DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Dr. ing. ALATKO VAJDA — Zagreb


KOJI SU UZROCI SUŠENJU HRASTOVIH POSAVSKIH I
DONJO-PODRAVSKIH ŠUMA?


Šumsko gospodarstvo stalno je izloženo štetnim uplivima biotske i abiotske
prirode, koji mogu pod izvjesnim okolnostima da prouzrokuju štete ogromnih
razmjera. Preduvjet svake uspješne obrane i borbe protiv tih šteta, te njihovog
ograničavanja, jest temeljito poznavanje njenih uzroka. Jedna od najvećih
nevolja našeg šumskog gospodarstva, koja ga prati već dulji niz godina, jest
sušenje lužnjakovih nizinskih šuma.


U velikom dijelu hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma, suše se
počam od godine 1910. gotovo´ svake godine velike količine stabala. Tako se
na pr. i prošle godine u šumi Zapadna Kusara posušili čitavi predjeli, dok se
u šumi Grabarje kod Cerne posjeklo preko 5.000 m3 hrastovih suhara. Na
osnovu približnih podataka posušilo se tokom 37 godina oko 3,700.000 m3 hrastove
drvne mase. Uzmemo li u obzir, da se posljednjih 15 godina posušilo i
oko 1,500.000 m3 brijestovih stabala, to se je u posljednja 4 decenija posušilo
u tim šumama preko 5 miliona m3 drvne mase. Šumsko gospodarstvo pretrpjelo
je uslijed tog sušenja velike materijalne gubitke. Posušena stabla izgubiše
30—-50% od svoje tehničke vrijednosti, a nastadoše i veliki gubitci, što su se
ogromne drvne mase morale posjeći prije svoje sječne zrelosti. Uzevši aproksimativno,
da gubitak po 1 m3 osušenog drveta iznosi prosječno oko Din.
200.—, to neće biti previše ako uzmemo, da je ta materijalna šteta u roku od
37 godina dosegla vrijednost od blizu 1 milijardu dina-a. Osim toga je u velikom
dijelu tih šuma biocenotska ravnoteža potpuno poremećena. Nikakove sistematske
preventivne mjere u cilju trajne zaštite ugroženih sastojina nisu provedene.
Primjenjene represivne mjere nisu donijele — a nisu ni mogle donijeti
željenog uspjeha. Ukoliko je gdje i bilo uspjeha, on je bio minimalan i mjesno
ograničen.


Iako su štetni utjecaji nekih faktora na sušenje slavonskih hrastika svestrano
istraženi i utvrđeni, ipak stoji problem zaštite i ograničenja šteta u
tim šumama još i danas pred nama neriješen.


Da sei mogu poduzeti efikasne zaštitne mjere, moraju nam svi uzroci ove
velike nevolje našeg šumskog gospodarstva biti potpuno poznati i to ne samo
djelatnost pojedinih štetnih faktora, već i njihova međusobna uzročna povezanost.
Čitav taj problem nije jednostavan nego vrlo složen. Ne možemo reći,
da je uzrok sušenju izvjestan primarni faktor. Ono je rezultanta djelatnosti
čitavog niza faktora, koji su međusobno povezani poput karika na lancu. U
tom nizu štetnih djelatnosti raznih faktora, kao što su gubar (Liparis dispar),
zlatokraj (Euproctis chrysorhoea), pepelnica (Microsphaera alphitoides), pogoršanje
kvalitete tla i t. d. nije u dosadanjem proučavanju uzet u obzir kli matsk
i faktor , pa ću u ovom .članku nastojati da ukratko prikazem
kakovu ulogu ima klima u procesu sušenja slavonskih hrastika.


OPASKA UREDNIŠTVA: Ovaj je članak autor napisao za Šumarski list kao
kraći prikaz sivoje opsežne dokumentarne rasprave, koju je pod naslovom »Utjecaj
klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma« izdao
ovih dana Nakladni zavod Hrvatske u Zagrebu.


105
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Utjecaj klime na sve žive organizme na zemlji, na njihov rast, razvoj i
rasprostranjenost dovoljno nam je poznat iz biologije. Klima određuje polarnu
i alpinsku granicu vegetacije; njom je uvjetovana današnja rasprostranjenost
biljnih i životinjskih vrsta isto tako, kao što je bila uvjetovana u dalekim
geološkim periodima. Pod utjecajem klimatskih kolebanja nastajale su u
biljnom i životinjskom carstvu na zemlji velike promjene. Nestajalo je iz
pojedinih područja mnogobrojnih vrsta, a da še nikad kasnije nisu pojavile
Pa kao što jača, tako i slabija klimatska kolebanja imaju izravan ili neizravan
utjecaj na život biljaka i životinja. Općenito je na pr. poznato, da i manja
klimatska kolebanja mogu kod pojave epidemije štetnih gljiva i insekata
imati često odlučnu ulogu.


Kada znamo, da se veliko sušenje sastojina hrasta lužnjaka nije god.
1910. pojavilo samo na području prostranih posavskih šuma, već da je ta pojava
istovremeno, iako u manjoj mjeri, zapažena i u dalekim hrastovim šumama
Rusije, Zapadne Falačke, Saske i Pomoravlja, te da još i danas traje, nameće
nam se misao, da na proces sušenja hrastika tog velikog područja mora da
ima pliva takav faktor, koji je u stanju da na čitavom tom području istovremeno
djeluje i svojim učešćem u procesu sušenja hrastovih stabala vrši gotovo
svuda sličnu ulogu. Ta nas misao dovodi dalje do zaključka, da bi tako široko
rasprostranjeno i istovremeno djelovanje mogla imati samo klima, te da su
počam od izvjesnog vremena morale nastati u tim područjima Evrope takove
klimatske promjene, koje su omogućile da, po hrastove sastojine štetni faktori
dođu do jakog, a negdje i do odlučnog utjecaja.


Postavlja se stoga pitanje, da li je u području naših hrastovih posavskih
i donjo podravskih nizinskih šuma karakter klime u periodu njihovog sušenja
drugačiji od karaktera klime kakov je vladao u isto tako dugom periodu prije
početka tog sušenja, t. j . da li je i kakova je razlika u klimatskim faktorima
perioda god. 1909—1945. i perioda 1872—il908. S tim u vezi treba odgovoriti i
na drugo pitanje: kakav bi utjecaj mogla da imaju klimatska kolebanja na
ekološke prilike i rast hrastovih nizinskih šuma, kao i na život njihovih glavnih
biljnih i životinjskih štetnih organizama.


PROMJENE KLIMATSKIH FAKTORA


Za naša razmatranja biti će dovoljno, da usporedimo prosječne vrijednosti
triju glavnih klimatskih faktora: temperatura, tlaka zraka i oborina. Te sam
vrijednosti ustanovio na temelju podataka meteoroloških stanica Zagreb-Grič,
Petrinja, Brod, Osijek i Mitrovica. Za obračun oborinskih vrijednosti uzeo sam,
uz već navedene stanice, još i podatke stanica Novska, St. Gradiška, Požega,
Feričanci, Đakovo, Vinkovci, Županja, Drenovci i Ruma, a za tlak zraka bili
su mi na raspoloženju podaci stanice Zagreb-Grič. Kod te usporedbe moramo
imati na umu, da za razliku u karakteru klime navedenih dvaju perioda nis u
tako odlučne srednje godišnje vrijednosti i njihova


odstupanj a od godišnji h srednjaka , kolik o su odlučn a
odstupanj a od mjesečni h srednjaka , t e veli,čina raspo djel
a i čestin a ti h odstupanja .


Temperatura zraka. Već činjenica, što prosječna godišnja temperatur
a perioda prije početka sušenja t. j . perioda god. 1909. iznosi


106
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

10,9 °C, a u periodu sušenja 11,3 °C dokazuje nam, da je ovaj period prosječno
godišnje za 0,4 ftC topliji od prvog.
Srednja i apsolutna godišnja temperaturna maksima
prosječno su veća za 0,6 "C. Srednja godišnja minima veća su za


+ 0,7°C, a apsolutna godišnja minima za +2 °C. Te se razlike još jače očituju
u odstupanjima srednjih temperatura pojedinih mjeseci. Tako su srednj a
apsolutna minima zimskih mjeseci za 1° do 3°C snižena, što
znači, da su zime prosječno uzevši postale blaže.
Srednja temperatura mjeseca mart a veća ja za 0,8 °C, april a za 0,3 °C,
maj a za 0,5 °C, a srednji minimum mjeseca mart a porasao je čak za +1,1 °C.


II. period ima 11 godina, u kojima je srednja temperatura mjeseca marta
prekoračila 9 °C, dok su u I. periodu samo 4 takove godine.
Drugi period ima 12 godina, a to je poprečno svaka treća godina — sa
srednjom godišnjom temperaturom iznad 12 °C, dok I. period ima
samo jednu, t. j . god. 1872. sa prosječnom godišnjom temperaturom iznad
12 »C.


Dok su u II. periodu sam o 4 godine , u kojima je srednja temperatura
mjeseca decembra ispo d 0 °C — I. period ima 12 takovi h godina. Srednja
maksima mjeseca juna nisu u I. periodu nijednom dosegla 26 °C —
dok se u više godina II. perioda ona kreću i z m e đ u 26 i 28 °C. Ta se maksima
god. 1908., 1917., 1930., 1931. i 1935. penju za preko 3° C iznad njihovog
prosjeka, koji iznosi 24,4° C.


Konačno je značajno, da I. period ima samo 10 godina, u kojima su
otstupanja od prosječne temperature vegetacijskog perioda — koja iznosi
19,7n C — pozitivna, dok II. period ima 21 takovu godinu.


Svi ti podaci jasno nam dokazuju, da je temperatura zraka u


II. perioduprosječno većaod oneu I. periodu, te da su u pojedinim
godinama i mjesecima te razlike znatne, što nije moglo ostati bez utjecaja
na život članova šumske biocenoze tog područja.
Tlak zraka. Promjene u tlak u zrak a osobito se ističu po otstupanjima
godišnji h srednjak a od prosječne periodičke vrijednosti tlaka zraka,
koja za razdoblje 1876.—1941. iznosi 748,1 mm. Prosjek apsolutnih vrijednosti
srednjih godišnjih otstupanja od tog srednjaka za period od god. 1876—-1908
iznosi 0,51 mm, dok taj prosjek za period 1909—-1941 iznosi 0,72 mm, št o zna či,
da su apsolutne vrijednosti ... os jie č ni h otstuplanja
tlaka zraka drugog perioda za 41°/o veće od onih prvog perioda, *


t. j. ekstremi u tlaku zraka drugog perioda su znatno
pojačani . Ova se pojava svakako morala odraziti u vremenskim prilikama
drugog perioda, jer je usko povezana s nastupima oborinskih ekstrema.
Oborine. Godišnji oborinski srednjak, ustanovljen na osnovu podataka
svih 14 meteoroloških stanica iznosi z;a čitavo područje 810 mm. On je u oba
perioda gotovo jednak. I odstupanja od tog srednjaka u oba perioda su podjednaka,
t. j. sudeći po ukupnim godišnjim oborinama, u oba je
perioda bio gotovo jednaki broj suhih i vlažnih godina.


Iz ovih prosječnih godišnjih oborinskih vrijednosti ne možemo
ustanoviti, da su nastale bilo kakove znatnije razlike u režimu oborina
:zmeđu I. i II. perioda. Do ispravnog zaključka o eventualno nastalim pro


107
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

mjenama u oborinskom režimu moći ćemo doći samo poredbom raspodjel e
oborina preko godine i to u prvom redu usporedbom oborina, koje
padaju za vrijeme 4 vegetacijska mjeseca (maja, juna, jula i augusta).


Usporedimo li odstupanja tih oborina u pojedinim godinama I. perioda od
srednjaka (koji iznosi za čitavo područje 308 mm) s otstupanjima od tog istog
srednjaka u godinama II. perioda, nailazimo na očitu razliku:


Dok I. period ima 11 godina s izrazito vlažnim, a 6 godina suhim vegetacijskim
periodima — to II. period ima 13 godina izrazito suhe, a samo 8 godina
vlažne vegetacijske periode. U I. periodu se godine sa suhim vegetacijskim
periodima izmjenjuju s vlažnim, ili pojedini suhi vegetacijski periodi slijede
tek nakon duljeg niza godina. U II. periodu, t. j . između god. 1909.—1945. su
od 13 suhih veg. perioda 4 ekstremno suha (god. 1916., 1917., 1935. i 1944), a
što je tu najodlučnije većina tih suhih veget. perioda slijede po dva i tri jedan
za drugim. Tako u godini 1916. i 1917. slijede jedan za drugim dva ekstremno
suha vegetacijska perioda s manjkom od gotovo 50% oborina.


Jedan za drugim slijede suhi veg. periodi u godinama 1922. i 1923., te
1927. i 1928., a u godinama 1930., 1931 i 1932. nižu se jedan za drugim 3 suha
vegetacijska perioda. Nablizu stoje i suhi vegetacijski periodi u godinama
1942., 1944., 1945., pa se evo nastavljaju u godini 1946. i 1947.


Prema rečenomu bilo je u regiji posavskih i donjopodravskih hrastovih
nizinskih šuma u periodu sušenja hrastika više od dvostrukog broja suhih i
ekstremno suhih vegetacijskih perioda, nego što ih je bilo u ranije m isto
tako dugom periodu. U II. periodu ima poprečno svaka treća godina sušni
vegetacijski period — te gotovo redovno slijede po dva sušna vegetacijska
perioda jedan za drugim.


Raspodjela oborina drugog perioda u vegetacijskim mjesecima je takova,


, da je njihova količina osjetljivo ispod srednjaka ili visoko iznad njega.
Manjci se koncentriraju na dulja, a veliki visci na kraća razdoblja.
te ima razmjerno malo onih prosječnih, jednolično raspoređenih
količina oborina, koji za vrijeme vegetacijskih
mjeseci osobito pogoduju rastu biljaka. U razdoblju
od 1872—1908. oborine su bile u vegetacijskim mjesecima mnogo povoljnije
raspoređene.


Posljedice promjene karaktera klime. Prikazane razlike glavnih klimatskih
faktora, t. j . temperature zraka, tlaka zraka i raspodjele oborina, dale su klimi,
koja vlada u periodu sušenja hrastika bitno drugačiji karakter, od onog što
ga je imala klima tog područja prije početka sušenja hrastika. U koliko bi ta
promjena bila trajnog karaktera, moglo bi se govoriti o stalnoj promjeni klime.
Poprimi li klima vremenom opet karakter klime prošlog perioda, onda je
njeno današnje stanje samo jedna faza njenog kolebanja. U ovo pitanje nećemo
dalje zalaziti, jer je to već predmet strogo geofizičkih proučavanja.


Utvrđena promjena karaktera klime svakako nije izolirana pojava, ograničena
na posavsku i podravsku nizinu, već je odraz klimatskih kolebanja, koja
su zahvatila širje područje Evrope, pa i prostrana područja sjevernog dijela
Zemljine ugle. To potvrđuju i savremeni naučni meteorološki podaci, prema
kojima od početka 19. stoljeća postoji na velikom dijelu Zemlje sve više znakova,
da klima podliježe vrlo vidljivim i dugotrajnim promjenama. Promjene,
koje su1 — iako neosjetno — počelei još prije 100 i više godina, došle su početkom


108
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ovog stoljeća do jakog izražaja. Nastala su pojačana strujanja topline od
ekvatora prema sjevernom polu. To se moralo očitovati i na promjeni .tlaka
zraka, kao i na oborinama. —i Još bolje od brojeva pokazuju to promjene u prirodi:
ledenjaci se na čitavoj Zemlji smanjuju, temperatura morske vode i
tla se povećaje, a u životu biljaka i životinja mogu se dokazati izrazite promjene.


Utjecaj klimatskih kolebanja na biološki otpor lužnjakovih nizinskih šuma.
Djelovanje promjena klimatskih faktora na organizme nije ovisno o samoj
razlici godišnjih srednjaka dvaju perioda. Te nam razlike samo odaju da su
u karakteru klime nekog područja nastale izvjesne jače promjene. Veličinu i
način tih promjena, a po tom i njihov upliv na organski život izvjesnog biotopa
može nam dati tek detaljni uvid u otstupanja najvažnijih klimatskih faktora
od njihovih srednjaka. Za karakter klime od odlučne je važnosti veličina tih´
odstupanja, njihov raspored, trajanje i čestina. Klima, u kojoj se ta otstupanja
većinom kreću bliže regionalnog srednjaka svakako je. ekološki, za rast
drveća — najpovoljnija, što jača i češća su ostupanja, što dulje
ona traju i što su ona po razvoj vegetacije vremenski
nepogodnije raspoređena, to labilni] e postaju biljne
asocijacije, koje u takvom području rastu. Razlike u
karakteru klime između dva perioda čine promjene, koje su nastale u otstupanju
klimatskih faktora od njihovih srednjaka i dne su: glavni uzročnici i pokretači
svih promjena u životu organizama izvjesnog biotopa, koji stoji pod
utjecajima takovih klimatskih kolebanja.


Nas ovdje u prvom redu zanima, kako su te klimatske promjene djelovale
na hrastove sastojine, kao i na glavne biljne i životinjske štetnike tih
sa stoj in a.


Obzirom da se hrast lužnjak rasprostranjuje u širokim područjima Evrope
s velikim amplitudama ljetnih i zimskih temperatura, općenito uzevši može
se zaključiti, da se njegovi zahtjevi na toplinu kreću unutar širokih granica.
pa promjena temperature, t. j . povišenje njenog godišnjeg srednjaka u periodu
1909—1945, nema neposredno po rast-hrastovih sastojina bilo kakovo odlučno
biološko značenje.


Ovakav zaključak ne bi mogao vrijediti i za odnos raznih provenienca
hrasta lužnjaka prema dugotrajnim sušnim vegetacijskim periodima. To je
lijepo, još početkom ovog stoljeća, dokazao Cieslar svojim pokusima u Bečkoj
šumi, kada je ispitivao rast 21 pokusne sastojine hrasta lužnjaka, uzgojene iz
žira sabranog sa 21 staništa širom čitave Evrope. Tu su, osim Francuskih, Čeških,
Njemačkih, Švedskih, Mađarskih i drugih provenienca bile zastupane i
naše provenience hrasta lužnjaka iz Lipovljana, Bos. Gradiške, Jamine, Apatina
i Matavuna. Hrastovi provenience Lripovljani, Bos. Gradiška i Jamina
pokazali su dobar uzrast, pa su se razlikovali od onih Švedske, Mađarske i
drugih provenienca. Ali taj dobar uzrast hrastova posavske provenience bio
je uvjetovan dovoljnom količinom vlage. To se osobito jasno potvrdilo u sušnoj
1917. godini kada su te provenience hrasta lužnjaka bile među onima, koje su
se pokazale prema suši najosjetljivije. One su, radi sušnog vegetacijskog perioda
te godine zaostale daleko više -u prirastu od hrastova švedske provenience.*


** Cieslar: Untersuchungen über die Wirtschaftliche Bedeutung der Herkunft des
Saatgutes der Stieleiche, Centraiblatt f. d. g. Forstwesen, Wien 1923,


109
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Dokazano je, a i opće poznato, da sastojine hrasta lužnjaka u poplavnom
području Posavine i donje Podravine trebaju za uspješan rast staln o vla žno
11 o, pa ako nema za vrijeme vegetacijskog perioda dovoljno oborinske
vode, one moraju imati dovoljno donje vode. Bujan rast slavonske šume uvjetuje
stalna svježina tla i povoljne klimatske prilike. Kratkotrajne proljetne i
jesenske poplave i muljeviti nanosi poplavnih voda mnogo doprinose podržavanju
vlage u tlu. Z a t o nastupi ekstremnih sušnih vegetacijskih
perida u sadašnjem razdoblju stvaraju osobito
nepovoljne ekološko prilike u regiji slavonskih hrastovi
h nizinski h šuma . U ekstremno sušnim godinama, pogotovo ako slijede
jedna za drugom, ne samo što ostaju te sastojine bez dovoljne količine
oborina, a često i bez proljetnih poplavnih voda, nego i bez donje vode. One
hrastove sastojine, koje su nastal e i rasl e u periodu prije početka masovnog
sušenja, t. j . u vremenima gotovo redovnih .. kratkotrajnih proljetnih
i jesenskih poplava, i koje su za vrijeme prolaznih većinom rijetkih jednogodišnjih
sušnih perioda jako osjetljive na ovakove promjene u režimu oborina
i podzemne vode. Te su sastojine uzrasle u gustom sklopu razvile svoje slabo
korijenje u izvjesnoj dubini, prilagodivši ga normalnoj vertikalnoj oscilaciji
donje vode. Padne li razina donje vode bilo iz kojih razloga ispod normale,
te sastojine moraju zaostati u rastu, stablima se suše vrhovi, na napade štetnika
postaju neotporne, te konačno posve propadnu.


Svakako da sastojine u istočnom dijelu područja, gdje oborine u 4 vegetacijska
mjeseca iznose prosječno 284 mm podnose teže opadanje razine podzemne
vode od onih u zapadnom dijelu, gdje su te oborine prosječno 352 mm.


U sušnim vegetacijskim periodima loše su ekološke prilike i u stariji m
sastojinama s rijeđim sklopom i obrastom, jer je ishlapijivanje vode iz tla u
tim sastojinama pojačano.


Pogotovo su loše prilike u .sastojinama izloženima stalni m suhi m
vjetrovima, koje su bez podstojnog grmlja i drveća i bez
dobrih šumskih zaštitnih plašteva. u kojima uz to stalno
pasu mnogobrojna stada stoke. Tlo se u takovim sastojinama
brzo isuši, zbije, gubi svoju mrvičastu strukturu i prozračnost. te kvalitet
takovog tla znatno i brzo opane.


Utjecaj je mikroklime ü takovim hrastovim sastojinama minimalan. Isušenje
tla vrlo nepovoljno djeluje na mikroorganizme, kojih mora u svakom
dobrom tlu biti u dovoljnom broju. U takovom tlu nema dovoljno vlage
i zraka, potrebnih za razvoj mikroorganizama.


Ali ti mikroorganizmi, koji stalno podržavaju dobar kvalitet šumskog tla,
ne mogu postojati ni u trajno vlažnom t. j. zabarenom tlu. Stoga opadanje
donje vode, isušenje tla u sušnim godinama, kao i dugotrajn o stagniranj
e vod e — mora u izvjesnoj mjeri oslabiti biološku snagu lužnjakovih
sastojina, koje su izložene ovakovim nepogodama. Zato su nizovi godina
sa suhim vegetacijskim periodima, koji nastupaju već od početka
ovog stoljeća, kao i mjestimična zabarivanja , morali na rast tih hrastovih
sastojina imati osobito nepovoljni upliv, jer su stalno i u pojačanoj
mjeri slabili njihovu biološku otpornost.


110
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Utjecaj izmijenjenih klimatskih prilika na gradaciju štetnih insekata. Na
osnovu svih dosadašnjih proučavanja o uzrocima gradacije štetnih insekata
može se (prema Schwerdtfegeru) zaključiti, da se pojedina vrsta insekata razvija,
u čitavom sistemu biotskih i abiotskih faktora, u koji
je uklopljena. Razni faktori djeluju na insekte iz svih pravaca, ali oni djeluju
i međusobno jedan za drugog. Ta međusobna djelovanja nisu stalna, već elastična,
tako da se čitav sistem nalazi u neprestanom gibanju — on je dinamičan.
Gradaciju pojedine vrste štetnih insekata uzrokuje povezana djelatnost svih
tih faktora, oni djeluju zajednički kao skupina, koju nazivamo gradocen .
Ali unutar tog gradocena vremenske su prilike odlučujuć
i faktor . Osim djelatnosti čovjeka, opadanja vode temeljnice i si. vre menske
su prilike onaj faktor, koji zahvata j ući na izvjesnom
mjestu bioeenoze neposredno ili preko čitavog
lanca djelatnosti uzrokuje gradaciju štetnika. Dakle, u
skupnoj djelatnosti svih faktora gradocena, klim a je, a u prvom redu temperatura,
glavni uzročnik gradacije štetnih insekata.* Kada
uz ovu konstataciju znademo, da povećane temperature i suhi vegetation]
periodi osobito povoljno utječu na razmnažanje i rasprostranjenje štetnih
insekata, u prvom redu leptira — onda je očito, da j e promjena klime u
periodu 1909—1945. — onakova kakovu smo opisali — gradacij i tih štetnika
osobito pogodovala. Najveći štetnici sastojina hrasta lužnjaka
—i gubar, zlatokraj i kukavičji suznik — često su imali prilike da se razmnože,
te da opetovan o tokom više godina, obrste hrastove sastojine na velikim
površinama do gola. Ti su štetnici i ranije brstili hrastove sastojine — ali
prema raspoloživim podacima — ti napadaji nisu ipak bili tak o čest i i
tako dugotrajni, a što je najodlučnije oni su vršeni pod drugim
ekološkim prilikama i okolnostima, koje su bile po otpornost
hrastovih sastojina povoljnije, pa stoga nisu tada ni mogle da od tih napadaja
nastanu veće štete. To isto vrijedi i za hrastovog krasnika, veliku hrastovu
strizibubu i druge štetnike tih šuma, tako da možemo reći, da je za glavne
štetne insekte naših nizinskih hrast o . i h šuma, porastom
temperature u doba njihovog razvoja, te nastupom
sušnog vremena u doba njihovog razmnažanja nastalo
u periodu od god. 1909—1945. osjetljivo poboljšanje
ekoloških faktora njihovog biotopa.


Utjecaj izmijenjenih klimatskih prilika na epidemiju štetnih gljiva. Gljive
i njihove spore stoje pod jačim uplivom ekoloških faktora nego insekti, što
znači, da kolebanja i promjene klimatskih, faktora moraju imati na razvoj
i rasprostranjivanje gljiva jo š već i utjecaj , nego što ga imaju na razvoj
i širenje insekata. Optimalni razvoj gljiva ovisan je o određenoj temperaturi
i zračnoj vlazi. Zato, bilo kakova promjena temperature i zračne vlage u k oris
t razvoj a gljiva , ima za njihovo rasprostranjivanje veliku i odlučnu
važnost.


Jedna od najopasnijih i najštetnijih gljiva, koja posljednjih 37 godina tako
često nanosi u zajednici s gubarom ogromne štete posavskim i donjopodravskim
šumama jest hrastova pepelnica.


* Schwcrdtfegcr: Die Waldkranikheiten (Str. 295), Berlin \944.
111
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Za razvoj i širenje hrastove pepelnice potrebna je određena optimalna
temperatura, izvjesna zračna vlaga, puno sunčano svijetlo i mlad hrastov
list. Pepelnica treba za klijanj e spora relativnu zračnu vlagu od prek o
90°/o, a za sazrijevanje i širenje konidija — veliku suhoću zraka. U suhome
zraku njezin vitalitet je osobito velik. Škorić navodi, da je za optimalan razvoj
pepelnice potrebna temperatura od 26—28° C. Za klijavost i infekcioznu sposobnost
konidija pepelnice potrebno je obilj e svijetla . U koliko je zrak,
u kojem se razvijaju konidije suhlji, u toliko je njihova klijavos t i spo sobnost
infekcije veća.*


Uzimajući u obzir temperaturne prilike i suhe vegetacijske periode, nastale
su za epidemiju pepelnice, nakon 1908. godine, nisu srednja maksima mjeseca
juna prešl a 26° C. Te godine iznose ona 27,8° C, t. j . penju se za 3,4" C
izna d srednjak a i to se dalje kroz čitav period epidemija pepelnica
čest o ponavlja. God. 1917. penje se ta temperatura čak na 28,2" C, a god.
1931. i 1932. imaju jedna iza druge srednja maksima mjeseca juna iznad 27° C.
Ovo osobito povoljno stanje za epidemiju pepelnice pojačano je god. 1908. još
i tim, što je i srednji maksimum mjeseca maja dosegao 25,6° C, t. j . za 4,4° C
iznad srednjaka, što u ranijem periodu nije bio ni jednom slučaj.


Takove, za širenje pepelnice osobito povoljne prilike nisu tada vladale
samo u nizini Save i Drave, već u velikom dijelu Evrope. AH po svemu izgleda,
da je pepelnica u podru_čju posavskih hrastovih šuma naišla
na osobito povoljne uvjete razvitka. Ona se tu ustalila.
Kraće periode n ep o vo l j ni h ekoloških prilika preživljuje pomoću peritecija
stvorenih u ekstremno toplim -godinama, kao i pomoću konidija u pupo
vima (preko zime) tako, da opet, kada se temperature povećaju — napadne
i uništi mladi hrastov list i time već od prve svoje epidemičke pojave — uz
gubara — odlučno utječe na katastrofalno sušenje tih šuma.


Druga osobito štetna gljiva hrastovih sastojina jest mednjač a il i
puža . (Armilaria mellea Quel.). Sve okolnosti, koje djeluju na slabljenje
životne snage hrastovih stabala pružaju mogućnost širenja gljive mednjače.


Poznato je da osobito povoljne okolnosti za širenje mednjače nastaju nakon
ekstremn o suhi h vegetacijskih perioda i znatnog opadanja donje
vode ispod normalnog vodostaja. Tu mogu biti odlučne i male ozlijed e na
korijenju, koje nastaju, kada se — uslijed raspucavanja zemlje za vrijeme
ekstremnih suša — sitno korijenje drveća rasteže i kida. Takove
povoljne okolnosti nastaju i kada nakon dugotrajnih poplava, kojima je
sastojina bila izložena trun e korijenje. Po širenje mednjače nastaju povoljne
okolnosti nakon što je sastojina — obrštena po gusjenicama, te napadnuta po
pepelnici ili po krasniku — izgubila svoju biološk u otpornost.


Kako su u periodu od 1909—1945. vladale ovakove okolnosti mnogo češće
nego u ranijem periodu, to su također i ekološke prilike, koje pogoduju širenju
te gljive u tom periodu povoljnije nego što su ranije bile, tako
da je i ona mjestimic e imala jačeg udjela kod sušenja lužnjakovih šuma


* Škorić V.: 1) Erysiiiphacae Croatia«, Glasnik za šumske pokuse br. 1, Zagreb L426.
2) Uzroci sušenja naših hrastovih šuma. Glasnik za šumske pokuse br. 1, Zagreb 1926


112
ŠUMARSKI LIST 4/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Razmatrajući i ocjenjujući sve te pojave, koje su se zMle, a koje se i danas
zbivaju u području naših lužnjakovih šuma moramo doći do zaključka, d a su
one u posrednoj ali uskoj uzročnoj vezi s promjenom karakter
a klim e koja se zbila početkom ovog stoljeća. Ovom promjenom
karaktera klime, kojom je prouzrokovano biološko slabljenje tih
šuma, istovremeno su stvorene najpovoljnije o k on ost i za razmnažanje
i širenje njihovih najopasnijih štetnika.


U mnogo je slučajeva ovom sušenju doprinesao i čovje k svojim nepravilnim
šumsko-gospodarskim i nedovoljnim šumsko-zaštitnim mjerama, te neracionalnom
šumskom pašom, regulacija rijeke i melioracija poljoprivrednih
zemljišta kod koje se gotovo nikad nije obaziralo na
biološke potrebe okolnih šuma hrasta lužnjaka, također
je uzročnik slabljenju otporne snage tih šuma.


Svi ti abiotski i biotski faktori sudjelovali su u procesu sušenja hrastovih
nizinskih šuma čineći međusobno više ili manje povezan djelatni sistem, koji
je u pojedinim vremenskim otsjecima djelovao na te šume i ka o cjelina ,
kojoj se one više nisu mogle oduprijeti. Ove nam činjenice objašnjavaju zašto
se posljednjih 4 decenija posušiše u našim lužnjakovim nizinskim šumama
milioni stabala, pa se i danas dalje suše.


Prikazana rasprava daje nam podlogu za stvaranje zaključaka i provedbu
djelotvornih šumsko-zaštitnih mjera, o čem ćemo raspraviti u drugom članku

Dali sam poslao pretplatu za Šumarski list?


Dali sam štogod pridonio da Šumarski list
postane pravo glasilo struke?

*


113