DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 71. MART GODINA 1947.


Ing. DUŠAN KLEPAC (Zagreb):


INVENTARIZACIJA ŠUMA U PLANSKOJ PRIVREDI


.............. ....


Pomanjkanje pouzdanih podataka o šumskim površinama, drvnim masama
i e´tapama bilo je razlogom, da je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, [Šumarstvo]
N. R. Hrvatske započelo u proljeće 1946. godine inventarizacijom
šuma. Glavni cilj tih radova bio je stvoriti što prije preduslove kako bi se gospodarenje
u svim šumama moglo voditi po unapred određenom planu.


Moramo ovdje naglasiti da je Ministarstvo počelo raditi samostalno, po vlastitoj
inicijativi, no kasnije je uskladilo radove na pitanjima inventarizacije
sa naknadno izašlim Uputstvima za inventarizaciju šuma Saveznog Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva (br. 3.200) od 28. svibnja 1946. godine. Prema
tome sada se inventarizacija šuma vrši u smislu tih uputstava. Danas je na
tome sektoru rada angažiran jedan cijeli otsjek (Otsjek za taksaciju) u Ministarstvu.
Organizacija radova na terenu provedena je tako da je uz stručnjake
iz Ministarstva mobiliziran i jedan dio šumarskih inženjera N. O.-a i šumarija.


Zbog velike važnosti tih radova i zbog njihovog opsega i po vremenu i po
broju zaposlenih stručnjaka na terenu mišljenja smo da je potrebno upoznati
sve šumarske stručnjake bar sa osnovima inventarizacije šuma. To je tim
opravdanije, ako se podvuče intencija Saveznog Ministrstva poljoprivrede i
šumarstva »da čitav stručni aparat u jednom vremenski ograničenom roku
koncentrira sve svoje snage rješavanju tog najosnovnijeg zadatka (inventarizacije
šuma), te da se nakon- toga može istom koncentracijom posvetiti slijedećim
zadacima«.


Pokušat ćemo prikazati glavne karakteristike sadanje inventarizacije šuma
i svratiti pozornost na težište predmeta, da bismo time istaknuli kako´ se
inventarizacija ima provesti i u koju svrhu. Ne ćemo ulaziti u tehničku stranu
inventarizacije šuma, niti ćemo se ovdje baviti metodama za ustanovljivanje
taksacionih elemenata i određivanje etata. Istaknuti ćemo samo da te metode
nisu postavljene kruto, nego da je dana široka mogućnost njihove uporabe,
tako da se u svakom konkretnom slučaju može upotrijebiti ona metoda i onaj
način rada koji će u određenom roku i uz minimalne troškove dati najpouzdanije
rezultate.


65
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 4     <-- 4 -->        PDF

V


Sadanjoj inventarizaciji šuma udaren je temelj podjelom državnog teritorija
na šumsko-privredne oblasti, šumsko-privredna područja i šumsko gospodarske
jedinice. Gospodarska jedinica je skup sastojina koje imaju isti
uzgojni oblik i istu ophodnju, a udružuju se u cjelinu obzirom na jednaki
cilj gospodarenja i zajedničko određivanje godišnjeg prihoda, t. j . etata. Takve
gospodarske jedinice grupiraju se u šumsko-privredna područja, koja pretstavljaju
jednu gospodarsku cjelinu. Više takovih područja čine gospodarsku
cjelinu šireg opsega — t. zv. šumsko-privrednu oblast. Osnovna je karakteristika
šumsko-privrednog područja da se iz šuma tog područja podmiruju
lokalne potrebe na drvu izravnavanjem sječivih etata pojedinih gospodarskih
jedinica unutar područja. Značaj šumsko-privrednih oblasti sastoji se u mogućnosti
alimentiranja šumske industrije sirovinama. Te sirovine! treba da
potiču od viškova drvnih masa etata nakon podmirenja lokalne potrebe u
privrednom području. Unutar šumsko-privrednih oblasti treba također postignuti
izravnavanje industrijskih etata, i to na taj način da iscrpljenje etata
u jednom privrednom području ne povlači za sobom nemogućnost snabdjevanja
šumske industrije. To znači, da će zadatak inventarizacije biti i u tome
da se fiksiraju definitivne granice šumsko-privrednih područja i oblasti ne
samo sa gledišta uređivanja šuma nego i sa gledišta iskorišćavanja šuma,
alimentiranja industrije, podmirenja lokalne potrebe i t. d. To konkretno znači
da treba najprije ustanoviti etate po gospodarskim jedinicama, šumsko-privrednim
područjima i oblastima, te njihove veličine usporediti sa lokalnim
i industrijskim potrebama. Tek na temelju takve komparacije moći će se donijeti
konačni zaključak da li će se neka gospodarska jedinica pripojiti ovom
ili onom šumsko-privrednom području, da li će se neko šumsko-privredno
područje pripojiti dotičnoj šumsko-privrednoj oblasti ili ne.


Danas već imademo grubu podjelu* teritorija N. R. Hrvatske na šumskoprivredna
područja i šumsko-privredne oblasti. Prikazano je to na slijedećoj
tabeli


Naglašujemoi da sadanje granice šumsko-privrednih područja i oblasti,
koje služe kao baza obračunavanja, nisu fiksno postavljene nego ih treba
ovom inventarizacijom definitivno ustanoviti. Šumsko-privredna područja i
oblasti jesu gospodarske jedinice višeg stupnja i one će uz osnovne gospodarske
jedinice služiti kao baza uređivanja šuma, odnosno inventarizacije. Prema
tome ne će se više vršiti inventarizacija šuma po kategorijama vlasništva, a ni
izolirano po gospodarskim jedinicama ispuštajući iz vida susjedne šume.
Ne će se više inventarizirati šuma nezavisno jedne od drugih bez obzira na
potrebe naroda. Sadanjom inventarizacijom šuma obuhvatiće se sve šume
cijelog područja, odnosno cijele oblasti, odnosno cijele države. S tim u vezi
tretiraće se i uzeti u račun cijelo područje, odnosno cijela oblast, sa ciljem da
se postigne u najskorijoj budućnosti potrajnost prihoda na cijelom šumskoprivrednom
području, oblasti, odnosno državi, bez obzira na potrajnost prihoda
pojedine gospodarske jedinice.


Prema spomenutim uputstvima Saveznog Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva inventarizacijom šuma ima se postići slijedeće:


A. Ustanoviti inventar svih šuma po gospodarskim jedinicama, šumskoprivrednim
područjima i šumsko-privrednim oblastima.
B. Sastaviti perspektivni program radova za prvih 20 godina.
* Ovi su podaci izračunati iz statistike šuma od godine 1938.
66
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 5     <-- 5 -->        PDF

C. Sastaviti petogodišnji plan za izvršenje prve etape radova.
To su tri dijela sadanje inventarizacije šuma. Prvi dio: ustanovljenje
»inventara šume« sastoji se od terenskih radova, a druga dva dijela pretstavljaju
kancelarijske poslove koji se baziraju na temelju prvog dijela.


»Inventar šume« sastoji se od tri elaborata:


1. Elaborat o ekonomskoj podjeli zemlje na šumsko-gospodarske jedinice.
2. Elaborat o opisu šuma.
3. Elaborat o utvrđivanju potreba na drvu i ostalim šumskim proizvodima.
Prema tome prvi je posao inventarizacije šuma formiranje gospodarskih
jedinica unutar šumsko-privrednih područja. Predviđena su tri tipa gospodarskih
jedinica: državne, komunalne i seljačke, a imaju se obrazovati prema
načelima nauke uređivanja šuma. Zatim se prelazi na ustanovljivanje taksacionih
elemenata šuma po gospodarskim jedinicama, a nakon toga slijedi prikupljanje
podataka o potrebi na drvu. Tu se razlikuje lokalna potreba i potreba
industrije, te potreba redovita i izvanredna. Ovakav rad uređivanja
šuma jedino je opravdan, jer se uz taksacione podatke ustanovljuje i potreba


o ŠumskolO-
i


privredna


.. oblast
Donjoi
posavska
oblast


Donjoii
podravska
oblast


Bjelovareko.
pakračka
oblast


li
li
Šumskoprivredno
područje


1.
Novsko
Novo2.
Gradiško
3.
Požeško
4.
Diljsko
5.
Vinkovačko
6.
Spačva
Sveukupno:


1.
Osiječko
2.
Beljsko
3.
Našičko
Virovitičko4.
Slatinsko
Sveukupno:


1.
DaruvarslkoPakračko
2.
ČazmanskoGarešničko
3.
Bjelovarsko
4.
ĐurđevačkoKoprivničko
5.
Križevačko
Sveukupno:


Šumska površina
obrasla


ukupna OPASKA


drvećem
ha


28.075


4.1.238


40.593


37.751


23.257


33.123


204.037


25.510


19.594


34.425


48.084


127.613


54.044


35.882


40.428


25.977


32.061


188.392


34.686


42.647


41.085


41.156


24.250


38.434


222.258


26.472


21.727


36.504 i
50.189


134.892


57.328


36.057


42.740


28.265


32.130


196.520


67
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 6     <-- 6 -->        PDF

. i


9 3
IV


V


VI


VII


VIII


IX


Šumskoprivredna
oblast


Zagorje


1


Zagrebačka
oblast


Banijsko-
Kordunaška
oblast


Gorski
Kotar i
Primorje


Lička
oblast


Jadranska
oblast


Mri


1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2,
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Šumskoprivredno
područje


Međumursko


Varaždinsko


Krapinsko


Sveukupno:


Zagrebačka


Gora


Lonjsko


Odransko


Žumberačko


Sveukupno:


Petrinjsko


Dvorsko


Glmsko


Koransko


Dobransko


Sveukupno:


Ogulinsko


Gorski Kotar


Primorsko-


Kapelsko


Sveukupno:


Južni Velebit


Sjev. Velebit
Mala Kapela
Srednje Ličko
Plješivica


Sveukupno:


Gornje
Primorje
Gornje


Ostrvsko
Zrmanjsko
Krško
Getinsko
Donje i


Ostrvsko
Dubrovačko
Sveukupno:


Sveukupno:


Šumska površina
obrasla


ukupna OPASKA


drvećem
ha


7.091 9.532
31.668 33.720
42.532 47.326
81.291 90.578
41.208 42.298
33.453 35.073
36.855 37.895
40.578 41.369
152.094 156.635
36.632 38.564
21.420 21.994
-


27.949 32.331
34.321 . 40.843
17.500 18.200
137.822 151.932
52.031 53.529
79.850 81.876
46.020 47.120
177.901 182.525
27.485 30.557
56.820 72.857
36.267 38.497
29.259 46.336
61.593 75.488
211.424 263.735
27.643 30.674
16.320 16.488
69.589 93.362
43.776


47.405


97.836


107.250


26.522


30.199


62.212 62.212
343.898 387.590
1,624.472 1,786.665 |


68
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 7     <-- 7 -->        PDF

na drvu. Spomenuta Uputstva za inventarizaciju šuma stala su na stanovište
»da su životne potrebe širokih narodnih masa i industrije jače nego što su
naša nastojanja da zavedemo neki red u šumsko gospodarstvo. Sve naše
kalkulacije oko uređenja šumskog gospodarstva ostaju viseće u zraku, ako se
kod planiranja ne vodi računa o faktičnim potrebama, ako se ne utiče na
razvoj potrošnje i na racionalizaciju te potrošnje«. To je tim opravdanije, jer
će se usporedbom sječivih etata sa faktičnim potrebama vršiti distribucija
šumskih proizvoda, tako da bi se iz viškova drvne mase nakon podmirenja
lokalne potrebe snabdjevala šumska industrija.


Radovi koji se odnose na prvi dio inventarizacije — na »inventar šume«


— treba da se obave što prije kako bi cjelokupna inventarizacija mogla biti
dovršena do 1. novembra 1947. godine. Metode kao i organizacija rada treba
da su takvi da bude udovoljeno postavljenom zadatku do napred određenog
roka. Prema tome prvi je princip kod tehničke provedbe sadanje inventarizacije
šuma da se metode rada saobraze tom kratkom roku. Drugi je princip da
se za sve podatke obavezno istakne način rada kojim će se ti podaci ustanoviti.
Iz toga slijedi da treba prikupiti onakve podatke kakvi se pod danim uslovima
i okolnostima u tako kratkom, roku mogu ustanoviti. U izvjesnim slučajevima
biće vrlo točnih podataka, ali gdjekad i sasvim aproksimativnih. Stoga
je obavezno navesti stepen pouzdanosti ustanovljenih podataka. Za razliku
od dosadanjih statistika i evidencije šuma moći će se na temelju tako sastavljenog
»inventara šume« tražiti izvori pogrešaka, a naknadnim radovima u narednih
20 godina uspjeće se postepeno dotjerati pouzdanost tako prikupljenih
podataka. Na temelju tog prvog dijela inventarizacije, t. j . »inventara šume«,
sastavlja se drugi dio, t. j . dvadesetogodišnji perspektivni program radova.
Taj se perspektivni dvadesetogodišnji program sastoji iz:
1. Programa radova oko uređivanja šuma.
2. Programa iskorišćavanja glavnih i sporednih šumskih užitaka.
3. Program distribucije šumskih proizvoda.
4. Program dislokacije šumske industrije.
Po principu »iz velikoga u malo« sastavlja se program definitivnog uređivanja
šuma za 20 godina. To znači predvidiće se detaljno uređivanje onih
šuma kojih su podaci najnepouzdaniji. To su šume za koje ili uopće nema
uređajnih elaborata ili su ti operati već zastarjeli. Prema tome ne odustaje se
od objektivnih metoda uređivanja šuma, no obzirom na planski rad potrebno
je ustanoviti izvjesni redoslijed i prioritet detaljnih uređajnih radova. Da bi se
to postiglo, moralo se pristupiti predradnjama, t. j . gruboj inventarizaciji
šuma, koja će nam dati pregled o stepenu uređenosti naših šuma i time diktirati
gdje će se i kojim će se redom obavljati detaljni, definitivni radovi
uređivanja šuma.


Iz podataka o »inventaru šume« sastavlja se program iskorišćivanja glavnih
i sporednih šumskih užitaka. Na temelju tog programa i podataka o lokalnoj
potrebi na drvu treba ustanoviti po šumsko-privređnim područjima
viškove etata nakon podmirenja lokalne potrebe. Ukoliko će takvih viškova
biti, podvrći će se planskoj distribuciji alimentirajući šumsku industriju u
dotičnoj šumsko-privrednoj oblasti. S time u vezi pojaviće se pitanje dislokacije
šumske industrije, promjene granica šumsko-privrednih oblasti i t. d.
Zadatak današnje inventarizacije jest između ostaloga sastaviti perspektivni
program i u tom, pravcu.


69
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Na temelju dvadesetogodišnjeg perspektivnog programa sastavlja se
petogodišnji plan za izvršenje prve etape radova t. j . treći dio inventarizacije
šuma. Taj petogodišnji plan sastoji se iz:


1. Petogodišnjeg plana radova oko uređivanja šuma.
2. Petogodišnjeg plana iskorišćavanja glavnih i sporednih užitaka.
3. Petogodišnjeg plana distribucije šumskih proizvoda.
Petogodišnji plan obuhvaća prvu etapu radova dvadesetogodišnjeg pro


grama. Petogodišnjim planom uređivanja šuma utvrdiće se gospodarske jedi


nice, koje će se detaljno urediti tokom prve etape od 5 godina. Petogodišnjim


planom iskorišćavanja glavnih i sporednih užitaka odrediće se sječivi etati, a


planom distribucije biće ustanovljeni industrijski etati. U tom duhu se danas


provodi inventarizacija šuma u Hrvatskoj sjeverno od rijeke Save, gdje se


terenski radovi nalaze u završnoj fazi.


Do sada su se šume svake pojedine kategorije vlasništva uređivale na
poseban način. Za uređivanje državnih šuma postojala su Uputstva Ministarstva
šuma i rudnika u Beogradu br. 33.820 od 29. prosinca 1931. godine. Za
uređivanje šuma pod naročitim javnim nadzorom vrijedila je Naredba Kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade od 23. travnja 1903. godine broj 23.152.
Šume imovnih općina uređivale su se po Naputku B za izmjeru, procjenu i
uređenje gospodarstva kod krajiških imovnih općina, a kasnije po kontrolnoj
metodi ing. M. M a r k i ć a.


Što se tiče privatnih šuma, tu je postojala mogućnost odabiranja naprijed
spomenutih metoda uređivanja šuma. Po tim uputstvima, napucima, naredbama
i direktivama vršila se inventarizacija, odnosno uređivanje šuma. Prema
tome nije bilo jedinstvenog rada u uređivanju šuma, a ni povezanosti čak
niti za jednu vrst šumovlasnika, a kamoli za sve šume. To je još razumljivije,
ako se uoči da i Zakon o šumama od godine 1929. (§ 74.) nije nije tražio uređivanje,
pa ni inventarizaciju privatnih šuma manjih od 300 ha.


Kako do sada nije bilo organske povezanosti gospodarskih jedinica u
gospodarske jedinice višeg tipa (područja i oblasti), nije se vodilo računa o
izravnavanju etata čak ni u okviru jednog ravnateljstva šuma, izuzev male
iznimke, a kamoli u granicama države. Uz najsavršenije metode uređivanja
šuma i najbolju volju šumarskih stručnjaka za osnivanje gospodarskih oblasti
i područja nije moglo biti planskog šumskog gospodarstva i planskog uređivanja
šuma. Dok se prije vršila inventarizacija šuma izolirano po kategorijama
vlasništva, danas se pristupilo organizirano inventarizaciji svih šuma za cijeli
državni teritorij bez obzira na vrst vlasništva. S druge strane treba naglasiti,
da se do sada kod radova uređivanja šuma nije dovoljno vodilo računa o potrebama
na drvu širokih narodnih masa i industrije. Danas, baš naprotiv, onim
istini marom kojim se ustanovljuju taksacioni elementi, prikupljaju se i podaci
o potrošnji drva radi pravilne distribucije šumskih užitaka.


I po metodama rada razlikuje se sadanja inventarizacija šuma od dosadanjih
takvih ili njima sličnih radova. Na temelju prijašnjih metoda uređivanja
šuma doneseni su gdjekad nepouzdani podaci kako u pogledu veličine
etata, tako i u pogledu njegova iskorišćavanja. Sadanjom inventarizacijom
bila bi ta mogućnost smanjena, jer se gospodarske jedinice ne tretiraju više
samostalno kao do sada. One su uključene u odnosno šumsko-privredno područje,
koje pretstavlja jednu gospodarsku cjelinu za koju se kontrolira etat,
sastavlja perspektivni program iskorišćavanja glavnih i sporednih užitaka
i t. d. Prema tome ovakav je način uređivanja šuma mnogo objektivniji u


70
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-


prosuđivanju veličine godišnjeg prihoda šume, a potrajnost prihoda bila bi
teoretski sigurnija. Osim toga, valja naglasiti, da ti radovi ne pretstavljaju
danas neko naročito opterećenje i trošak u usporedbi sa dosadanjim troškovima
uređivanja šuma. Danas je država preuzela inventarizaciju svih šuma,
tako da komunalne i privatne Šume nisu više opterećene velikim troškovima
uređivanja šuma.


U eri obnove naše porušene zemlje i ovi radovi imaju hitan značaj. Njihov
pravodobni završetak znači 1. I. 1947. godine početak prvog petogodišnjeg
planskog rada u našem šumarstvu. S time u vezi je određen tako kratak rok
za svršetak inventarizacije šuma kako bi se mogao što prije zavesti planski
rad u šumarstvu. Sasvim je razumljivo, da će tako kratak rok izazvati izvjesne
netočnosti. Zato će se po završetku ovih grubih radova inventarizacije pristupiti
1. I. 1948. godine detaljnom uređivanju šuma.


Iz svega naprijed navedenog slijedi zaključak da bismo po završetku
takve inventarizacije imali konačno jedanput grubi, ali sistematski pregled


o stanju naših šuma, o njihovoj prihodnoj sposobnosti, o potrebama na drvu
— kako lokalnim tako i industrijskim, o mogućnostima podmirenja tih potreba
i t. d. Formiranjem i inventarizacijom šumsko-privrednih područja i
šumsko-privrednih oblasti i fiksiranjem njihovih definitivnih granica dobili
bismo čvrstu osnovicu za osnivanje novih industrijskih centara, kao i za eventualno
likvidiranje starih. Pojedina šumsko-privredna područja diktiraće nam
racionalnu štednju drva, odnosno uporabu ugljena mjesto drva, bolje iskorišćavanje
prirodnih snaga i t. d, Konačno, mišljenja smo da bi i buduće organizacione
forme šumskog gospodarstva mogle naći također svoj osnovni temelj u
šumsko-privrednim područjima i oblastima.
Sadržaj: Pomanjkanje pouzdanih podataka o šumskim-površinama, drvnim
masama i etatima bili su razlogom, da se početkom 1946. godine počela vršiti
inventarizacija šuma u F. N. R. J. sa ciljem da se stvore što prije preduslovi
za plansku privredu u šumarstvu. Radi hitnosti toga zadatka određeno je sa
strane Saveznog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva F. N. R. J. u Beogradu
da se inventarizacijom svih šuma ima dovršiti do 1. studenoga 1947. godine.
S time u vezi treba saobraziti metode rada, a organizaciju poslova provesti
tako, da se udovolji postavljenom zadatku. Naglašuje se, da se zbog toga
ne odustaje od objektivnih i detaljnih metoda uređivanja šuma, no obzirom
na zavođenje planskog rada u šumarstvu, potrebno je ustanoviti izvjesni redosljed
i prioritet detaljnih uređajnih radova. Da bi se to postignulo, moralo se
pristupiti predradnjama, t. j . gruboj inventarizaciji šuma na osnovu koje će se
dobiti točan pregled o stepenu uređenosti šuma F. N. R. J. i time će uspjeti
odrediti gdje će se i kojim će se redom obavljati detaljni radovi uređivanja
šuma.


C o . e p . a . . e : B ..... c ......... .. ........ ......... .....
........ ........ ... »... .......... ............... ..... . .... ..........
..........


71