DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1947 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-


prosuđivanju veličine godišnjeg prihoda šume, a potrajnost prihoda bila bi
teoretski sigurnija. Osim toga, valja naglasiti, da ti radovi ne pretstavljaju
danas neko naročito opterećenje i trošak u usporedbi sa dosadanjim troškovima
uređivanja šuma. Danas je država preuzela inventarizaciju svih šuma,
tako da komunalne i privatne Šume nisu više opterećene velikim troškovima
uređivanja šuma.


U eri obnove naše porušene zemlje i ovi radovi imaju hitan značaj. Njihov
pravodobni završetak znači 1. I. 1947. godine početak prvog petogodišnjeg
planskog rada u našem šumarstvu. S time u vezi je određen tako kratak rok
za svršetak inventarizacije šuma kako bi se mogao što prije zavesti planski
rad u šumarstvu. Sasvim je razumljivo, da će tako kratak rok izazvati izvjesne
netočnosti. Zato će se po završetku ovih grubih radova inventarizacije pristupiti
1. I. 1948. godine detaljnom uređivanju šuma.


Iz svega naprijed navedenog slijedi zaključak da bismo po završetku
takve inventarizacije imali konačno jedanput grubi, ali sistematski pregled


o stanju naših šuma, o njihovoj prihodnoj sposobnosti, o potrebama na drvu
— kako lokalnim tako i industrijskim, o mogućnostima podmirenja tih potreba
i t. d. Formiranjem i inventarizacijom šumsko-privrednih područja i
šumsko-privrednih oblasti i fiksiranjem njihovih definitivnih granica dobili
bismo čvrstu osnovicu za osnivanje novih industrijskih centara, kao i za eventualno
likvidiranje starih. Pojedina šumsko-privredna područja diktiraće nam
racionalnu štednju drva, odnosno uporabu ugljena mjesto drva, bolje iskorišćavanje
prirodnih snaga i t. d, Konačno, mišljenja smo da bi i buduće organizacione
forme šumskog gospodarstva mogle naći također svoj osnovni temelj u
šumsko-privrednim područjima i oblastima.
Sadržaj: Pomanjkanje pouzdanih podataka o šumskim-površinama, drvnim
masama i etatima bili su razlogom, da se početkom 1946. godine počela vršiti
inventarizacija šuma u F. N. R. J. sa ciljem da se stvore što prije preduslovi
za plansku privredu u šumarstvu. Radi hitnosti toga zadatka određeno je sa
strane Saveznog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva F. N. R. J. u Beogradu
da se inventarizacijom svih šuma ima dovršiti do 1. studenoga 1947. godine.
S time u vezi treba saobraziti metode rada, a organizaciju poslova provesti
tako, da se udovolji postavljenom zadatku. Naglašuje se, da se zbog toga
ne odustaje od objektivnih i detaljnih metoda uređivanja šuma, no obzirom
na zavođenje planskog rada u šumarstvu, potrebno je ustanoviti izvjesni redosljed
i prioritet detaljnih uređajnih radova. Da bi se to postignulo, moralo se
pristupiti predradnjama, t. j . gruboj inventarizaciji šuma na osnovu koje će se
dobiti točan pregled o stepenu uređenosti šuma F. N. R. J. i time će uspjeti
odrediti gdje će se i kojim će se redom obavljati detaljni radovi uređivanja
šuma.


C o . e p . a . . e : B ..... c ......... .. ........ ......... .....
........ ........ ... »... .......... ............... ..... . .... ..........
..........


71