DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 36     <-- 36 -->        PDF

2. U stranim jezicima ne postoji neki specifični stručni termin za tehniku
poliranja drveta šelakom (u jeziku naših stolara »politiranje«). Naprotiv, taj
se termin odnosi na materiju, koja se upotrebljava kod poliranja a ne na neku
specifičnu tehniku rada. Otuda njemački termin Schellackpolieren (Kollmann
663), što bi doslovce prevedeno značilo poliranje šelakom.
3. Ako danas nauka traži, da praktično stolarstvo odbaci riječi politirati,
politiranje i prihvati internacionalne termine polirati i poliranje (ruski
.........., ..........., engl, polish, polishing, franc. polir, polissage, tal.
pulire, pulitura), onda to nije nekritičnost već naprotiv kritičnost i savremenost,
od koje stolarstvo neće imati nikakve štete već samo koristi. Odbacivanje
nevaljalog termina politirati ne mijenja naučeni samu tehniku rada.


Ukratko: nema opravdanja u oblasti obrade površina podržavati dva
imena: polirati (poliranje) i politirati (politiranje). Nema opravdanja pretpostavljati,
da se i u naučnom i stručnom smislu radi o dvije posve zasebne,
iz temelja različite tehnike rada. Još je manje opravdano iz sadašnje podvojenosti
termina zaključivati, da je nastavnik industrijske škole Popp — koji
je po svom osnovnom obrazovanju šumar — oslanjajući se na izloženo naučno
gledište, pošao nekim nekritičkim putem. To gledanje pisca Poppa ne može
se ocjenjivati ni imenom naučnika, za kojim je on pošao, ni naslovom knjige,
u koju se on ugledao. Naprotiv, ono se mora označiti kritičkim, jer se pisac
očito rukovodio željom, da za svoje stručno gledanje nađe i savremeno
naučno opravdanje.


Uostalom pojmovno i terminološko pitanje pročišćavanja cijele oblasti
tehničkih osobina, prerade, obrade i upotrebe drveta, koja je — naročito u
stolarstvu — puna nenarodnih njemačkih jezično deformiranih stručnih izraza,
treba riješiti, zajedničkim planskim radom stolarske struke i tehnologije drveta
kao nauke. To se pročišćavanje ne da sa uspjehom doseći iznašanjem stručnog
i terminološkog detalja pred nestručnu javnost.


Uvjereni smo da će i Šumarski list, u želji da se pomogne rješavanje
ovoga krupnoga pitanja, otvoriti svoje stranice svakoj stvarnoj diskusiji iz
oblasti tehnologije drveta, došla ona iz redova stručnjaka ili naučnih radnika.


Aleksandar Ugrenović


NEKOLIKO PODATAKA IZ LISNlCKE TEHNIKE U SEBIJI


Najprostiji i najrasprostranjenij način kresanja i uskupljanja lisnika
obavlja se na sledeći način: Skrešu se grane s drveta (ili se ove poseku do
zemlje, ako je izdanačka-šuimairička šuma, pa se ostave da se prosuše) a gde
su zgomilane — razastru se. Kad se dovoljno prosuši list, onda se pristupi
zdenjavanju u lisnike na zemlji, ili na stablu u vidu nagranaka (kreveta, nadrvnjaka).
U krajevima gde je lisničarenje vrlo razvijeno, gde postoje stalne
lisničke šume, gde je lisničarenje svake godine u privrednom planu svakoga
domaćinstva obavezno, kao što je na primer slučaj sa slivom Trgoviškog
Timoka u Istočnoj Srbiji, postoji zaseban izraz za zdenjavanja šume, pa se
ne kaže zdenuti šumu u lisnik, već »taknuti« a umesto kresati kaže se »lastriti«
šumu u lisnik. Međutim u krajevima gde još šuma nije tako obavezan i važan
činilac u ishrani stoke, ne postoji poseban izraz za iskupljanje šume u kup,
već se kaže »zdenuti«, kao što se kaže za seno ili za slamu. No pored ovoga


314
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 37     <-- 37 -->        PDF

izraza »itakmiti«, u slivu Trgoviškog Timoka postoji u lisničkoj praksi i izrazimenica
»rasova«. Dakle, kad se skresane grane zdenu u vidu plasta (kupe
ili kamare) tada se takmi. Ali kada se skresane grane usko slože u rakiju
drveta na kojem su grane skresane, onda je to rasova, a ne lisnik.


Pitanje je sada — zašto postoje naporedo ta dva načina. U redovnim prilikama,
kad vreme služi pa može skresano granje (odnosno list na njima) da
se prosuši, takmi se lisnik. Ali ako je kiševito (a vreme je kresanju), pa nema
sunca da se prosuši, onda se lastri šuma u rasove. Mokra šuma složi se između
krakova rakije, ali u tankim slojevima, bez opasnosti da se od mokrine ubuđa
i pokvari. Tako tanko složena šuma prosuši se skroz. Ali tako tanko i neredno


— ritavo složena šuma lako i brzo zakišnjava. Zato se šuma iz rasova najpre
troši, pa tek posle nje ona koja je bolje spakovana, ona iz lisnika. Lastri se
šuma u rasove i kad se malo s nekog drveta skreše, i kad se skresava drvo
za lisnik ono koje je teško takmiti u lisnik, kao što je na primer bagrem (zbog
bodlja), ili vrba, sa koje bi mnogo, inače sitnoga lišća, opalo, kada bi se najpre
na zemlju obaljivala za prosušivanje, pa onda prosušena sa zemlje dizala u
lisnik.
No pošto se obim kresanja lisnika tokom godina povećavao, pošto je list
dobijao sve veću vrednost, počela se razvijati bolja ekonomija u lisničarenju
Pokazalo se da je bolje skresane grane prvo povezati (prućem, pavit´inom ili
vlatom) u manje denjkove, »naramke«, pa ih itako povezane razastirati da se
suše; a posle sušenja denuti denjak po denjak (naramak po naramak). Uvidelo
se da se list lepo i valjano prosuši i u denjku kao i u grani, a naročito kad se
još denjak udupči kao što se dupče »kućere« (snopići) heljde. Postaviti naramke
dupke postiže se na taj način što se zgrupišu poviše njih pa se sačini
kup, ako već nema gde da se uzaslone (kad je kod kuće ili kod pojate, onda
se uzaslanja uza zidove zgrada, uz plotove i druge ograde).


Ovakav način rada pretstavlja korak dalje u lisničkoj ekonomiji. Čim je
list počeo da oskupijava kao stočna hrana, odmah je sa njim otpočela i bolja
ekonomija. Sa sirovih — tek okresanih grana listoseka — malo lista opada.
Pošto se prosuši koliko je potrebno, onda već ima više uslova za opadanje a
ako se prepusti da se presuši — »da se ukori«, onda će znatno više opadati.
Kad uzmemo da je listosek prosušen koliko treba — ni manje ni više — i kad
se tako prosušen počne denuti lisnik — grana za granom, razumljivo je da
će svaka grana posebno biti izložena stresanju i mogućnosti da sa svake opada
prosušeno i skorelo lišće. Ali ako je listosek odmah posle skresavanja povezan
u denjkove, onda može spadati lišće samo sa spoljašnjih grana, a sa
unutrašnjih ne.


Dalje. Nimalo nije zgodno kad skresani lisnik zakisne. Ako zakisne, mora
se sačekati sunce da se prosuši. Tada najpre pregori; ili ako pada kiša zadugo,
mora se zdenuti vlažan. Ako pregori, lišće se zdrobi — »istrinji se«; ako je
pak vlažno, »upali se«, uibuđa se i stokiai preko zime neće da ga jede. Sto
znači kad se skresani lisnik prosušuje samo tako što je rasturen i razastrt po
ledini, pa ospe kiša, nije ga lako na brzu ruku iskupiti. (Doista, to se rede i
čini — prepušta se da kišne). Ali ako je prethodno lisnik bio povezan u
naramke, onda se lako i brzo provizorno zdene (kao seno u naviljke) dok kiša
prođe, pa se posle opet brzo razastre da se suši koliko je potrebno.


Ovo naramčavanje, sem spomenutih dobrih strana, dobro je i za prenošenje.
Zato je i došlo ime ovim denjkovima (u predelu Studenice) naramci —
naramčati — zgrupisati i povezati toliko i tako da bude zgodno za tovarenje
na rame, na leđa.


315