DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 30     <-- 30 -->        PDF

&Li&$ićefi

USUKANOST ŽICE U STANDARDU JS 1002


1. Uvod.
Jedna od osnovnih zadaća našega Petogodišnjeg plana jest — likvidirati
privrednu i tehničku zaostalost. Moćno oružje na putu ka posvemašnjoj likvidaciji
privredne i tehničke zaostalosti naše zemlje jest racionalnalizacija. Racionalizacija
je sistematska i koordinirana primjena svih onih mjera i metoda,
koje ograničavaju na najmanju mjeru gubitak ljudske radne snage, pogonske
energije i materijala. Racionalizacija obuhvaća pored znanstvene organizacije
rada, norme rada, poboljšanje transporta, distribucije i t. d. također i standarde.
Standardi su pravila i propisi koji utvrđuju djelatnost čovjeka u pojedinim
privrednim granama. U izgradnji socijalističkog društva standardizacija je važan
diio racionalizacije socijalističkog gospodarstva. Cilj je standardizacije da
donošenjem propisa za pojedine privredne grane:


a) poboljša kvalitet proizvodnje,


b) pravilno iskoristi sirovinu,


c) smanji o-ipatke na najmanju mjeru,


d) smanji troškove proizvodnje.


Osnovno je pitanje kod standarda za eksploataciju šuma i drvnu industriju
racionalno iskorišćenje drveta. Za pravilno i racionalno iskorišćenje drveta
potrebno je poznavati građu, svojstva i greške drveta.


Kod donošenja propisa o dozvoljenim greškama kod pojedinih sortimenata
i klasa kakvoće potrebno je poznavati upliv tih grešaka na tehnička svojstva
drveta. Poznavanje upliva grešaka na itehnička svojstva drveta omogućuje da
se pravilno ocijeni do koje mjere smanjuju pojedine greške upotrebljivost
drveta.


Ovdje ćemo se ukratko dotaći upliva usukanosti na tehnička svojstva
drveta obzirom na propise o dozvoljenoj usukanosti u JS 1002.


Usukanost žice je greška građe drveta. U drveta pravne žice drvna vlakanca,
sudovi i traheide teku paralelno sa uzdužnom osovinom debla. U drveta
usukane žice drvna vlakanca, sudovi i traheide ne teku paralelno sa uzdužnom
osovinom debla već spiralno oko nje. Prema smjeru žice razlikuje se lijeva i
desna usukanost.


Usukanost je vrlo česta pojava. Ona je najčešća u divljeg kestena, bora,
hrasta, cera, jele, smreke, javora, lipe, graba i jablana. Breza nije gotovo nikad
usukana. Usukanost žice prepoznaje se na stablu u dubećem stanju ili na oborenom
ali neokoranom deblu samo u vrsta sa uzdužno raspucanim lubom i u
vrsta sa kaneliranim deblima. Brazde luba odnosno žljebe teku kao i žica
spiralno oko uzdužne osovine debla. Na oborenim ali okoranirn deblima usukanost
se prepoznaje kod vrsta sa velikim i debelim sržnim tracima po smjeru
sržnih trakova ili- po smjeru raspuklina od usušavanja.


372
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 31     <-- 31 -->        PDF

2. Mjera usukanosti.
Usukanost se mjeri na više načina. Prof. Ugrenović1 navodi da se usukanost
mjeri kvocijentom usukanosti, kutem sukanja i dužinom cilindrične
spirale jednoga punog obrta.- Kvocijenat usukanosti se izračunava po formuli
k = Ofo, gdje je O = veličina opsega debla a o = veličina otklona žice na 1 m
dužine. Kut sukanja jest kut što ga na izvjesnom dijelu zatvara smjer žice sa
simetralom debla. Što manji je kvocijenat usukanosti, što veći je kut sukanja,
što manja je dužina cilindrične spirale, to veći je stepen usukanosti.


Američki propisi2 određuju da se usukanost mjeri odnosom veličine otklona
žice i dužine na kojoj je mjeren otklon žice. Tako na pr.. usukanost 1 : 20
znači da je na dužini od 20 cm veličina otklona žice jednaka 1 cm.


Ovaj način mjerenja usukanosti uobičajen je i u Njemačkoj (DIN DVM
2131).


Stepen usukanosti može se mjeriti i veličinom otklona žice (u em) na 1 m
dužine debla ili što je isto procentom usukanosti. Procenat usukanosti izraču


» o


nava se formulom p = -— . 100; gdje je o = veličina otklona žice, a l = du


žina mjerenja. Tako je na pr. procenat usukanosti trupca dužine 4 m, ako je
20


veličina otklona žice na toj dužini trupca 20 cm, jednak p = . 100 = 5%.


E. Staudacher3 predlaže za veličinu kuta sukanja formulu
tg

gdje je ytm kut sukanja ma tangeneijlsilnoj ravnini a .... kut sukanja na radijalnoj
ravnini. Ovaj način mjerenja može se upotrebiti za mjerenje usukanosti
piljenica.


Stepen usukanosti može se mjeriti i brojem obrtaja spirale na 1 m dužine
debla.4 Ako je O = veličina opsega debla, o = veličina otklona žice na 1 m
dužine, broj obrtaja n = o/O. Na pr. veličina otklona žice na 1 m dužine debla


30 30


promiera 40 cm iznosi 30 cm, to je -= —-----= 0,24 obrtaja na 1 m


J 40.3,14 125,6
dužine.


Za praksu dolaze u obzir ovi načini mjerenja: 1) procenat usukanosti, 2)
veličina otklona žice na 1 m dužine i 3) omjer veličine otklona žice i dužine
mjerenja toga otklona. Prvi i drugi način uobičajeni su u sovjetskoj šumarskoj
praksi. Treći način uobičajen je u američkoj šumarskoj praksi, ovaj način prihvaćen
je i u njemačkoj šumarskoj praksi. Naša šumarska praksa upotrebljava
ili drugi ili treći način mjerenja usukanosti.


1 Ugrenović A., Tehnologija drveta, Zagreb, 1>932., s. 237;


2 Wood structural design data, Vol. 1, Washington 1935.,, p. 20.


3 Steildächer E., Schweizerische Bau- und Werkhölzer, Mitt. d. Schweiz. Anstalt


f. d. f. Versuchswesen, XXII Band, 2. Heft, Zürich 1942., s. 219.
* Kuznecov A. L, Lesnoe tovarovedenie, Moskva ´1934s., s. 62.
373
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Sva ova tri načina mjerenja usukanosti ne vode računa o uplivu promjera
trupca na usukanost. Za trupce promjera 20, 40, 60 i 80 cm, dužine 4 m i
otklona žice od 5 cm na 1 m dužine prikazan je stepen usukanosti u tabeli


promjer trupca u cm


Mjera usukanosti 20 40 60 80
usukanos t
1. Procenat usukanosti (%>) 5 5 5 5
2. Otklon žice u cm na 1 m
dužine 5 5 5 5
3. Omjer usukanosti 1 :20 1 :20 1 :20 1 :20
4. Kvocijenat usukanosti 12,6 25,6 37,7 50,3
5. Broj obrta spirale na 4 m
dužine 0,32 0,16 0,11 0,08


Prva tri načina daju posve isti stepen usukanosti, kvocijenat usukanosti
raste upravno proporcionalno sa promjerom trupca, a broj obrta spirale pada
porastom promjera trupaca. Procenat usukanosti ostaje za promjere 20, 40, 60
i 80 cm isti dok kvocijenat usukanosti raste, a to znači da je stepen usukanosti
porastom promjera sve manji. Ovo opadanje stepena usukanosti porastom
promjera jasno odražava broj obrta spirale.


U praksi´ se često donose i kutevi sukanja mjereni na periferiji trupca.
Da bi ovu mjeru usukanost povezali sa omjerom veličine otklona žice i dužine


na kojoj je taj otklon mjeren donijetomjere odgovarajuće kuteve sukanja:
ćemo u slijedećoj tabeli za određene
Om jer
usukanosti
Kut
sukanja:
1
1
1
1
1
30
20
15
10
5


3°50´
7° 10´
11° 20´


3. Usukanost u standardu JS 1002.
Stepen usukanosti u JS 1002 izražen je veličinom otklona žice na 1
m


duzine. Evo važnijih propisa o stepenu usukanosti sadržanih u JS 1002.


374
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Stepen usuka-Točka


Vrst


Sortimenat Kakvoća kanosti u cm standarda


drveta


na 1 m dužine JS 1002


Četinjače pilanski trupci A do 1 cm 111.252.4
u
Hrast
JJ
11
j> j )
furnirski trupci
pilanski trupci
ft )»
B
F
A
B
2do 3do 1do 4
111.262.7
111.311.311
111.312.3
111.313.2
Cer pilanski i furnirJasen
Grab
ski trupci
pilanski trupci
»> u .
F, A, B
B
B
do 4do 4do 4111.324
111.343.2
111.403.1
— piloti — srednja usuka
stupovi za vodove
nost
srednja usukanost
do 1 cm
112.3
112.434


Za ostale vrste drveta i Sortimente JS 1002 ne donosi nikakve propise.


Da bi izvršili analizu stepena usukanosti kojeg za pojedine vrste drveta
i Sortimente dozvoljava JS 1002 potrebno je upoznati se sa uplivom usukanosti
na tehnička svojstva drveta. O tom uplivu ovisi koji stepen usukanosti može
biti dozvoljen za pojedine vrste drveta i Sortimente.


4. Upliv usukanosti na tehnička svojstva drveta.
Usukanost je za praksu od vrlo velike važnosti. Usukanost žice smanjuje
tehničku upotrebljivost drveta. Usukanost žice povećava utezanje i bubrenje
drveta, smanjuje fizička i mehanička svojstva drveta. Usukano drvo gotovo
je neupotrebljivo za proizvodnju cijepane robe.
O uplivu usukanosti na tehnička svojstva drveta vršena su mnoga istraživanja.
Ovdje ćemo ukratko iznijeti rezultate ovih istraživanja.
Rezultati američkih istraživanja izvršenih po Forest Products Laboratory,
Madison, Wis., sabrani su u američkoj stručnoj literaturi5 u dvije tablice. U
prvoj tablici iznijeti su za pojedine omjere usukanosti procenti čvrstoće savijanja.
U drugoj tablici iznijeti su isti podaci za čvrstoću pritiska.


Evo itih podataka: Omjer Procenat
usukanosti čvrstoće savijanja


1 :8 53
1 : 10 61
1 :12 69
1 : 14 74
1 :15 76
1 :16 80
1 :18 85
1 :20 100
5 Wood structural design data. Vol. li, Washington 1936., p. 20.


375
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Iz ove tabele može se zaključiti da upliv stepena usukanosti na čvrstoću
savijanja kod omjera usukanosti od 1:20 iščezava, kod većih omjera stepen
usukanosti djeluje negativno, čvrstoća savijanja opada i .... na pr. iznosi kod
omjera 1:15 samo 76% čvrstoće savijanja drveta pravne žice a kod omjera 1:10
tek 61°/o čvrstoće savijanja drveta pravne žice.


Omjer Prccenat
usukanosti: čvrstoće pritiska:


1:6 56
1:8 66
1 : 1(5 74
i : 12 82
1 : 14 87
1 :15 - 100
Upliv usukanosti žice na čvrstoću pritiska prema tim podacima nešto je
manji. Kod omjera 1:15 upliv usukanosti na čvrstoću pritiska iščezava. Kod
omjera 1:10 čvrstoća pritiska iznosi 74% čvrstoće pritiska drveta pravne žice,
a kod omjera 1:6 čvrstoća pritiska iznosi 56% čvrstoće pritiska drveta pravne
žice.


Na osnovu rezultata ovih istraživanja može se zaključiti da svaki upliv
stepena usukanosti prestaje na čvrstoću savijanja kod omjera usukanosti 1:20
ili kuta sukanja od 3°, a na čvrstoću pritiska kod omjera usukanosti 1:15 ili
kuta sukanja od 3° 50´.


Prema podacima A. Koehlera (po Kuznecovu 63) smanjuje se čvrstoća
savijanja prema veličini procenta usukanosti kako slijedi:


Procenat Procenat za koji
usukanosti se smanjuje čvrstoća
savijanja


2,5»/» 0%
5,0% 10%´
10,0%´ 30%
20,0% 50%


N. L. Leo´ntjev (po Lapircv-Sklcblo)7 na osnovu istraživanja upliva usukanosti
na mehanička svojstva borovine došao je do zaključka da je upliv usukanosti
na mehanička svojstva drveta od praktičnog značenja tek kada je
procenat usukanosti veći od 6 do 10%. Prema tim istraživanjima upliv usukanosti
je najveći na čvrstoću na vlak, a manji na čvrstoću savijanja i čvrstoću
pritiska. Autor predlaže da se sa sve Sortimente iz borovine dozvoli usukanost
do 10%, izuzev dijelove koji cu opterećeni na vlak za koje predlaže dozvoljenu
usukanost od 6 do 7%.
Na osnovu istraživanja E. N. Tihomirova (po Lapirov-Skoblo) došlo se je
do rezultata da se kod piianskih trupaca I. klase (sorte) može dozvoliti usukanost
do 5%´, II klase do 10%, a III klase — bez ograničenja.


Lapirov-Skofclo, Sta.ndarti. Moskva .., s. 1.6.


376
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Da bi što bolje ilustrirali upliv stepena usukanosti na čvrstoću savijanja
donosimo prema A. Koehler-u8 (si. 144) slijedeći diagram:


""^^SSCT"—


, .-Ti^r: ^...&^...*


so . "SS^fe


^^lÄI^ß


%,


+* !


§7°


«. I


< X


>z
1
i V


:i &Q


^s .
/.© » *. --» ..


Iz ovoga diagrama može se zaključiti da upliv usukanosti u granicama
omjera usukanosti od 1:40 do 1:20 nije velik, smanjenje čvrstoće savijanja
kreće se od 0 do 10°/o, dok je naprotiv upliv usukanosti u granicama omjera
usukanosti od 1:20 do 1:5 vrlo znatan, čvrstoća savijanja brzo opada povećavanjem
omjera usukanosti. To se smanjenje čvrstoće savijanja kreće od
10 do 50%´.


E. M. Knjažević (po Lapirov-Skoblo) izvršio je probno raspiljivanje 363
smrekovih i 1348 borovih stabala usukane žice. Stabla su bila razvrstana u 5
kategorija. U prvoj kategoriji svrstana su stabla sa procentom usukanosti do
3%, u drugu od 4 cio 6%, u treću od 7 do 9°/o; u četvrtu — od 10 do 12°/o, a u
petu — od 13% i više. Na osnova toga istraživanja došao je autor do zaključka
da stepen usukanosti opada od periferije prema srcu debla i da usukanost od
4 do 16,5% ne smanjuje niti procenat iskorišćenja niti kvalitet piljene robe.
Vanin8 dijeli usukanost na malu, srednju i: veliku. Isti autor iznosi da se
u američkoj praksi usukanost dijeli na malu (blagu) usukanost — omjer usukanosti
1:15 i manji; srednja usukanost — omjer usukanosti 1:15 do 1:10;
i veliku usukanost — omjer usukanosti 1:10 i veći.


Vanin iznosi´ rezultate istraživanja Pereligina o uplivu stepena usukanosti
na mehanička svojstva hrastovine. Prema ovim rezultatima stepen usukanosti
upliviše na mehanička svojstva tek kada je kut sukanja veći od 3°, kod usukanog
drveta sa kutem od 4° do 5° umanjuje se čvrstoća savijanja hrastovine za
8%´, a kod kuta sukanja od 7° do 9° za 14%.


6 Koebler A., The properties and uses of wood, New York, 19:24. p. 144.#


8 Varam S. I., Drevesinovedenie, Moskva 1934., s. 331..


377
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Uspaskij9 (str. 53) iznosi podatke o uplivu usukanosti na mehanička svojstva
drveta. Ovi se podaci uglavnom osnivaju na rezultatima istraživanja N. L.
Leontjeva.


5. Usukanost u inozemnim standardima.
Na osnovu rezultata istraživanja sovjetski su standardi utvrdili granice
tolerancija usukanosti kod pojedinih vrsta drveta i sortimenata.


Evo itih propisa (po Lapirov-Skoblo, Standardi, Moskva 1944):


Vrst drveta
ili Sortiment
Klasa
(sorte) Stepen usukanosti Oznaka
standarda
Grada za brodove __ 5 cm na 1 m dužine OST 8710
Stupovi za el. vodove
„ TT „
Pilanski trupci — četinjače
I klasa
I klasa
extra-klasa
do 10 cm na 1 m duž.
do 15 cm na 1 m duž.
1/3 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine
GOST B-469-42
GOST 1047-43
Pilanski trupci — četinjače
I klasa 1/2 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine
Pilanski trupci — četinjače
Obla građa
III
klasa
klasa
bez ograničenja
1/3 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine no
GOST 468-43
II klasa
najviše 8 cm/l m
2/3 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine no
Rudničko drvo
Borovi trupci za građu
aviona


najviše 12 cm/l m
bez ograničenja
ne više od 8 cm na
1 m
OST 2762
GOST V-1015-4/1
Ostali trupci za građu
aviona — tanji materijal
Ostali trupci za građu
aviona — deblji materijal
Brezovi trupci za građu
aviona


I—

klasa
ne više od 10 cm na
1 m
ne više od 6 cm na
1 m
1/3 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine, ne
više od 7 cm na 1 m
OST-NK Les 313
OST-NK Les 314
GOST 1014-43
Brezovi trupci za građu
aviona
II klasa 1/3 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine, ne
više od 10 cm na 1 m
dužine
Brezovi trupci za kundake,
skije i ljušteni
furnir
I. i II. klasa 1/3 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine
GOST 93-43


e Uspaskij P. P., Drevesina i ee obrabotka, Moskva 1946., s. 53.


378
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Vrst drveta Klasa
Oznaka


Stepen usukanosti


ili Sortiment (sorte)
standarda


Brezovi trupci za kunIII.
i IV. klasa bez ograničenja
dake, skije i Ijušteni
furnir
Hrastova i jasenova I klasa 2/10 promjera na taGOST
1.H66-41
građa za brodove njem kraju no najviše
7 cm na 1 m
Hrastova i jasenova II klasa 3/. promjera na tagrađa
za brodove njem kraju no najviše
liO cm na 1 m


Trupci za žigice I klasa 1/6 promjera na taGOST
364-11
njem kraju trupca
na 1 m dužine


Trupci za žigice II klasa 1/5 promjera na tanjem
kraju trupca
na 1 m dužine


Pilanski trupci i obla I klasa 3/10 promjera na tagrađa
njem kraju trupca
na 1 m dužine
Pilanski trupci i obla I klasa 3/10 promjera na taOST
7624
građa njem kraju no najviše
7 cm na 1 m
Pilanski trupci i obla II klasa 6/10 promjera na taGOST
V-468-12


građa
njem kraju no najviše
10 cm na 1 m
dužine


Pilanski trupci i obla III klasa bez ograničenja
građa


Uspaskij navoidi da se za građu aviona može upofcrebiti borovina sa usukanom
žicom do 8°/o.


H. Burger10 u jednoj svojoj raspravi na pitanje kod kojeg je kuta sukanja
drvo neupotrebljivo za piljenu građu odgovara da danas u toj oblasti vrijede
samo empirijska pravila, ali da se u Švicarskoj drvo sa kutem sukanja manjim
od 3° ilr sa manje od . obrta na trupcu dužine 5 m smatra još kao drvo pravne
žice.
Do istog zaključka kao H. Burger dolazi H. Knuchel".


6. Zaključak
Na osnovu analize rezultata američkih i sovjetskih istraživanja o uplivu
stepena usukanosti na mehanička svojstva kao i na osnovu propisa koji važe
u američkoj, sovjetskoj i ostaloj evropskoj šumarskoj praksi može se zaključiti:


1) da se drvo usukane žice sa kutem sukanja manjim od 3° (1:20) može
smatrati obzirom na svoja tehnička svojstva i upotrebljivost kao drvo Dravne
žice;


2) da je potrebno u JS 1002 revidirati propise o dozvoljenoj usukanosti
kod pojedinih vrsta drveta i sortimenata;


.
´ ; : .


10 Burger H., Bauitechnische Bewertung und Sortierung von Schnittholz u-s.w.,.


Zürich 1939., s. 7—9.
" Knuchel H, Holzfehler, Bern 1940., s. 29.


379
ŠUMARSKI LIST 11/1948 str. 38     <-- 38 -->        PDF

3) da granice dozvoljene usukanosti kod pojedinih vrsta drveta i sortimenata
treba odrediti tako da odgovaraju veličini upliva stepena usukanosti na.
mehanička svojstva drveta utvrđenog na osnovu američkih i sovjetskih istraživanja;
pri tome valja koristiti iskustvo kod standardizacije pojedinih sortime


nata u SSSR.


Dr. Ivo Horvat


PRONALAZAK JOS DVIJU OD ZAGUBLJENIH SEKCIJA BILJNOGEOGRAFSKE
KARTE ŠUMSKOG DRVEĆA BOSNE, HERCEGOVINE
I DALMACIJE OD Dr. L. ADAMOVICA


Ovih dana primio sam od šumsko-gospodarskog otsjeka Državnog šumskog
gazdinstva u Banja Luci dopis i pošiljku, koja je sadržavala dvije originalne
sekcije iz kompleta biljnogeografske karte šumskog drveća Bosne, Hercegovine
i Dalmacije. Ove zagubljene sekcije — o kojima sam pisao u dvobroju 5—8
Šumarskog lista od ove godine, (vidi Š. L. str. 171—179) — pronašao je ing.
Leonid Bobkov prilikom čišćenja arhive na tavanu bivše Direkcije šuma u
Banja Luci. Pronađene su sekcije Kostajnica i Brod (br. 2 i 4 iz kompleta) za
koje sam bio — kao što se vidi — pravilno pretpostavljao, da su, nakon raznih
peripetija iz nekadašnjeg »Šumskog departmana zemaljske vlade za Bosnu i
Hercegovinu« dospjele u arhivu Direkcije šuma u Banja Luci. Tako je sada
komplet karte popunjen sa 10 sekcija, a nedostaju još 6, od kojih se vjerojatno
još dvije — (i to sekcija Banja Luka i sekcija Split) — nalaze među starom
arhivom bivše Direkcije šuma u Banja Luci; dvije (i to sekcija Mitrovica i
sekcija Zvornik) isto tako među starom arhivom ili starim kartama bivše Direkcije
šuma u Tuzli, te dvije posljednje koje nedostaju (sekcija Dubrovnik
i sekcija Vis) negdje među arhivom bivše Šumske uprave ili bivšeg sreskog
načelstva u Dubrovniku. Za mjesto gdje se nalaze ove dvije posljednje najbolje
će biti upućen ing. Spiro Vučetić, dugogodišnji šumski upravitelj u Dubrovniku
sa kojim nažalost nisam mogao doći u vezu putem dopisivanja. Vjerujem da
će mu doći u ruke ova bilješka i ponukati ga, da nam pomogne u pronalasku
preostalih originalnih sekcija ove važne i vrijedne biljnogeografske karte.


Kao što se iz ove obavjesti vidi, poziv, koji sam u navedenom članku u
Šumarskom listu uputio drugovima radi pomoić oko pronalaska manjkajućih
sekcija originalne Adamovićeve biljnogeografske karte, nije ostao bez rezultata.
Jednako tako, kao što se je nakon upozorenja pronašao i originalni rukopis
Geschwindovog »Zupanjačkog elaborata« (o kršu duvanjskog kotara i mjerama
za njegovu sanaciju), isto tako vjerujem da će se postepeno kompletirati i ovaj
važni naučni dokumenat o šumarstvu Bosne, Hercegovine i Dalmacije. Drug
ing. Bobkov javlja, da će nastaviti sa traganjem za preostalim dvjema sekcijama.
Drug ing. Hasandedić, direktor gazdinstva u Živinicama obećao je da će
nastojati temeljito pretražiti staru rashodovanu arhivu nekadašnje direkcije
šuma u Tuzli, a ukoliko se i drug ing. Vučetić angažuje oko potrage za sekcijama,
— koje su morale dospjeti ili u Mostar ili u Dubrovnik — siguran sam.
da ćemo uskoro imati sačuvanu u cjelini ovu Adamovićevu biljnogeografsku
kartu, koja po svemu sudeći nije imala duplikata.


Ing. Pavle Fukarek


380