DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Dovršeni su pripremni radovi Međusekcijskog inicijativnog odbora za pristupanje
u Društvo inženjera i tehničara Hrvatske. Odbor je radio na izradi nacrta pravila
DITH-a.


Sazvana je izvanredna skupština članstva Hrvatskog šumarskog društva za 23.


III. o. g. radi pristupanja u DITH.
U ovom su razdoblju umrli: Ing. Dragutin Gurth , ing. Petar Man o j lov i (5,
Milivoj K r e o i ing. Dragutin M a t i z o v i ć.


2) Izvanredna skupština


Kad i zaključci izvanred ne skupštine Hrvatskog šumarsko
g društva , koja je održana dne 23. ožujka´ 1946. god. u prostorijama društva
V´ukotinovićeva ulica br, 2: l\ ,


Skupštini su prisustvovali: Antoljak, Bastjančić, Batić, Oeović, Duduković, Duićj_ J-1
Diković, Emrović, Hang, Helebrandt, A. Horvat, I. Horvat, Klepac, J. Kosović, Kolibaš.
Kraljić, Krpan, Lajer, Levaković, Loger, Lončar, Maček, Manojlovie, Marinović,
Matić, Mujdrica, Navrati!, Nenađić, Pere, Perušić, Plavšić, Andrija Premužić, Ante
Premužić, Eadimir, V. Radošević, Ravnik, Šafar, Škrljac, Šmidt, Šokčević, Spoljarie,
Šustić, Tomičić, Tregubov, Vajda, Wajler, Zmijanac, Žeravica i Zivković.


Dnevni red:


1) Izvještaj delegata Međusekcijskog inicijativnog odbora Društva inženjera i
tehničara NR Hrvatske.
2) Pristupanje u Društvo inženjera i tehničara NR Hrvatske.
3) Izbor radnih odbora u DIT Hrvatske.


Predsjednik Društva prof. dr. Đuro N e n a d i ć otvorio je skupštinu, te po
zdravio predstavnika Gradskog Narodnog odbora i prisutne učesnike.


Dru^ ing. Z. Spoljari ć podnio je slijedeći izvještaj o radu Medusekcijskog


inicijativnog-Ddbora za osnutak DITH-a:


Dne 10. prosinca 1945. na poticaj Mjesnog vijeća Saveza namještenika privređno


upr^vnih i tehničkih ustanova Jugoslavije održan je u Radničkoj komori sastanak


i^jženjera i tehničara sa zadatkom, da se osnuje jedinstveno društvo tehničkih struC/
hjaka eviju struka.


Glavna je svrha toga društva koncentracij a snaga naših stručnjaka, kako
bi se što uspješnije pomogla narodna vlast u obnovi i izgradnji zemlje. Da bi se to u
potpunosti postiglo. Društvo je dužno posvetiti najveću pažnju izdizanju stručnih kadrova.
To će se postići stručnim i popularnim predavanjima, tečajevima, stručnom
štampom i nastojanjem za što temeljitiju reformu stručnog školstva.


Prisutni tehnički stručnjaci prihvatili su izneseni program i izabrali Inicijativni
medusekcijski odbor, koji će izvršiti sve pripreme za osnutak Društva.


Na sastanku je bilo oko 500 inženjera i tehničara, a zastupane su bile slijedeće


strulte: 1) agronomska, 2) arhitektonska, 3) brodograđevna, 4) elektrotehnička, 5) geo


rtetska, 6) građevinarska, 7) kemičarska, 8) metalurgijska, 9) rudarska, 10) strojarska i


U) šumarska. ´ . i i I; !


Na inicijativu Sindikata već je ranije održan širi sastanak šumara, na kojem je
Izabran Inicijativni odbor sekcije šumara. U Inicijativni odbor izabrani su slijede-ći
drugovi: ing. Duić, ing. Horvat Gustav, dr. Anić, ing. Šafar, ing. Godek i ing. Spoljarić.


Za delegate šumara u Medusekcijski inicijativni odbor izabrani su ing. Šafa r
Josip i ing. Spoljarić Zvonimir.


Kratko vrijeme iza sastanka u Radničkoj komori članstvo Društva inženjera i
arhitekta i Društva graditelja zaključilo je na svojim glavnim skupštinama kolektivni
pristup u novo društvo. Rad spomenutih društava nastavio se u stručnim sekcijama,
koje i nadalje samostalno raspolažu čitavom ranije stečenom imovinom.


Medusekcijski inicijativni odbor bio je mišljenja, da Hrvatsko šumarsko društvo
može kao cjelina pristupiti u DITH. U vezi s time Inicijativni odbor sekcije šumara


64