DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Princip potrajnog šumskog gospodarstva nije mogao na ova pitanja zadovoljavajuće
da odgovori, pa je u toliko jasnije da taj princip ne može da
i nadalje zadrži svoju primarnu i odlučujuću ulogu, već treba da se podredi
širim i snažnijim principima, koji mu samo u specijalnim slučajevima, vremenski
i prostorno ograničenim, dopuštaju strogu primenu i priznaju korisnost.


Petogodišnjim planom postavljeni godišnji zadatak u privođenju ne


pošumljenih zemljišta šumskoj proizvodnji, u regeneraciji i melioraciji šikara


te opustošenih šuma više nego trostruko prevazilazi opseg te delatnosti u 1946.


godini, tj. u godini obnove. Zamašan zadatak, koji se time šumarstvu stavlja


u dužnost, može da bude sa uspehom ostvaren, ako rešenju istoga pristupimo


ne samo kao pošumljivači i odgajivači šume, već istovremeno kao vaspitači i


odgajivači naroda. Izvršiti taj zadatak i osigurati uspeh izvršenih radova moći


ćemo samo onda ako se u svome radu oslonimo na što širu pomoć i podršku


naroda, masovnih organizacija i narodne vlasti. Samo najširom saradnjom na


roda možemo se boriti za puno ostvarenje i premašenje tog zamašnog zadatka,


koji pred nas postavlja petogodišnji plan. Samo ovakim prilaženjem tom kom


pleksnom problemu možemo sa sigurnošću računati na pravi uspeh. U izvrše


nju ovoga zadatka, moći ćemo uspeti samo onda, ako ga budemo posmatrali


kao kolektivan i narodni, jer ćemo time objediniti kolektivne napore i postići


da rezultati tih napora budu od naroda i svesrdno čuvani, negovani i unapre


đivani.


U pogledu same tehnike izvršenja pošumljavanja moraćemo naročitu
pažnju posvetiti planskom izboru vrste drveta vodeći računa ne samo o elementima
staništa već i o upotrebnoj vrednosti pojedinih vrsta, diktovanoj
potrebama i stepenom tehničkog razvoja drvne industrije, narodne privrede
kao celine i perspektivama razvoja industrije, te opšte privrede.


U izvršenju melioracionih radova i u zaštiti zemljišta, šumarstvo preuzima
na sebe obavezu izvršenja zadataka koji daleko premašuju radove izvršene
u tome pogledu u predratnim godinama. U najsloženijim i najtežim meliorativnim
problemima šumarstvo treba uspešno da resi pitanja zaštite i stabilizacije
zemljišta, pitanje unapređenja proizvodne sposobnosti tla. Taj zadatak se
nužno postavlja u svom zamašnom opsegu baš pred šumarstvo, jer jedino ono,
primenjujući složene tehničko-biološke metode može uspešno da odigra ulogu
pionira i melioratora u gotovo svim slučajevima, gde ni tehničke ni biološke
metode odvojeno ne mogu pružiti potrebnih rezultata.


Naročito važnu ulogu u ostvarenju opštih privrednih zadataka petogodišnjeg
plana šumarstvo treba da odigra u pogledu´podizanja poljozaštitnih
pojaseva koji svojim zaštitnim dejstvom treba da unaprede poljoprivredu i
pruže snažne koristi u pravcu poboljšanja klimatskih i meteoroloških uslova
u ugroženim reonima. Najuže koordinirajući svoj rad, kako u pogledu principijelne
primene tako i u pogledu tehničke sprovedbe, šumarstvo treba da pruži
poljoprivredi u tom pogledu snažnu pomoć.


U cilju učvršćenja planske privrede uopšte i planiranja šumskog gospodarstva,
a napose radi postizavanja pravilne evidencije šumskog fonda, njegovog
prirasta, pravilne i tačne ocene korišćenja šumskih proizvoda, inventarizacijom
šumskog gospodarstva, treba da se prikupe prvi osnovni elementi
za sveukupnu šumsku površinu naše zemlje. Uređenjem više od trećine sviju


178