DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 9     <-- 9 -->        PDF

nje u malim kavezima, te su postigli u veoma brojnim slučajevima uspješnu zarazu
i pojavu bolesti. Da bi jače poduprli taj dokaz hvatali su i insekte u naravi,
te i njih polagali u kaveze na pazušcima grana da utvrde hoće li se i u tom slučaju
bolest javiti, jer bi to značilo da insekti i u prirodnim uslovima prenose
gljivu sa kojom su došli u doticaj za vrieme njihova razvoja u zibci. I u ovom slučaju
bila je česta posljedica pojava briestove bolesti, no ne u tako visokom postotku
kao što je to u prvom slučaju, jer se u naravi ne javlja gljiva u svakoj
zibci pogotovo ne u tolikom obilju kao u umjetnim kulturama. Te eksperi mente
podupiru izapažan ja u prirodi time što u godinama
sa slabom pojavom tih insekata opada jakost obolenja, a/ u
krajevima gdje insekata nema, nema niti bolesti. Najznačajnije
je u tom pogledu pojava bolesti u Sjedinjenim državama, gdje bolesti nije bilo
sve do 1930. godine, a kad se te godine pojavila tad je pronađena na američkim
briestovima samo na uskom području luka gdje su se uvozile klade evropskih
briestova. Dapače izpitivanja da li su podkornjaci dovezeni sa tim kladama, nosioci
gljive, pokazala su pouzdano da je to slučaj, jer je često iz njih izolirana
u čistoj kulturi gljiva uzročnik briestove bolesti. Iz svega napred navedenog jasno
proizlazi značenje tih insekata za pojavu bolesti, no preostaje nam još jedno
pitanje, a to je da li je time moguće protumačiti i brzo širenje bolesti. Zaista su
pokazala istraživanja Fransenova da su ti insekti vrsni zrakoplovci, te lete visoko
u visini krošanja najviših stabala, a F e 11 je utvrdio da insekti jedne generacije
obično dopiru na daljinu od 20—25 milja, no imađe slučajeva gdje proputuju
i udaljenost od 50—115 milja. Pripomenemo K da veliki likotoč imade u jednoj
godini 3—4 generacije, a mali 1—2 generacije, to nam navedene osebine
lako mogu protumačiti brzi pohod ove bolesti u raznim zemljama. Budući pojedine
generacije tih insekata prehvataju jedna u drugu, to postoji pogibelj napadaja
t-ečajem cielog vegetacionog perioda, a poznavanje te okolnosti od osobita je
značenja za suzbijanje. Radi visokog lieta tih insekata naročito su izložena zarazi
visoka stabla, no i ona koja se nalaze na rubu sastojina i na osami bivaju naročito
rado napadana, jer povoljnije temperaturne prilike jače pogoduju razvoj
insekata.


Osim spomenuta dva insekta, koji su prema dosadanjim iztraživanjima najvažniji
raznašaći bolesti, navode neki i neke druge likotoče kao nosioce gljive, pa
se tako spominju Scolytus pygmaeus F., Se. laevis Chap., Se. sulcifrons Rey, Se.
affiniš Egg., Se. ensifer Eichh., Se. kirschi Skal. i Se. demaisoni Egg. Iako ovi
liktoči imadu lokalno možda neko značenje, nije njihovo prenošenje toliko sigurno
utvrđeno kao za velikog i malog briestovog likotoča.


5. Vrste napadanog drveća
Od briestove bolesti trpe sva tri naša briesta, a podležu joj i američki briestovi
Ulmus americana, U. fulva, U. alata, U. thomasii, U. serotina i U. crassifolia,
te dapače napada i srodnika briestova drvo Zelkova keaki.


Neke azijske vrste briestova kao Ulmus pumila i U. pumila pinnato-ramosa,
iako nisu potpuno odporne protiv te bolesti mogu se dobro odhrvati. Ipak njihova
velika podvrženost napadaju gljive Nectria galligena ne čini ih podesnima niti za
parkove. Ulmus parvifolia i njeni srodnici U. Shirasawana, U. Sieboldii i U. Sieboldii
coreana, također azijske vrste, otporne su protiv bolesti, te bi se mogla
preporučiti njihova upotreba u parkovima. Prema iztraživanjima Buismanove i
Wentove spadaju sliedeće azijske vrste: Ulmus macrocarpa, U. laciniata nikkoensis
i U. Wilsoniana, među one, koje su manje osjetljive za tu bolest, a isto to
vriedi i za evropske vrste U. foliacea Dampieri, U. foliacea monumentalis, U. foliacea
Wredii, U. glabra fastigiata, U. hollandica Hillieri, U. hollanđica vegeta i U.
procera Berardii, no ipak one nisu podesne za kulturu. Stoga je veom a važn a
spoznaja da se među evropskimi briestovima nalazi pojedinih
individua, koji uz ine povoljne osebine pokazuju veću
otpornost protiv briestove bolesti. Među takove otporne selekcije
spada i briest »Christine Buisman« (Ulmus fohacea br. 24.) koji potiče iz
Španije, i već se sada obilno uzgaja u Nizozemskim biljevištima. Premda i u otpornih
vrsta usljeđuje bolest ostaje ograničena na blizinu mjesta zaraze,
te je bez posljedice za dalji razvoj i opstanak takvih briestova.


7i