DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

bildung fiir den Forstdienst in deutschen
Reich) prikazao je posljednje razdoblje šuinars.´
te naobra,^be u Ajemačkoj. Kako je danas 1
kod nas nr, driL:vi:oiii ledu isto pitanje, zanimivo
je bai.-i´.i pogled na njegovo rješenje u
Ni´ii´iačkoj


U Njemačkoj trebalo je izvršiti unificiranje
šumarske naobrazbe, jer je ova bila različita
prema pojedinim bivšim pokrajinama
(vojvodstvima, kraljevstvima). To je izvršeno
u razdoblju od 1937. do 1940. godine, u kojem
je razdoblju Reichsforstamt za područje čitavog
Reicha nove unificirane propise o šumarskoj
pređnaobrazbi raznih stupnjeva na osnovi
zakona od 3. srpnja 1934. (Gesetz zur Ueberleitung
des Forst- und Jagdwesens auf das
Reich) i uredbe od 28. veljače 1939. (Verordnung
iiber die Vorbildung und die Laufbahnen
der deutschen Beamten).


Tečaj studija za vodeću šumarsku službu
(Hohere Forstdienst) reguliran je uredbom od


11. listopada 1937. (Verordnung iiber die Ausbildung
fiir den hoheren Forstdienst). Na njoj
se bazira nastavna osnova, izpiti i priprava za
vodeću šumarsku službu. Program je sliedeći:
Nakon položenog izpita zrelosti te obavljene
radne i vojničke službe ulazi kandidat u pripravni
studij (Vorstudium) u trajanju od 3
semestra, nakon čega sliedi prvi izpit (Vorpriifung),
koji obuhvata svega 12 disciplina.
Pripravnom se naukovanju dodaje praksa (die
praktische Lehrzeit) kod naročitih šumarija
(Ausbildungsfor.stamt) pa tek tada slušač dolazi
na čisto stručni studij (Fachstudium) u
trajanju od 4 semestra. Zaključnim se izpitom
(Hochschulschlusspriifung), koji isto tako obuhvata
12 stručnih disciplina stiče akademski
stepen »Diplom Forstvvirt«. Iza zaključnog izpita
sliedi vježbenička služba (Vorbereitungsdienst)
u trajanju od 2i/´! godine, nakon koje
je vježbenik (Forstreferendar) dužan položiti
praktični izpit, koji odgovara našemu izpitu za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva (die
grosse forstliche Staatsprufung) i nakon uzpješno
položenog izpita postaje pristav (Forstassessor).


Izobrazba pomoćnog šumarskog osoblja
(gehobener Forstdienst) uređena je propisima
posebnog zakona od 26. kolovoza 1938. (Wehrmacht-
Fiirsorge- und Versorgungsgesetz) i
uredbe od 20. rujna 1939. (Verordnung uber
die Ausbildung fur den gehobenen Forstdienst).
Prema propisima je 50% svih položaja u ovoj
službi rezervirano za pripadnike vojne sile.
Program je sliedeći: Nakon navršenih 6 razreda
srednje ili njoj ravne stručne škole sliedi
praktično naukovanje u trajanju od dvije godine,
zatim drž. častna radna služba i vojni
rok u kadru te napokon jedna godina obuke
u šumarskoj ili vojnoj stručnoj školi (Heeresfachschule
fiir Forstwirtschaft). Iza ove spremo
kandidat se podvrgava konačnom izpitu


(Hilfsforsterprufung) a nakon tri godine vježbeničke
službe posebnom praktičnom izpitu,
koji mu daje kvalifikaciju »Reichsforstera«.


Izobrazba se lugarskog osoblja (der mit


´ tlere Forstdienst) osniva također na propisima
navedenog zakona od 26. kolovoza 1938. U
ovoj se službi 90% svih mjesta rezervira za
pripadnike vojne sile. Obuka se vrši prema
posebnim propisima od 18. srpnja 1940. (Verordnung
iiber die Ausbildung fiir mittleren
Forstdienst) i 12. studenog 1940 (Ausbildungsvorschriften
fiir den mittleren Forstdienst). U
obzir za naukovanje dolaze kvalificirani šumski
radnici, koji su iza navršene pučke škole
bili 2 godine zaposleni kao pomoćni radnici i
imaju poseban izpit. Iza toga sliedi pripravna
služba, koja traje dvije godine. Ovamo spada
ne samo praktični rad nego i obuka u radnom


logoru te četveromjesečna obuka u lugarskoj
školi. Na koncu kandidat polaže poseban izpit,
koji ga osposobljava za vršenje lugarske
službe (Forstwartspriifung).


3. Zaštita prirode i čuvanje ljepote krajobraza
ima u šumarstvu duboko opravdanje s
gledišta gospodarskog i kulturnog. Njihovi
zahtjevi i potrebe ne stoje u protivnosti s načelima
šumskog gospodarstva, jer ono prema
današnjim stručnim nazorima mora u svim
svojim poslovima sliediti prirodu. Jedan je od
glavnih zadataka šumarstva u ovom pravcu
zaštita i njega ljepote krajobraza, koja se očituje
u mjerama čuvanja i estetskog oblikovanja
krajine. Sredstva su za postignuće postavljene
svrhe dana u odabiranju a) vrste uzgoja,
b) načina sječe, c) načina pomlađenja i
d) vrste drveta.
O toj temi piše Richard I m m e 1 u članku
Zaštita prirode i njega krajobraza
u šumarstvu (Naturschutz und
Landschaftsflege in der Forstvvirtschaft), dajući
ova temeljna načela;


Treba se kloniti čistih sječa i uzgoja jednolikih
shematičnih kultura, jer djeluju monotono
i umanjuju karakter krajine. Kod tog treba
uvažiti, da čiste i mješovite sastojine jače
utječu na ljepotu kraja što su više raznodobnije.
Zato s ovog gledišta ima preborno gospodarenje
prednost pred svim ostalima tipovima.
Upravo prebornoj šumi odgovara umjetnička
predočba šume iz doba romanticizma. Ovoj s.e
važnosti prebora približuju oni gospodarski tipovi,
koji imaju za konačni cilj pomoću dugačkih
pomladnih razdoblja stvoriti trajnu šumu
(Dauervvald) pa kod toga izbjegavaju prekidanja
sklopa i stvaranja progala. Posebnu
važnost ima za ljepotu kraja gospodarenje u
pričuvcima u koliko ima dobar podrast. Vrlo
je važno, da se u interesu ljepote kraja podržavaju
pojedinačna stabla, koja daju naročitu
draž svojoj okolini. Ne moraju to uviek biti t.
ZV. »Tausendjahrlge Eichen« ili »Riesentannen
«, jer će u danorh slučaju jednaku ako ne
možda i jaču impresiju Izvesti kakova gušasta


(kropfige) lipa ili deformirani (formschlechte
schirmkronige) bor.


Uzporedno s navedenim treba paziti na
ljepotu kraja kod izgradnje šumskih prometala
a naročito kod uređenja šumskih rubova odnosno
međe sa zemljištem druge vrste težatbe.


šumske se ceste i putevi u unutrašnjosti
Sume ne smiju izvađati tako, da arhitektonski
djeluju individualno pa da se oštro odvajaju
od ostale šumske cjeline. Te se građevine moraju
uzkladiti s obćim dojmovima šume. Napose
treba izbjegavati ravne pravce kod puteva
i prosjeka a pogotovo stvaranje pravokutnih
figura taksacione podjele, koje su i inače
u današnjem zališnom gospodarenju posve nepotrebne.
Što se pak tiče uređenja šumskih
rubova, valja napomenuti, da je međa šume
važnija za ljepotu kraja nego šumska prometala.
Tu se moramo držati direktivo: stepenasta
kompaktnost, florističko bogatstvo i izjednačeno
vođenje linija. Mimo estetskih prednosti
ovakav rub šume ima veliku važnost kao zaštita
ptica i sklonište divljači.


Kako vidimo, oblikovanje se krajobraza osniva
u šumarstvu na izrazito prirodnim elementima
a tek posredno na utjecaju čovjekovo
umjetničke djelatnosti. Ali razumljivo, da se ni
ovaj zahvat ne smije podcjenjivati. On dola/ci
do izražaja kod gradnja šumarija, lugarnica i
skloništa, zatim kod izgradnje prometnih objekata
(viadukti, mostovi), tehničkih naprava
(pregrade, drenaže) i lovnih građevina. U pi-avilu
sve ovakove građevine djeluju negativno
na ljepotu okoliša, pogotovo ako su izgrađene
u betonu i kamenu. Tu vriedi načelo, da ova


57