DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1947 str. 34     <-- 34 -->        PDF

/


IZ UREDNIŠTVA


Kao dopunu članku Ing. P. Ziania: Privatni šumski posed i zadrugarstvo, donosimo
u cijelosti dopis Zveza lesnih zadrug iz Ljubljane od 18 junija o. g.
Dopis glasi:


V št. 4—5/1947. ste objavili razpravo Ing. Petra Zianija »privatni šumski posed
i zadrugarstvo«.


Pisec navaja tuđi dosedanji razvoj lesno-produktivnega zađružništva Slovenije.
K njegovim navedbam sporočamo sledeče:


Lesno-produktivne zadruge Slovenije skušajo zajeti predvsem kmetsko-gozdno


gospodarstvo svojega gravitacijskega okoliša. V ta namen so osnovani pri vseh zadru


gari gozdarski odseki. Za izboljšanje gozdarstva plačujejo zadružniki v gozdarski fond


7°/o prispevek od proti vrednosti oddanega rezanega, tesanega, jamskega, celuloznega,


taninskega
lesa. V letu 1946. so zbrale zadruge v gozdarski fond nad 1 milj din.


V času od 15. VI.—30. VIII. 1947. se bo vršil v Ljubljani prvi zadružni gozdarski


tečaj. Tečaj poseča 25 tovarišev, ki bodo izpolnili kader strokovnega gozdarskega


osoblja pri zadrugah.


Tečaj se vrši pod okriljem ministarstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS in


Iniciativnega zadružnega odbora v Ljubljani.


Pravila lesno-produktivnih zadrug bodo v doglednem času revidirana, ker ne


odgovarjajo već delu lesno-produktivnih zadrug, ki se präusmerjajo v gozdno-gospo


darskega zadruge.


Lesno-produktivne zadruge so vključene v petletni gospodarski nacrt fer je


koordinacija zadrug z državnim sektorjem prav dobra.


Prosimo, da priobčite naše porodilo v nasledni št. »Šumarskega lista«, ter Vas


pozdravljamo z zadružnim pozdravom.


Vse sile za izvedbo petletke!


ZVEZA LESNIH ZADRUG Z. Z O. J.
LJUBLJANA


PORUKE SARADNKXMA:


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostor od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
priložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na
kartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju: izvorni članci 80.— din., prevodi 50.— din. i preštampavanja
po 30.— dinara po stranici. Separati i otisci moraju se zasebno naručiti, pravovremeno
prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


Šumarski list izlazi svakog mjeseca i pretplata za 1947 godinu iznosi 180,— Din.


Uprava i uredništvo lista nalazi se u »Šumarskom domu« u Zagrebu, Vukotinovićeva
uf. 2. ">


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Narodne Republike Hrvatske
u Zagrebu.´— Urednik: Ing. Zlatko Bunjevčević. — Članovi Redakcionog odbora:
Dr. Milan Anić, ing. August Horvat, ing. Dušan Klepac, Branko Matić, dr. Aleksandar
Ugrenović. — Uprava i Uredništvo Šumarskog lista: Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.Telefon: Uredništvo 33-39, Uprava 64-73. — Čekovni račun broj 70-4208 — Tiskara
Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 53-46.