DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

\o´^


slavonske hrastovine« (br. 710./42.); Od Dra M.
A n i ć a, sveuč. docenta njegovu knjigu o razprostranjenosti
europskog pitomog kestena
(br. 1038./42.), a od Međunarodne središnjice
za šumarstvo (CIS-a) knjigu W. Grottian: Dle
Umsatzmengen im Weltholzhandel. Knjige se
nalaze u družtvenoj knjižnici: Dra Anića pod
br. 1748., Dra Horvata pod br. 1742., a W.
Grottlana pod br. 1737. - - Pokloni se primaju
sa zahvalnošću.


b) Zamjene Hrvatskog šumarskog listo:
Zamjenu za svoja izdanja predložili su listovi:
Hrvatska bibliografija (br. 881./42.), Internationale
Agrar-Runđschau (br. 952./42.) i
Glasonoša (br. 988./42.), Zaključak : Obzirom,
da Hrvatski šumarski list po svom sadržaju
ne odgovara ovim časopisima, to se zamjena
ne odobrava.


Nadalje se ne odobrava ni bezplatno davanje
Hrvatskog šumarskog lista Zemaljskom
komasacionom povjerenstvu (br. 824.;42.).


11. Spomenica iz 1936. godine. Zaključuje
se, da se Spomenica iz 1926. godine može prodavati
samo domaćim šumarima, dok se kao
neko reprezentativno hrvatsko šumarsko djelo
za inozemstvo ova spomenica ne može smatrati,
pa prema tome s njOm kao takovom ne može
ni računati.
12. Podjela pripomoći stručnim piscima.
Tajnik izvješćuje, da je proračunom osigurana
svota od 2000 Kuna kao pripomoć stručniin
piscima, pa smatra, da bi se ova svota ove
godine trebala podieliti Dru M. Aniću za njegovu
knjigu O razprostranjenosti pitomog kestena.
Zaključa k : Proračunom osigurana
svota neka se isplati u obliku odkupa odgovarajućeg
broja knjiga.
II. IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA
1. Prvi dio izvještaja blagajnika ujedno je
izvještaj i za skupštinu, te taj dio ulazi u zapisnik
skupštine. U vezi tog diela izvještaja
Ing. K a t i ć je mišljenja, da bi bilo potrebno
od skupštine zatražiti ovlaštenje, da se izvan
proračuna od razpoložive potrošive glavnico
odvoji svota od 200.000 Kuna, koja bi se upotriebila
za popunu knjižnice, za nabavi: papira
i eventualno još koji korlstni uložak. Zaklju čak
: Izvještaj uzima se na znanje, a po priedlogu
Ing. Katića. da se isti usvaja time, da
se iznese na sutrašnju glavnu skupštinu.
2. Logor slušača šumarstva zamolio je, da
im se proračunom osigurana svota od 2000
Kuna izplati (br. 1042.-42.). Zaključak :
Neka se izplata izvrši.


3. Blagajnik nadalje izvješćuje, da su za
podjelu pripomoći iz Kereškeniljeve prlpomoćne
zaklade zamolile ove «:đe: Mila Baličević,
Dragica Brossig.V Milka Girtler,
Judita Maksić i Zora Prstec. Na reizpoložbi
imade iznos od 4.600 Kuna, koji se prema pravilniku
zaklade može podieliti. Zaključa k :
Moliteljici Juditi Maksić obzirom na neobskrb-
Ijenu djecu podjeljuje se 1.600 Kuna, a ostaliin
inoliteljicama po 750 Kuna.
4. Tajnik iznosi molbu družtvene činovnice
Ljubice Jozić za isplatu trinaeste plaće (br.
1055./42.). Zaključak : Kao trinaesta plaća
neka se isplati iznos jednomjesečne plaće 1 to
na račun stavke 21. proračuna za 1942. godinu.
III. IZVJEŠTAJ UREDNIKA
Urednik Dr. Josip B a 1 e n izvješćuje o stanju
uređivanja Hrvatskog šumarskog lista,
koji izlazi još .naij?6dovitije između hrvat


skih stručnih listova. Sada je u tisku trobroj
kojim bi bilo završeno ovo godište. Kako je
bio u posljednje vrieme zaposlen. Izjavljuje dalje
urednik, to su na poslovima uredništva sudjelovali
tajnik, blagajnik i družtvena činov
nica, pa lm. stoga ustupa svoj honorar za Vjijse
sec studeni 1 prosinac. Zaključak: Ir
štaj urednika prima se na znanje.


IV. IZBOR ODBORA ZA SLIEDECE
DVOGODIŠTE
Obzirom, da će na skupštini od 8. o. mj.
biti prisutan mali broj, član Ing. K a t i ć smatra,
da bi izbor odbora bilo najpovoljnije odgoditi
do skupštine na kojoj će sudjelovati i
ostalo družtveno članstvo. Sadanji odbor bit
će u ostavci, te bi vršio strogo tekuće poslovanje.
Zaključak : Obrazloženje Ing. Katića
prihvaća se.


V. PROMJENE U ČLANSTVU
1. Za redovite članove primaju se:
Ing. Vlado Tregubov, šum. pristav Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu (br.


709. ,42.);
Ing. Franjo S e n i č a r, šum. vježbenik u
Novoj Gradiški (br. 843./42.);
Ing. Karlo Franke , šum. vježbenik u Banja
Luci (br. 863./42.);
Ing. Vasillje Polferov , šum. viši pristav
u Banja Luci (br. 863./42.);
Ing. Jerko D o š e n, šum. vježbenik Ravnateljstva
šuma u Zagrebu (br. 1041./42.).
Ing. Roman Sarnavka, šum. savjetnik
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu
(br. 1052./42.);


2. Za izvanrednog člana prima se Vitomir
L a s t r i ć, đrv. veleobrtnik u Banja Luci.
3. Za članove pođmlatka primaju se:
Nikola Hranilovlć, stud. šum. u Zagrebu
(br. 768./42.);
Petak Lukić , stud.- šum. u Zagrebu (br.
910./42.);
Miloš S 1 o v n i k, stud. šum. u Zagrebu (br.
798./42.);
Stojan Trošt , stud. šum. u Zagrebu (br.
821./42.);
Jure Kulaš , stud. šum. u Zagrebu (br.
1005./42.);
Hinko F o r s t i n g e r, stud. šum. u Za.
grebu (br,- 1057./42.).


4. Iz družtva izstupio je Ing. Zv. špoljarić
(br. 1033./42.), dok je Ing. Nusret Šerbić prema
obaviesti pošte umro (br. 776./42.).
Tajnik nadalje iznosi popis članova pod br.
1062./42., kojima je članstvo prestalo po čl. 11.
al. 5. družtvenih pravila.


čita se dopis Kluba šumara u Banja Luci
br. 1./42., po kojemu je prestao biti družtveniitj
članom Ing. Đorđe Strockl (br. 619.-42.).


Zaključak : Sve iznijete promjene uzimaju
se odobrenjem na znanje.


5. Prledlog Kluba šumara u Banja Luci od
27. VI. 1942. radi odplsa starog dugovanja članovima,
koji izjavljuju, da se ne smatraju obvezatnim
plaćati tu članarinu s razloga, jer
nisu primili šumarske listove ne usvaj a se-
Time bi se uvela nejednakost među Članstvom,
jer je ostalo članstvo dug podmirilo, a zatim,
ako tko nije primao Šumarski list trebao ga
je pravodobno požurivati (br. 619./42.).
V. MOŽEBITNOSTI
Kako je prednjim bio dnevni red izcrpit, to
je predsjednik u 19 sati zaključio sjednicu.


Br. 1068./42.


Tajnik: Predsjednik:
Ing. O. P i š k o r i ć, Ing. A. A b r a m o v i ć, s. r.


62