DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Sue pent ja


OBEZBJEDITI DRVO NARODNOJ PRIVREDI


(Članak G. Orlova, ministra šumske industrije SSSR, objavljen u Pravdi,
dne 115. I. 1948.).


Grandiozna izgradnja, koja se sada vrši u našoj domovini, brza obnova i razvitak
svih grana narodnog gospodarstva traže ogromnu količinu raznih sortimenata
drveta.


Sasvim je sigurno, da je naša domovina po rezervama drveta najbogatija na
svijetu. Mi raspolažemo najbogatijim šumskim masivima, kojima nema ravnih na
čitavom svijetu. Dovoljno je kazati, da normalni godišnji prirast u bazenima takvih
rijeka, kao što je Ob, Angara, Jenisej, Lena, Amur, Sjeverna Dvina, Kama i Volga
dostiže stotinu miliona m3 drveta.


Rezerve drveta u zemlji dozvoljavaju ne samo da se sa viškom zadovolji brzi
porast potreba naše narodne privrede na drvenim materijalima nego one zauzimaju
i vodeće mjesto u našem izvozu drveta na svjetsko tržište.


U godinama Staljinskih pjatiljetki u šumsku industriju uložena su ogromna sredstva.
Izgrađeno je na stotine kilometara tvrdih cesta, oko 1O0 pilanskih zavoda, 16
tvornica ploča od drvenih vlakanaca, mnogo tvornica šibica, namještaja i uređaja za
kemijsku preradu drveta.


Međutim, prema tempu svoje tehničke rekonstrukcije, šumska industrija još znatno
zaostaje iza drugih privrednih grana u kojima je izvršena tehnička rekonstrukcija.
Unazad prilično dugo vremena šumska industrija ne ispunjava utvrđene planske
-zadatke i ne zadovoljava sve potrebe narodnog gospodarstva na drvenom materijalu.


Osnovni razlozi ovog zaostajanja šumske industrije jesu još uvijek nedovoljno
mehanizovana sječa . izrada drveta, malobrojnost raspoloživog kvalifikovanog kadra,
nezadovoljavajuća organizacija rada, te kao posljedica toga i nizak nivo proizvodnosti
rada u šumi.


Kod sječe !i izrade drveta do sada još uvijek prevladava ručni rad. Rušenje
drveta još se izvodi pretežno ručno. Ne postoji mehanizacija utovara i istovara
drveta, a što je najvažnije, uslijed toga što šumsko-eksploataciona preduzeća imaju
neznatnu količinu transportnih sredstava za obavljanje ključnog procesa šumske
eksploatacije, izvlačenje drveta iz šume, sa malim izuzetkom, obavlja se samo konjima.
Nedostatak stalnih kadrova i mehanizacije za sada neophodno traži privlačenje iz
kolhoza, za vrijeme jesensko-zimskih šumsko-eksploatacionih radova, stotinu tisuća
radnika i vozila.


U Zakonu o Petogodišnjem planu obnove i razvitka narodne privrede, ukazano
je na neophodnost preobražaja procesa izrade i izvoza drveta, od jedne grane u kojoj
prevladava ručni rad, u razvijenu mehaniizovanu industriju sa stalnim i kvallfikovanim
kadrovima Partija, državno rukovodstvo i lično drug Staljin pružaju po ovom pitanju
šumskoj industriji veliku pomoć. Naročito zasjedanje ministarskog Savjeta SSSR od


8. VIII. 1947. godine posvećeno ovim pitanjima pretstavlja samo po sebi jedan istinski
historijski dokumenat za našu šumsku industriju.
Državno rukovodstvo obavezalo je ministarstva proizvodnje mašina, da osiguraju
šumskoj industriji neophodne mašine i mehanizme za potpunu mehanizaciju svih
radnih procesa. Za vrijeme od 1948 godine do 1930 godine za rad u šumi bit će izrađeno
više od 16,5´ tisuća specijalnih traktora za vuču konstrukcije Kirovog zaveda
i oko 10 tisuća specijalnih dizalica za prevoz drveta i za utovarno-istovarne radove
u šumi i na stovarištima. Do kraja pjatiljetke bit će za šumarstvo proizvedeno više
od 60 tisuća električnih testera, što će izazvati povišenje proizvodnosti rada kod izrade
drveta najmanje za dva puta.


Da bi se moglo preći na stalno i jednomjerno izvoženje drveta, nezavisno od
godišnjeg doba i vremenskih prilika, do kraja pjatiljetke bit će izgrađeno nekoliko
stotina šumsko-eksploatacionih manipulacija sa uskotračnim željeznicama za prevoz
drveta, koje će iznositi više od 13 tisuća kilometara. Stotine lokomotiva, motornih
vozova i desetine tisuća vagona dopuniće transport šumske industrije.


83