DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Kod samih radova pokazala se osnovna mana, da se nije raspolagalo sa rezervnim


dijelovima pila, tako da su radovi morali biti prekidani radi pucanja zakovica iii


karika na lancima, a nije bilo mogućnosti da se odmah zamijene.


Radovima u šumi rukovodio je jedan stručnjak za obaranje stabala motornim


pilama, te je istima uvijek prisustvovao i mehaničar radi upućivanja u rukovanje sa


motorom i otklanjanja sitnih defekata.


Samo radilište za praktično vježbanje nalazilo se na trasi autos trade u spačvan


skom području, gdje je vršena čista sječa stabala hrasta, jasena, brijesta i graba


dimenzija od .25—80 cm na panju, na savršenom ravnom terenu i vrlo pogodnom za


rad sa motornim pilama.


U toku rada pokazalo se da je vrijeme od mjesec dana, koje je predviđeno za
trajanje tečaja ipak prekratko vrijeme za cilj koji se postavio — osposobiti rukovaoee
motornih pila —, pa je to dovelo do toga da se moralo više pažnje pokloniti teren
«kom radu na rukovanju i obaranju stabala sa motornim pilama, a smanjiti opseg
predmeta općeg obrazovanja iako su oni i te kako važni.


Kod izbora polaznika tečaja pojedina poduzeća nisu postupala pravilno, jer -.u
poslala ljude, koji, ili se ne misle posvetiti šumskom radu, ili po svojoj fizičkoj kondiciji
i općoj naobrazbi ne odgovaraju uslovima za rad sa motornim pilama tipova
sa kojima raspolažemo. Naime težina samih pila traži ljude sa većom fizičkom sna
gom, jer ona i trešnja prigodom rada, vrlo umaraju.


Prema tome, prilikom organiziranja novih teičajeva za rukovaoee sa motornim
pilama imajući sadašnje iskustvo, morati će se voditi računa o slijedećem:


/. Izbor polaznika tečaja:


1. Za polaznike tečaja za rukovaoee motornih lančanih pila treba uzimati stručne
šumske radnike odnosno one, koji imaju volje da se posvete radu u šumi.
2. Polaznici treba da budu fizički razvijeni da mogu podnositi napore, koje traži
rad sa motornim pilama, kojima sada raspolažemo, jer će samo u tome slučaju moći
po završenom kursu da se uključe u produkciju.
3. Od polaznika treba zahtijevati da budu dobro pismeni i da imaju volje S.A
učenje ii postizanje stručne spreme, te prema tome da imaju predispozicije da se razviju
u dobrog motoristu.
//. Trajanje tečaja:


1. Tečaj treba da traje najmanje 3 mjeseca,, jer u jednom mjesecu nije moguće
svladati znanja potrebna za rukovaoee sa motornim pilama.
2. Prije polaska na praktični rad na sječinu, polaznici moraju dobro upoznati
teoretsku stranu rukovanja sa motorom i načina obaranja, te otklanjanja sitnih smetnja
i oštrenje pile.
///. Organizacija rada sa pilama:


1. Uz tečaj mora biti pokretna radionica za obavljanje popravaka na pilama,
popravaka lanaca i druge popravke, te sa rezervnim dijelovima za pile. Nadalje je
neophodno potrebno da radionica ima automat za brušenje pila.
2. Za svaku pilu, koja ide na rad treba imati kantu za benzin, te ulje za podmazivanje
zubaca pile i potrebni sitni alat, kao ključeve za mijenjanje svjećica,
rezervne svjećice i si., te turpije za ručno brušenje pile.
3. Prije početka rada sa pilama, treba sa polaznicima praktički izvršiti i radove
na obaranju stabala i trupljenju sa ručnim oruđem, jer će polaznici na taj način
najlakše odmah sami vidjeti razliku u efektivnosti i težini rada između ručne i motorne
lančane pile.
Rad sa ručnim šumskim oruđem (pilom i sjekirom) naročito je potreban za ume
kursiste, koji nisu do tada bili šumski radnici, a misle da se posvete radu u šumi,
jer bez poznavanja tehnike rada sa ručnim oruđem ne može biti dobrog motoriste.


Osim navedenih pitanja, koje treba imati na umu kod osnivanja novih tečajeva,
treba na istima posvetiti pažnju matematici i fizici od općih predmeta, te
poznavanju goriva i maziva, poznavanju standarda za neobrađeno drvo i organizaciji
rada u šumi, kod stručnih predmeta.


Za predmet poznavanja motora odlično je poslužila knjižica F. Leakovića, Počet
nica za upoznavanje motornih vozila, dok´ se kod predavanja o motornim lančanim
pilama poslužilo skriptima, koja je izradio ing. S. Frančišković.


140