DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ing. AL. POSTNIKOV, (Sarajevo):


REDUKCIONI HIPSOMETAR


............ ..........


Instrumenti za mjerenje visina stabala (hipsometri) dijele se, kao što je
poznato, u dvije grupe, i to u instrumente za geometrijsko i instrumente za
trigonometrijsko mjerenje visina.


Prva grupa dijeli se na dvije podgrupe ili kategorije, i to u:
a) kategoriju, kamo pripadaju hipsometri, koji su konstruisani na bazi
sličnosti dvaju trouglova, čije su baze paralelne, a krakovi se poklapaju,


b) kategoriju, kamo pripadaju instrumenti konstruisani isto tako na
principu sličnosti trouglova, pri čemu je hipotenuza jednog trougla upravna
na katetu drugog i obratno.


Smatra se, da su hipsometri a) kategorije točniji i bolji od onih iz druge
kategorije. Opšta je mana svih instrumenata druge kategorije u tome, što se
njima ne može izmjeriti odjednom cijela dužina stabla, već se uvijek moraju
očitati dvije veličine, i to odsječak, koji se pročita kod viziranja na vrh stabla
i odsječak pri viziranju na podnožje stabla, Zbroj ili razlika tih veličina daju
ukupnu dužinu stabla. Druga je mana ta što se kod nijednog instrumenta ove
kategorije ne može izmjeriti horizontalno odstojanje indirektnim putem.


U šumarskoj literaturi opisane su mnoge vrste hipsometara, ali u praksi
barem u ovim krajevima najpoznatiji su hipsometri: Faustin a nov,
K1 a i n o v, te donekle Holov i Kriste nov. Druge vrste, naročito kompliciranje,
kao što su Sanlavileov, Hinijev pa i Klausnero v,
te hipsometri Matesov, Vajzeov, Vimenauerov, Starkeov,
Lautenbaho v polimetar i t. d. poznati su uglavnom iz stručne literature.


Prilikom mjerenja visine stabala kod taksacionih radova kod nas se nije
polagala naročita pažnja na samu tačnost mjerenja, već uglavnom na cijenu
hipsometra, spretnost kojom se dade raditi pojedinom vrstom instrumenata, te
koliko je isti pogodan za nošenje.


Ko je god imao prilike da radi na mjerenju visina stabala u bosanskim
šumama kod taksacionih radova, koristio se uglavnom Faus t mi an o v-im li
Klajn-ovim hipsometrom. Prilikom rada svako je uočio dobre i loše strane
ovih hipsometara. Kod prvog, kao dobra strana, ističe se njegova portativnost
i spretnost za rad. Mana mu je što je visak prilično lagan te za vjetrovitog
vremena teško je očitati tačnu visinu, a i bez toga se visak dugo klati dok
se ne umiri, a to zamara mjerača. Druga je nezgoda što se odstojanje od stabla
do mjerača može mjeriti samo direktnim putem, t. j . pomoću pantlike, pri
tome se ova odstojanja gotovo nikad ne mogu tačno izmjeriti, naročito u brdovitim
krajevima, kakve su gotovo sve bosanske šume. Mjerač je prinuđen da
reducira koso mjerene dužine na horizonat u većini slučajeva od oka, što nikad
ne može biti tačno. Zatim, direktnom mjerenju stoji često kao prepreka podmladak.
Osim toga za direktno mjerenje odstojanja potrebno je 2 radnika,
što poskupljuje rad a u isto se vrijeme troši mnogo više vremena. Za samo
odmjeravanje, nego kod indirektnih mjerenja. Dok radnici odmjeravaju
odmjeravaju odstojanje mjerač je besposlen, dosađuje se, gubi potrebnu koncentrisanost,
a to sve utiče na preciznost rada. Ovaj instrumenat ima još i
drugih, uglavnom teoretskih, odlika i mana, ali to ovde nećemo razmatrati.


Klajnov hipsometar ubraja u svoje dobre osobine u prvom redu to, što
se udäljenos´ti mogu mjeriti indirektnim putem. Zatim sigurnost u očitanju
visine.


Među mane pak, mogle bi se ubrojiti ove: Dešava se, da se ležište
vertikalnog ravnala prilikom upotrebe iskrivi. Obzirom na dužinu ravnala
(oko 50 cm) dobijaju se u tom slučaju osjetne greške koje idu često i do 4 m.


77
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ako se ležište iskrivi u pravcu meračevog oka, dobijaju se manje visine spram


stvarnih, a ako se iskrivi u suprotnom pravcu, dobićemo veće visine. U koliko


je stablo više, u toliko je i greška veća. Često puta prođe više dana dok mjerač


uoči iskrivljenje ležišta. Druga je mana ta, što u gustoj šumi mjerač nije


siguran dali je na ogledalu uhvatio lik podnožja i vrha od jednog istog stabla.


I u ovom slučaju greška može biti znatna.


Radeći na taksacionim radovima od godine 1935. do 1939. uočio* sam
dobre i loše osobine gornjih instrumenata, te sam pokušao konstruisati jedan
novi tip, koji" bi omogućio što brže, što tačnije i spretnije mjerenje. Rezultat
tih nastojanja jeste: redukcioni hipsometar koji je opisan u ovom članku.


Imajući u vidu teorijske i praktične mane gore navedenih hipsometara
pokušao sam da ostvarim:
1) mogućnost indirektnog merenja horizontalnog odstojanja;


2) da uklonim greške koje nastaju usljed toga, što odstojanje od stabla
do mjerača kod instrumenata druge (b) kategorije gotovo redovno nije jednaka
odstojanju koje mjerač namjesti na instrumentu (recimo kod Fäustmanovog
hipsometra izvlačenjem vertikalnog ravnala), što dolazi zbog toga, jer mjerač
reducirajući od oka kosu udaljenost na horizonat, uvijek pogriješi, a zvuče
vertikalno ravnalo za onoliko, koliko iznosi tako dobiveno otstojanje. Recimo
poslije redukcije mjerač je dobio horizontalno odstojanje od 22 m. on će i
vertikalno ravnalo na instrumentu namjestiti na 22 m., međutim faktično
horizontalno odstojanje iznosi, recimo 20 ili čak 18 m. Koliki je uticaj ovakve
greške na tačnost merena vidjet ćemo kasnije. Osm toga ni samo mjerenje
pantlikom kosog odstojanja skoro nikad nije tačno;


3) da postignemo sigurnost očitanja visine stabla uklanjanjem uzroka
koji to zaziva kod Fäustmanovog hipsometra, t. j . povećanjem težine onog
dijela koji služi za očitanje.


Uklanjanjem ovih mana instrumenat bi se izjednačio ili pak skoro
izjednačio sa instrumentima a) kategorije glede tačnosti, spretnosti i brzine rada.
Iz opisa instrumenta i načina rada sa njim vidjet će se na koji su način
riješeni gornji problemi.
Nu prije nego što pređemo na opis samog hipsometra osvrnut ćemo se
na greške do kojih obično dolazi pri mjerenju visine stabala.


Ako se vrpca ne zategne dobro ako joj na putu smeta kakav grmić, već
samim tim dobija se netačna kosa dužina, tome se pridruži procjena nagiba
i redukcija na horizonat od oka. Uzmimo na, primjer da je stvarno odstojanje


28. m. Pošto je pantlika obično duga 20 m. to odstojanje radnici moraju da
izmjere u dva puta i kod toga obično´ pogriješe, jer promjene manje ili više
pravac mjerenja. Osim toga griješke se povećavaju time, što mjerač na samom
instrumentu namjesti distancijsku skalu (vertikalno ravnalo) pogrešno, redukujući
»od oka« kosu udaljenost na horizonat. Nu još gore je to, što u praksi,
koliko sam imao prilike da vidim, mnogi i mnogi mjerači uopće ne reduciraju
kose udaljenosti na horizonat. ^
Griješke koje nastaju prilikom mjerenja visina stabala su mnogobrojne
i raznolike. One mogu biti hotimične (usljed nesavjesnosti mjerača) i nesvjesne,
a koje ipak proizlaze iz površnog obavljanja posla. Veličinu takvih grešaka je
nemoguće utvrditi One mogu biti male, a mogu biti i veoma velike.


No postoji niz grešaka, koje nastaju nehotice, a koje zavise ili od konstrukcije
samog instrumenta, kojim se visine mjere, ili pak od načina izvođenja
predradnji, koje su skopčane sa mjerenjem visina. Takve greške mogu nastati
u prvom redu zbog netačnog odmjeravanja otstojanja
od"mjerača do s t a b 1 a, ili pak se nalaze u direktnoj ili indirektnoj
vezi sa netačnim mjerenjem otstojanja. Naime,
mogu nastati ovi slučajevi.


1. Ako se otstojanje na terenu izmjeri direktnim putem manje ili veće
od faktičnog.
78
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 17     <-- 17 -->        PDF

2. Ako se pri direktnom mjerenju otstojanja (kod instrumenata druge
kategorije) ne izvrši potrebna redukcija na horizont.
3. Kada se visina stabla mjeri sa većeg ili manjeg otstojanja od približne
visine samoga stabla.
4. Ako mjerač, pri mjerenju visine stabla, stoji ispod ili iznad njega.
5. Uslijed ljuljanja stabla u momentu mjerenja njegove visine.
Postoji još čitav niz grešaka, koje se javljaju pri mjerenju visina stabala,
ali najvažnije su one, koje nastaju zbog netočnog odmjeravanja
otstojanja i koje zavise od same konstrukcije hipsometra.
Dokazano je* da kod h´ispometra druge kategorije »apsolutni iznos
visinsk e pogreške, skopčane sa pogrešnom izmjerom horizontalne distancije,
jednak produktu odnosne distancijsk e pogreške sa kvocijentom između
visine stabla i navedene horizontalne distancije«. Odnosno »relativn i
(postotni) iznos visinsk e pogreške, nastale poradi manjkave izmjere navedene
distancije, uvijek je kod upotrebe geometrijskih hipsometara druge kategorije
jednak relativnom (postotnom) iznosu distancijsk e pogreške«.
Kod hipsometara prve kategorije, kod kojih se mjeri k o s a otstojanje,
greška, odnosno veličina njena, zavisi od konstrukcije hipsometra. Tako kod
Sanlavilovog dendrometra visinska je greška uvijek manja od distancijske,
dočim kod instrumenata iste kategorije Klajnovog, Klausnerovog i dr. pri
direktnom mjerenju otstojanja, »distancijska pogreška upliva na rezultat visinske
izmjere jednako kao i kod geometrijskih hipsometara drug e kategorije
i trigonometrijskih hipsometara«.
Iz gornjeg proizlazi da, ako razdaljinska greška iznosi, recimo 3 metra,
skoro isto tolika greška pokazaće se i u izmjerenoj visini stabla. Ta greška
može biti pozitivna ili negativna, već prema tome da li je pogrešno izmjereno
otstojanje veće ili manje od stvarnog otstojanja.
Pri indirektnom mjerenju udaljenosti greške takve vrste u pravilu su
manje od grešaka prouzrokovanim netačnim direktnim mjerenjem, jer zavise
samo od tačne dužine letve, koja se za mjerenje upotrebljava, od njenog
ispravnog (vertikalnog) držanja kraj stabla. Najzad, od »oštrine vizovanja«
na krajeve letve. Ovo važi, naravno, samo u onom slučaju, ako je upotrebljena
letva takve dužine, za koju je dužinu konstruisan hipsometar. Naprimjer,
instrumenat je konstruisan za indirektno mjerenje otstojanja pomoću letve
duge 2 metra, u tom slučaju letva i mora biti dugačka 2 metra, a za koliko je
postotaka veća ili manja, za toliko postotaka biće već ili manja dužina stabla,
koje se mjeri.
Pogledajmo sad, dali gore navedene greške imaju stvarnog značaja kod
taksacionih radova? Kao što je poznato kod uređivanja šuma, odnosno kod
procjene masa za uređajne elaborate, visine stabala igraju i te kako važnu
ulogu. One služe za određivanje boniteta sastojina, i greška od 1—2 metra
često prebacuje dotičnu sastojinu u viši ili niži bonitet. Ta razlika može često
da se izrazi u desetinama kubika po ha., a u cijelom području ona se izražava
desetinama hiljada kubika drvne mase. Otuda, između ostalog, dolazi do toga,
da se u mnogim područjima prilikom eksploatacije pokaže da je procjena
podbacila na više ili na niže. Često se je dešavalo, da kod previsokih procjena,
u nastojanju da se predviđena masa doznači i posjede, dolazilo je do prekoračivanja
intenziteta sječa. Pri nižoj pak procjeni, bilo je potrebno izvršiti
doznaku druge etape, da se iskoriste sva stabla zrela za sječu u granicama
propisanog intenziteta. Sve to unosi izvjesnu zabunu, otežava i poskupljuje rad,
a u prvom slučaju ide direktno na štetu same sastojine, i često vrlo osjetno,


* Prof. Dr. A. Levaković: »O pogreškama skopčanim sa mjerenj.em dužine
stabala u oborenom i osovnom stanju«, »Šumarski list« za god. 1924, br. 12,
str. 654—662.
79
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 18     <-- 18 -->        PDF

a da već i he govorimo o tome da sve to nepovoljno utiče na sigurnost koja je
potrebna za pravilno gospodarenje sa šumom.


S tim u vezi vrlo je umjesno na ovom mjestu skrenuti pažnju mjerodavnima
da se mjerenju visina bezuslovno posveti mnogo veća pažnja nego
što je to bio slučaj do sada, i da se kod osoblja koje se bavi tim poslom još u
školi izazove pravilno shvatanje o značaju i važnosti što tačnijeg i što savjesnijeg
mjerenja visine stabala.


I. OPIS INSTRUMENTA:
Redukckmi hipometar, prikazan na slikama broj 1, 2, 3, 4, konstruisan
je na principu sličnosti trouglova kod kojih je hipotenuza velikog
trougla upravna na katetu malog i obratno, hipotenuza malog trougla upravna
je na katetu velikog. Prema tome instrumenat spada u podgrupu ili kategoriju
b) iz grupe instrumenata čija se konstrukcija zasniva na principu geometrijskog
merenja visina.


Dužina instrumenta je 34 cm. širina 5 cm a debljina 2,5 cm. S lijeve
strane instrumenta nalazi se grafikon izrađen na papiru pomoću koga se kosa
odstojanja reduciraju na horizonat (1). Na istoj strani se nalazi jedan mjedeni
okvir (2) u kome je ugrađena metalna poniklovana pločica (3), koja služi kao
ogledalo za očitanje udaljenosti. Ona strana okvira, koja je priljubljena uz
sam grafikon i to unutrašnja ivica njegova služi, u isto vrijeme, i kao indeks
kojim se fiksiraju odstojanja. Pomoću grafikona mogu se mjeriti kose udaljenosti
od 0 do 45 m. i reducirati od 0 do 30°. Na slici su razdijeljene te udaljenosti,
u razmjeri, na po 1 m. a nagibi na po 5°, jer je slika dva puta umanjena
i teško bi bilo precizno ucrtati dijelove tih jedinica, a da slika pri tome
ostane pregledna. Na samom pak instrumentu, koji je duplo veći i na kome
bi se nalazio grafikon izrađen pomoću precizne mašine, mogle bi se te veličine
naneti potpuno jasno do 20 cm. za dužine odnosno do 1° za nagibe. Takva je
tačnost za praktične svrhe potpuno dovoljna, a lako je izvodljiva pošto je
grafikon izrađen u razmjeri 1:200 t. j . 1 metar dužine u prirodi odgovarao bi
0,5 cm. na grafikonu, a svaki stepen nagiba (horizontalne linije) nalazio bi se
na grafikonu udaljen od slijedećeg za 2 mm.


/


.....................


80
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Na ovom istom okviru s lijeve strane nalazi se jedan drugi manji mjedeni
okvir (27, 49, 52) sa dva horizontalna konca (27), koji su na instrumentu
udaljeni jedan od drugog za 1 cm. Pomoću ovih konaca vizira mjerač na letvu
2 m. dugu koja se prisloni na stablo koje se mjeri. Letva, međutim, može da
bude i 4 m. duga; u tom slučaju viziranje se vrši pomoću unutrašnjih ivica
okvira, koje su udaljene jedna od druge za 2 cm. Upotrebom duže letve postigla
bi se veća tačnost u mjerenju odstojanja.


Na istoj strani hipsometra, na kraju koji je okrenut mjeraču, nalazi se
jedna metalna pločica sa luknjicom (okulatni dioptar) (52) kroz koju mjerač
vizira na letvu, a na suprotnoj strani drvena drška (13, 25, 44, 51, 57), pomoću
koje mjerač drži instrument u lijevoj ruci prilikom rada. Drška je pričvršćena
jednim mjedenim zavrtanjem (14) tako da se po svršenom poslu može okrenuti
za 90° i ostaviti po dužini instrumenta.


Na desnoj strani hipsometra nalazi se skala za očitanje visine stabala
(16). I ovdje je razmjera 1:200. Svaki otsječak na skali od 0,5 cm. odgovara
1 metru visine u prirodi. Svaki odsječak osim toga može biti razdijeljen na
2 dijela ili pak na 5 dijelova od po 1 mm. što u ovom posljednjem slučaju
omogućuje mjerenje sa točnosti od 20 cm., što je za praktične svrhe potpuno
dovoljno. Na crtežu to razdijeljenje nije izvedeno.


Čitanje visina vrši se pomoću konca (10, 34, — lik u ogledalu) ili žice
koja se upotrebljava za namatanje elektromagneta, a koja je zategnuta u mjedenom
okviru (9, 17, 37, 39) Pomoću malog zavrtnja zategnutost konca može
da se reguliše. Na istom okviru pričvršćena je pod uglom od 45° metalna
poniklovana pločica (18, 34, 38) koja tu služi kao ogledalo na kojem se odrazuje
lik skale (35) na onom mjestu gdje konac siječe horizontalnu liniju skale. Taj
lik se nalazi pravo pred okom mjerača, koji vizira na vrh i na podnožje stabla,
kroz luknicu na okularnom dioptru, pričvršćenom na zadnjem kraju instrumenta
(54). Na prednjem pak kraju i na istoj strani nalazi se jedan okvir (46)
sa dva konca unakrst namještena (47) kroz čije križište prolazi vizurna linija.
Mjesto konca mogu se staviti u okvir objektivnih divetara tanke celuloidne
pločice sa urezanim tamnim crtama. Na skali se mogu očitovati visine do
47 m. na jednom kraju i do 20 m. na drugom.


.


as *i « « »r * »}/ si «fgfl i* a »Mi * ° f i i *iavjjQfu & *r a» — J


81
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Okvir sa ogledalom je pomičan donjim krajem napred i nazad, tako
isto lijevo i desno. On je pričvršćen za gornji kraj vertikalnog ravnala na
čijoj je desnoj strani urezana razdaljinska skala (19) do 45 m. sa oznakom
metara i polumetara (na crtežu polumetri nisu označeni). Ispod okvira vidi se
poluokrugla pločica od aluminija (8, 20, 41) sa urezanom skalom nagibnih uglova.
Nagibi su naneseni tako, da se može očitati nagib i od 1° (na crtežu ucrtani
samo 5°). Čitanje se vrši pomoću istog konca i ogledala pomoću kojeg se čita


i visina stabla.
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Na zadnjoj strani vertikalnog ravnala vidi se zupčanik. Svaki zubac
podiže ili spušta ravnalo tačno za 0,25 cm. što odgovara odstojanju od pola
metra u prirodi. Zupci su napravljeni za to, da bi se vertikalno ravnalo automatski
dizalo i spuštalo prilikom mjerenja i reduciranja odstojanja. Ovo pomicanje
se vrši pomoću jednog nazubljenog doboša (koji se na crtežu ne vidi)
i horizontalnog nazubljenog ravnala, (11, 21, 36) za čiji je zadnji kraj pričvršćen
okvir za očitanje odstojanja (2, 24, 28, 42).Zupci na oba ravnala i na dobošu


jednakih su dimenzija. Prema tome čim mjerač pomakne razdaljinski okvir
(2, 24, 28, 42) koje prenese pokret na doboš, a ovaj opet podigne ili spusti
(već prema tome na .koju se stranu pomakne okvir) vertikalno ravnalo, tako
da je ovo ravnalo uvijek i automatski jednako izmjerenom odstojanju, naravno


´u razmjeri. Ovim je postignuta veća tačnost mjerenja, veća sigurnost u radu
i veća brzina.
S ovim bi opis instrumenta bio u glavnim crtama završen, pa ćemo
opisati rad sa istim.


II. RAD SA REDUKCIONIM HIPSOMETROM:
Na mjestu rada izvadi se instrument iz kutije, drška se odvrne i stavi
U vertikalan položaj prema instrumentu, pa se učvrsti. Zatim se razdaljinski
okvir stavi unutrašnjom ivicom, na kojoj su urezani stepeni nagiba, tačno´ na
45 m. Poslije toga izvadi se iz kutije vertikalno ravnalo sa pričvršćenim okvirom
i ogledalom i stavi u svoje ležište na instrumente. Čim se najdonji zubac
vertikalnog ravnala dotakne doboša, oba kraka trougla na instrumentu i razdaljinski
i visinski bit će jednak 45 m. Sada treba lagano potisnuti vertikalno
ravnalo na niže, čime se stavi u pokret nazubljeni doboš, koji će opet pomaknuti
horizontalno ravnalo, pri čemu oba kraka ostaju uvijek jednaki. Na
primjer: ako smo vertikalno ravnalo stavili na 30 m. i okvir za očitanje
odstojanja zaustavit će se na 30 m. pri nagibu od 0°. Sad se otvore oba okularna
dioptra kao i oba objektivna (visinski i razdaljinski) i instrument je spreman
za rad.


83
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Nakon toga mjerač odredi stablo koje će mjeriti, a radnik prisloni uz
njega letvu posve vertikalno. Mjerač onda uzme u lijevu ruku instrumenat i,
gledajući lijevim okom kroz lijevi okularni dioptar, vizira na letvu, a desnom
rukom pomiće napred ili nazad razdaljinski okvir sve dotle, dok konci na
razdaljinskom okviru ne poklope određene tačke na letvi. Na ogledalcu mjerač
će vidjeti koso odstojanje do stabla. Zatim će baciti pogled na vrh visinskog
okvira i u ogledalu će vidjeti ugao nagiba ,pa će reducirati kosu udaljenost
na horizonat pomicanjem rama unazad. Na primjer, pročitana kosa udaljenost
na najgornjoj crti grafikona obilježena s 0° iznosi 28 m. a nagib je 15°. Razdaljinski
okvir treba pomaknuti natrag do preseka krive linije koja prolazi
od broja 28 sa horizontalnom linijom obilježenom sa 15°. Na ovom se mjestu
nalazi reducirana dužina odnosno horizontalna udaljenost. Pri tome će se
automatski spustiti i vertikalno ravnalo tačno za onoliko, koliko iznosi razlika
između kosog i horizontalnog odstojanja (u granicama od pola metra).


Da se vertikalno ravnalo ne klati u svome ležištu sa prednje unutrašnje
strane istoga nalazi se jedna opruga u obliku pera, koje blago pritiskuje na
prednju nenazubljenu stranu ravnala i tako ga održava u stabilnom vertikalnom
položaju.


Dalji rad oko izmjere visine samoga stabla je potpuno isti kao i kod
Faustmanovog hipsometra t. j . kroz desni okularni diopter preko objektivnog
dioptra navizira mjerač na vrh stabla, očita u ogledalu veličinu odsječka, zatim
zatim vizira na podnožje stabla, pročita koliko iznosi taj deo, sabere oba
podatka, odnosno odbije drugi od prvog, ako stoji tako, da se njegovo oko
nalazi ispod nivoa podnožja ili iznad vrha stabla, te upiše dobivenu visinu
u svoj manual.


Sav daljnji rad na mjerenju drugih stabala odvija se istim redom kao i
mjerenje prvog stabla, samo s tom razlikom, što ne mora da rastavlja odnosno
da sastavlja instrumenat već ga nosi u ruci spremnog za rad.


Po svršenom poslu mjerač zatvori sva četiri dioptra, t. j . priljubi ih uz
strane hipsometre, izvadi vertikalno ravnalo, okrene dršku instrumenta i oba
dijela stavi u kutiju.


Time je rad završen.


Godine 1938. bio je napravljen u Sarajevu u jednoj mehaničkoj radionici
jedan primjerak gore opisanog redukcionog hipsometra i koštao je u to doba
oko 700.— dinara, dakle isto toliko, koliko je koštao onda i Klajnov hipsometar,
a Faustmanov se je prodavao u to vrijeme po cijeni od oko 280.—
dinara. Pri mašinskoj proizvodnji većeg broja komada cijena ovome hipsometru
bila bi svakako manja. Iste godine ovaj se je instrumenat upotrebljavao
kod taksacionih radova u srezu Fočanskom, i pokazao je vrlo dobre rezultate.
Drugovi koji su sa njim radili bili su sasvim zadovoljni i upotrebljavali su ga
radije nego druge, naročito Faustmanov. U početku, istina, bunila ih je prividna
komplikovanost instrumenta, ali poslije kratkog vježbanja brzo su savladali
tehniku rada. U ostalom taj prigovor i nema mjesta, naročito, ako se
ima u vidu da sa instrumentom radi jedan šumarski inženjer.


III. UPOTREBA REDUKCIONOG HIPSOMETRA U DRUGE SVRHE
Osim glavne svrhe za koju je ovaj instrumenat konstruisan, t. j . osim
radova za mjerenje visine stabala kod taksacionih radova može se on upotrebiti
i u druge svrhe, na prj


1. za krokiranje terena, odnosno, za grubo snimanje parcela, paljika,
čistina, granica šuma i t. d.
Za to je potrebna i busola, a rad bi se po prilici ovako odvijao:
Najpre se utvrdi početna tačka na terenu i obilježi na papiru, zatim se


odredi pomoću busole pravac S. i J. pa se vizira na letvu postavljenu u idućoj
tačci, pročita udaljenost, reducira se, te pomoću busole odredi ugao skretanja
vizure od pravca S. i J. i ti se podaci pribilježe ili se odmah na licu mjesta


84
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 23     <-- 23 -->        PDF

ucrtaju u plan. I tako redom snime se sve potrebne tačke. Ako se plan crta
u istoj razmjeri u kojoj je izrađen grafikon na hipsometru, imaćemo ga u
razmjeri 1:200. No razmjer plana može biti uzet po volji, u tom slučaju treba
samo dobijene dužine pomnožiti sa odgovarajućim koeficijentom.


Pri ovom radu služit ćemo se uglavnom lijevom stranom hipsometra


t. j . razdaljinskim grafikonom, a na desnoj strani trebat će nam razdaljinski
nagib.
2. Osim toga možemo iskoristiti ovaj hipsometar i za grubo trasiranje
šumskih puteva, riža, pa čak i za izradu fortrase šumskih- željeznica sa padom,
odnosno usponom od 0%o na više sa tačnim očitanjem u granicama od 10°/oo
a ocjenjivanjem od oka i do 5°/oo.
Ovaj bi se rad odvijao po prilici isto onako, kao što se radi sa Rostom.
Za to je potrebna jedna letva a može se upotrebiti i letva koja nam služi kod
mjerenja odstojanja prilikom mjerenja visine stabala. U ovom slučaju potrebno
je na istoj letvi pričvrstiti jednu pločicu sa horizontalnom crtom u visini mjeračevog
oka. Isto tako potrebno- je učvrstiti sam instrumenat na jednu motku
tako, da vizurna linija bude u istoj visini kao i horizontalna linija na ploči
letve. Za viziranje potrebno je namjestiti još jedan konac na vizurnom razdaljinskom
okviru u rupice koje su na okviru izbušene, a nalaze se tačno na
sredini između dva konca kojima se služimo prilikom mjerenja odstojanja
kod mjerenja visina.


Svaka tačka na terenu obilježi se kolcem, odstojanje od jedne do druge
tačke mjeri se indirektnim putem sa redukcijom na horizonat, pri čemu se
služimo razdaljinskim grafikonom, a za padove koristimo nagibni luk. Odstojanja
na terenu mogu se na ovaj način mjeriti prilično tačno do 10 cm.


Dobivene podatke bilježimo u manual ili na posebni papir.


Rad na trasiranju puta sa redukcionim hipsometrom odvijao bi se mnogo
brže nego pri radu sa Rostom, jer otpada direktno merenje dužina po terenu
pomoću pantlike i reduciranja na horizonat.


Razumije se, da su u pogledu mjerenja, nagiba podaci Rostovog instrumenta
tačniji, jer je omogućeno mjerenje manjih uglova, a to isto važi i za
merenje udaljenosti, jer se odstojanje pri radu sa Rostom mogu meriti i do
djelova cm. što nije moguće postići pri radu sa redukcionim hipsometrom.


Ako se kod trasiranja upotrebi busola, može se cijela trasa manje više
tačno i nacrtati.


Na kraju ovog izlaganja potrebno je naglasiti, da redukcioni hipsometar


nije dovoljno ispitan i svakako ima izvjesnih mana koje* nisu uočene, a koje


bi se dale otkloniti i time sam instrument usavršiti i osposobiti za sasvim


siguran i solidan rad.


Te mane mogu biti kako teoretske tako isto i konstruktivne prirode, a


njihovo uočavanje moguće je naravno samo u slučaju kada bi se ponovno


izradio probni primjerak, koji bi se specijalno proučio u praksi na terenu,


pa tek bi se onda mogao donijeti konačni sud o vrijednosti i upotrebljivosti


redukcionog hipsometra u praktične svrhe.


Probni primjerak napravljen godine 193B. u Sarajevu pokazao je izvjesne


sitne konstruktivne mane, koje bi se sad mogle ispraviti, a isti je nestao tokom


ovoga rata, tako da se praktično proučavanje za sada ne bi moglo izvesti sve


dotle dok se ne napravi novi primjerak.


C o . ei p . a .!. e : ..... ......... .... ........... .........
(.......... ......... .....), a ..... ........ ......, — ... ....
............ .., — ... . ... .... ero ............ « ..........., ........
. ....... .......... ......


85