno! Od 100 m3 dubećeg četinastog drveća, nakon seče, ostanu
u šumi kao otpatci u vidu panjeva, granja, kore, terminalnih vrhova i
škarta oko 40%, t. j . samo 60 m3 izvuče se iz šume radi dalje prerade.
Vele, da se time zemljištu vraća ono, što je stablo iz njega izvuklo tokom
života. Međutim, to je i suviše veliki! kamatnjak, koji se može smanjiti
bez ikakve štete po zemljište i! po šumu.


Kod dalje prerade na strugarama, gubi se još 40—50% u vidu strugotine,
iverja, otsečaka, porubaka i t. d. Na taj se način od 100 m3 drva
posečenog u šumi samo 30 do 36 m3 unovči, sve ostalo, sa malim izuze


438