DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 44     <-- 44 -->        PDF

korist koju bi naše žene, a naročito domaćice na selu, doprinijele cjelokupnoj našoj


narodnoj privredi, kada bi se založile da u mnogobrojnim bosansko-hercegovačkim


seoskim domovima zamjene otvorena ognjišta štednjacima. Ovaj dio razgovora druga


Pretsjednika Vlade NR Bosne i Hercegovine prenio je »Narodni šumar« na uvodnom


mjestu sveske br. 6 (za decembar 1947) koja je bila posvećena temi o štednji drveta.


Pretsjednik Vlade NR Bosne i Hercegovine u svom govoru koga je održao na


IV plenarnom sastanku Zemaljskog vijeća Narodne omladine Bosne i Hercegovine


ponovno je podvukao ovaj naš važan zadatak i naročito je stavio na srce seoskoj


omladini čuvanje naših šuma. Drug Colaković je među ostalim kazao i to da se u odnosu


spram šuma »ogleda još uvijek jedno nevjerovatno neshvatanje većeg dijela našeg


seljaštva« i to ne samo u smislu pravilnog iskorištavanja šuma, nego i u neshvatanju


uloge i značaja šuma »uopšte za čitavu našu privredu«. »Prema našim šumama većina


seljaka odnosi se kao za otomanskog ili austrijskog vremena ili u vrijeme bivše Jugo


slavije. Siječe se nemilosrdno, čine se takvi postupci kakve seljak u naprednoj zemlji,


nikada neće učiniti. Međutim, danas naše šume više nisu otomanske ni austrijske care


vine, niti velikosrpske buržoazije, nego su naše narodno dobro«.


Prema tome čuvanje šuma nije više samo zadatak narodnih vlasti nego najširih
narodnih masa. Šume su narodne i narod je pozvan da ih čuva. Omladina, u suzbijanju
tog neshvatanja o ulozi i značaju šuma za našu cjelokupnu privredu, u iskorjcnjavanju
tih zaostalih narodnih shvatanja o neiscrpnosti »svačijih i ničijih« šuma.
treba da se u punoj mjeri angažuje. »Osim pošumljavanja i regulacije bujica«, koje su
kao opšti naš zadatak obuhvaćene petogodišnjim planom, kazao je dalje drug Cola
ković, »omladina, a naročito omladina u krajevima gdje irria šuma« treba da sprovede
nešto što u planu nije napisano, a to je, »da unosi u selo novo shvatanje o
vrijednosti šuma, da se bori protiv onih koji posjeku ogromno stablo, da bi podmirili
neku svoju malu potrebu«, da se bori protiv »takvih koji će oboriti nekoliko mladih
omorika samo da nahrane ovce«. Preko ovakvih pojava ne smije omladina na selu
prelaziti kao da" je to obična i razumljiva stvar. Omladina treba da bude budni čuvar
šuma, našeg narodnog blaga.


Osim toga i racionalno trošenje već posječenog drveta treba da postane osnovni
zadatak u agitaciji i propagandi svakog omladinskog aktiva. Drug Colaković ..... je


o tom pitanju slijedeće: »U mnogim krajevima naš svijet je navikao da šume smatra
neiscrpnim. Šuma se međutim može iscrpiti kao i svako drugo dobro. Zbog toga
mnogi ljudi troše šumu nemilice. Ja sam već jednom rekao, da bi uvođenje štednjaka,
»šporeta« u naše seoske kuće značilo godišnju uštedu od pola miljarde dinara. Ne
treba mnogo govoriti što bi značilo 500 miliona dinara za našu Republiku. Time bi
mogli da sagradimo mnogo novih škola, stadiona, domova i t. d.«
»Prenesite na selo shvatanje da je šuma naše narodno blago« rekao je na kraju
svog govora drug Colaković: »i da to blago treba čuvati«. »One koji i pored toga
ne bi htjeli da ga čuvaju, mi ćemo kažnjavati, i to ne kao što se nekada kažnjavalo
za šumske krivice, nego steožije, a osim toga neće biti amnestije za šumske krivice
u našoj Republici«.


IV. plenarni sastanak Zemaljskog vijeća Narodne omladine, na osnovu ovih
riječi druga Pretsjednika vlade donio je 14. januara ove godine među svojim zaključcima
i slijedeću stavku:
»Plenum obavezuje sve organizacije da povedu najnemilosrdniju borbu protiv
bezdušnog odnosa prema našim šumama. Obavezuje se svaki član Narodne omladine
da čuva šume naše veliko blago, da se bori protiv nepotrebnog uništavanja i neracionalnog
korišćenja drveta. Aktivnim učešćem naših radnih jedinica u pošumljivanju
pomoći sprovođenje državnog plana pošumljavanja naših goleti«.


U pismu učesnika plenuma upućenom maršalu Titu, omladina Bosne i Hercegovine
oibavezaila se je »da će učestvovati u rješavanju mnogobrojnih zadataka* koji se
postavljaju pred naše zadruge. Narodnu omladinu i Narodni front kao što je čuvanje
naših šuma i njihovo racionalno iskorišćavanje«.


Mi smo sigurni da će omladina svoju obavezu ispuniti. Ing. P. Fukarek


PRIVREMENA NOMENKLATURA ZANIMANJA


U broju 2—3 donio je Šumarski list prikaz privremenih nomenklatura djelatnosti
i zanimanja, te grupa kapitalne izgradnje i proizvodnje.
U Privremenoj nomenklaturi zanimanja u šumarskoj struci, upotrebljeni SM za
pojedine vrste zanimanja nazivi, za koje smatramo da ne mogu ostati u upotrebi, jer


142