DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

z


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO
ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA ODRŽANE DNE


7. PROSINCA 1943. GODINE U ZAGREBU
PRISUTNI I DNEVNI RED


Sjednici upravnog odbora od 7. prosinca
1942. godine, koja je održana u družtvenim
prostorijama u Zagrebu od 17 do 19 sati, prisustvovali
su: Ing. Ante Abramović, predsjednik;
Ing. Petar Ostojić , podpredsjednik;
Ing. Oskar P i š k o r i ć, tajnik; Oskar D r em
i 1, blagajnik; Dr. Josip B a 1 e n, urednik;
kao i odbornici — šumarski inženjeri: Ivo G o-
d e k, Mihovil M a r k i ć, Krešimir K a t i ć i
Milan R o s a n d i ć. Ostalim odbornicima izpričana
je odsutnost s razloga ograničenja u putničkom
prometu na državnim željeznicama, pa
isti nisu mogli doći u Zagreb.


Sjednica je održana po ovom dnevno m
redu:


1. Otvaranje sjednice;
2. Izvještaji tajnika, blagajnika i urednika;
3. izbor odbora za sliedeće đvogođište;
4. prieđlozi za skupštinu;
5. promjene u članstvu;
6. možebitnosti.
I. OTVARANJE SJEDNICE
Sjednicu otvara predsjednik u 17 sati, koji
iznosi, da je odbornicima izvan Zagreba bilo
nemoguće doći na ovu sjednicu uslied prometnih
ograničenja na državnim željeznicama, ali
sjednica uslied sutrašnje skupštine mora ise
održati. Smatra, da se sjednica razmotri samo
najžurnije — tekuće predmete, dok bi se naredna
sjednica sazvala u što kraćem roku nakon
uvođenja normalnog prometa na željeznicama.


Predsjednik naročito pozdravlja Dra Josipa
B a 1 e n a, koji po prvi puta prisustvuje sjednici
upravnog odbora kao ministar narodnog
gospodarstva i ministar šumarstva.


II. IZVJEŠTAJ TAJNIKA
1. Ovjerovljuje se po Ing. Kr. Katiću i Ing.
P. Ostojiću zapisnik sjednice upravnog odbora
od 19. srpnja 1943C´ godine.
2. Popravci na domu. U smislu zaključka
sjednice od 19. VII. o. g. (t. II./3.) na družtvenom
domu izvršeno je: Obći popravak krova i
to ploha nad glavnim dielom zgrade izmjenom
polupanih i napucanih pločica škriljevca s cielim
pločicama. Ove ciele pločice dobile su skidanjem
i pokrajnih krovova (nad stubištima),
koje su plohe po^rite novim salonlt-pločama.
Tim pločama pokrita je površina od 77 m-´.
Uporedno s pokrivačkim poslovima obavljeni
su limarski radovi (žljebovi, podvlačni limovi
i si.) tako, da je krov sada uređen za dulje
vremena. Cjelokupni trošak popravka iznosi
62.557.20 Kuna. Kao privremeno sklonište
obieljena je jedna prostorija u podrumu.
3. Posjet Ing. O. Klučara. Na jesenju izložbu
Zagrebačkog zbora kao predstavnik slovačke
vlade stigao je iz Bratislave Ing. O.
K 1 u č a r, šumarski savjetnik slovačkog Ministarstva
narodnog gospodarstva. Tom prilikom
Ing. Klučar posjetio je i Hrvatsko šumarsko
družtvo (dne 8. rujna), gdje ga je u ime odsutnog
predsjednika pozdravio odbornik Ing.
M. M a r k i ć.
4. Tiskanje Hrvatskog šumarskog lista u
1943. Radi izbora tiskare za tiskanje Hrvatskog
šumarskog lista u 1943. godini zatražene
su ponude od 10 zagrebačkih tiskara. Od ovih
deset dvie su odgovorile, da obzirom na zaposlenost
ne mogu preuzimati nikakve nove poslove,
tri su poslale ponude, dok ostale nisu
uobće odgovorile. Između stiglih triju ponuda
najpovoljnija je ona Narodne tiskare t. j . dosadanje,
pa se zaključuje, da se njoj povjeri
tiskanje Hrvatskog šumarskog lista i u 1943.
godini (br. 947./42.).


5. Zakladnica Družtva gospodarskih 1 šumarskih
činovnika u Osieku. L. Krišković, kao
posljednji predsjednik Družtva gospodarskih i
šumarskih činovnika u Osieku predložio je Hrvatskom
šumarskom družtvu nacrt zakladnice,
po kojoj cjelokupnu imovinu prvog družtva
preuzima Hrv. šum. družtvu time, da iz nje
izplaćuju podpore prema odredbi same zakladnice
(br. 696./42.). Zaključuje se, da se
konačni zaključak donese na sjednici, na kojoj
će biti prisutni i ostali odbornici.
6. Klub šumara u Banjoj Luci. Klub šumara
u Banja Luci održao je dne 6. IX. o. g. redovitu
glavnu skupštinu, te je o istoj predložio
zapisnik (br. 872./42.). Zaključak : Zapisnik
skupštine, kao izvještaj o radu Kluba u
smislu čl. 3. Poslovnika za osnivanje i rad
klubova Hrvatskog šumarskog družtva uzimia
se na znanje ti´me, da se odtisne u Hrvatskom
šumarskom listu.
7. Zaštita šuma. Tajnik čita dopis Ing. Luke
P o d u j e upravitelja državne šumarije u Novom
Vinodolu o potrebi zaštite šuma u Hrvatskom
Primorju od nerazumne sječe (br. 778./
42.). Po priedlogu Dra J. B a 1 e n a zaključuj
e se s dopisom upoznati Ministarstvo narodnog
gospodarstva. Glavno ravnateljstvo za
šumarstvo.
8. Promičba šumarstva. Kako ovogodišnji
božični brojevi glavnijih hrvatskih novina ne
bi ostali bez članaka s područja šumarstva, to
je sa strane Hrvatskog šumarskog družtva
organizirana izrada članaka, u kojima bi bila
naglašena obća važnost šuma, te naročita
vriednost hrvatskih šuma uz naglašavanje posljedica,
koje iz te spoznaje izlaze (br. 924./
42.). Zamoljeni članovi svi su se odazvali pozivu,
te će članke izraditi: Dr. M. Anič, Ing.
P. Pukarek, Ing. Stj. Frančišković, Dr. I. Horvat,
Ing. S. Omanovič, Ing. O. Piškorić, Ing.
M. špiranec i Dr. Zl. Vajda. Zaključak :
izvještaj se uzima na znanje.
9. Žalba Ing. Kutleše i drugova, Ing. Stjepan
K u 11 e š a s još 5 šumarskih inženjera
poslao je družtvu prepis žalbe upućene Ministarstvu
šumarstva i rudarstva u Zagrebu krajem
rujna o. g. radi »nepotrebnih premještenja
« (br. 864./42.). Zaključak : Obzirom,
da se stvari, koje se navode u ovoj žalbi nalaze
na rješavanju kod nadležnih vlasti i disciplinskog
suda, to upravni odbor smatra, da se
o predmetu kao »sub judice« ne može sada
raspravljati.
10. Pokloni i zamjene za družtvenu knjižnicu
i šuniarslu list.
a) Pokloni: Ing. A. Wundszam poklonio
je družtvu 47 komada knjiga i godišta časopisa
(br. 802./42.), pa se poklon uzima na
znanje time, da se na istom darovatelju zahvali.


Knjižnica je nadalje primila ove nove
knjige: Od Dra Ive Horvata , sveučilištnog
asistenta poseban ođtisak njegove disertacije
»Iztraživanja o specifičkoj težini i utezanju


61