DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Takve tendence vode u obratnom pravcu od demokratskog centralizma
čime se narušava jedinstvo državne vlasti i princip demokratskog centralizma
i što, u skrajnjoj liniji, konzekventno dovodi do razbijanja državne
uprave u razdrobljenu mrežu nepovezanih organizacija, a u planskoj privredi
do razdrobljene mreže nepovezanih privrednih organizama, do stihije
u privredi.


Drug Kardelj u vezi sa ovim problemima rekao je: »Jasno je da se
treba energično suprotstaviti i jednom i drugom skretanju. Princip duple
odgovornosti pojedinih rukovodećih organa uprave kod narodnih odbora,


t. j. odgovornost pred izvršnim narodnim odborom i prema višem rukovodstvu
odgovarajuće grane državne uprave, na primjer, prema ministarstvu,
treba da se bezuslovno sprovodi tako da bude obezbedeno kako
brzo i neposredno rukovođenje viših organa državne uprave, tako i neposredno
organizaciono rukovođenje i kontrola narodnog odbora«.*
Prijedlozi:


Na temelju svega izloženoga nužno se mora postaviti pitanje, što je
potrebno učiniti da se stanje lokalne privrede (grane šumarstva i drvne
industrije) postavi na zdravije temelje.


U tu svrhu potrebno je:


Promjeniti dosadanji način rukovođenja lokalnom proizvodnjom i


Poboljšati dosadanju metodologiju planiranja lokalne privrede (drvna
industrija i šumarstvo).


U vezi sa razvitkom organizacionih forma rukovođenja šumarstvom i
drvnom industrijom saveznog i republikanskog značaja, trebalo bi istovremeno
i paralelno razvijati organizacione forme za rukovođenje šumarstvom
lokalnog značaja. ".


Ovdje je potrebno, prije svega, riješiti pitanje detaljnog razgraničenja
između šuma lokalnog značaja, šuma republikanskog značaja i poljoprivrede
(provesti arondaciju šumskih posjeda) pri čemu temeljito pretresti
sva pitanja u vezi šuma zaštitnog karaktera.


Dosadanje planiranje proizvodnje i distribucije šumarstva" i drvne
industrije lokalnog značaja bilo je krnje. Planiranjem nije obuhvaćeno
niti 50°/o obima svih sječa na pr. sječe u privatnim šumama, sječe u državnim
šumama lokalnog značaja za potrebe snabdijevanja širokog kruga
potrošača, što će nam pokazati slijedeći indeksi pokazatelji.


Ako za obim planskih sječa (sječe po republikanskom planu 1948
god.) ti šumama lokalnog značaja, izaberemo indeks 100, onda obim
»vanplanskih« sječa iz šuma lokalnog značaja iznosi indeks kako slijedi:
za ogrjev domaćinstvima 743, za gradu domaćinstvima 180, za građu zadružnih
domova 110, za potrebe lokalnih rudnika 14, za pomoć republikanskim
poduzećima za iskorištavanje šuma 450 i neregistriranih sječa
cea. 300.


Da u buduće izbjegnemo ovakovim propustima u planiranju proizvodnje
i distribucije drvnih sortimenata iz lokalnih šuma, morati ćemo
imati u vidu sve potrošače, kako to prikazuju slijedeće sheme:


* Edvard Kardelj: KPJ u borbi za novu Jugoslaviju za narodnu vlast sa socijalizam
—- izdanje »Borba«, strana 40.
389