DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 7     <-- 7 -->        PDF

b) Potrošnja ogrjevnog drva:


1. Pekari i slastičari, voskari i dr. (1.687 radnja) troše godišnje 48.060 m´´
2. Kovači, potkivači (3.546 ) 12.650 m´´
3. Vapnare ( 83 ) 6.640 m=´
4. Bojadisaone, čistione (7 0 „ ) 2.015 m=´
5. Ostali (ciglane, krojači, met. izradbe, pećari i dr.) 37.500 m´´
Svega 106.865 m^*


IV Industrija


Industrij a Hrvatsike trošila je 1,788.835 .^ drva ili 24,5"/» od cjelokupne
potrošnje drva. Ovdje je uključena i drvna industrija, na
koju otpada 1,584.520 m" građevnog drva. U količinu drva koja otpada na
drvnu industriju uračunata je i količina drva koju prerađuju ne samo
pilane nego i kemijska drvna industrija (tanin, celuloza, suha destilacija).
Sve ostale industrijske grane troše ukupno 204.315 m^ drva za pogon svojih
uređaja i postrojenja, dakle ogrjevnog drva. Toj količini nije pridodat
veliki iznos drva što ga troše parne pilane, a koji se kreće oko 250.000—


300.000 m´´ ogrjevnog drva (zapravo drvni otpaci kod piljenja). To je pogonsko
gorivo uvršteno u sirovine koju prerađuju pilane.
Prema rezultatima industrijskog popisa koji je vršen 1939 godine i
prije cjelokupna je industrija trošila 228.347 t drva i 4.032 t drvenog ugljena,
što odgovara — pretvoreno u kubne metre — 330.175 m^.


Potrošnjai drva u tonama (1939 g.)


1. Ekstraktivna industrija 3.581 t drva i 105 i drv. uglja
2. Metalurška industrija 13 3 „
3. Industrija prerade metala 3.094 579 „
4. Keramička industrija 11.248
5. Drvna industrija 49.308 83 „
6. Industrija papira i štampe 439
7. Kemijska industrija 27.018 1.741 ",
8. Poljoprivredna industrija 111.011 1.378 „
9. Tekstilna industrija 2.092 53 ..
10. Industrija kože i krzna 1.800
11. Elektrotehnička industrija 18.743 90 ´.".
Svega 228.347 t drva i 4.032 t drv. uglja


Prema podacima Odjela za šumarstvo bivše Savske banovine industrija
(bez pilana), rudarstvo, obrt i zanati trošili su:


Građevno drvo Ogrjevno drvo


listače četiniaoe listaoe četinjače SVEG A
. k u b n i h metar a
1930 god. 69.602 14.412 200.412 5.008 289.434
1931 „ 83.385 19.657 192.209 10.442 305.693
1932 „ 23.021 20.585 193.380 9.998 246.929
1933 „ 83.408 19.607 183.380 13.666 250.061
1934 „ 50.847 65.603 157.064 29.420 302.934
1936 „ 69.610 71.764 112.019 8,044 261.487
1936 „ 70.446 71.810 119.461 20.154 281.871
1937 „ 146 783 22.487 109.354 27.410 305.984


73