DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Dr. Ivo Horvat, Zagreb


O NEKIM SVOJSTVIMA ŠPEROVANOGA DRVETA


1. Uvod
Šperovano drvo produkat je novijega datuma. U Americi je produkcija
šperovanoga drveta započela 90 god. prošloga stoljeća, dok je u
Evropi industrija šperovanoga drveta započela svojim radom tek pred
prvi svjetski rat. Kod nas je produkcija šperovanoga drveta započela tek
poslije prvoga svjetkoga rata. Godišnja produkcija šperovanoga drveta
kod nas pred početak drugog svjetskog rata (1939) iznosila je 18,500 m3.


Prema Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNR Jugoslavije
u godinama 1947—1951 proizvodit će se kod nas 1951 godine šperovanoga
drveta za 2,6 puta više nego u godini 1939.


Naša industrija šperovanoga drveta imade veliku perspektivu razvoja.
U toku ovoga razvoja ona treba da pravilno riješi pitanja racionalnog
iskorišćenja sirovine, primjene modernoga tehnološkoga procesa i primjene
odgovarajućih ljepila.


Produkcija šperovanog drveta ide za tim da smanji broj loših osobina
drveta. Poznato je da drvo pored svojih prednosti imade u poredenju sa
drugim materijalima i niz nedostataka. Evo tih nedostataka:


1. drvo je ograničeno u svojim dimenzijama;
2. drvo nije dovoljno tvrdo;
3. drvo promjenom stepena vlage mijenja svoje dimenzije i volumen;
4. drvo je lako upaliivo;
5. drvo je izloženo trulenju;
6. drvo mijenja svoja svojstva promjenom stepena vlage;
7. drvo je anizotropno, fizičko-mehanička svojstva drveta u tri osnovna
smjera znatno se međusobno razlikuju;
8. fizičko-mehanička svojstva drveta kreću se u širokim granicama.
Moderna produkcija šperovanoga drveta imade za cilj eliminirati sve
nabrojene nedostatke drveta.
Šperovano drvo može se proizvoditi u odgovarajućim dimenzijama,
naročito se produkcijom šperovanoga drveta dobiv4Ju produktu takovih
šlirina koje je nemoguć dostići piljenjm masivnoga drveta.


Tvrdoća šperovanoga drveta uvećava se, u uporedenju sa masivnim
drvetom, upotrebom specijalnih ljepila i visokog specifičnog pritiska.
U uporedenju sa masivnim drvetom promjena dimenzija i volumena,
uslijed promjena stepena vlage gotovo je posve eliminirana.
Da bi se povisila postojanost šperovanoga drveta prema vatri, ono se
impregnira posebnim sredstvima.
Upotrebom ljepila sa jakim antiseptičkim djelovanjem i impregniranje
šperovanog drveta sa posebnim antisepticima dosiže se visoka trajnost.


Upliv vlage na fizičko-mehanička svojstva drveta može se posve eliminirati
konstrukcijom lameliranoga (uslojenoga) drveta i upotrebom specijalnih
ljepila.


392