DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 72. NOVEMBAR GODINA 1948.


Dr. Milan Anić:


PUTEVIMA MODERNOG UZGAJANJA ŠUMA


Ovdje želimo obuhvatiti najvažnije šumsko-uzgojne probleme o kojima
se raspravljalo na Konferenciji šumarskih stručnjaka slavenskih i narodnodemokratskih
zemalja održanoj u svibnju o. g. u Pragu, kao i na ekskurziji
koja je iza toga izvedena po ČSR*. Želimo obuhvatiti i važnija opažanja iz
toga područja sa nekoliko manjih ekskurzija za vrijeme konferencije (Lany,
Č. Budejovice).


U svojoj šumsko-uzgojnoj petkomisiji konferencija je naglasila da je
šumsko gospodarstvo u mnogim evropskim zemljama u pogledu uzgoja šuma
u toku posljednjeg stoljeća loše vodeno. Pretvorbom autohtonih šuma u
šume privremeno rentabilnijih vrsta drveća, kao i prenaglim iskorišćavanjem
postojećih šuma, poremećen je u većoj ili manjoj mjeri prirodni razvoj
šume. Sadašnje stanje tih šuma pokazuje da su takvim radom šumskom
gospodarstvu u stvari počinjene krupne štete. Osnovni ton diskusije i na
konferenciji i na ekskurziji odnosio se na probleme oko svadanja šumskouzgojnih
odnosno šumsko-gospodarskih mjera na što prirodniji put, jer
samo tako gospodarena šuma sadrži u sebi uslove za najpovoljniju i trajnu
produkciju drva, kao i za osiguranje drugih koristi koje nam daju šume.


U vezi s time osvrnut ćemo se u prvom redu na gledište konferencije


o ekološkim i fitocenološkim osnovama uzgajanja šuma, a zatim na značajnije
sastojine koje smo na ekskurziji posjetili, kao i na probleme njihove
obnove. Razmotrit ćemo i važnija pitanja iz područja pošumljivanja i njege,
kao i iz područja estetike šume i inače kraja. Osvrnut ćemo se ujedno i na
probleme dizanja proizvodne sposobnosti šumskih pašnjaka, kao i dizanje
proizvodne sposobnosti poljoprivrednog tla uzgojem poljozaštitnih pojaseva.
* Ekskurzija je izvedena smjerom: Prag—Opočno—Brno—Kunovice—Zlin—Bratislava
— Topoicanky — Zarnovica—Ban. Štiavnička—Zvolen—Slijač—B. Bystrica—Lipt.
Hradok—Tatr. Lomnica—Ždlina—Lomna—Prag.
345
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Ekološke i Utocenološke osnove uzgajanja šuma


Moderno šumarstvo gleda na šumu kao orijaški organizam, sačinjen iz
bezbroja životinjskih i biljnih života, koji se nalaze u čitavom prostoru
između krajnjih vrhova krošanja i najdubljih žilica u tlu. Šuma je prirodna
biljna zajednica, u kojoj je svako drvo, svaki grm i drugo bilje posljedak
borbe za svjetlo, prostor i hranu.


Između šume i njenih ekoloških odnošaja postoji čvrsta povezanost.
Prirodna šuma čini skladnu cjelinu nastalu djelovanjem klime i tla, te
drveća, grmlja i drugog šumskog bilja, Međutim, vanjski su utjecaji često
od vrlo velikog značenja za građu i život šume. Oni mogu da iz osnova
mijenjaju karakter šume. Oni često dovode do slabljenja osnovnih uslova
za održanje proizvodne sposobnosti šume, tj, do degradacije tla, a s time
u vezi i do degradacije u sastojmi,


U izvjesnoj klimi razvija se stanoviti tip tla, a na njemu stanoviti tip
šume. Do sada se na stotinama primjera pokazalo da unašanje drveća koje
dotičnoj klimi ne odgovara povlači za sobom krupne greške. Klimatsk i
se faktor i ne daju utjecajem čovjeka mijenjati, ali njih treba u svrhu
proučavanja prirodnih tipova šuma što bolje poznavati. Radi toga je na
konferenciji izražena želja da se u svim suradničkim zemljama razviju što
opsežnija klima to loš ka opažanja.


Tl o je jedan od primarnih faktora u šumskoj produkciji. Međutim,
na njega se može gospodarskim mjerama utjecati, Ono se može održavati
u svom prirodnom stanju; može se kvariti, a i popravljati. Prema tome
valjano se može šumom´ gospodariti samo-uz dobru primjenu zasada nauk e


o 11 u. Potvrdu za to našli smo u više naprednih šumskih gospodarstava
koja smo na ekskurziji posjetili.
U svrhu proučavanja šuma potrebno je da se u svim zemljama suradnicama
što prije izvrše fiziografsk a ispitivanja. Pri tome se ne misle
samo g e o I o š k o-p edološke i klimatološke nego i v e g e t acijsk
e studij e pojedinih šumskih područja. Uspješno uzgajanje šuma
moguće je jedino na osnovi dobrog poznavanja prirodnog vegetacijsko
g sastava . Međutim, kod fitocenoloških istraživanja šumskih
područja dolaze često u pitanje dva momenta: vegetacijski sastav prema
sadašnjem stanju i vegetacijski sastav prema fitocenogenetskim odnošajima.
To je napose od važnosti tamo gdje je utjecaj čovjeka na šumu bio takav
da su odatle nastale krupne promjene prema iskonskom, prirodnom stanju.
U tome pogledu služe nam kao vrlo poučan primjer šumsko-vegetacijske
karte ČSR koje je izradio Dr. P. Svoboda , a koje su bile izložene na
ovogodišnjoj polj.-šumarskoj izložbi u Pragu. Jedna se od tih karata odnosi
na faktično sadašnje stanje, a druga na stanje prema klimaksnom vegetacijskom
sastavu.


Spomenute karte daju opći pregled o šumskim zajednicama. Međutim,
u ČSR vrše se mnogo detaljnija istraživanja na principima f itocenologije.
Na terenu smo nailazili-na pokusne plohe Prof. Dr. A. Zlat nika
, gdje se još od 1934. g. vrše fitocenološka, a na mnogima i pedološka
kao i taksacijska istraživanja. U Moravskoj i Šleskoj vrše se opažanja na
takvih 2,500 ploha. Svrha je tim radovima da se odrede tipovi prirodnih
šuma. da se utvrde njihovi ekološki i biološki odnošaji, odnosno da se
odrede tipovi šuma koji će služiti kao osnovica kod bonitiranja.


346
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Fiziografska istraživanja vrše se u većem ili manjem opsegu
i u drugim zemljama. Na konferenciji je naglašena potreba da bi se
što prije utvrdila i primjenjivala jedinstvena metodika rada kako
pri istraživanju na terenu tako i pri obradi materijala, izradi karata i dr.


U smislu izlaganja na konferenciji od osnovne je važnosti u uzgajanju
šuma da se šume prirodnog sastava održe i dalje u tome obliku,
a ostale da se daljnim gospodarenjem dovedu po mogućnosti u što pri rodni
ji oblik. Obnovu šume treba izvršavati na način koji će biti
za dotičnu vrstu što prirodniji . Ekološki odnošaji šume znatno se
remete tamo gdje se vrše gol e sječ e na većim površinama. Zato je
usvojeno mišljenje da se svuda što više ogranič i eksploatacija šuma
goli m sječama na većim plohama. I kod podizanja novih šuma potrebno
je postupiti što prirodnijim načinom.


Si. 1. — Obnova borove i smrekove sastojine u mješovitu


limatu i četinjavu sastojinu sječom na uskoj pruzi. Revir


Babice, Masaryküv les, kod Brna.


Kao ideal kojem se teži u današnjem šumskom gospodarstvu smatra
se uzgoj mješovitih sastojina,u kojima je što potpunije iskorišćen
prostor iznad tla i u tlu. U brdskim i planinskim područjima (šume bukve,
jele i smreke) najbolje odgovara stablimični ili sitniji grupimični
preborni oblik, a u nižim položajima, gdje dolazi do prevlasti
drveća većih zahtjeva na svjetlo, grupimični preborni
oblik ili r e g u ./. r na visoka šuma «a etažama piotstojniog
drveća i grmlja,


U svrhu proučavanja bioloških svojstava pojedinih prirodnih tipova
šuma potrebno je posvuda, gdjegod ima mogućnosti, sačuvati odnosne
rezervate , te nastojati da se u njima očuva što prirodniji sastav. U
mnogim zemljama izlučeni su takvi rezervati i već služe svojem cilju, Na
ekskurziji po ČSR vidjeli smo nekoliko rezervata različitog tipa- Tako srao


347
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 6     <-- 6 -->        PDF

upozoreni na više takvih objekata u fakultetskoj šumi »Masaryküv les« kod
Brna. U Slovačkoj posjetili smo rezervatnu šumu Kašivarovu kod Žarnovice
na Hronu. To je 6 ha velika 180-god acidofilna kitnjakova sastojina.
U Slovačkoj posjetili smo i 50 ha veliku prašumu »Pod Gerankom« na
području Šumarije Dobroč kod Brezna na Hronu.


O značajnijim pregledanim sastojinama i problemima obnove


U više zemalja pretstavlja težak problem obnova monokultura
smreke i običnog b ora, koje su uzgojene u području šume kitnjaka
i običnog graba, u području acidofilne kitnjakove šume ili u području nižih
bukovih šuma. Takve monokulture zapremaju u Češkoj oko 80% od površine
šuma.


Monokulture spomenutih vrsta nisu podesne za daljni uzgoj, jer same
od sebe znatno utječu na degradaciju tla. Veliki prihod od takvih šuma
kasnije se teško osvećuje. Degradacija tla u njima brzo napreduje. Prema
Dr. J. Pelišek u pod jednom 60-god. smrekovom sastojinom uzgojenom
na 40—50 cm debeloj rendzini u Juž. Moravskoj konstatovano je ekstremno
podzolasto tlo. Radi toga se ti ČSR forsira pretvorba smrekovih i borovih
sastojina u mješovite sastojine što prirodnijeg oblika.


Kod obnov e smrekovih i borovih kultura dolazi često u pitanje m elioracij
a tla. Napose to vrijedi za tla koja su iscrpljena dugotrajnim
uzgojem spomenutih vrsta ili cdnašanjem četinjka. Prema Dr. A. N e m e c u
jedna smrekova 80-god. sastojina gdje se nije sakupljao četinjak bila je
visoka 20 m, a- imala je 208 m3/ha drvne mase. Isto toliko stara sastojina
u kojoj se sakupljao četinjak bila je visoka 12 m i imala je 154 m3/ha drvne
mase. U Češkoj ima — prema Dr. A. Nemec u — tako degradiranih smrekovih
sastojina da im u 30-40. god. dobi iznosi godišnji visinski prirast tek
1 cm, a debljinski prirast 1 mm. Melioracija se vrši dodavanjem mljevenog
diabaza, gabra, melafira, vapnenca, bazalta, te kalijeve soli, Thomasove
drozge i dr. Koje gnojivo treba upotrebi ti i koliko, ima se odrediti na
osnovi pedološkog nalaza.


Konferencija je utvrdila da je zbog nagle prijeratne sječe za bivših
kapitalističkih režima, zbog sječe koju je izvršio okupator, kao i zbog pojačane
poslijeratne sječe u cilju obnove, drvn a glavnic a u većini
zemalja znatno snižen a (često ispod 50%), Preporučeno je da bi se
planiranje u šumskom gospodarenju pojedinih zemalja usmjerilo tako da
se povećava drvna za liha. Plan sječa valja usmjeriti prema prirodnim
mogućnostima i očuvanju proizvodne sposobnosti tla.


Povećanje proizvodne sposobnosti šume unošenje m vrst a drveć
a koje od prirode optimalno rastu u drugim šumskim zajednicama
treba svesti u granice ekoloških i fitocenoloških mogućnosti.
U uzgajanju šuma potrebno je obratiti glavnu pozornost drveću koje se
ondje nalaze u optimalni m odnošajima. Tako će se u području brdskih
bukovih šuma dati prednost bukvi ispred smreke.


Sa konferencije je predloženo da sv e šume , bez obzira na veličinu
i vlasnika, treba u cilju što boljeg uzgajanj a (čišćenje, prorjede, obno


348
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

va, pošumljivanja sječina i čistina, popunjavanje i dr.) podvrći i u pogledu
planiranja kao i u pogledu direktnog nadzora pod državn e stručne
organe.


U daljnern osvrnut ćemo se na opažanja o osnovnim značajkama važnijih
šumskih zajednica koje smo na ekskurziji posjetili ili inače susreli,
kao i na pitanje obnove nekih od tih zajednica.


Stepske šume. Tragove stepski h šuma srednjoevropskog tipa slijedili
smo svuda na prolazu Panonskom nizinom. Već na području
između Srem. Karlovaca i Novog Sada ima obilno Tilia argentea. Padinama
Fruške Gore ona se spušta između Čortanovaca i Stražilova sve do: želj.
pruge. Značajni su ondje još i: obični ruj, crni jasen, rašeljka i dr. U cijelom
panonskom području ima često bagrema. Uz prugu kroz Mađarsku
često se vide, osim bagrema, dud i jablan. Uz grabe ima posvuda čivitnjače
(Amorpha fruticosa), a u živicama u blizini mjesta (Srem. Karlovci, Novi
Sad, Btidimpešta, Bratislava, Brno i dr.) običnog vučca (Lycium halimifolium).
Bagrem dobro raste i obilno ga ima oko Bratislave, te odatle sve
do Zlina. Južna čest šume »Masaryküv les« kod Bma nosi u izvjesnoj mjeri
obilježje stepske šume. Ondje se na rendzinama devonskih vapnenaca pojavljuju
od prirode: Rosa spinosissima, Prunus fruticosa, Iivonimus verrucosa,
Quercus pubescens, Prunus mahaleb i dr.


Šume johe i običnog jasena ( Alneto-Fraxinetum). To su nizinske šume
mokri j cg tipa. Vidjeli smo ih u predjelu Mochov kod Opočna. Osim crne
johe, lužnjaka i običnog jasena česta je u sloju drveća sremza. U tim šumama
uspješno se end je uzgajaju kanadske topole.


Šuma lužnjaka, običnog jasena i nizinskog brijesta (Querceto-Fraxinetum,
Uimeto-Fraxineium). To je nizinska šuma nešto sušeg tipa. U predjelu
Mochov kod Opočna vidjeli smo takvu šumu, koja služi kao rezervat
za uzgoj fazana. Ima ondje lužnjakovih stabala debelih i preko 2 m, a
sremzinih i do 35 cm. Na jednom djielu te šume pokušana je pred 20 god.
obnova, ali bez uspjeha radi korova; Povodom toga unesena je u potstojnu
saslojinu malolisna lipa. Pod lipovom etažom sada se dobro pomlađuju
lužnjak i jasen. Lipa je uništila korov i popravila tlo.


Šume kit.jaka i običnog graba (Querceto-Carpirietum). To su´ šume
povišenih terena na umjerenom pcđzolastom tlu. Pretstavljaju važno šumsko
područje, ali je njihov prirodni izgled umjetnim unašanjem smreke i
bora većinom iz temelja promijenjen. Napose to vrijedi za Češku i Moravsku.
U blizini Opočna pregledali smo nekoliko sastojina smreke i bora
uzgojenih u području kitnjaka i graba. Tlo je u tim sastojinarna toliko degradirano
da mu je proizvodna sposobnost upravo neznatna. Ono je pokrito
gustim pokrovom borovnice, brusnice, tvrdače, vrišta i raznih mahova.
Obnova je tih sastojina veoma težak posao. Tlo se u tim okolnostima mora
popravljati dodavanjem mljevenog gabra. Pri obnovi forsira se kitnjak,
breza, lipa i bor. Kitnjak i breze pojavljuju se od prirode. Te bi vrste imale
da prevladavaju u obnovljenoj šumi (Querceio-Biüuletum), a lipa treba
da posluži u svrhu popravka tla.


Prostranijih sastojina kitnjaka i graba vidjeli smo u uš čuvani j em obliku
u fakultetskoj šumi »Masaryküv les« kod Bma. U njima je osim kitnjaka


349
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

i graba česta malolisna lipa, a i brekinja. To su većinom odrasle panjače,
a obnavljaju se sječom u uzanim prugama ili manjim okruzima.


I područje prirodnih šuma kitnjaka i običnog graba sa bukvom (Querceto-
Carpinetum fagetosumj izmijenjeno je kod Opočna uzgojem smrekovih
i borovih sastojina. Tlo je, međutim, manje degradirano. U sloju grmlia
pojavljuju se prirodni elementi. Na povoljnije stanje u tlu upućuje nas
prizemno bilje (Majanthenum bifolium, Galium silvatieum, Lathyrus vermis,
Polygonatum multiflorum, Asarum europaeum, Cypripedium calceolus,
Hepatica triloba i dr.). Te se sastojine uspješno pomlađuju u mješovite
sastojine kitnjaka, lipe, ariša i bora. Vrši se to sječom u malenim okruzima
koji se nižu istim smjerom u podjednakim razmacima. Počinju se otvarati
gdje ima ponešto prirodnog pomlatka. Sastojina se prije toga pripravi


5/. 2. — Označivanje stabala za sječu na dobro pomlađenoj
pruzi. Revir Kanice, Masaryküv les, kod Brna.
F.: Ing. J. K a š p a r.


na vjetar jačom prorjedom. Na okruzima se od prirode pojavljuju: bor,
ariš, breza i ponešto kitnjak. Umjetno se forsira lipa, jer ona dobro zaštićuje
i popravlja tlo. Okruži se proširuju u nepravilnim jezičastim oblicima.
Proširuju se uglavnom svake 5, godine. Sječom u okruzima kani se
uzgojiti grupimična mješovita sastojina prebornog oblika. Na obnovi tim
putem radi se ondje već kojih 15 godina. Uspjesi su mjestimično vrlo dobri.


U »Obori« kod Opočna vrši se pomladenje stare umjetno uzgojene sastojine
bora i ariša sječom u uzanim prugama. Od prirode se pomlađuju
ariš, bor i breza, a umjetno se unosi lipa. Lipove biljčice sade se pomoću
željeznih plosnatih sadilja.


I u reviru Hady u fakultetskoj šumi »Masaryküv les« kod Brna pomlađuju
se odrasle panjače kitnjaka, graba i bukve sječom u uzanim
prugama i okruzima. U pomladak se umjetno unosi ariš i bor. Tim putem


350
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

dobivaju se mješovite sastojine, gdje će u glavnoj etaži dominirati kitnjak,
ariš i bor, a donjim etažama grab, lipa i bukva,


AcidoHlna šuma hrasta ktinjaka (Quercetum sessilitlorae). To je vrlo
raširena biljna zajednica. I ona je u zapadnom dijelu ČSR poremećena
monokulturama smreke i bora. Česta je na toplijim položajima ČSR. Vidjeli
smo je u fakultetskoj šumi »Masaryküv les« kod Brna, u području Žarnonovice
na Hronu, te u N. Tatrama kod Hranovnice (brijeg »Dubina«}. U
njoj od drveća prevladava kitnjak. Tlo je podzolasto (pH 4—5). U sloju
prizemnog rašća nalazi se izrazito acidofilno bilje. Kod pomlađen ja tih
šuma uspješno se može unositi malolisna lipa. Od nje se očekuje mnogo
u pravcu popravljanja tla. Prema Dr. A. Zlatnik u takve lipe ima od
prirode u acid, kitnjakovim šumama Južne Moravske.


5/. 3. — Prirodno pomlađenje bukve SI. 4. — Masarykova chata u Orlickim
u okruzima. Revir Kartice, Masaryküv Gorama, 1010 m (prirodno područjeles, kod Brna. smreke). — Prema razglednici, 1948.


Šume bukve (Fagetum silvaticae). Bukove šume zapremaju veliko područje
ČSR. U širem smislu pripadaju ovamo osim bukovih šuma mješovite
šume bukve i jele sa gorskim javorom, običnim jasenom, planinskim brijestom,
velelisnom lipom i dr. U prirodnijem svojem sastavu održale su se te
šume uglavnom u istočnoj česti države. Na našem putu prošli smo takvim
šumama kod Opočna, u »Masaryküvu lesu« kod Brna, u masivu Chriby
između Slavkova i Morave, pa dalje na prolazu dolinom rijeke Hrona, a
također i u Moravsko-šleskim Beskidima u području Lomne.


Bukove šume nalaze se u različitim ekološkim prilikama. Odatle i tako
velike razlike u njihovu sastavu. Bukove šume niži h položaja i manje vlage
u tlu pripadaju — prema Dr. A. Zlatniku* — asocijaciji Fagus — Den


* Dr. A. Zlatnik : Studien über die Staatswälder in Podkarpatskä Rus, Brno
1935.; Prozkurn pfirozenych lesü na Podkarp. Rusi, Brno 1938.
351
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

taria bulbifera i asocijaciji Fagus — Carex pilosa. Prva se razvija
obično na vapnenastoj podlozi, grebenima i si., gdje je površinski sloj tla prilično
suh; tamo gdje vjetar odnosi listinac nastaje tip Fagetu m nudum , a
inače tip Dentari a bulbifera . Bolju zajednicu pretstavlja asocijacija
Fagus — ..... pilosa, ali i kod nje postoji više tipova (najbolji tip:
..... pilosa, suši tip: Luzula nemorosa, vlažniji tip: Festuca
silvatica) . Na viši m položajima postoje zadruge bukovih i jelovih šuma,
od kojih su najbolji: tip Rubus hi rtu s, tip Asperula i tip Mercuria
l is. Svježe bukove šume sa jačim zaviaživanjem tla i slabijom tvorbom
kiselog humusa pripadaju asocijaciji Fagu s — Athyrium . Aeidofilne bukove
šume nastaju na svježijem tlu i gdje je tvorba humusa vrlo velika. U
njima su vrlo česti Vaceinium myrtilius i Luzula nemorosa. U području bukovih
i jelovih šuma sa većom zračnom vlagom, većom svježinom u tlu, te obiljem
skeletnog tla javljaju se u većoj mjeri: obični jasen, gorski javor, planinski
brijest, velelisna lipa i dr. Na prikladnim mjestima potonje vrste formiraju i
posebnu asocijaciju (Acer et o-Fr axinetum).


U području Opočna bukva dobro uspijeva na granitnim i sijenitnim


tlima. Primijećeno je da na erupiivnoj podlozi ima često zelenkastu koru.


Pomlađuje se sječom ti manjim okruzima. Pomlađenje može trajati i do 20


godina.


U fakultetskoj šumi »Masaryküv les« postoji više tipova bukove šume.
Posvuda s bukvom dobro raste obični bor i sudetski ariš. U 100-godišnjoj
dobro sklopljenoj mješovitoj sastojini postignu debljine: ariš 40 cm, bor
39 cm, jela 31 cm i bukva 27 cm, To vrijedi za najbolja tla. Sastojine sa
velikim učešćem ariša imaju visoku vrijednost, ali se samo na prvoklasnim
tiima može ondje postići njegovo učešće u kružnim plohama sa 45°/o.


Na više mjesta pregledali smo ondje način rada pri prirodnom pomlađenju
bukovih sastojma, i to na različitim tlima, ekspozicijama i nagibu.
Otvaranje sastojma vrši se u manjim okruzima. Na lošijem tlu pomlađenje
traje i preko 20 godina. Tako se posebnim oprezom postupa na renđzinama,
t, j . humusno-karbonatnim tlima na vapnenastoj podlozi. Bolji uspjesi postižu
se na silikatnirn tlima, na umjerenom podzolu. Vrijednost pomlatka
uvećava se dodavanjem ariša i bora. Smreka se unosi samo u udolicama.
Od prirode se prilikom pomlađenja obnavljajti: bukva, javor, jasen, grab,
brijest, te — prema položaju — kitnjak i jela. (SI. 1., 2. i 3.)


U šumi »Masaryküv les« vidjeli smo oveće plohe pomlatka visokog
uzgojnog kvaliteta. To su rezultati 25-god, ustrajnog rada. Radi toga su
Nijemci za vrijeme okupacije počeli da koriste taj objekt u cilju izobrazbe
svojih stručnih kadrova. Pomlađene površine imaju ondje mješovit sastav,
Daljnim uzgojem treba iz njih stvoriti ili — gdje će to ići — preborne
sastojine, ili sastojine sa više etaža. Cilj je uzgojiti mješovitu nejednakodobnu
sasiojinu, u kojoj će biti u glavnoj etaži ariš, bor i, gdje .. to moguće,
hrast, a u donjim etažama bukva, grab, lipa, javor, brijest i dr.


Na putu od Brna do Zlina prošli smo masivom Chrihy, Ondje bukva
pokriva kompleks od kojih 7000 ha. To je područje paleogena. Bukvi
je primiješan i ariš, koji je, prema Dr. G, Vincentu , po svoj prilici
iskonskog porijekla, te čini povezanost sa šieskim arišem, U tome kompleksu
ima od prirode i običnog bora.


Na prolazu dolinom rijeke Hrona upozoreni smo na obilje tamošnjih
bukovih šuma. Zanimljivo je da bukova stabla u velikom postotku imaju


352
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

crvenu trulež, U šumskom gospodarstvu Vigliaš oko polovina drvne mase
trupaca otpada na crvenu trulež. Za bukove šume grada Banske Bistrice,
napose kod Harmanca, značajno- je veće učešće tise.


U području rijeke Hrona velike površine zapremaju bukove i jelove,
odnosno u višim regionima bukove, jelove i smrekove sastojine. Ondje, a
također i drugdje u ČSR (Opoeno, okolina Brna, Moravsko-šleski Beskidi
i dr.), primijećeno je jače sušenje jele.


Šume smreke (Plceeium excelsae). Prirodne smrekove šume nalaze se
u višim i hladnijim položajima sa obiljem zračne vlage i vlage u tlu. I kod
njih postoji — prema Dr. Zlatnik u — više tipičnih zadruga. Tako tip:
Picea-Fagus-Calamagrostis arundinacea nastaje gdje
je tvorba humusa manja, a zavlaživanje veće; tip,- P i ce a - M . r til 1 u s
tamo gdje je tvorba humusa veća, a zavlaživanje manje. Sve su smrekove
šume više ili manie acidofiinog karaktera,


::.:


......^


SI. 5. — Područje smreke kod Tairanske Lomnice u Visokim
Taivama. — Prema razglednici, 1948.


Sa prirodnim smrekovim područjem susreli smo se najprije u Orlickim
Gorama, kod »Masarykove chate« (1010 m), na češko-poljskoj granici (SI. 4,).
Ondje smo upozoreni na nači n obnov e tamošnje stare smrekove sastojine
sa arišom, bukvom i ponešto jelom. Pomlađenje u horizontalnim prugama
odozgo ne uspijeva radi prejakih vjetrova. Radi toga se odnosni kompleks
razdijeli u više radnih polja i to .vertikalnim vlakama. Sredinom
radnog polja otvaraju se okruži paralelno sa spomenutim vlakama. Okruži
se otvaraju prvenstveno tamo gdje se pojavio prirodni pomladak, a proširuju
se uglavnom svake 5 godine. Trupci se izvlače koso usmjerenim
vlačicama (»smikovi«), koje su međusobno udaljene oko 100 m i obilježene
bijelom bojom na drveću.


Smrekove šume sa primiješanim borom, arišem i ponešto lisiača promatrali
smo u gornjem području rijeka: Vah, Poprad, Hornad i Hftilec.


353
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

(SI. 5. i 6.) Iznad Štrbe i Poprada na podnožju Visokih Tatra u visini od
kojih 800 m nalaze se smrekove sastojine vrlo rijetkog obrasta, u kojima se
pašari. Takav tip šumsko-pašnjačkog gospodarenja razvijen je i u Švicarskoj
i Poljskoj. Travnate plohe zapremaju oko 40—50% površine, a drveće
je smješteno pojedinačno ili u grupama. Pomladak se održava samo uz
panj eve, trule klade, stijene i si. Na tim pašnjacima može da pase samo
krupna stoka, i to prema propisima u Švicarskoj po 4 grla na ha.


U području Strbske Pleso — Tatr. Lomnica nalaze se lijepe sastojine
smreke i ariša sa ponešto breze. Steru se iznad Lomnice (898 m) sve do kojih
1400 m. U višim položajima učešće je ariša vrlo veliko,


U Slovenskom Raju (izvorno područje Vaha, Hornada i Hnileca) primiješana
je u smrekovim, ariševim i borovim sastojinama obilnije bukva, a ponešto
i jela. Ondje odlično raste obični bor, te se smatra za najboljega u CSR.


Uz vodotoke u gornjem području Vaha, Hornada i Hnileca česti su: Alnus
incana, Fraxinus excelsior i Prunus padus. Uz Vah kod Lipt. Hradoka pojavljuje
se obilnije Myricaria germanica. Taj grm vidjeli smo i uz potok Lomnu


SI. 6. — Prirodno područje smreke pod Chopkom. — Prema razglednici,
1948.


(450 m) u Moravsko-šleskim Beskidima. Prema D. J. Kliki * zadruga Myri carietu
m naseljuje se na najnovijim naplavinama uz rijeke i priprema tlo
za daljne sukcesije (vrbe).


Šumu hora krivulja (Pinetum mughi) promatrali smo u Vis. Tatrama
ispod Opservatorija Skalnate Pleso. Zadruga je ondje razvila širok pojas,
koji se stere od 1400—1754 m, t. j . sve do Opservatorija (ondje je sred.
god. temp, oko 2° C. oborine preko 2000 mm). U donjem dijelu tog pojasa
izdižu se pojedince barjakaste kržljave smreke, a oko 1500 m pojavljuje
se i Pinus cembra.


Pošumljivanje i učvršćivanje terena


Ovdje ćemo se ukratko osvrnuti na pitanje šum. sjemenja, na neka
pitanja o uzgoju biljaka u rasadnicima, kao i na nekoliko općih pogleda


o pošumljivanju, a ujedno ćemo spomenuti opažanja iz područja učvršćivanja
terena u vezi sa uređivanjem gorskih vodotoka.
* Dr. J. Klika : Lesni dfeviny, Pisek 1947., s. 338.
354


i
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Sa konferencije je preporučeno da se u svim zemljama što prije orga nizira
sjemenska služba. U vezi s time potrebno je u prvom redu
da se, gdje to nije, pronađu i popisu sastojine, skupine ili pojedina stabla,
sa kojih se smije sakupljati sjeme. Uz takve popise potrebne su i ekološke
i fitocenološke karakteristike. Opće probleme iz područja sjemenske službe
imala bi da rješava specijalna komisija, u kojoj bi u smislu dogovora na
konferenciji trebao da učestvuje po jedan stručnjak iz svake zemlje. Tu
se ima riješiti i pitanje jednoličnog pdstupka kod organizacije sjemenske
službe, kod ispitivanja valjanosti sjemena, količine sjetve i dr. Rukovodstvo
sjemenskom službom treba da svuda bude u ruci državnih stručnih ustanova.


U ČSR vrlo je dobro organizirana sjemenska služba. Sa tom organizacijom
upoznati smo u Ministarstvu poljoprivrede, kao i prilikom pregledbe
Sjem. stanice i Trušnice u Č. Budejovicama, te Trušnice-u Lipt.


SI. 7. — Švmski rasadnik u Karticama, Masaryküv les,
kod Brna. U pozadini spomenik »Siromy«.
F.: Ing. O. Polak, 1948.


Hradoku. Ondje se sjeme sakuplja samo sa označenih sastojina. Dakako
da su proizvodni troškovi, radi posebnog namještemičkog aparata, prilično
visoki, tako da iznose za 1 kg borovog sjemena oko 1300 Kč. Međutim, prodajna
je cijena samo oko 480 Kč. Kako vidimo, razlika troškova koje snosi
država dosta je velika, ali se na drugoj strani mnogo dobiva time što se
daje na upotrebu samo prvoklasno sjeme.


Na ekskurziji smo imali prilike vidjeti nekoliko vrlo dobro uređenih
šumskih rasadnika. U rasadniku u »Obori« kod Opočna postupa
se vrlo racionalno pri uzgoju lipovih, grabovih, bukovih i dr. biljaka. Sjeme
lipe i graba stratificira se u sandučićima veličine 50X50X20 cm, koji se
zakopaju u zemlju. Drugog se proljeća proklijale sjemenke rasade (pikiraju)
u gredicu, gdje ostaju 2 godine. Ovim se postupkom okupira gredica
samo 2 godine, a inače bi se kod sjetve izravno u gredicu ona okupirala
4 godine. I bukvica se sije u sandučiće, te se kad proklije rasadi (pikira)u
gredicu. Prednost je tog načina što se korisno upotrebi gotovo sve sjeme.


U reviru Kanice fakultetske šume »Masaryküv les« pregledali smo
lijep rasadnik (SI, 7.), gdje se također vrši »pikiranje« lisnatih biljčica.


355
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ondje smo upozoreni na gredice sa Bergenia crassifolia, s kojom Prof. Dr.
B, Polansk y vrši pokuse u vezi sa dobivanjem tanina,


I u rasadniku u Kunovicama na Moravi (SI, 8.) »pikiraju« se biljčice
raznih listača. Sjeme proklije u klijališ´rima, a onda se biljčice rasađuju u
svježu, dosta kompaktnu šumsku zemlju (ne kompost). Krupnije biljčice
(bukva, grab) rasađuju se pomoću naprave »Rada«, a sitnije biljčice (topole)
pomoću naprave »Vajma«. Rasađenice se drže u stakleniku dok se
ne ukorijene, a onda se posade na gredice. Topolove se biljčice rasađuju
kad se pojavi drugi listić; za sjetvu se rabi posve očišćeno sjeme, a sije se
u dobro namočenu, gotovo raskvašenu zemlju.


U ČSR pristupa se u najnovije vrijeme i mehanizaciji rada u
šum. rasadnicim a (SI. 9.). Tako se za obradu zemlje uspješno rabi
Jankina freza. Za 1 sat može se njome temeljito preorati i usitniti površina
od 2-—3 ara. Rabi se uspješno i u šumi za rahljenje tla. Rad ovom frezom
pokazan nam je u reviru Babice kod Brna i u rasadniku Šumarije D. Lorrme
u Beskidima. U potonjem rasadniku demonstriran je i američki Grawelytraktor.
On se može rabiti kao pogonsko sredstvo za kultivator, frezu, rahlilicu,
kosilicu i dr.


Na šumarskoj izložbi u Pragu bio je izložen novi tip sijačice od
J, Penčik a iz Mirošova, kao i rasadničko oruđe koje izrađuje tt. Silus
iz Čammr. Kvšperka u Češkoj,


Na konferenciji i ekskurziji diskutovano je o više općih problema iz
područja pošumljivanja. Tako je naglašeno da u mnogim zemljama
stoje na putu pošumljivanja razgoijenih terena paš a i brst . Međutim,
to pitanje treba rješavati kompleksno s pitanjem unapređivanja ratarstva
i stočarstva, te jačanja industrijalizacije, a uz direktnu suradnju širokih
masa. Kao jedan od najumjesnijih koraka u tome pogledu smatra se osnivanje
savjeta za šumarstvo pri narodnim odborima, kao što je to u Jugoslaviji.


Naglašeno je da se i pri pošumljivanju treba koristiti zasacama
fitocenologije , te pošumljivanje shvatiti kao zahvat u pravcu popravljanja
razgoljenjcm degradiranog tla. Pošumljivanjem valja ubrzavati
prirodnu progresivnu sukcesiju, te forsirati odgovarajuće vrste drveća ili
drugog bilja.


Kod pošumljivanja treba dati prednost domaće m drveću. Sa e g z o-
tam a treba i dalje postupati posebnim oprezom.


U svrhu pošumljivanja nizinskih terena potrebno je — prema dogovoru
na konferenciji — produžiti što temeljitije proučavanje drveća koje brz o
prirašću j e, a osim toga otporno je na klimu i bolesti. Posebnu pažnju
zaslužuje pri tome pitanje kultiviranja topola , Prema referatu iz Rumunjske
ondje su 17-god, topolove sastojine dosegle debljinu od 40 cm,
a godišnje se iz njih dobiva i do 10 m3 prorjednog materijala. Zanimljivo
je, međutim, istaknuti da se pored toga u najnovije vrijeme obraća sve veća
pozornost domaćim topolama, j er one mogu — ako su pravilno
uzgajane — da dadu bolje rezultate od mnogih kultiviranih topola.
U Bugarskoj se, na primer, pokazalo da domaća crna i bijela topola podnose
mokri je terene nego kanadske topole.


356
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

U vezi sa uzgojem topola s velikim je interesom pregledan Pokusn i
rasadnik i stanica u Kunovicama na Moravi (si. 8.), gdje vrše pokuse
Dr. G. Vincent i Dr. V. Š p a 1 e k. Rasadnik se nalazi na aluvijalnoj
naplavini pokraj odrasle šume lužnjaka, jasena, brijesta, veza, bijele topole
i dr, Nalazi se u stanju uređivanja. G. 1945. proširen je od 1 na 7,5 ha.
U njem se uzgaja oko 180 topola. Vrši se križanje i kopulacija, Posebnim
postupkom (držanjem u mračnim prostorijama kod podjednake temperature
od ca 10°C, u tresetnoj zemlji) izazivlje se izbijanje korijena iz reznica
topola koje inače ne tjeraju iz reznica (trepetljika, bijela topola).


U predjelu Mochov kod Opočna pregledali smo 17-god. sastojinu jedne
kanadsk e topole . Sastojina je na jednoj česti podignuta u razmacima
od 2X2 m, a na drugoj česti u razmacima od 5X5 m. Potonji se način pokazao
kao bolji.


Na konferenciji je u pogledu upliva šuma na režim voda
i zaštitu tla naglašeno da se gospodarenjem planinskih šuma ima što


SI. 8. — Pokusna stanica i rasadnik u Kunovicama. čs. Les, 1948.,


s. 192.
više pojačati retenziona snaga šumskog tla i umanjiti eroziono djelovanje
vode. U vezi s time istaknuta je potreba da se u svim zemljama izdadu
posebni zakonski propisi o zaštiti šumskog tla, vodotoka i klimata, da se
u srednjim i visokim šum. školama posveti veća pažnja izobrazbi kadra u
tome pogledu, kao i da se prošire istraživanja o bilju koje ima sposobnost
vezanja terena.


Kod pošumljivanja i učvršćivanja terena u planinskim krajevima ne
dolazi u obzir smreka, jer je lako izvaljuje vjetar. Više dobrih primjera


o slaboj otpornostri smreke na vjetar vidjeli smo u Tatrama. Ondje ima
mnogo padina gdje je vjetar povaljao sve smreke. Kod Štrbskog Plesa na
cea 1200 m bila je odrasla sastojina smreke i ariša. U njoj je nedavno vjetar
povaljao sve smreke tako da su preostali samo ariši. U svrhu zaštite terena
treba prema tome uzgajati vrste drveća i grmlja sa dugim i čvrstim žiljem.
Takvi su: javori, brijest, jarebika, ariš, bijela joha, vrbe i dr. U Češkoj se
smirivanje blažih bv.jičnih terena uspješno vrši sadnjom prikladnog dr357
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

već a i grmlj a duž vodotoka. Dobre rezultate u tom pravcu postigao
je Dr, Z. Vale k na više mjesta. Tehničke gradnje su odviše skupe, te se
izvode samo u težim slučajevima.


Usput se spominje da je jedan veći dio šumarske izložbe u Pragu imao za
cilj da upozori posjetioce na važnost šume u pogledu dizanja produktivnosti
tla uopće, a u planinskim krajevima napose. U tu svrhu izložen je na najvidnijem
mjestu panj jednog odraslog šumskog drveta sa njegovom prostranom
i gustom mrežom žilja. Iza toga bio je na čitavoj jednoj stijeni izložen umjetnički
crtež razgoljenog gorskog kraja, a nasuprot tome bio je prikazan sličan
kraj ali obrastao dobrom šumom.


Njegovanje šumskih sastojina


Na konferenciji je podvučena velika važnost njege šuma, ali je primijećeno
da se ta uzgojna mjera zadnjih godina dosta zanemaruje. Uzrok je


(g/. 9. — Upotreba motorne rahlilice u Šumskom rasadniku
u reviru Kftiny, Masaryküv les, kod Brna.


u prvom redu ponestašica stručnog osoblja i radne snage, te okolnost što
se glavni rad poslije rata odnosio na sječu drva postradalog od raznih kalamiteta
i sječu drva za obnovu.


Iz čisto uzgojnih obzira potrebno je forsirati izgradnju valjanih šumskih
putev a i cesta . Postoje mnogi kompleksi šuma, gdje se čišćenja
i prorjede ne mogu obavljati, makar da je to nužno, jer nisu otvoreni.
Dakako da se odatle mnogo gubi na kvaliteti budućih sastojina.


U području Opočna upozoreni srno na prorjede koje se vrše u 20godišnjim
kitnjakovim sastojinama. Prorjeđuje se na način koji preporuča
Schädelin , tj. u korist najelitnijih stabalaca.


Ondje se sječ a suhih, bolesnih i inače defektnih stabala u odraslijim
sastojinama obavlja uz naročit oprez . Debla se izvlače koso usmjerenim
vlačicama, koje su razdaleko po kojih 100 m.


358
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

U svrhu uzgoja zdravih sastojina poklanja se u ČSR pozornost i inače
faktorima koji su kod toga od utjecaja, U svrhu suzbijanja štetnih kukaca
forsira se uzgoj korisnih ptica. Postoji poseban tip ptičjih kućica, koje se
postavljaju na šumsko drveće. Upute iz toga područja dali su nam Prof.
Dr. O. Far sky iz Brna i Ing. J. M, Rašek iz Zavoda za zaštitu bilja
u Brnu.


Estetski momenti u šumi i inače okolišu


I estetskim momentima pridaje se u šumama ČSR dosta pažnje. Naročito
smo to primijetili u fakultetskoj šumi »Masarykuv les«. Ondje je za
minulih 25 godina uzgojen veći broj vrlo lijepih sastojina, koje služe kao
rezervati, odnosno kao uzorci u gospodarenju. Osnovano je preko 40 pro-


Sl. 10. — Spomenik Janu D o I e i al u St. 11. — Doležalovo vrelo. Re-
u reviru Kftiny kod Brna. vir Jezirko, Masarykuv les, kod Brna.


planaka. Oni služe kao ispasišta za divljač. To su ugodna odmarališta
stručnjaka i radnika zaposlenih u šumi, te izletnika i prolaznika. Podignuto
je preko 40 spomenika zaslužnim šumarskim istraživačima (SI. 10,), Uređeno
je oko 20 izvora (SI. 11,}. Na spomen-ploči iznad izvora u reviru Kanice
uklesan je na češkom tekst poznate »Molitve šume«. U šumi su uređeni svi
vodotoci, a svi predjeli povezani dobrim cestama, putevima i stazama. Na
estetskom uređen ju te šume radi dugi niz godina prof. Ing. O p 1 e-
tal . Njegovim nastojanjem i nastojanjem Profesorskog vijeća podignut je
u rasadniku u Kanicama (SI. 7.) 7 m visoki spomenik »S tro m .«, na komu
je uklesano 16 uzrečica i poučnih misli iz raznih slavenskih naroda o čuvanju
i uzgajanju šume. Tu su i Zm a j-Jovin i stihovi: »Gdjegod vidiš
zgodno mjesto, tu drvo posadi, a drvo je blagorodno, pa će da nagradi«.


359
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Nastojanjem profesora i studenata podignut je u toj šumi na jednom istaknutom
mjestu veliki spomenik borcima palimu toku minulog rata.


Primjećeno je da se u ČSR nastoji dosta i oko što ljepšeg uređaj a
prostora oko šumarija i lugarnica. U blizini zgrada obično su
podignuti nasad i ukrasnog drveća i grmlja. Na njih se često nadovezuju
veći ili manji dobro sortirani i njegovani voć n j ac i (deblo se voćke na
sunčanoj strani ornata islamom). Uz šumarije i lugarnice mogu se često
vidjeti i vrlo lijepo uređeni pčelinjaci.


Od eg zo ta se često vide u šumama, bilo u većim ili manjim grupama:
duglaziia, borovac i, u toplijim područjima, bagrem. Kod Opočna


SI. 12. — SolHerna smreka na travnjaku
u Udolici Kftiiiy kod Brna


bili smo posebno upozoreni na 1 ha veliku sastojinu zelene duglazije, koja
je vrlo lijepa i služi za sakupljanje sjemena. Stara je 65 god., a prosječna
joj je debljina 40 cm i visina 30 m.


Inače se egzotama i domaćim dekorativnim dfvećem i grmljem ukrašuju
posjećeniji predjeli šume, kao što su: šumski proplanci, vidikovci,
važnija raskršća putova i si. Rabe se u tu svrhu većinom vrste iz rodova:
Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Thuja, Chamaecyparis i dr. (SI. 12.).


U većem se opsegu primjenjuje egzotično drveće u nasadima, parkovima
i drvoredima. Na putu kroz ČSR vidjeli smo takvog drveća priličan broj, a
napose po parkovima mjesta i starih dvoraca. Uz dvorac u Lanyma, Hlubokoj,
Konopištu, Opočnu, Lednicama kod Breclava i Topoicansky ima u parkovima
veoma lijepih primjeraka pojedinog drveća, koji su cd važnosti ne samo radi
ukrasa nego i radi dobivanja sjemena.


360
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

U nasadima Praga, Brna, Opočna, Bratislave, Ziina i dr. isticala su se
obiljem svojih* cvjetova stabla i stabalca punocvjetnog gloga (Crataegus monogyna
f. rubroplena Rehd.). U Lanyma posebno se ističe do zemlje granato oko
15 m visoko stablo Corylus colurna. Tamošnji staklenici odlikuju se velikim
obiljem tropskog i subtropskog bilja. U Lanyma smo vidjeli i, inače rijedak,
američki grm Vacoinium corymbosum. U parku dvorca Opočno vrijedno je
spomena ogromno stablo Fagus silvatica 1 laciniata. Pred ulazom u fakultetski
dvorac u Kftinama kod Brna nalazi se vrlo lijepo oko 10 m visoko i 25 cm
debelo stablo Thujopsis dolabrata. U studenim uvalama kod Kftina od mnogo
posađenih egzota održala se dobro Thuja occidentahs var. Malonyana. Raste
usko čunjasto i tvori gustu krošnju. Vidjeli smo je kao vrlo prikladnu za vrtne
alejice i u Lanyma, a također i u Topolcanky. Vitke i bujne topole oživljavaju
i razvedravaju visoke jednolične tvorničke zgrade u Zlinu.-S obzirom na egzotično
drveće i grmlje zaslužuje posebnu pažnju park dvorca Topolcanky. U
tome pogledu pripada on među najvrednije evropske parkove. Zaslužuje stoga
poseban studij. Za kratko vrijeme boravka ondje vidjeli smo veći broj vrsta
i forma koje se inače u srednjo-evropskirn parkovima uopće ne vide ili su vrlo
rijetke. I uzrast pojedinih rijetkih primjeraka vrlo je lijep. Park se nalazi u
pitomom podneblju, s razmjerno malo oborina (450 mm), ali su povoljno
raspoređene.


Dizanje proizvodne sposobnosti tla uzgojem poljozaštitnih pojaseva
i melioracijom planinskih pašnjaka


Na konferenciji je s velikim interesom raspravljeno pitanje uzgoja
poljozaštitnih pojaseva. U referatima i diskusiji naglašena je
važnost tih pojaseva u pogledu popravljanja ekoloških odnošaja suših
terena, zatim u pogledu dizanja plodnosti susjednog poljoprivrednog tla.
Iznesena su dosadašnja iskustva iz tog područja.


Za vrijeme konferisanja prikazano je jednim vrlo uspjelim filmom, od
koliko su velike koristi poljozašiitni pojasevi za uzgoj poljoprivrednih kultura
na inače nepovoljnim, gotovo pustim (pjeskovitim) terenima u SSSR.


U Poljsko j podižu se takvi pojasevi u sjevernoj oblasti. U okolici
Varšave rabi se u tu svrhu Salix acutifolia i Prunus divaricata. Ti su pojasi
do 4 m visoki i 2—3 m široki. Salix acutifolia raste i na najlošijim, pjeskovitim
tlima. Ne može je zasuti vjetar, jer se dobro zakorjenjuje i bujno
tjera. U vezi sa postojećim, novim zakonom o komasaciji, koji se odnosi
na sva zemljišta, izrađuju se planovi za podizanje poljozaštitnih pojaseva.
Očekuje se poseban zakon o poljozaštitnim pojasevima.


U Mađarsko j ima poljozaštitnih pojaseva u području Blatnog
Jezera. Čine ih većinom kan. topole. Široki su do 30 m. Ondje postoji projekt
zakona o općoj komasaciji, te je u njem predviđeno 10% zemljišta
za pojaseve.


U Rumunjsko j postoje u tom pogledu opsežnija iskustva u području
Dobrudže. Na osnovu 12-godišnjih opažanja uvidjelo se da se urod
polja znatno povećava, jer kulture imaju više vlage i zaštićene su od vjetra.
Utjecajem pojaseva može se vlaga u tlu povisiti i dvostruko.


361
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

l u Bugarsko j radi se na podizanju poljozaštitnih pojaseva. Radi
se također u Dobruđži. Vrijedno je spomenuti da ondje postoji pri Ministarstvu
poljoprivrede Institut za poljozaštitne pojaseve.


Zanimljiva su u tome pogledu i iskustva iz ČSR, gdje se na podizanju
takvih pojaseva radi od 1945, i to u Juž, Moravskoj. Paralelno sa komasacionim
radovima izrađeni su planovi za poljozaštitne pojaseve, i to za
čitav sektor: Znojmo—Brno—Hodonin. Izrađen je za to područje reljef
sa stanjem zemljišta iza komasacije i sa označenom mrežom glavnih i sporednih
pojaseva. Reljef je bio izložen na šumarskoj izložbi i pobudio je
veliko interesovanje i stručnjaka i građanstva. U Juž. Moravskoj đo sada
je podignuto 80 km_ pojaseva. Oni zapremaju do 6% odnosnog zemljišta.
Glavni pojasi su do "lO m široki. Za podizanje pojaseva rabe se: klen, mliječ,
brijest, jasen, kitnjak, lužnjak, crveni hrast, lipa, dud, crni orah, breza,
topole, borovi, sremze i dr. — prema ekološkim i ritocenološkim odnošajima.
Treba voditi računa da pojas ne bude odviše gust, jer on mora propu štat
i vjetar. Prohujavanjem kroz pojas vjetru se lomi snaga.


U ovome predmetu konferencija je izrazila želju da se u svim zemljama
intenzivnije poradi, i to po mogućnosti sa komasacionim radovima, na
podizanju poljozaštitnih pojaseva.


Problem melioracije planinskih pašnjaka dotaknut je u toku ekskurzije.
U području Štrbe i Poprada, na podnožju Vis. Tatra, pregledali su
ekskurzisti stanje tamošnjih pašnjaka i radove oko njihove melioracije.
Pašnjaci su u gornjim slojevima isprani i iscrpljeni. Obrasli su kiselim travama
(Nardus stricta i dr.) i drugim acidofilnim biljem. U svrhu popravka
preoravaju se traktorima, zatim se teren izravna, pognoji gnojivom prema
pedološkom nalazu, te zasije sjemenom neutrofilnih trava. Slično se postupa
i u Lanyma, gdje se melioriraju pašnjaci za divljač. Obrađene
površine ograđuju se premjestivim ogradama dok se ne za.ledine.


Zaključne napomene


Kako vidimo, i na konferenciji i u toku ekskurzije raspravljano je o
mnogim važnim problemima iz područja uzgajanj a šuma . Možemo
reći da je na ekskurziji uzgojna strana i gledom na probleme i gledom na
objekte vrlo dobro obuhvaćena. Dugujemo stoga i u tome pogledu veliku
hvalu drugovima organizatorima ekskurzije.


Uzgojni radovi u mnogim šumama ČSR na znatnoj su visini i mogu
dobro da posluže kao primjer drugima. Od osnovne je važnosti da se ondje
zasade šumarskih nauka nastoje što više primijenili u praksi.


Prijeđemo li u mislima šumama ČSR koje smo na našem putu posjetili
i potsjetimo li se na aktivnost i zalaganje stručnjaka u tim šumama, izdiže
nam se pred očima lik novog čehoslovaekog šumara, koji nam imponira,
jer je uspio da se otrese ranijih teških šablona srednjoevropskog šumarstva
i pošao posebnim, ali sigurnim putem — putem respektovanja prirodnih
zakona u šumi, t. j . putem očuvanja i trajnog podržavanja produktivne
sposobnosti šumskog tla, a odatle putem najracionalnijeg šumskog gospodarenja.


362
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

.. .... ............ ...........


........... . ...... ........ ......... ........1 ..........., ....... ...............
.. ........... ...... ............ .......... . .......-...............
..... . ... ........ .... . ....., a ..... . .. ...... ......... ............ no
...... ..... .... ............ ........ ........... ...... ........ ...... ........
. ............. ........... .......... ....... ............. ..........., .......
........ ........ ............ ........... ....... ..........., ............ .. .....
......1. ........ ......1. .......! .. ....... ............. ....... .......... .
..... .. ...., ........., ........ ...., ........... ........... .0. . ......, a .....
. .......... ........ ........


TOWARDS MODERN SILVICULTURE


Resume: The article outlines the most important silvicultural problems which
were discussed by forestry experts of the Slave and national-democratic countries held
were discussed by forestry experts cf the Slave and national-democratic countries
during a conference held in May 1948 in Prague and while on an excursion trough
Czechoslovakia after the conference.


The importance of forest ecology and phytocenology, as well as proper silviculture
is emphasized. A short description is given oif the outstandig characteristics of
forest associations which were visited. Essential problems, such as regeneration, tending
of woods, afforestation, forest aesthetic, griowing of protective forest belts, amelioration
of forest pastures, etc., are stressed.


363