DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 4     <-- 4 -->        PDF

V


Sadanjoj inventarizaciji šuma udaren je temelj podjelom državnog teritorija
na šumsko-privredne oblasti, šumsko-privredna područja i šumsko gospodarske
jedinice. Gospodarska jedinica je skup sastojina koje imaju isti
uzgojni oblik i istu ophodnju, a udružuju se u cjelinu obzirom na jednaki
cilj gospodarenja i zajedničko određivanje godišnjeg prihoda, t. j . etata. Takve
gospodarske jedinice grupiraju se u šumsko-privredna područja, koja pretstavljaju
jednu gospodarsku cjelinu. Više takovih područja čine gospodarsku
cjelinu šireg opsega — t. zv. šumsko-privrednu oblast. Osnovna je karakteristika
šumsko-privrednog područja da se iz šuma tog područja podmiruju
lokalne potrebe na drvu izravnavanjem sječivih etata pojedinih gospodarskih
jedinica unutar područja. Značaj šumsko-privrednih oblasti sastoji se u mogućnosti
alimentiranja šumske industrije sirovinama. Te sirovine! treba da
potiču od viškova drvnih masa etata nakon podmirenja lokalne potrebe u
privrednom području. Unutar šumsko-privrednih oblasti treba također postignuti
izravnavanje industrijskih etata, i to na taj način da iscrpljenje etata
u jednom privrednom području ne povlači za sobom nemogućnost snabdjevanja
šumske industrije. To znači, da će zadatak inventarizacije biti i u tome
da se fiksiraju definitivne granice šumsko-privrednih područja i oblasti ne
samo sa gledišta uređivanja šuma nego i sa gledišta iskorišćavanja šuma,
alimentiranja industrije, podmirenja lokalne potrebe i t. d. To konkretno znači
da treba najprije ustanoviti etate po gospodarskim jedinicama, šumsko-privrednim
područjima i oblastima, te njihove veličine usporediti sa lokalnim
i industrijskim potrebama. Tek na temelju takve komparacije moći će se donijeti
konačni zaključak da li će se neka gospodarska jedinica pripojiti ovom
ili onom šumsko-privrednom području, da li će se neko šumsko-privredno
područje pripojiti dotičnoj šumsko-privrednoj oblasti ili ne.


Danas već imademo grubu podjelu* teritorija N. R. Hrvatske na šumskoprivredna
područja i šumsko-privredne oblasti. Prikazano je to na slijedećoj
tabeli


Naglašujemoi da sadanje granice šumsko-privrednih područja i oblasti,
koje služe kao baza obračunavanja, nisu fiksno postavljene nego ih treba
ovom inventarizacijom definitivno ustanoviti. Šumsko-privredna područja i
oblasti jesu gospodarske jedinice višeg stupnja i one će uz osnovne gospodarske
jedinice služiti kao baza uređivanja šuma, odnosno inventarizacije. Prema
tome ne će se više vršiti inventarizacija šuma po kategorijama vlasništva, a ni
izolirano po gospodarskim jedinicama ispuštajući iz vida susjedne šume.
Ne će se više inventarizirati šuma nezavisno jedne od drugih bez obzira na
potrebe naroda. Sadanjom inventarizacijom šuma obuhvatiće se sve šume
cijelog područja, odnosno cijele oblasti, odnosno cijele države. S tim u vezi
tretiraće se i uzeti u račun cijelo područje, odnosno cijela oblast, sa ciljem da
se postigne u najskorijoj budućnosti potrajnost prihoda na cijelom šumskoprivrednom
području, oblasti, odnosno državi, bez obzira na potrajnost prihoda
pojedine gospodarske jedinice.


Prema spomenutim uputstvima Saveznog Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva inventarizacijom šuma ima se postići slijedeće:


A. Ustanoviti inventar svih šuma po gospodarskim jedinicama, šumskoprivrednim
područjima i šumsko-privrednim oblastima.
B. Sastaviti perspektivni program radova za prvih 20 godina.
* Ovi su podaci izračunati iz statistike šuma od godine 1938.
66