DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Bok o Marko , viši šum. povjerenik 6. grupe od sreskog načelstva u Kragujevcu
k sreskom načelstvu u Šabcu;
Sa z a no v inž. Nikola , šum. viši pristav 7. grupe od sreskog načelstva u
Krivoj Palanci k sreskom načelstvu u Kruševac;
II i ć inž. Mihajlo , šum. viši pristav 7. grupe od sreskog načelstva u Skoplju
k šumarskom odsjeku Kr. banske uprave u Skoplju;
M a t i ć T. B o r i v o j , pom. tehnički manipulant 10. grupe od Direkcije šuma
u Čačku k šumskoj upravi u Beogradu;
I v a č k o v i č inž. T i h o m i r, šum. pristav 8. grupe od šumske uprave u Prnjavoru,
k šumskoj upravi u Kraljevu;
P s t r o s Dragutin , pomoćni tehnički manipulant 9. grupe od šumske uprave
na Bledu, k Direkciji šuma u čačku;
Radosavljević inž. D i m i t r i j e, šum. viši pristav 7 grupe od Direkcije
šuma u Nišu, k šumskoj upravi u Paraćinu;
Branković inž. D e s i m i r, šum. viši pristav 7. grupe od šumske nprave
u Zagubicl k šumskoj upravi u Prokuplje.


Postavljeni su:


Cerić-Muratbegović Husein, za šumara 8. grupe kod sreskog načelstva
u Teslicu.


Umirovljen: su:


Pavli ć inž Ante , šum. savjetnik 4. grupe I. stepena kod šumarskog odsjeka
Kr. banske uprave u Novom Sadu.


IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK


II. sjednice upravnog odbora HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA, održane dne
14. kolovoza 1940. god. u Šumarskom domu u Zagrebu.
Prisutni: predsjednik Ing. Ant e Abramović ; podpredsjedniei Ing. Peta r
P r p i ć i Ing. Č e d o m i 1 K o 1 u d r o v i ć; tajnik Ing. Vladimir Bosiljević;
blagajnik O s k a r D r e m i 1, te odbornici gg. inžinieri Ivan Asančaić, Rasiin
Bećiragić, Dane Bulut, Makso Fišer, Ivan Godek, Josip Jozić,
Petar Matković, Milan Rosandić, i Stjepan Škopac.


Ispričali su se radi otsutnosti: gg. Ing. Krešimir K a t i ć, Ing. Ilija Lončar,
Ing. Mihovil Marki ć.


Dnevni red:


1. — Otvorenje i pozdrav . pretsjednika,
2. — Izvještaj tajnika o tekućim poslovima,
3. — Izvještaj blagajnika,
4. — Rasprava o imovini Hrvatskog šumarskog društva,
5. — Sastav proračuna za god. 1940. i 1941.,
6. — Primanje članova,
7. — Donošenje pravilnika za Šumarski List i klubove,
8. — Eventualija.
460
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

I. OTVORENJE I POZDRAV PRETSJEDNIKA.
Pretsjednik otvara sjednicu u 9 sati, te ukratko iznosi glavne predmete, koji
će se na sjednici raspraviti. Konstatuje, da sjednici prisustvuju svi odbornici osim
trojice, koji su se ispričali, te pozdravlja sve prisutne. Odmah po tom prelazi na slijedeću
točku dnevnog reda.


II. IZVJEŠTAJ TAJNIKA O TEKUĆIM POSLOVIMA.
Tajnik Ing. Vladimir Bosiljević podnosi ovaj izvještaj o radu društva:
rad upravnog odbora od posljednje sjednice upravnog odbora, održane dne 21. IV. o. g.
do danas sastojao se u rješavanju sviju tekućih poslova u društvu. Rad i uspjeh rada
upravnog odbora ocrtan je napose u izvještaju upravnog odbora, koji će se podnijeti
na sutrašnjoj glavnoj skupštini, i koji je umnožen te će se razdijeliti svim učesnicima
skupštine. Po tome čita izvještaj upravnog odbora za skupštinu, pa se izvještaj prima.


Nakon primitka izvještaja za skupštinu izvještava slijedeće:


Do prošloga mjeseca društvo nije imalo svojih vlastitih društvenih prostorija,
jer je Jugoslovensko šumarsko udruženje radilo u Šumarskom Domu kao pripremni
odbor Saveza, i raspolagalo sa prostorijama i inventarom. Prostorije Šumarskog Doma
su doduše predane Hrvatskom šumarskom društvu, ali J. Š. U. nije još uredilo svoje
knjige i arhivu i nije ispraznilo namještaj.


Administrativni poslovi bili su kao što je to redovito slučaj kod stupanja u život
svakog društva, dosta znatni. Riješeno je oko 300 dopisa, razaslano više cirkulara i
poziva za skupštinu svima članovima.


Naročito je bilo mnogo kancelarijskih poslova pred glavnu skupštinu, jer se
izvještaji nisu napose štampali, nego su umnoženi strojem. U tome poslu pomagalo
je više pisarskih sila, pa je sav posao na vrijeme obavljen.


Društvene prostorije su postale vlasništvo Hrvatskog šumarskog društva, pa
sada treba sav posao u društvu organizovati. Društvenu knjižnicu treba pregledati i
nadopuniti knjigama, koje su poklonili pojedini članovi. Mora se urediti društvena
čitaonica tako, da se njome služi što veći broj članova i da ona postane sastajalište
sviju šumara u Zagrebu. Isto tako treba urediti novi inventar šumarskog društva,
pregledati šumarski muzej, inventar, arhivu i t. d., mora se osim imenika članova
sastaviti novi adresar šumarskog lista. Napose veliki posao čeka novu upravu u radu
oko promicanja stručnih i staleških interesa, te ispunjenja, ostalih ciljeva društva.


Ovaj izvještaj tajnika uzima se na znanje s time, da se pošalje pismeni poziv
Pripremnom odboru da sredi svoje spise i isprazni uredski namještaj. Nakon odluke
skupštine da se pristupa u Savez šumarskih društava, odrediti će se sporazumno sa
upravom Saveza sve što je potrebno da Savez može normalno raditi. Zatim tajnik
izvještava o stiglim važnijim dopisima društva.


Uzima se na znanje dopis Nadbiskupske tiskare u Zagrebu od 20. V. o. g. kojim
javlja da u cijelosti ostaje u važnosti njihova ponuda za štampanje Šumarskog Lista,
koja je sklopljena sa Jugoslov. šumarskim udruženjem. Ujedno se raspravlja dopis iste
tiskare od 11. VI. o. g., kojim izvještava, da je uslijed povišenja cijena papiru, grafičkim
potrepštinama i radničkim plaćama povišena cijena štampanja za 25%. Pošto
su sve štamparije sporazumno povisile tu cijenu u istom iznosu, to se ovo povišenje
uzima na znanje.


Riješenje banske vlasti br. 13541-V-1940., kojim se svima članovima Upravnog
odbora odobrava dopust od 3 dana radi prisustvovanja sjednicama, uzima se na znanje,
time da se dopis odštampa u Šumarskom Listu.


Čita se dopis Ing. Lamberta Kriškovića, predsjednika Društva gospodarskih i
šumarskih činovnika u Osijeku, kojim obaviještava Hrv. šum. društvo, da je Društvo
gospod. šum. činovnika u Osijeku zaključilo likvidirati i da je zaključilo Hrv. šum.


461
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

društvu predati svoj arhiv i imetak kao zakladu. Imetak se sastoji od cea 15.000 —
Din. gotovine i nešto vrijednosnih papira.
Ing. Asančaić , kao član toga društva razlaže stanje u tome društvu, koje
likvidira, i predlaže da se ta zaklada primi.
Ing. Prpi ć se pridružuje tome predlogu s time, da se za taj novac osnuje
posebna zaklada i sastavi zakladnica.
Zaključuje se ovu zakladu preuzeti, a povjerava se ing. A s a n č a i č u, da on
sastavi zakladnicu, koju će onda odbor na slijedećoj sjednici raspraviti i primiti.


Uzima se na znanje dopis ljubljanske podružnice J. Š. U., kojim poziva na
svoju konstituirajuću skupštinu, kao i telegram, koji je poslan od strane H. Š. D.,
kojim se pozdravlja osnutak Slovenskog šumarskog društva i telegrafski odgovor,
kojim Slovensko šumarsko društvo sa svoje skupštine šalje bratske pozdrave Hrvatskom
Društvu.


Na molbu ing. Ivan a Saćer a oslobađa ga se od plaćanja članarine, kako
je i do sada bio oslobođen. Ing. Vladimira Trohara, pošto je privremeno zaposlen,
primit će se medu članove pomlatka, te će plaćati polovinu članarine.


Na dopis g. Dragutina H r a d i 1 a, kojim nudi za knjižnicu kompletno prvo
godište Šumarskog Lista iz godine 1877. zaključuje se isto otkupiti uz cijenu od 400
Dinara, jer to godište društvena knjižnica nema, a ne može se nigdje više dobiti,
Ujedno mu se odobrava zamjena za stare ´brojeve Šumarskog Lista.


Raspravlja se zatim o dopisima, koji su upućeni društvu, da se ono zauzme
za premještaj, odnosno unapređenje pojedinih činovnika. Načelno se donosi odluka,
da društvo ne može intervenirati kod vlasti za pojedine osobe, nego samo u slučajevima,
kada se radi o unapređenju skupnih i zajedničkih interesa.


Uzima se na znanje zapisnik sjednice Odbora za podjelu imovine J. Š. U.,
održane dne 28. lipnja o. g., kojim se zaključuje predati u vlasništvo i posjed Hrv.
šumarskom društvu zgradu Šumarski Dom, namještaj, knjižnicu, muzej, Šumarski List
i arhivu kao i zapisnik o prijemu te imovine po predstavnicima H. Š. D., Pripremnom
odboru Saveza se dozvoljava da i nadalje radi u Šumarskom domu do konstituirajuće
skupštine Saveza.


Dopis pripremnog odbora Saveza, kojim izvještava da je upravi Šumarskog
muzeja dodijeljena svota od 4.000 Din. za uvod električne struje i uređenje muzeja
uzima se na znanje.


Čita se dopis Hrvatskog Radiše, kojim moli pripomoć za svoje ciljeve. Zaključuje
se unijeti u proračun svotu od 1.000.— Din. kojom će se Hrv. šumarsko društvo
začlaniti kod Hrvatskog Radiše kao član utemeljitelj.


Apsolventski ekskurzioni odbor kluba studenata šumarstva u Zagrebu obratio
se molbom za pripomoć radi organizacije ekskurzije apsolvenata u Italiju. Kako do
te ekskurzije nije došlo, zaključuje se u proračun staviti posebnu stavku u iznosu
od 2.800.— Dinara za pripomoć za studente.


Uzimaju se na znanje dopisi osigurajuće zadruge »Croatia« kojim obaviještava,
da police osiguranja za Dom, knjižnicu i ´blagajnu glase od dana 12. srpnja 1940. god.
na Hrvatsko šumarsko društvo.


Raspravlja se dopis krčke biskupije, kojim odgovara na dopis bivšeg J. Š. U,
da je biskupija preuzela šumu Dundo na otoku Rabu u svoje vlasništvo tek 7. VII.


o. g. i da sada može njome raspolagati. Pošto šuma ima posebni položaj i naučnu
vrijednost, biskupija je voljna dati tu šumu u zakup bilo društvu, bilo Banskoj vlasti,
a na zamjenu te šume ne bi mogla pristati. Zaključuje se čitav predmet poslati
Banskoj vlasti na nadležnost sa svima dosadanjim spisima u tom predmetu.
Odobrava se zamjena Šumarskog Lista za slijedeće časopise: Lugarski list, glasilo
društva lugarskog osoblja banovine Hrvatske, Lovački glasnik, list Saveza lovačkih
društava za Dunavsku banovinu; Tehnički glasnik, list beogradske inženjerske komore,


462
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Qozdarski Vestnik, list slovenskih šumara; Intersylva, list internacionalnog instituta
za šumarstvo u Berlinu.


Šumarski List slao se dosada za nekoliko desetaka listova u zamjenu, i u
inozemstvo na poklon, pa se zaključuje da tajnik do slijedeće sjednice načini spisak
časopisa sa kojima će se vršiti zamjena kao i spisak lica, kojima će se List slati
besplatno.


III. IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA.
Blagajnik g. D r e m i 1 čita blagajnički izvještaj, koji će se podnijeti glavnoj
skupštini, iz kojega se vidi, da je prihod Hrvatskog šumarskog društva bio 73.151.50
Din. a rashod 37.332.75 Din., gotovina u blagajni iznosi 3.426.50 Din., na čekovnom
računu 21.361.75 Din., dug Banovine za stanarinu 53.125 Din.


Nakon što je pročitan i izvještaj rcvizionog odbora, oba izvještaja se uzimaju
na znanje.
Pošto će se blagajnički izvještaj i izvještaj revizionog odbora podnijeti glavnoj
skupštini, to će se oba odštampati u zapisniku glavne skupštine.


IV. RASPRAVA O IMOVINI HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.
Iz tajničkog izvještaja koji će biti predložen skupštini vidi se, da je H. Š. D.
preuzelo u svoje vlasništvo i posjed: Šumarski Dom, knjižnicu, šumarski muzej i
arhivu, te od gotovine 241.288´19 Din., od čega je zaleđeno u banci 116.459´52 Din., a
likvidno 124.828´67 Din. Osim toga društvo je primilo cjelokupni depozit za popravak
Doma u iznosu od 191.236´— Dinara. Novac je u bankama otkazan, te će se moći
podići u mjesecu listopadu o. g.


Predsjednik predlaže, da se glavnoj skupštini prepusti odluka o raspoložbi sa
gotovinom i misli da bi sa depozitom za popravak Doma trebalo izvršiti popravke
zgrade, a ukoliko taj depozit ne bi bio dovoljan, da se votira potrebna svota iz drugih
društvenih sredstava. Zaključuje se skupštini predložiti više alternativa t. j . da novac
ostane uložen u banci, u kojem slučaju treba donijeti odluku, u koji će se novčani
zavod uložiti gotovina, ili da se nadogradi treći sprat na domu, ili da se kupi pogodan
objekat u Zagrebu ili na moru ili na Plitvicama.


Raspravljalo se zatim opširno o zakladama, a naročito o Kereškenjijevoj zakladi.


Glavna skupština Saveza ima donijeti odluku o raspoložbi njenom imovinom.


Ing. P r p i ć predlaže da H. Š. D. odobri proračunom neku svotu, koja će
se dijeliti svake godine udovama i siročadi, jer su kamati, koje daje Kereškenjijeva
zaklada, vrlo maleni. Zaključuje se u tu svrhu u proračun unijeti posebnu stavku u
iznosu od 4.000.— Dinara. Društveni novac zaključuje se uložiti u Gradskoj štedionici
grada Zagreba.


V. SASTAV PRORAČUNA ZA 1940. i 1941. GODINU.
Blagajnik g. Dremi l izvještava da je proračun sastavljen tako, da su predviđeni
prihodi uneseni uvijek u manjem iznosu nego se mogu očekivati, a rashodi
naprotiv u većem iznosu. Time se je upravnom odboru omogućilo lakše poslovanje u
slučaju eventualnih promjena u cijenama. Prihodi su predviđeni u iznosu od 305.000 —
Dinara, a rashodi u iznosu od 305.000.— Dinara, pa je prema tome budžet ravnotežen.


Napose se raspravlja o svakoj stavci primitka i izdatka, te su izvršene potrebne
izmjene i nadopune u proračunu.
Ing. Gode k kritikuje sastav proračuna, jer nije u njemu doneseno ništa novo,
nego je rađen prema ranijim proračunima J. Š. U.
Ing. P r p i ć poziva Godeka da dade svoje konkretne predloge i da obrazloži
radi čega bi se eventualne promjene imale provesti.


463
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Predsjednik tumači mišljenje ing. Godeka, koji je kritikovao proračun iz čisto
idealnih motiva, nakon čega se ing. Godek potpuno saglasuje sa tumačenjem predsjednikovim
i povlači svoje izjave.


U proračun su napose unesene stavke za pripomoć udovama i siročadi članova,
Hrvatskom Radiši, studentima šumarstva, te potpore stručnim piscima. Kao nepredviđeni
izdaci unesena je stavka od 8.000.— Din.


Prihvaća se proračun za 1941. godinu, a za 1940. godinu odobrava se za preostali
dio godine 5/i2 od svote predviđene za 1941. godinu.


Pošto će glavna sukpština donijeti proračun, to će se proračun, koji je predložen
po odboru, kao i proračun koji je prihvaćen na skupštini, štampati u zapisniku glavne
skupštine.


VI. PRIMANJE NOVIH ČLANOVA.
Predsjednik komemorira smrt društvenih članova Dragutina Trötzera i Ljudevita
Brosiga, pa naglašava da je g. Brosig bio najstariji član i jedan od prvih osnivača
Hrvatsko slavomskog šumarskog društva, dok je g. Trötzer također bio jedan od
najstarijih šumara, koji je Hrvatskom šumarskom društvu ostavio čitavu svoju stručnu
biblioteku. Prisutni im kliču »Slava«.


Tajnik izvještava, da se za prijem u društvo javio veći broj šumara.


Kao redoviti članovi društva primaju se slijedeća gg.:


1. Ing. Dimitrije B e 1 o v, šum. nadzornik, Našice;
2. Ing. Vjekosla v B i r t, v. d. upravitelja šum. uprave, Cetignrad;
3. Ing. Artur Bergan, šum. upravitelj, Delnice;
4. Ing. Zvonk o Car, šum. pristav, Virovitica;
5. Ing. Jovan Drakuli ć, čin. Šipada u Zagrebu;
6. M i 1 a n D r n i ć, šum. nadsavjetnik u p., Zagreb;
7. Franj o I v i ć, šum. nadsavjetnik, Varaždin;
8. Ing. Rudolf Krpan, viši pristav, Zagreb.
9. Ing. Stjepan Kušan, šum. nadzornik, Zagreb;
10. Ing. Dragutin Majer, šum. pristav, Garešnica;
11. Ing. Stevo Markovi ć, šum. nadzornik, Daruvar;
12. Ing. Bartol Mihaljević, šum. inžinjer, Karlovac;
13. Ing. Otmar Mi´klau, ovi. šum. inžinjer, Zagreb;
H.Vladimir O d ž i ć, šum. nadsavjetnik u. p., Zagreb;
15. Dr. Miljenko Plavšić, asistent sveučilišta, Zagreb;
16. Ing. Ivn Podhorski, viši šum. pristav, Glina;
17. Ing. Franjo Presečki, sreski šumar, Metković;
18. Ing. Ivan Rukavina, šum. viši pristav, Sušak;
i 9. Ing. Duša n S r d i ć, sreski šumar, Travnik;
20. Ing. Mirko Špiranec, sreski šumar, Pisarovina;
21. Ing. Zvonimir Š p o 1 j a r i ć, asistent sveučilišta, Zagreb;
22. Ing. Zdenk o Sram , šum. vježbenik, Sokolovac;
23. J a n k o Š u š t e r š i ć, šum. upravitelj, Lokve;
24. Adolf T o c a u e r, nadšumar, Zagreb;
25. Ing. Zdravko Turk, upravitelj šum. upr., Čabar.
Kao izvanredni članovi društva primaju se slijedeća gg.:


1. Ing. Franjo Asaj, šum. savjetnik,. Bezdan;
2. Ing. Vinko L a c k o v i ć, šum. priprav., Tuzla ;
3. Ing. Velim i r M a n č i ć, šum. priprav., Pirot;
4. Ing. Salih Omanović, šum. savjetnik, Sarajevo;
5. Ing. Josip Radišić, šum. pripravnik, Banjaluka.
404
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Kao članovi pomlatka primaju se slijedeća gg.:


1. Mirko Buturac, slušač šumarstva, Zagreb;
2. Petar ćulumović, slušač šumarstva, Zagreb;
3. Zlatko Degoricija, slušač šumarstva, Zagreb;
4. Veljko Draga š, slušač šumarstva, Zagreb;
5. E r i h H r i b e r n i k, apsolvent šumarstva, Zagreb;
6. Oton Išpanović, slušač šumarstva, Brod na Savi;
7. Franjo Knebl, apsolvent šumarstva, Zagreb;
8. Ivan Mosten, slušač šumarstva, Zagreb;
9. Stanko Mavrek, apsolvent šumarstva, Zagreb;
10. Karlo Mirth, slušač šumarstva, Zagreb;
11. Ant e M i j i ć, slušač šumarstva, Zagreb;
12. N e n a d N i k o 1 i ć, slušač šumarstva, Zagreb;
13. Milo š P u ž a r, slušač šumarstva, Zagreb;
14. Željko Sekalec, slušač šumarstva, Zagreb;
15. Branko Š ti mac, slušač šumarstva, Zagreb;
16. Branko Tkalčić, apsolvent šumarstva, Zagreb;
17. Zdenko Tončić, slušač šumarstva, Zagreb;
18. Franjo Ujdenica, slušač šumarstva, Zagreb;
19. Srećko V a n j k o v i ć, apsolvent šumarstva, Zagreb;
20. V1 a d o T r o h a r, šum. inžinjer, Vukovar.
Kao članovi utemeljači primaju se:


1. Barun Milan T u r k o v i ć, industrijalac, Sušak;
2. Našička tvornica tanina i paropila d. d., Zagreb;
3. Ravnateljstvo šuma Križevačke imovne općine u Bjelovaru;
4. Plemenita općina Turopolje;
5. Grof Khuen Belasi, Nuštar;
6. Ing. Petar Prpić, direktor šuma u. p., Zagreb;
7. Dr. Zlatk o Vajda , šumarski nadzornik, Ogulin.
Kao članovi dobrotvori primaju se:


1. Ing. Bo go sla v K o s o v i ć, pomoćnik Ministra šuma u p., Zagreb;
2. Filipa Deutsch a sinovi, Zagreb;
3. Šum. gospodarstveni ured kneza Th u rn-Taxisa , Karlovac;
4. S. H. Gutmann, d. d., Belišće.
Istupio je iz članstva:


Ing. Srdja n Košut i ć, v. d. sres. šum. ref., D. Milanovac. radi premještaja
sa područja banovine Hrvatske.


VII. DONOŠENJE PRAVILNIKA ZA ŠUMARSKI LIST I KLUBOVE.
Urednik Šumarskog Lista ing. Peta r Prpi ć izradio je nacrt pravilnika za
izdavanje, uređivanje i administraciju Šumarskog Lista. Prema predloženom pravilniku
list izdaje upravni odbor, te daje uredniku direktive za rad. Po tome čita tekst
pravilnika, koji je izrađen na temelju čl. 29 društvenih pravila. Pošto će pravilnik
na drugom mjestu u šumarskom Listu biti odštampan, to se ovdje ponovno ne donosi.
Zaključuje se odštampati 30—50 separata ovog pravilnika za društvenu porabu.


U smislu Pravilnika određuje odbor visinu mjesečnog honorara za urednika sa
140O.— Dinara. Visina honorara za saradnike određuje se za originalne člainke sa
30.— Din., za prijevode 15.— Din., a za preštampanje 10.— Din. po stranici. Oglasi


465
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

se određuju za jednu stranicu 500.— Din., polovinu stranice 300.— Din., četvrtinu stranice
175.— Din., osminu stranice 90— Din. Kod trokratnog uvrštenja oglasa daje se
10% popusta, kod šesterokratnog 20%, a kod dvanaesterokratnog 40% popusta.


Pošto su se ranije besplatno donosili u Šum. listu popisi stručne šumarske literature
sa naznakom cijene knjige i gdje se knjiga nabavlja, zaključuje se donositi
besplatno na omotu šumarskog lista popis knjiga samo onih pisaca, koji su članovi


H. Š. D., ili ako knjige ima na zalihi H. Š. D. radi prodaje.
Prelazi se zatim na diskusiju o Pravilniku za rad Klubova, koji su izradili gg.
odbornici iz Splita. Čita se tekst pravilnika, koji se uz neke manje ispravke prima te
će se predložiti na odobrenje skupštini. Pošto će na skupštini biti taj pravilnik raspravljen,
tekst će se donijeti sa zapisnikom glavne skupštine.


VIII. EVENTUALIJA.
Na glavnoj skupštini će se pod toč. 7. dnevnog reda raspraviti pitanje stupanja
u Savez šumarskih društava. Zaključuje se predložiti skupštini da Hrvatsko šumarsko
društvo stupi u Savez šum. društava, a na konstituirajućoj skupštini Saveza da
društvo zastupa novi upravni odbor.


Ing. Kol u dr o vi ć iznosi stanje šumarskog odsjeka kod ispostave banske
Vlasti u Splitu, gdje se nalaze zajedno u jednom odsjeku veterinari, šumari i agronomi.
Tako se događa da čisto stručne šumarske stvari mora da potpisuje na pr. veterinar,
što je veoma nezgodno i mnogo oteščava posao.


Predsjednik objašnjava kako je do toga stanja došlo. Na ranijim konferencijama
je predlagano da ispostava dobije svoj posebni šumarski odsjek radi specifičnih
šumarskih problema na području Dalmacije. No nije se sa time uspjelo, jer je bilo
odlučeno, da se kod Ispostave osnuje 7 odsjeka, pa je stoga formiranje posebnog
šumarskog odsjeka bilo odbijeno.


Ing. Koludrovi ć objašnjava, da je slično takovo stanje odsjeka bilo već
jednom ranije uvedeno, ali je Min. šuma i rudnika uvidjelo nemogućnost takovog poslovanja
i poništilo takovo razdijeljenje.


Zaključuje se povjeriti g. Koludroviću, da sastavi predstavku, koja će se poslati
Šumarskom odjelu banske Vlasti kao predstavka H. Š. D., kojom se traži, da se kod
ispostave banske Vlasti u Splitu osnuje posebni i samostalni šumarski odsjek.


Čita se prijedlog ing. Drage Kajfeža, kojim moli, da H. Š. D. podupre nastojanje
šumarske sekcije zagrebačke inženjerske komore, da bi se ovlaštenim inžinjerima
geodetsko-kulturno tehničke, građevinske, rudarsko-mjeračke i šumarske struke
izdalo osposobljenje i ovlaštenje za vršenje geodetsko-geometarskih radova u državnim
i samoupravnim službama samim ispitom za ovlašćenog inžinjera, ili državnim
ispitom po pravilniku resornog ministra, odnosno danas odjela banske Vlasti banovine
Hrvatske.


Ing. Asančai ć obrazlaže sadanje stanje u toj stvari. Katastar i gruntovnica
odbijaju elaborate, te šumari kod izrade nacrta za gruntovnicu moraju dati geodetima
ili geometrima potpisivati nacrte. Pokušalo se preko inženjerske komore, da se šumarima
dozvoli potpisivati nacrte barem u čisto stručnim šumarskim elaboratima, ali su
geodeti bili odlučno protiv toga. Pošto je gruntovnica kod suda, to bi sada možda Ban
mogao izdati naredbu da se primaju kod gruntovnice nacrti potpisani od šumara, ako
se radi o šumskim površinama i području kojim dotični šumar upravlja.


Povjerava se Ing. Kajfežu i Ing. Asančaiću da sastave predstavku i da
je pošalju Hrvatskom šumarskom društvu sa svojim napomenama, a društvo da tu
predstavku otpremi na nadležno mjesto.


466
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Čita se predstavka Ing. Pere Kovačevića i Ing. Petra Orah ove a,
kojom traže, da se u smislu nove uredbe o službenim odnosima banovinskih službenika
unapređuju sreski šumari u IV/1 grupu.


Razvila se opširna diskusija, te je zaključeno predložiti skupštini, da se zatraži
od banske Vlasti 1.) da se sreski šumari unapređuju u IV/1 grupu, kako je citiranom
uredbom predviđeno; 2.) tražiti izmjenu uredbe u tome pravcu, da se ravnatelji šuma
unapređuju u ./2 grupu.


Raspravlja se zatim o prijedlogu Ing. Pere Kovačevića, da se sreskom
šumarskom osoblju dade deputatno ogrjevno drvo i deputatno zemljište, odnosno
relutum.


Ing. Ko lud r o v rć se pridružuje ovom prijedlogu sa nadopunom, da se iste
pogodnosti zatraže i za činovnike kod Ispostave banske Vlasti.
Zaključuje se skupštini predložiti da donese rezoluciju o ovom pitanju, koja će
se po tome uputiti banskoj Vlasti.


Ing. Vladimir Bosiljević traži da H. Š. D. podupre jednom predstavkom
nastojanje kolega pripravnika, koji se već niz godina bore da ih se prizna »šumarskim
stručnim osobljem«, što im je do sada osporavano, i time onemogućeno primanje deputatnog
ogrevnog drva. Zaključuje se predložiti skupštini da donese rezoluciju i po tome
predmetu.


Čita se prijedlog Dra Nikole Neidhardta, kojim predlaže, da se zapisnik
izvanredne skupštine Jugosl. šumarskog udruženja odštampa u cijelosti u Šumarskom
Listu. Pošto je Upravni odbor J. Š. U. prijedlog urednika Šumarskog Lista, da se taj
zapisnik štampa u Šumarskom Listu, odbio, jer je uprava J. Š. U. odlučila da ga sama
odštampa, to se ovaj prijedlog odbija.


Raspravlja se zatim o prijedlogu Ing. Bećiragića , kojim traži, da se za
lugarsko osoblje obrazuje posebni disciplinski sud sastavljen od šumara stručnjaka i
eventualno jednog pravnika, koji će donositi presude o krivicama lugarskog osoblja.
Prijedlog se jednoglasno prima, te će se zamoliti g. Ing. Perušića da pomogne sastaviti
predstavku banskoj Vlasti u tome smislu.


Ing. Bosiljevi ć predlaže da se povede računa u pitanjima odgovornosti
lugarskog osoblja pred sudovima. Kada danas lugarsko osoblje odgovara na sudu radi
upotrebe oružja u samoobrani kod vršenja svoje službene dužnosti, prisiljeno je potrošiti
velike svote novaca za svoje branitelje kod suda. Danas se na lugarsko osoblje s jedne
strane stavljaju najveći zahtjevi, da sačuvaju šumu i banovinsko dobro, a sa druge
strane ne daje im se dovoljna zaštita, ako u vršenju svoje dužnosti nastradaju. Predlaže
stoga, da se ponovno uvede ranija praksa, da se lugarskom osoblju dodijeli ureda radi
od strane šumarskog odjela plaćeni branitelj, koji će štititi i braniti lugara na sudu,
ako je tužen radi djela počinjenih u vršenju službe. Zaključuje se ovaj predmet
iznijeti na skupštinu.


čita se prijedlog Dra Nikole Neidhardta o stručnim predavanjima sa projekcijama,
koja bi se preko zime povremeno održavala u društvenim prostorijama.
Zaključuje se predložiti skupštini da ovaj prijedlog primi.


Ing. Š kopa č predlaže, da se § 30 Z. O. Š. izmjeni ili nadopuni odredbom
kojom se zabranjuje pašarenje u sastojinama mlađim od 15 godina. Isto tako traži
nadopunu § 155 Z. O. Š. Zaključuje se to pitanje proučiti i kada dođe
do izmjene Zakona o šumama, staviti će se konkretni prijedlozi
višoj vlasti.


Ing. Ivo Čeović poklonio je za knjižnicu svoju knjigu »Lovstvo«. Ing. ......


Madirazza poklonio je oko 30 ranijih godišta Šumarskog lista i Lovačko ribarskog


vijesnika. Zaključuje se obojici zahvaliti na poklonu.


467