DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

V r


Ispiljeni polovnjaci .


Neokrajčane piljenice
Okrajćane piljenice ]


Listovi (Feullieta) 2 m


Četvrtače (Chevrona) .


Okrajćane piljenice
Neokrajčane piljenice.
Okrajčane piijenice
Neokrajčane piljenice.


Meko d .v


Piljeno koničasto dr?o
Piljeao parale´no drvo


Hrastovi brz stupovi


Hrastovi želj, pragovi


Bukovi željez. pragovi
Hrastova skretnička gt


Gorivo


Hrast, cjepanice . .
Drveni ugalj .


Službena tečajnica


od 14. kolovoza 1940.


s t a d r . a


Drvo


Hrastovina
Cijena po m3


... II.


ilistače (Quar) I. \rste l.— na više . .


II. „ 1.- ,, „ . . .
boćnice (Sur dosse) 1. vrste . . .
.-„ -
. . . blistače (Quartier) I. vrste . . .


II. „ . . .
bočnice (Sur
dosse) I. vrste . . .
II-„


I. ,, 25-95 „ 7—12 „ . . .
I. ,, blistače l.oO m i više
7-13 cm
I. vrsti bočnice 1.00 m i više
. . . od 50 cm dulj. na više ... .


. . . 1000 kom. 36/1. 4-6 M . . . .
. . . T. vrste nd br_ i/.—3i/


Bukovina


. . . I. „ „ ......


... I.


. . . I. „


o : Merkantilna tesana građa; . . .
. . . I.—III. „


Cijena po komada:


8 ,, ,
10 „ ,


... 250 „ 15/22 „


drv o (Cijena po 10.000 kg :


. . . sa do 15 °/o oblica


Din


od
700
800
150
2000
3500
140.


1300
17CJ0
1400
1400
1200
1800
1500
1600
1400
1300
1500


1600


1500
1200
900
3800


60


60


300
1000
900
900
800
500


550
1000
300
300


400


500
700


SOOO
6000


do


900
450
200
3000
4000
2000
1700
200 J
1700
1800
1500
2500
2000
2000
1700
1500
1700


1900


1700
1600
11(0
5000
100
80


400


1200


1100


1100


1000


750


700
1500
500
500


500


600
800


10000
7000


Napomena


P. St. utov.
i*


n


.


0


.


.


.


.


.


.
u


.


.


.


»
.


Notiranje
cijena za
gorivo drvo
do daljnje
odredbe
obustavljeno


rinfnza


471
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 42     <-- 42 -->        PDF

USPJEH DRAŽBE


u vlastitoj režiji izrađenog drvnog materijala održane dana 9. srpnja 1940. godine


kod ravnateljstva banovinskih šuma na Sušaku.
Šum. uprava Vrst
drva
´rt

3
« a li Isklična
cijena Din.
Dostalna
cijena Din.
Udaljenost do mora
— želj. st. ...
Jasenak
Ogulin
n
n
Eavna Gora
Vrh ovine
.
.
n
jela
r
n
n
.
.
n
«
n
n
n
200
200
200
300
400
2.250
700
100
200
100
200
700
500
350

34.000 —
36.000.—
50.000.—
48.000.—
80.000.—
376.250 —
119.000 —
14.000.—
34.000.—
17.000.—
30.000.—
124.000.—
80.000 —
52.500.—
37.700.—
45.116.—
50.600.—
53.100.—
88.500 —
408.500.—
125.600.—
14.550.—
40.200.—
20.400.—
32.200 —
135.500.—
83.500.—
53.900.—
16.—
9. 11
-
17. 18.
22.5
25. 12.
4.—
5.—
12 —
4 —
3. 8.
km.
želj. stan.
Ukupno: 6.400 — 1,094.750.— 1,189.366.—


OGLASI


Broj: 9694/1940.


OGLAS DRAŽBE.


Ravnateljstvo banovinskih šuma u Sušaku prodavati će u subotu dana 14. rujna
1940. godine u 11 sati prije podne, javnom ofertalnom dražbom bukov materijal, koji
će se izraditi u vlastitoj režiji na teritoriju ovopodručnih šumskih uprava.


Podjela materijala u skupine, uz naznaku mjesta prodaje, isklične cijene, kao i
svi pobliži uvjeti mogu se dobiti kod Ravnateljstva banovinskih šuma u Sušakupodručnih šumskih uprava, a mogu se poslati i poštom na zahtjev interesenata uz


prilog poštanske marke.


12.
kolovoza 1940. Ravnateljstvo banovinskih šuma — Sušak.
Sušak.
472
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


Ono što je rečeno pod ad a) i pod ad b) odnosi se na one, koji se bave preprodajom
drva a nemaju dozvole vlasti, da se s takvim poslom bave.


Kazna po ovom prekršaju ne odnosi se na lica, koja na nezakonit način steku
(prisvoje) drvo, ipa to drvo prodadu ili za druge vrijednosne stvari zamjene ili ga
poklone, već na ona lica, koja od takovih osoba kupuju ili nabavljaju takovo drvo
ne za svoju kućnu ili svoju gospodarsku potrebu, već u cilju da ga dalje preprodadu.


Ad c) Vlasnik poduzeća prekršitelj Naredbe o izvoznicima često se je izgovarao
na kojega svoga namještenika ili na koje drugo lice, da je to lice a ne on preuzelo
na nezakonit način stečeno drvo i za svoj račun ili na račun trećega lica a ne za
njegov račun tako, da mu je često uspjelo izbjeći kazni. Uredba je tomu doskočila
upotrebom riječi »imalac radnje« a taj imalac može biti vlasnik, posjednik, držalac,
povjerenik ili ma koje lice, koje se nalazi u bilo kakovom pravnom ili poslovnom
odnosu prema liou koje »ima radnju«. Cim se ustanovi, da se na skladištu imaoca
radnje nalaze šumski proizvodi, stečeni na nezakonit način, dakle bez propisanoga
žiga i propisane isprave, nosi za to odgovornost imalac radnje. Imalac radnje bit će
strože kažnjen od onoga lica, koje nema dozvole za vođenje stanovite radnje. Istovremeno
sa izrečenom drugom kaznom vlast će oduzeti kažnjenomu pravo na obavljanje
radnje za godinu dana od dana pravovaljanosti odluke. Ako i nakon toga, što
kroz godinu dana nije vodio radnju, počini ponovo isti prekršaj, nadležna će mu vlast
oduzeti odlukom za uvijek i konačno pravo na obavljanje radnje. (Vidi i §§ 395. do


400.
Zakona o radnjama).
Vlast će po slobodnoj ocjeni izricati kaznu ili novčanom globom ili zatvorom.
Ova je Uredba donesena sa svrhom, da se zaštite i očuvaju sve šume bez razlike
vlasništva od prekomjerne bespravne sječe i preprodaje. Želi se ovom nerazumnom
postupku sa šumama što prije stati na kraj. Nu to se neće postići, ako se ne
bude vršila stroga kontrola prevoza drveta. Zato je potrebno, da svi organi šumske
policije, a i ostali organi javne sigurnosti prigodom vršenja svoje službe vrše najstrožu
kontrolu prevoza drveta. Na vršenje ove dužnosti neka sreska načelstva i gradska
poglavarstva posebno pozovu ove organe. Isto tako neka pozovu svoje organe i šumoposjednici
te ravnateljstva banovinskih i imovno-općinskih šuma da to čine i da svi
podnose prijave protiv prekršitelja ove Uredbe. Sreska pak načelstva neka najhitnije
i strogo po tim prijavama donose svoje presude.


Odjelni
pretstojnik:
Frković v. r.


Na temelju čl. 23. Uredbe sa zakonskom snagom o suzbijanju skupoće i nesavjesne
spekulacije od 22. prosinca 1939. god. broj Prs. 585-IX-1939. i na temelju čl. 11.
Naredbe o nadzoru cijena od 22. ožujka 1940., broj 14.439-VII-1940. propisujem


NAREDBU
o ograničenju prometa gorivog drveta na području banovine Hrvatske.


(Narodne Novine od 10. VII. 1940. br. 154)


Član 1.


Svaki proizvođač gorivog drveta u banovini Hrvatskoj bez obzira na njihovu
vrstu, obvezan je polovicu svoje proizvodnje cjepanica, oblica i gule za ogrijev osigurati,
zadržati odnosno prodati do konca rujna za potrebe Banske Vlasti i njenih
ustanova, gradskih poglavarstava i njihovih ustanova, ostalih socijalnih ustanovanjihovih službenika te javnih i privatnih namještenika i radnika kao i ostalog pučanstva.


29
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


Član 2.


Svi trgovci gorivog drveta u banovini Hrvatskoj, bez obzira na njihovu vrstu,
dužni su od proizvođača zaključene svekolike količine ma račun gore spomenute polovine
proizvodnje osigurati, zadržati odnosno prodati isključivo za potrebe spomenute
u članu 1 ove Naredbe.


Član 3.


Nadzor nad proizvodnjom, prodajama i otpremama gorivog drveta vrše Oblasna
nadzorništva za cijene u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Dubrovniku, već prema stalnom
nastanu dotičnog proizvođača odnosno trgovca.


Član 4.


Proizvođači i trgovci gorivog drveta dužni su u roku od osam dana po objavi
ove Naredbe svoju proizvodnju odnosno zalihu gorivog drveta prijaviti svom nadležnom
oblasnom nadzorništvu za cijene uz istodobnu naznaku svih onih količina za
koje su već sklopili pravne poslove o dobavama i uz naznaku pobližih uvjeta prodaje.


Član 5.


Svi pravni poslovi, koji su sklopljeni prije objave ove Naredbe imadu se registrirati
kod Oblasnih nadzorništava za cijene u roku od osam dana nakon stupanja
na snagu ove Naredbe.


Član 6.
Pod proizvođačem odnosno trgovcem razumijeva se svaka fizička ili pravna
osoba (pojedina osoba, društva, zadruge, imovne općine, ravnateljstva banovinskih
šuma itd.) koja na području banovine Hrvatske proizvodi, drži na skladištu odnosno
kupuje ili otprema bilo sa jedne ili više željezničkih stanica, teretnjacima, lađom ili
drugim prevoznim sredstvom, najmanje petsto prostornih metara gorivog drveta.


Član 7.
Sreska načelstva i gradska poglavarstva dužna su ovu Naredbu objaviti na način
uobičajen u svom mjestu i odmah pristupiti sakupljanju podataka o javnim i privatnim
potrebama gorivog drveta na svom području.
Prijave za pokriće potreba gorivog drveta, koje se mogu sačiniti i kolektivno,


t. j . za pojedine ustanove, društva, saveze, zadruge, udruge i t. d„ predaju se nadležnom
sreskom načelstvu odnosno gradskom poglavarstvu, koje te prijave dalje dostavljaju
svom nadležnom Oblasnom nadzorništvu za cijene najkasnije do konca
mjeseca kolovoza 1940. godine.
Član 8.
Prijave proizvođača i trgovca gorivog drveta u smislu čl. 4. ove Naredbe moraju
sadržavati slijedeće podatke:
a) kojim se količinama gorivog drveta raspolaže i gdje su smještene;
b) u slučaju već sklopljenih pravnih poslova, za koga su zalihe rezerviranena koje se odredišno mjesto imadu đisponirati.
Isto tako dužni su proizvođači gorivog drveta prijaviti nadležnom Oblasnom
nadzorništvu za cijene sve zaključke, koje će sklapati poslije stupanja na snagu ove
Naredbe sa ujednom naznakom s kime su ih sklopili i za koja su odredišna mjesta
dobave određene.


30
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


Clan. 9.


U koliko se pokaže koncem 1940. godine da su potrebe u smislu ove Naredbe


u pogledu gorivog drveta osigurane, određeni će se postotak smanjiti odnosno dopu


stiti će se posve slobodna prodaja gorivog drveta.


Clan 10.


Tko se ogriješi o propise ove Naredbe kazniti će se zatvorom do 6 mjeseci i
novčanom kaznom do 100.000.— dinara, povrh toga po čl. 1 Naredbe od 22. svibnja
1940. broj 16.187-111-1940. na prinudni boravak u drugo mjesto za rok od 6 mjeseci.


Clan 11.


Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim Novinama« a provedbu
iste izvršit će Odjel za obrt, industriju i trgovinu područne mi Banske Vlasti.


Broj: 26.383-VÜI-1940.


9.
srpnja 1940. Ban:
Zagreb Dr. Šubašlć, v. r.
Na osnovu čl. 6. stav 4. Naredbe o nadzoru cijena od 22. ožujka 1940. broj
14.439-VH-1940., a po prijedlogu Banskog povjerenstva za cijene


RJEŠAVAM


da se za područje banovine Hrvatske odrede slijedeće maksimalne prodajne cijene
gorivom drvetu:


bukove cjepanice Ia Din 2.0OO.—
bukove cjepanice Ha „ 1.830.—
bukove cjepanice lila „ 1.550.—
bukove cjepane oblice Ia „ 1.800.—
bukove cjepane oblice .. „ 1.650 —
grabove cjepanice Ia „ 2.150.—
grabove cjepanice Ha „ 1.910.—
grabove cjepanice III „ 1.700.—
grabove cjepane oblice Ia „ 1.800.—
grabove cjepane oblice Ha „ 1.700.—
cerove cjepanice Ia „ 1.750.—
cerove cjepanice Ha „ 1.600.—
cerove cjepanice lila „ 1.450.—
cerove cjepane oblice Ia „ 1.360.—
jasenove cjepanice Ia „ 1.850.—
jasenove cjepanice Ha „ 1.750.—
hrastove cjepanice Ia „ 1.650.—
hrastove cjepanice Ha „ 1.400 —
brijestove cjepanice „ 1.320 —
mješane tvrde cjepanice „ 1.450.—
hrastove ili tvrde mješane cjepanice .. „ 1.320.—
mekane mješane cjepanice „ 1.400 —
lipove cjepanice „ 1.900.—


31
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


9.
bukove oblice Ia 1.230.bukove
oblice Ha 1.050.grabove
oblice Ia 1.380.grabove
oblice IIa 1.200.borove
oblice 1.200.jasenove
oblice 1.350.hrastove
oblice 1.200.brijestove
oblice 1.050.mješane
tvrde oblice 1.050.mješane
meke oblice 1.000.bukove
sječenice 850.mješane
sječenice 750.10.
kvrge, gule, panjevi bukovi 850.kvrge,
gule, panjevi mješani 750.otpaci
bukovi nevezani 950.otpaci
mješani tvrdi nevezani 850...
U gornjim cijenama uračunati su svi troškovi proizvodnje, poslovni porez i
čista dobit proizvođača. Cijene se odnose na paritetnu cijenu franko vagon postavno
stanica Novska.


III. Na paritetnu cijenu franko vagon koja druga utovarna stanica mogu se gornjim
cijenama dodavati samo slijedeći troškovi za prodaje na veliko, koje se vrše
preko trgovaca na veliko:
1. efektivni željeznički troškovi;
2. troškovi gradske taracovine, u koliko postoje;
3.
troškovi tovarnog lista i vaganja u iznosu od 40.— dinara po vagonu;
4. troškovi dovoza od istovarne stanice do skladišta veletrgovca maksimalno
dinara 100.— po vagonu;
5. troškovi slaganja na skladištima veletrgovaca 40.— dinara po vagonu;
6. zarada veletrgovca 10% na tako dobivenu cijenu franko skladište veletrgovca.
IV. Količina suhog gorivog drveta po vagonu treba da odgovara 20 prostornim
metrima, koja mjera služi dalje za prodaju potrošačima.
V. Tko prodaje gorivo drvo navedeno u ovom Rješenju uz više cijene od onih,
koje su u njemu označene, kaznit će se u smiski odredaba čl. 9. stav 2. Naredbe o
nadzoru cijena od 22. ožujka 1940. god. broj 14.439-VII-1940. a povrh toga po čl. 1.
Naredbe od 22. svibnja 1940. br. 16.187-111-1940. na prinudni boravak u drugo mjesto
za rok od 6 mjeseci.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim Novinama«.
Broj 35.342-VHI-1940.


9.
srpnja 1940. Ban:
Zagreb Dr. Šubašić, v. r.
32
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE


Odjel za šumarstvo V.
u Zagrebu.


Broj: 16836-V-1940. Zagreb, dne 8. lipnja 1940.


Predmet: Bolovanje službenika — postupak
kod predlaganja molba.


1.) Ravnateljstvu banovinskih šuma — Svima i t. d.


Opaženo je da područno lugarsko osoblje naročito kod imovnih općina prekomjerno
traži dulja bolovanja i da predpostavljene im vlasti olahko te molbe predlažu
i preporučaju ovamo na odobrenje a da kod toga nimalo ne ispituju, da li su ta bolovanja
opravdana i -neophodno potrebna. Naročito se to čini izgleda sa namjerom, da
se putem bolovanja dođe do umirovljenja prije navršenog broja godina službe po
§ 104. toč. 4. Zakona o činovnicima.


Događa se da onaj, koji podnese molbu za bolovanje odmah ostavi svoju dužnost
ne čekajuć odobrenje. Ovo je protivno propisu § 83. i 84. Zakona o činovnicima, pa
se određuje, da se odobrenje bolovanja ima čekati na dužnosti. Samo iznimno onaj,
koji je tako akutno obolio, da ne može iz postelje ili mu je dolazak na dužnost skopčan
sa opasnošću po zdravlje, može izbivati od dužnosti i prije odobrenja bolovanja. Nu


o tom mora pismen o izvjestiti svojeg neposrednog starješinu, koji se ima osvjedočiti
o tome pa tu ooklnost potvrditi na tom izvještaju oboljelog. Time preuzimlje
neposredni starješina zajedno sa oboljelim službenikom odgovornost za istinitost svojih
navoda. Ako se ustanovi bilo na koji način, da oboljeli službenik nakon toga ipak ne
leži u krevetu niti je kod kuće nego hoda van kuće i obavlja druge poslove, bit će
pozvani na odgovornost i oboljeli službenik i njegov neposredni starješina te n a j strože
kažnjeni.
Ako neposredni starješina ne bi mogao svojim opažanjem ustanoviti, da je službenik
tako bolestan, da mora ostati u krevetu i kod kuće prije odobrenja bolovanja,
onda ima zatražiti u smislu § 84. stav 1. Zakona o činovnicima, da se to ustanovi
liječničkim pregledom.


Uz svaku molbu za duže bolovanje, koja se predlaže ovamo ma odobrenje treba
naročito izvjestiti, da li službenik čeka odobrenje na dužnosti ili van službe pa navesti,
zbog čega ne može vršiti dužnost. Za istinitost toga odgovara službenik kao i neposredni
starješina, ako molbi ne prileži liječnička svjedodžba, u kojoj je to konstatovano.


Za liječenje se i oporavak ima prvenstveno upotrijebiti godišnji odmor a ne
da se najprije iskoristi odmor, pa onda poslije njega opet traži bolovanje.


U prilogu dostavlja se prepis Uputstva Ministarstva socijalne politike i narodnog
zdravlja za izdavanje liječničkih svjedodžba, pa se upozorava naslov, da će se
bolovanja davati samo na takove svjedodžbe, koje su sastavljene prema tim uputstvima.


Naročito se skreće pažnja na potrebu strogog lučenja akutnog oboljenja od bolovanja
radi oporavka. Kod akutnog oboljenja može se dozvoliti kod kuće bolovanje
samo 7—15 dana. Za dulje vrijeme treba potrebu ustanoviti povjerenstveno. Bolesnici
se ne mogu predlagati za duže bolovanje kod kuće radi oporavka nego samo poslije
duže i teške preležane bolesti.


Za sva predlaganja molba za duža bolovanja koja ne budu imala sve kriterije
neophodne potrebe navedene u citiranim uputstvima, bit će na odgovornost pozvani
ne samo molitelji nego i njihovi starješine.


Odjelni predstojnik:


Frković v. r.


33
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


PRAVILNIK


o stanovima u stambenoj zgradi Ravnateljstva banovinskih šuma u Zagrebu.
Cl. l.


Pravo na stan imaju činovnici Odjela za šumarstvo Banske Vlasti u Zagrebu i
Ravnateljstva banovinskih šuma u Zagrebu prvenstveno sa stručnom spremom, zatim
oni bez stručne spreme u koliko su stalno namješteni i sreski šumarski referent u
Zagrebu. Činovnicima ili službenicima drugih resora ne može se dozvoliti stanovanje
u stambenoj zgradi Ravnateljstva šuma u Zagrebu, makar bili u kakvoj direktnoj ili
indirektnoj vezi sa Ravnateljstvom šuma.


Cl. 2.


Stan se ne smatra službenim stanom. Prema tome može Ban banovine Hrvatske
odobriti, da službenik stanuje van toga stana.


Cl. 3.


Stan imade upotrebljavati samo ono lice sa svojom obitelji, kojemu je stan
doznačen. Ne smije se prepuštati drugim licima bilo uz plaću bilo besplatno.
U činovnikovu obitelj ne računaju se ona djeca, koja imadu mogućnosti da se
sama. uzdržavaju.


Stanaru se naprotiv dozvoljnje, da s njime zajedno stanuje njegova najbliža
rodbina (roditelji, braća, sestre i svojta, tast, punica) u koliko ih on uzdržava, i ako
su ranije sa njime zajedno živjeli.


Nema pravo na stan činovnik koji ima svoju, ženinu ili kuću svoje maloljetne
djece.


Cl. 4.


Podjeljivanje stanova izvršuje ravnatelj zagrebačkog ravnateljstva šuma i to
na predlog odbora trojice.
Protiv riješenja ravnatelja može se nezadovoljna stranka žaliti odjelnom predstojniku
odjela za šumarstvo Banske Vlasti u Zagrebu, čije je riješenje izvršno.


Odjelni predstojnik odjela za šumarstvo može sa ispražnjenim stanovima sam
raspolagati i dodjeljivati ih službenicima za koje nalazi, da je njihovo službovanje u
Zagrebu od neophodne potrebe i u naročitom interesu službe.


Cl. 5.


Odbor trojice imenuje ravnatelj na tri godine od lica koja stanuju u zgradi. On
ujedno vrši i popunjavanje odbora u slučaju kad koji član bude umirovljen ili premješten.


Cl. 6.


Predaja i preuzimanje stana vrši se komisijski na temelju kućnog inventara.
Komisiju sačinjava upravitelj kuće i dva svjedoka.


Konstatuju li se pri tom u stanu kakove manjkavosti, koje je stanar u smislu
ovoga Pravilnika imao popraviti o svom trošku, dužan je te popravke izvršiti još prije
uselenja svoga nasljednika. Nedostaje li za to vremena, ima svoga nasljednika u novcu
odštetiti.


0 primopredaji sastavlja se zapisnik, koga odobrava ravnatelj šuma.


34
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


Cl. 7.


Stanar ne smije činiti >u stanu bez dozvole nikakove preinake ili nove konstrukcije
i naprave. Učini li to, nema pri iselenju pravo na naknadu učinjenih troškova, te je
dužan, ako se bude našlo za potrebno, sve u prijašnje stanje popraviti.


Čl. 8.


Svi popravci dijele se na takove, koje obavlja stanar o svom trošku, i na takove,
koji se obavljaju o trošku državnog erara.


Cl. 9.
0 svom trošku dužan je stanar popraviti:


1. Krečenje onih prostorija, koje nisu bojadisane (kuhinja, smočnica, zahod,
kupaona).
2. Omazivanje peći i štednjaka.
3. Sve manje popravke vodovoda, izljeva te električne instalacije.
4. Kitanje prozora.
5. Sve one popravke, koje prouzroči stanar uslijed nemarne upotrebe, krupne
nepažnje, ili zlobnog oštećivanja i to (bilo po njemu ili po njegovim ukućanima, gostima,
posluzi i u opće po svim licima, koja se na račun i poziv toga stanara u kući bave.
Cl. 10.


Na trošak erara izvršuju se oni popravci, koji su nužni uslijed duže normalne
upotrebe stana, te uslijed elementarnih nepogoda.


Cl. U.


Svaki stanar je dužan da osim zakonske stanarine plaća: pristojbe za dimnjačara,
za vodovod, za osvjetljenje stubišta, za čišćenje stubišta i za pazikuću.


Cl. 12.


Stanare vežu sve ustanove kućnog reda za grad Zagreb, u koliko nije ovim
pravilnikom drugačije određeno. Prema tome je kućni red sastavni dio ovog Pravilnika,
te isti ima biti u samoj kući izvješen na vidljivom mjestu.


Cl. 13.
Neposredni nadzor nad zgradom ima da vodi referent za građevine Ravnateljstva
šuma.
Njegova je dužnost da pazi, da se sve ustanove ovoga Pravilnika i kućnog reda
drže. Vodi nadzor nad pazikućom naročito u pogledu držanja čistoće. Ima pravo i
dužnost da vrši pregled stanova, da li se izvršuju popravci u smislu čl. 9.
Svaku štetu na zgradi kao i pogibao da dođe do štete odmah prijavljuje Ravnateljstvu
i poduzima sve, da se šteta popravi odnosno pogibao ukloni.
Prisustvuje primopredaji stanova, odjavljuje i prijavljuje stanare redarstvenoj
oblasti.


Cl. 14.


Odbor trojice postavlja pazikuću, koji ima dužnost: održavati red i čistoću u
cijeloj kući i oko kuće naročito ulaz i stubište te čistiti snijeg sa pločnika;


35
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


vršiti sve one poslove, koje redarstveni propisi nalažu paziikući: pravodobno
otvarati i zatvarati kućna vrata, osvjetljivati vežu i stubišta;
izvršavati sve odredbe zdravstvenih oblasti, osobito u pogledu raskuživanja i
čišćenja.
Svaki opaženi kvar prijavljuje upravitelju kuće i nastoji da ustanovi krivca.
Isto tako prijavljuje upravitelju kuće svakog stanara, koji se ogriješi o ovaj pravilnik.


Cl. 15.
Stanari, koji se ogriješe o ovaj pravilnik biće za slučajeve manje važnosti opomenuti
od Odbora. U ponovljenom slučaju i u slučaju veće važnosti opominje se pismeno
i stanar se upozorava na posljedice. U trećem ponovljenom slučaju Odibor podnosi
pismeni izvještaj Ravnateljstvu šuma u Zagrebu, koje potom donosi riješenje. Odbor
ima pravo i dužnost radi ponovljenih ili većih prestupa protiv postojećih pravila tražiti,
da se činovnik iseli.


Cl. 16.
Selidbeni su rokovi 1. veljače, 1. svibanj, 1. kolovoz i 1. studeni.
Otkaz vrši odbor tromjesečno unaprijed. Stan se ima isprazniti do selidbenog


termina u roku od dva dana.


Cl. 17.
Premješteni, umirovljeni ili otpušteni činovnik ima se iseliti u roku od mjesec
dana od narednog prvog po premještaju, umirovljenju ili otpustu.
Umirovljenom činovniku i udovi umrlog činovnika može Ravnateljstvo na prijedlog
odbora dozvoliti stanovanje tako dugo, dok mu se ne doznači mirovina. Za to
vrijeme plaćat će stanarinu u iznosu, koliko je iznosila njegova stanarina prije umirovljenja.


Cl. 18.
Ono lice, koje nema pravo na stan odnosno lokal ali mu ga Ravnateljstvo dade
u zakup po odobrenju Bana, ima se upravljati po propisima ovoga Pravilnika i plaćati
zakupninu približno njenom iznosu za ravne stanove u novim zgradama u gradu.


Cl. 19.
Proti svakom riješenju ravnatelja Ravnateljstva šuma u Zagrebu može se nezadovoljna
stranka žaliti Odjelu za šumarstvo Banske Vlasti u Zagrebu, čije je riješenje
izvršno.


Cl. 20.
Obzirom na kućni red u svemu će se postupiti po pravilima kućnog reda za
grad Zagreb.


Cl. 21.
Ovaj pravilnik stupa na snagu sa danom odobrenja.
Sa danom odobrenja ovog Pravilnika prestaju važiti svi dosadašnji pravilnici.


U Zagrebu, dne 30. travnja 1940.


Ban
Dr. Ivo Šubašić v. r.


36