DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 36     <-- 36 -->        PDF

&. štale .......,


KONZERVIRANJE HRASTOVIH FURNIRSKIH TRUPACA


Konzerviranju hrastovih furnirskih trupaca pridaje se vrlo malo pažnje premda
je ono najvažniji faktor za proizvodnju kvalitetnog furnira, a u našem trgovinskom
bilansu, furnir obzirom na njegovu skupoejenost, igra veoma važnu ulogu i u eksportu
zauzima naročito mjesto.


Ako usporedimo prodajnu cijenu rezane grade sa furnirom vidjet ćemo, da su
pojedini sortimani furnira 4 do 5 puta skuplji od rezane grade. To nas dakle sili.
da se sa priređivanjem odnosno konzerviranjem furnirske sirovine moramo posebni)
pozabaviti, jer samo od dobro izrađenih i očuvanih trupaca možemo proizvesti i dobar
furnir.


Da bi se hrastovi i ostali trupci što bolje očuvali od svih utjecaja promjenu
vremena, kao što su na pr.: vjetrovi, sunce, kiša, te od raznih insekata (mušice i t. d.)
trebalo bi, da trupcima u roku od 14 dana, nakon što su od stabla odrezani zaštitimo
čelo. Ovo je nažalost u praksi veoma teško provesti. Može trupac po svojoj kondiciji
l<00°/o-tno odgovarat za proizvodnju furniru, ali ako ie sa čela dobio t. zv. zračne
šare ili prugastu raznobojnost (ajnlauf), furnitr od ovakvog trupca je drugorazrednog
kvaliteta.


Kako ćemo najbolje i najbrže zaštiti čela furnirskih trupaca od gore navedenih
štetnih utjecaja?


Najbolje sredstvo; za konzerviranje oblovine jeste voda. Bazeni napunjeni sa
vodom i u njima potopljeni trupci mogu izdržati u vodi i do 2 godme, a da kraj toga
na kvaliteti ne izgube.


Kod ovog načina konzerviranja, treba trupac raspiliti kroz sredinu ili pak skinuti
koru sa trupca, pošto se ista kasnije odlijepi, te pri manipulaciji smeta. Vodu koja
se nalazi u bazenu, u kojoj su trupci potopljeni treba prva 2 mjeseca češće mijenjati
(barem svakih 10 dana), a kasnije se može prijeći na 14, pa i na mjesec dana.


Pošto iz tehničkih razloga nije moguće trupce na vrijeme odpremiti u tvornicu.
gdje postoje bazeni za konzerviranje, moramo pribjeći konzerviranju trupaca u šumi.
odnosno na stovariištu.


Sredstvo1, koje se je u praksi pokazalo kao vrlo dobro, jest drvena smola,
i katran. U kodu na vatri treba smjesu od 8()-./´. drvene smole i 20% katrana
u gustu tekućinu otopiti. Kad je tekućina zakuhana (pri čem valja paziti, da ista
ne pokipi po vatri, te da se ne upali), odmah pristupiti mazanju čela trupca, čelo
trupca mora biti potpuno suho.- Mazanje se mora obavljati sa četkom, sa debelim
slojem smjese, i to veoma brzo, jer je važno, da se smola dok je vruća dobro prilijepi
na drvo. Iza töga, dok je smola još vruća, treba čelo trupca posuti sa sitnim pijeskom.
Ovo je potrebno zato, da se smola dok nastanu vrući dani ne otopi sa čela trupca.
Time bi proces konzerviranja čela trupaca bio završen.


Drugo također veoma važno konzerviranje hrastove furnirske oblovine jest vanjska
strana, odnosno plašt trupca. Vanjsku stranu trupca potrebno je očuvati od napada
insekata (mušice) i napad na vrijeme predusresti.


Pošto se mušica pojavljuje najčešće početkom mjeseca lipnja, a često i ranije
(što je ovisno o vremenu), treba već početkom mjeseca svibnja početi prskanjem trupaca
sa karbolineumskom nerastvorenom tekućinom. Ovo ćemo obaviti najbolje i
najlakše, ako upotrebimo vinogradarsku špricu, sa kojom je moguće doprijeti u sve
pore na plastu trupca. Trupce valja potpuno bez preskakivan ja površine zaprskati i
svaki trupac okrenuti, jer ako nam trupac ostane neokrenut mušica se zavlači od
zemlje i pored ovog prskanja počima raditi.


Ukoliko je vrijeme promjenljivo (čas toplo, čas kiša), tada valja budno paziti
na trupce, jer mušica, kad se drvo upari, najčešće napada. Također valja paziti na one
trupce; koji se nalaze u šumi u hladu, kao i u jarcima i t. d. jer tamo se mušica također
najčešće pojavljuje.


Ako sve ove mjere na vrijeme poduzmemo i rad oko konzerviranja obavimo
savjesno, uspjeh će biti siguran, jer su ova sredstva za konzerviranje u praksi iskušana.


A. Tomljanović
134
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Saopeettfti


... ..... .. .... ...... TEMA II .......... .........
........ . ......... ... ...........


....... ........ ....... ...-., .......... .......*


Ha 1 .......... ......... ........ . ......... .... ........ .
....... .... 1947 ......, ...... je, .. .. ..... .......... ..... . ........,
......., ........ ....... ...-. HP ...... ..... .. .. .... .......
.. .......... II ........... .... ..... .. . I .......... ......... ........
. ......... HP ...... .......... ....... ............ II ...........
...... je .......... ............ .... .. ........ . .... .. II
..........., na je ............ .. ....... ........ ... ..... ........:


I. ........ . .... .. ........... ........ ...... ...... .....6...».,
.......... ...... . .......... ..... . .... .. .. ... .......... ........;
.......... ....... .... .........., .... ..... .. .. ....... .
....... ........ . ............, . .......... ........ .... no ......
.. .......... ........... . ........ ........; .
II. ........ ..... .............-........ ......., ... ... ..:
....1>....>. .... . ....... .........., ......... ........ .. ........
........., ........ ......... ...... .. ...... ........, .. ........
........... .........., .. .......... ........ . ...... ........., ..
.«......... ......, .. ......... . ....... ........ ....
.. .... ....... ......... .. ...., .. .. ....... . .... .. II ...........
. ........... . ......, . .. ........ ......... HP ...... ......
......... .... ..... . ....... ..... ....., .. .. II .........>. ....
..... .... ... ..... .. ....: ..... ..... ..... . .... ......... ........
. ......... . ...... .... .. .. ....... ...... ir .. .... ........
<>. .... .. ... ...... ...... ........ . .. ........ . ......... ............
......


.... . ......... ...... je . ..... .....: ... ..... ....... .....
....... II .........>., ... ........ ....... ......, ...... .... . ...
........... ........ ...... .... ...... je .. ........ ........ ..
..... II .........., . .... .... je ... .. ........ . .. ... ........
«........ .... ...... ........ ....... .... ... . .... ..... ........
....... ...-., .......... ......., .. ..... .. .1.1..>..>.. ......... . I
.......... ......... ........ . ......... HP .......


II .......... ......... ........ . ......... .... .. ....... ..
.... .... .... je .... ........ .. I .........., .. .. .. ......... . .......
.. .....; ... .. ....... .... ... .. ...... ...... ......... .......
......, ....... ....... . ....... . ....... . .... ............ . ...
... ........... ....., .. .... II .......... ..... .. .... ......... ......
..........., .......... .. ........... .. ..... ..... ......, .. . .......


* ..... .. ........ ..... .. ..........., ........ .. I .......... .... ........
. ......... HP .......
135
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.... .........., ...... ...... .>....., . ...... ..... . ... ..... ..
........., .. ........... .. .. ...........
.. .. .. ... ... ........ ......... . ........, ........ je ........
.. . ........ .... .. .... ......... . .. .>. ...... ........ .........


...... ...... .... ........, na . ...... ........, ....... je ............
....... .. ....... ....... ..... ............ ..... ..........
je .......: 1) ........... ......... . ........ .........., 2) .........
......... . .......... ..... ....., 3) ......... . .... ....... ..............
....... ....... ........ . .... ...... .........., .... .. ....
......... . 4) ...... ...... .......... .......... .. ... ... .........
........


.. ..... .. ......... . ....... ...... ............ ..... . .........:


1) .......... ............. .... . ......... .... .. .......
........ . ......... ...... . .. ...... . ....... .... .. .......... .
............ .........


2) ..........;.. . ............. ...... .... . ....... ...... .
...., ... . ..........
3) ........... ....... ....... ....... ........


Kao ... .. ...., .. ..... ..... ..... ............ ..... .........
je ........... ......... . ........ ...........; a . ....... .........
.......... .............. .... . ............ . ...............
.... ...... . ....... ... ...... ......, . . ........ ........ .........
je, ... ....... ......., ........... ........ ........... .... ...............
. .............


.... ....... ........... ..... je .... ....... .. ... ... .......
... ........... . ....... ....... . ..........


........., ... ......... ..... . .. ..........., .... je ....... .............
.. ..... .. .... ....... a ..... .. .. .... ....... .......
.......... ......, ....... ...., ............. . ......, ....... .........
. ....... ....... ...... .... .. ...... ......... ....... ...... ......
.. no ........: ....... ... ...». a ...... ... ...., ... ....... .......
. ........... . ... ......; a .. ... .... ...... ..... ....., .. ...
.... .... . ..... ..... ...... .... .......... . .......... ......
........ ...........-.............. ............. ...... .. .... .........
.. ....... ........ ...........: ..... .... .. ...... ... .......
. .... ......, .... .. ...... .. ..... ...., .... .., ........, ... ....
.. ...... ....... . ......


....... ... ... . .... . ...... ... .... ....... ..... .........,
............ .... je ........ . ....... ......., .... .. ...... .....
.... ........: ... ..... ............. . ... ..... ................
.... ........... ....... . ....... ........ ....... ........ ..........
. ...... uiyiMCKy ........ . ...... ....... .. .... ...... .... ........
...... ..... .... ........ . ....... .......


. ......, ... je ...... ....., .. .... .. .. .... .. ........ ......
........., ... . .. .. ...... ............. .... . ....... ........,
.. .. ...... .........., ...... ...., .. .. ....... ..... ..... .. .......


136
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 39     <-- 39 -->        PDF

../...... ... ........., ... ........ . .. ... .... ......... .... .
......... . ... ......... .. .....


... ............ . ............... .... ........... ....... . .....
......... .... ......... ... je ..... ..... ..... ......... ............
... .. je .... ..... . ...... ......, .... .. .... .. ...... ...........
... — .... je ........... ....... ..... I .......... .... .....
.... ......... .... .... .......


.... .......... je ..... ..... ...... ...... ............. .........
. ..... ........... ........ .... .. ...... .....; ... je ..... .....
.... ...... ...........; ... je .........>... .... ....., .... ..........´
........ .... ......... ......... ........... . ......... ........ .
..... ........ ..... ........ .... ..... je . I .......... ..... .....
......., .............. ......... ... je .... ......... ......>....>.
....... ..... ..... ........., ....... .......... ........ ............
..... . ....... .........., . .......... ...... . .............. ......,
.... .... ........ ........., . ... ......... . ... ....... ............,
..... .. ....... ..... ......... ... .........


....., ..... ...... .... .......... ..... .. ...... ........ .........
.... .. .... ..... ... ..... ......... ........ .... ..... .. .........
. .... ...».. ..... ... .. ..... . .. .... ........ ........ ...HWM
.......... ....... . ..... ........ ......, a ........ .., .......,
. . .... ....... ..., «.. ...... ........ ... ......, .. .. ..... . .... ....
. .. . ...... ........ .... ......... .... . ...... .... ...., . .. je
...... ..... .. .., .. .. ... ..... ............. . ... ..... ................
.... ........... ....... ......... ........ .......... . .......
......... He ..... .. ......... ..... .. ....... ....... .......... ..
..... .. .... .... ......... .. .. ... ........ ......... ....... ...
.. ........ ..... .......: .... .. ......., .. .... ......


........... .... je ........ ......., ........ ......... . .........
....... ........ .. ... ......, a ....... ..... ..... ... ...........
. ...... ........ .. ......... ... ......... ........ je, ....., ....
....... ......, ......, ........ ...... .. ice .. ...... ....... .........,
. ....... .. ....


A .... je .. .......? ....... ......... .......... ... .. .. ....
.. ....... ....... . ........ ....... .........., ... .. .. .... .......
......... ....... ......., ... .. .. .... .. . . .......... . .. .....
. ...... ...... .. ...., ... je ....... . ........ ....... . .... ..
... ....... . ........ .... ... ... ....... . ... .. .. . ..... ...
.. ... ....... ....... ... ...... ..... ...... .... .. ..........., ..
..... ... je, «......., . ........ . ...... .... ....... .... ...... ....
... ....., ........ . ........... ......... ......, .......... ...........
. ........ .... ........, .... ......>. ......... .. je .......
..... . ............. . ................


ETO, .... ..... ...., .... ...... ........ ........... .... ......
........, .... ........ ..... ....., .... ... ..... ....».. ...........
.. ..........., .... .... ... .. ........ ...... ..... ......... . .....
....... ........ ... .. ........ .......... .. ........., — .... .....
...., ........ ....... ...-., .....»..... ......., je .......: .. ......
........... ........ ........... . .......... ..... ............ .


137