DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Donosimo popis tih sortimenata.


a) Sortimenti od važnosti kao dopunska sredstva za republikansku
proizvodnju: tu spadaju raznovrsni trupci kao osnovna sirovina za tvornice
furnira, tvornice šper ploča i pilansku preradu. Željeznički pragovi
svih vrsta, ogrjevno drvo svih vrsta, drvo za kemijsku preradbu, ekstrakciju
i suhu destilaciju, radničko (jamsko drvo) svih vrsta, drvni ugalj,
telefonsko-telegrafski stubovi, drvo za tvornice celuoze i t. d.


b) Sortimenti od važnosti za lokalnu industriju i obrt: tu spadaju sve
vrsti sirovina koje su potrebne za proizvodnju i reprodukciju u lokalnoj
industriji i obrtu, kao na primjer: trupci za pilane svih vrsta, drvo za
kolare, bačvarska roba svih vrsta, ogrjevno drvo za lokalne mlinove,
pecare, sušare i t. d.


c) Sortimneti od važnosti za lokalne i investicione radove: tu spadaju
uglavnom raznovrsni sortimenti potrebni za elektrifikaciju (stubovi za
vodove visokog i niskog napona), grada potrebna za lokalne radove, visoko
i nisko gradnje, vodne građevine lokalnog značaja i t. d.


d) Sortimenti od važnosti za potrebe seljačkih radnih zadruga i inokosnih
seljačkih domaćinstava: ovdje ubrajamo uglavnom građevno drvo
za izgradnju seoskih stambenih i gospodarskih zgrada. Sitno drvo za
proizvodnju drvenog alata, držalica, vinogradskog kolja, vrtnog kolja, za
proizvode pletarstva, kućnog obrta, igračaka i t. d. U ovoj kategoriji
svakako je od najveće važnosti Ogrevno drvo za potrebe seljačkih radnih
zadruga i inokosnih domaćinstava kako za kuhanje li pripremanje hrane,
tako i za zagrijavanje prostorija, zadružne i privatne pekare, sušare, pecare
i t. d.


Nekoliko osnovnih principa lokalne privrede:


Ako želimo da razradimo osnovne principe planiranja, finansiranja,
akumulacije, cijena, evidencija i knjigovodstva u lokalnoj privredi, moramo,
prije svega, biti na čisto sa kakovim ekonomskim kategorijama
lokalne privrede imamo posla. Dragim riječima, postavlja se pitanje dali
šumarstvo, u užem smislu eksploatacija šuma, obuhvaćeno od kotarskih
i drugih državnih lokalnih organa, može spadati i spada pod opći pojam
lokane privrede.


Općenito uzeto lokana privreda ima, prije svega, lokalno značenje i
uglavnom, više ili manje, lokalizirano područje svoga neposrednog utjecaja.
Ona predstavlja izvor dopunskih sredstava, dakle izvor određen
samo na lokalni teritorij. Posmatrajući lokalnu šumsku eksploataciju sa
toga gledišta i dajući joj uglavnom samo takove zadatke, lokalna šumska
proizvodnja, u užem smislu te riječi, može da potpada pod opći pojam
lokalne privrede i u vezi sa time mora se, obzirom na organizacione forme
upravljanja, rukovođenja proizvodnjom, kao i obzirom na pitanja planiranja,
finansiranja, akumulacije, cijena, evidencije i knjigovodstva, tretirati
na poseban način.


U širem smislu uzeto, šumarstvo ne može da se ubraja u pojam lokalne
privrede, jer je ono od daleko šireg, općeg, značenja o čijem uspjehu


386