DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2a pokretanje ovog pitanja. Ova inicijativa bila
je uspješna, jer je Zemaljsko komasaciono povjerenstvo
to pitanje do donošenja potrebniii
propisa povoljno riešilo svojom odlukom naredbenom
snagom.


7. Šumarski podmladak. Tokom minule godine
naročito je razmatrano pitanje valjanog
stručnog podmladka, kao i povećanje broja
studenata šumarstva. Obzirom na današnje
prilike došlo se do zaključka, da se bolja i jača
praktična izobrazba mora steći već tokom studija.
Za ostvarenje ovoga predloženo je ministarstvu
šumarstva da se fakultetu stave na
raspolaganje pogodni objekti u svrhu zorne
obuke, te da se ta zorna obuka, obzirom na
relativnu siromašnost studenata i materijalno
podpomogne.
U svrhu povećanja broja studenata predložena
je podjela stipendija. Ovaj priedlog međutim
ove godine ne može biti realiziran obzirom
na vojnu dužnost gimnazijskih ablturijenata.


8. Prva obljetnica Nezavisne Države Hrvatske.
O prvoj obljetnici uspostave Nezavisne
Države Hrvatske Hrvatskog šumarsko družtvo
po svom upravnom odboru kao vanređne radove
u ovoj godini izvršiti ove vanređne radove:
izdati knjigu o važnosti i zadaći šuiTia
u suvremenom životu uobće, a za Hrvatsku
napose; pozvati članstvo za izkorištavanje svakog
komadića slobodnog zemljišta posebnika
sadnjom šumskog drveća; poraditi na pošum-
Ijavanju Grmošćice, koja se nalazi u neposrednoj
blizini grada Zagreba. Kako je godina rada
u toku, to je sada još preuranjeno dati prikaz
izvršenja ovog programa.
9. Klubovi. Od klubova, koji se osnivaju i
djeluju prema čl. 31. 1 32. družtvenih pravila
osnovan je i radio jedino Klub šumara u
Banja Luci.
10. Članstvo. Na današnji dan Hrvatsko šumarsko
družtvo ima ovo članstvo:
redovitih 499
izvanrednih 11
podmladka , 44
dobrotvora 5
utemeljitelja 17


dakle ukupno 576


što spram stanja u izvještaju prošlogodišnjoj
skupštini znači porast od 98 članova.


11. Sjednice upravnog odbora. Kako je već
naprijed napomenuto, članstvo je o družtvenom
radu obavieštavano preko našeg šumarskog
lista tiskanjem zapisnika sjednica upravnog
odbora. U minuloj godini odbor je održao 5
sjednica, a zapisnici u cielosti tiskani su u
ovim brojevima Hrvatskog šumarskog lista:
zapisnik sjednice od 15. rujna 1941. u br. 10.
iz 1941., zapisnik sjednice od 8. prosinca 1941.
u br. 1. iz 1942., zapisnik sjednice od 22. ožujka
1942. godine u br. 5. iz 1942., zapisnik
sjednice od 19. srpnja 1942. u br. 6./7. iz 1942.
godine, dok će se zapisnik sjednice od 7. prosinca
1942. godine tiskati zajedno sa zapisnikom
ove skupštine.
Obzirom, da je izvještaj sadanjeg upravnog
odbora o prvoj godini njegovog rada prihvaćen
na glavnoj skupštini od 14. rujna 1941.
godine, to se u ovom izvještaju iznio samo
rad za drugu godinu, pa se skupština moli da
primi ovaj izvještaj na znanje i nakon izvještaja
družtvenog blagajnika i izvještaja nadzornog
odbora odobri dosadanji rad družtvenog
odbora.


U Zagrebu, 8. prosinca 1942.


Tajnik:


Ing. Oskar P i š k o r i ć, v. r.


Za vrieme čitanja izvještaja družtvenog
tajnika ušao je u dvoranu ministar narodnog
gospodarstva g. Dr. Ing. Josip B a 1 e n, burno
pozdravljen od skupštine. Družtveni predsjednik
pozdravlja gosp. ministra te ističe kako
nas šumare naročito veseli dolazak g. ministra,
koji dobro poznaje naše družtvene prilike, jer
je i sam. šumar, a pored toga dugogodišnjim
članom družtva, naš suradnik i sadanji urednik
»Hrvatskog šumarskog lista«. Nakon pozdrava
predsjednika tajnik nastavlja sa svojim
izvještajem.


Iza pročitanog izvještaja tajnika ustaje ministar
g. Dr. ing. Balen te se ponajprije zahvaljuje
družtvenom predsjedniku na pozdravnim
riečima.


U nastavku svog govora g. ministar ukratko je naveo razloge zbog kojih su
dokinuta bivša pojedinačna priradna ministarstva (ministarstvo šumarstva i rudarstva,
ministarstvo seljačkog gospodarstva, kao i mmistarstvo obrta, veleobrta i trgovine)
a osnovano jedno ministarstvo za sve grane priradne djelatnosti. Medjutim,
naglašuje g. ministar, ovini sjedinjenjem šumarstvo nije ništa izgubilo, jer mu je
osigurana samostalna djelatnost osnutkom Glavnog ravnateljstva za šumarstvo.
Dalje je g. ministar naglasio svoje zadovoljstvo a stručnoj spremnosti i
marljivom radu hrvatskih šumara, što se očituje naročito u današnje
doba kada treba svladavati mnoge poteškoće i zaprieke tako rekuć na svakom koraku.
Gospodin ministar je izrazio nadu da će se prilike uskoro poboljšati, pa moli
da svi u tom težkom radu i dalje uztraju, te je uvjeren, da će hrvatsko šumarstvo
i dalje ići onim putem koji je najbolji i najkorisniji za domovinu. Konačno g. ministar
naglašuje, da će svakom njegov rad biti priznat pa od sviju moli da doprinesu
što više za napredak i procvat šumarske struke.


Govor g. ministra skupština jeburnim pljeskom a u ime skupštinenim riečima zahvalio se gospođinudružtveni predsjednik. Nakon toganastavila je redovnim radom te seraspravu o izvještaju tajnika.


popratila
na pobudministru
skupština
prešlo na


Rieč dobiva Ing. Miso P a j c koji upravnom
odboru stavlja prigovor, da je rlešavanju
pitanja deputatnog drva kotarskim šumarima


30.
posvetilo premalo pažnje te je to pitanje ostalo
sve do danas nerlešeno.


Družtveni predsjednik Ing. Abramovl ć
u odgovoru Ing. Pajc u kaže: Ne stoji, đa
upravni odbor za ovo pitanje nije imao interesa
nego iztiče, da je to pitanje pokrenuto,
ali da se za sada ne može to pitanje riešavati
posebnom uredbom nego će biti riešeno unifi
kacijom šumarske službe. Po toj unifikaci,