DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 57     <-- 57 -->        PDF

šumljene površine, na rubovima sastojina izloženima vjetru u dubinu do 200 m i
više, na izloženim rubovima strmina, i dr. Prirodna obnova naletom sjemena može se
dobro postići u ovim slučajevima: na zavjetrinama koje uvjetuju konfiguracija terena
ili barijera sastojina, na hladnijim mjestoma sjevernih i sjeverozapadnih rubova sastojina
te uvjetovanih konfiguracijom terena (depresija), u sastojinama nejednoličnog
sklopa odnosno stepeničaste strukture.


B. Mach: Mzdovä knižka. (Knjiga zaslužbe). Evidencija, statistika i kontrola je
jedan od uvjeta planskog gospodarenja, pa autor u tom članku daje detaljni prikaz o
vođenju knjiga zaslužbe i iznosi koristi koje se mogu crpsti iz pravilne evidencije.
F. Turček: Lesne živočišne spoločnosti s hladiska sociologickeho. (Šumska zoocenologija).
Autor, na osnovu fitocenologije Braun-Blanquet, smatra da za razmatranje
zoocenološkog sastava treba u šumi razlikovati šest slojeva (sloj krošnje, debla,
grmlja niskih biljaka, pozemlja i podzemlja), od kojih svaki ekološki i fizički združuje
određene životinjske vrste. Proučavanje zoocenologije imat će u budućnosti
važnu ulogu u upoznavanju šume.
J. Mach: Črty ze studia lesniho hospodarsfvi svycarskeho r. 1946. (Crtice i studija
šumskog gospodarstva Švicarske u g. 1946.).
Dr. F. Korsün: Nävrh zdokonaleneho dendrometru. (Projekt usavršenog dendrometra).
Autor je proučio 22 dendrometra s 20 je radio a 13 najboljih je ispitao za
praktičnu upotrebu. Sa najsavršenijim, dendrometrom Liljenströma izmjerio je 5,500
stabala. Na osnovu istraživanja autor je predložio projekt usavršenog dendrometra,
koji sadrži prednosti modela Hessfelda i Klaussnera, a u odnosu sa dendrometrom
Liljenströma omogućuje ekonomičnost radnog vremena za 30%.


lng. K. Čermak — lng. B. Müller: Vysledky mezinärodni dfevafske konference


v Mariänskych Läznich. Na poticaj FAO održana je u Mar. Lažnima 28. IV.—10. V.


1947. konferencija međunarodnih delegata šumarstva i drvne industrije o pitanjima


potrošnje drveta u Evropi i u zemljama okoi Sredozemnog mora. Radni dio bio je


podijeljen na tri odbora. Program I. odbora bio je uglavnom: situacija prije konfe


rencije mogućnost povećanja namirenja potreba u godini 1947.—48., mogućnost sma


njenja potreba. Program II. odbora za razdoblje 1948.—60; pravovremena bilansa


drveta u obnovi i nakon obnove, potrošnja drveta, zadaci šumarske politike i šumsko


industrijske politike. Program III. odbora: ostvarenje prijedloga II. i III. odbora.


Konferenciji nisu prisustvovale sve pozvane države.


Čermak: Lesy v českem malifstvi. (Drvo i šuma u češkom slikarstvu).. Autor
(ujedno urednik Lesnicka prace) ukratko iznosi, kako su se s razvojem nauke mijenjali
nazori umjetnika na prirodu uopće, a na drveće napose. Proučavanje utjecaja
šume na umjetnost jedan je od mnogobrojnih zadataka Državnog naučno-istraživačkog
instituta šumarske politike i statistike ČSR; Institut je bio jedan od prvih inicijatora
izložbe »Značaj šume u češkoj umjetnosti«, koju je organizirala Nacionalna galerija
u »Tjednu šume 1947.


J. Hofman: O rustu a stari tisu. (O rastenju i starosti tise). Autor opsežno iznosi
rezultate istraživanja o uzrastu, visini, obliku krošnje i drvnoj masi tise s područja
srednjeg toka Mže. Na podjednakim bonitetima tisa do tridesete godine isto tako
brzo raste kao i jela a po tom mnogo polaganije. Tisa je rijetko visoka 10 m. Ova
vrst drveća ne živi tako dugo kako se to redovno pretpostavlja: od 4.622 stabla 3°/o´
ih ima više od 100 godina, a polovina do 20 god. Najstarije tise u Češkoj stare su
oko 300 godina.
E. Hadač: Češke hlohy. Na osnovu dugogodišnjeg istraživanja autor iznosi lokalitete
raznih vrsta glogova.
P. Svoboda: Lidovč näzvy dfevin a vyznam mistnich nazvu pro lesnickou dendrologii
a geobotaniku. (Narodni nazivi drveća i značenje mjesnih naziva za šumarsku
dendrologiju i geobotaniku). Sabiranje narodnih naziva ima u šumskoj dendrologiji i
geobotanici dvojaki zadatak: upoznati bogatstvo naziva, geografsko rasprostranjenje
i historijslki razvitak drveća, te upoznati po narodnim nazivima kvalitet drveća i
drveta, koje su negdašnji šumski radnici često utvrđivali na osnovu vanjskih znakova
na stablu.
G. Vincent: Za topoly ve Francii. Autor iznosi dojmove i znamenitosti s međunarodne
naučne ekskurzije 19.—24. VI. ,1947. u Francuskoj po pitanju uzgajanja topola.
P. Svoboda: Nejvetši nalezište tisu v Evrope. Najveće nalazište tise u Evropi
nalazi se, prema mišljenju autora, u Harmanetskoj dolini u Slovačkoj na površini od
860 ha. U zajednici s klenom, jelom i smrekom raste oko 160.000 stabala tise od
40—230 cm opsega.
F. Korsün: Taxacni tabulky pro akät. (Taksacione tablice za bagrem). Zoltan
199