DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Fekete, profesor šumarskog fakulteta u Sop r on ju u Mađarskoj, objavio je godine 1935.
đrvo-gromadne tablice za bagrem za debljine do 40 cm i viisine do 30 m izrađene na
osnovu mjerenja 3.382 primjernih stabala. Fekete je izradio i prirasne tablice, no samo
na osnovu 157 stabala, pa je stoga autor tog članka sastavio proširene tablice u svrhu
povećanja pouzdanosti numeričkih podataka. Sve te tablice su otisnute u tekstu.


B. Välek: Pfedbežna zpräva k mapoväni jihoč. rašeliništ. (Prethodni izvještaj o
kartiranju tresetišta u južnoj Češkoj). Autor je izradio geografsku kartu tresetišta u
juž. Češkoj oko grada Trebona. U ovom članku on iznosi opis tresetišta i rezultate
kemijske analize treseta. Treset se iskorišćava za ogrjev, a gornje naslage i za poboljšavanje
poljoprivrednih zemljišta.
G. E. Bucher: Pohroma kanadskych pralesü püsobenä obaleči. Katastrofa kanadskih
prašuma djelovanjem savijača Cacoecia fumifera Clcm na balzamastoj jeli i na.
smreki, kojemu je u Evropi najbliža C. murinana — jelov savijač.
J. Očenašek: Vezba voru na Vltave a Otave. (Vezanje spravi na Vltavi i Otavi).
Istraživanja su obavljana povodom velike količine kalamitetnog drva u god. 1939.-1940.,
kao i zbog odtercćenja željezničkog prometa. Splav mora biti tako izgrađena, da
nema rupa i da se, prema tome, ne vozi voda. Autor predlaže bolji način sastavljanja „
splavi te detaljno opisuje i ilustrira pojedine njene dijelove.
J. Frič. Vynosovä jakost porostu. Mnogi nazori u šumarstvu prelaze iz jedne
krajnosti u drugu. Taiko se u prošlosti uvažavalo samo načelo rentabiliteta, koje je
potom zamijenilo mnogo bolje načelo prilagođavanja prirodnim zakonima proizvodnje.
No pri tome se napustilo izračunavanje prihodne vrijednosti. Treba da se što više
izražavamo u brojkama a ne da se oslanjamo samo na subjektivne procjene. Budući
da vrijednost novca oscilira, trebalo bi za izražavanje i uspoređivanje prihoda sastojina
pronaći prikladnu metodu — u svrhu postizavanja najvećeg kvalitativnog prihoda.
Autor u dalnjem raščlanjivanju toga pitanja iznosi nekoliko primjera.
R. Sychrovsky: Züstaneme večne pri Huberove vzorci? Autor u ovome članku
raspravlja o upotrebivosti Huberove formule.
J. Valenta: Možnosti mechanisace v lesnictvi. (Mogućnost mehanizacije u šumarstvu).
Prateći razvitak upotrebe energetične energije za olakšanje šumskog rada autor
navodi, da se iza upotrebe vodne i životinjske snage nakon drugog svjetskog rata
sve više primijenjuje motorna snaga. Premda ima danas vrlo mnogo raznih strojeva
ipak se nigdje na svijetu čitavi radni proces u šumarstvu ne odvija pomoću motornih
kombinata. Autor iznosi kratki pregled domaćih i inozemnih strojeva koji se upotrebljavaju
u šumi: za prekapanje i rahlenje tla, za sađenje, razbacivanje gnoja, traktorske
pile, strojeve za skidanje kore i za kresanje grana, za cijepanje, zatim strojeve
za izvlačenje po zemlji i pomoću žice, za izgradnju cesta i dr.
F. Turček: Kvantitativne šttidie na drobnych lesnych savcov. (Kvantitativna studija
o malim šumskim sisavcima — miševima, krticama i dr.). Svrha je tih započetih
istraživanja, da se ustanovi funkcija malih sisavaca i gustoća po ha u pojedinim
sastojinama gospodarske šume.
O. Slaby: O ambrosiovych plisnich .(Ambrozijske plijesni). Autor je započeo
istraživanja plijesni, koje uzgajaju neki ambrozijski kukci za proizvodnju koncentrirane
hrane, kao Xyloterus, Platypus, Hylecoetus, Ips. U ovom članku se iznose
samo izvodi iz istraživanja, drugih autora.
V. Barchänek: Lesni hospodäfstvi v Čechach a na Morave v dobäch stareho
železafskeho prümyslu. (Šumsko gospodarstvo u Češkoj i Moravskoj u doba starog
željezarskog obrta).
J. Pospišil: Zkušenosti zemedelce s ochrannymi pruhy. (Iskustva zemljodjelaca o
poljozaštitnim pojasevima). Autor kratkim opisom iznosi važnost, svrhu i koristi od
poljozaštitnih šumskih pojasa u krajevima, gdje je neuviđavno uništena šuma. Koristi
od tih pojasa napose su se odrazile u doba prošlogodišnjih suhih vjetrova.
O. Kokeš: Podpofme vynälezy v lesni prvovyrqbe. (Pomognimo pronalaske u
šumskoj proizvodnji). Mehanizacija šumskog rada u ČSR se sve više primijenjuje.
Da bi se ubrzala racionalizacija rada u šumskom gospodarstvu osnovana je komisija,
koja je ustanovila zadatke i anketnim putem sabire podatke o dosadašnjim iskustvima,
prikuplja nove informcaije te prima nove pronalaske i prijedloge. Savezno s time je
K. Čermak objavio tip novoga stroja za sadenje firme Lowther Chicago; pomoću tog
stroja korijenje se prorezuje, tlo se plugom prorahljuje, i istovremeno jedan radnik
u brazdu umeće sadnice koje nadignuta zemlja potom prihvaća i učvrsti,
v J. Šafar


Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 35-346.


200