DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 71. MART GODINA 1947.


Ing. DUŠAN KLEPAC (Zagreb):


INVENTARIZACIJA ŠUMA U PLANSKOJ PRIVREDI


.............. ....


Pomanjkanje pouzdanih podataka o šumskim površinama, drvnim masama
i e´tapama bilo je razlogom, da je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, [Šumarstvo]
N. R. Hrvatske započelo u proljeće 1946. godine inventarizacijom
šuma. Glavni cilj tih radova bio je stvoriti što prije preduslove kako bi se gospodarenje
u svim šumama moglo voditi po unapred određenom planu.


Moramo ovdje naglasiti da je Ministarstvo počelo raditi samostalno, po vlastitoj
inicijativi, no kasnije je uskladilo radove na pitanjima inventarizacije
sa naknadno izašlim Uputstvima za inventarizaciju šuma Saveznog Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva (br. 3.200) od 28. svibnja 1946. godine. Prema
tome sada se inventarizacija šuma vrši u smislu tih uputstava. Danas je na
tome sektoru rada angažiran jedan cijeli otsjek (Otsjek za taksaciju) u Ministarstvu.
Organizacija radova na terenu provedena je tako da je uz stručnjake
iz Ministarstva mobiliziran i jedan dio šumarskih inženjera N. O.-a i šumarija.


Zbog velike važnosti tih radova i zbog njihovog opsega i po vremenu i po
broju zaposlenih stručnjaka na terenu mišljenja smo da je potrebno upoznati
sve šumarske stručnjake bar sa osnovima inventarizacije šuma. To je tim
opravdanije, ako se podvuče intencija Saveznog Ministrstva poljoprivrede i
šumarstva »da čitav stručni aparat u jednom vremenski ograničenom roku
koncentrira sve svoje snage rješavanju tog najosnovnijeg zadatka (inventarizacije
šuma), te da se nakon- toga može istom koncentracijom posvetiti slijedećim
zadacima«.


Pokušat ćemo prikazati glavne karakteristike sadanje inventarizacije šuma
i svratiti pozornost na težište predmeta, da bismo time istaknuli kako´ se
inventarizacija ima provesti i u koju svrhu. Ne ćemo ulaziti u tehničku stranu
inventarizacije šuma, niti ćemo se ovdje baviti metodama za ustanovljivanje
taksacionih elemenata i određivanje etata. Istaknuti ćemo samo da te metode
nisu postavljene kruto, nego da je dana široka mogućnost njihove uporabe,
tako da se u svakom konkretnom slučaju može upotrijebiti ona metoda i onaj
način rada koji će u određenom roku i uz minimalne troškove dati najpouzdanije
rezultate.


65