DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

radi blizine Zagreba, radi laike dostupnosti željeznicom a i imstruktivrnosti
s obzirom na činjenicu, da se na njemu prerađuje tvrdo drvo, dakle vrst
drveta, koja traži najtemeljitije poznavanje tehničke strane pri mehaničkoj
preradi drveta.


Ministarstvo drvne industrije NRH i kao organizator mehaničke prerade
i rukovodilac finalnih produkata interesovano je na istraživanju
tehničkih svojstava drveta. Ono je izjavilo svoju pripravnost, da pomogne
uređivanje fakultetskog zavoda za tehnologiju drveta i njegov istraživački
rad. Na tom radu oni saraduju i danas.


Na konferencijama, koje su održavane u krilu Ministarstva drvne
industrije NRH i raspravljale pitanje osnivanja srednjih pilanarskih škola,
pozivani su i pretstavnici Zavoda za tehnologiju drveta na zagrebačkom
šumarskom fakultetu.


Ministarstvo drvne industrije pokazalo je razumijevanja za vezu sa
šumarstvom i na taj način, što je uvažilo predlog predstavnika šumarske
struke te je osnove šumarstva unijelo u nastavni program budućih srednjih
pilanarskih škola. Sa strane rečenog zavoda izjavljena je pripravnost, da
primi na rad buduće nastavnike i pisce udžbenika potrebnih za te škole.


Predstavnik drvne industrije drug Marko Sprung, poslije šestmjesećnog
bavljenja u Švedskoj, održao je u Šumarskoj sekciji DIT-a uspjelo predavanje
o pilanarstvu Švedske, Radi njegove zanimljivosti i poučnosti
Šumarski List donosi to predavanje u ovome broju.


Materijalnom pomoći Ministarstvo drvne industrije pomoglo je i štampanje
članka druga Šprunga »0 pilanarstvu Švedske«, ,


Ministarstvo drvne industrije NRH pokazalo je puno razumijevanje
za potrebe obrazovanja fakultetskog naučnog i nastavničkog kadra, te je
dozvolilo da predstavnik Zavoda za uporabu šuma može proučiti postrojenja
koja su pod upravom Ministarstva drvne industrije NRH.


Naročito Šumarski fakultet ima mnogo razloga da živo saraduje sa
drvnom industrijom. Obim nastavnog i naučnog istraživačkog rada u oblasti
iskorišćavanja šuma uvećao se. Prema novom nastavnom planu osnovan
je zaseban industrijski odsjek fakulteta. Opseg disciplina, koje na fakultetu
razrađuju iskorišćavanje šuma i drvnu industriju, porastao je sa nekadanjih
5 sati na 20 sati predavanja i vježbi tjedno. Danas su za čitav opseg
iskorišćavanja šuma i industrije drveta potrebna — najmanje tri predavača.
Pošto Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu nema svojih
industrijskih postrojenja i svojih eksploatacijskih objekata, prirodno je da
će se rad i ´nastava i nauka u oblasti iskorišćavanja šuma moći da razvije
u punom obimu, ako bude moguće ostvariti tijesne i trajne veze između
šumarstva i drvne industrije. ..


Ugrenovic


»Obraćam se našoj narodnoj inteligenciji po ustanovama
i u administracijama, da da sve od sebe u izvršavanju svoje
dužnosti i onemogući svaki birokratizam u našim ustanovama.
« (Tito — povodom Nove godine 1948).


147


-