DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ing. B. Milas (Rijeka):
RAZVOJ PREBORNIH ŠUMA 1 SMJERNICE RADA NA NJIHOVO!


OBNOVI I NJEZI


Intenzivno iskorištavanje naših prebornih, planinskih šuma na velikim


površinama pruža nam mogućnost, da se upoznamo sa razvojem tih šuma


u prošlosti, upućuje nas kako da odredimo njihov današnji uzgoj, te nam


daje zadatak da odredimo smjernice njihovog gospodarenja u budućnosti


u skladu sa njihovim dosadanjim razvojem.


Prema tome´kod određivanja temeljnih smjernica gospodarenja pre


bornih šuma potrebno je razmotriti:


1) dosadašnji razvoj tih šuma obzirom na radove koji su u njima do


danas vršeni;


2) sadanje stanje tih šuma kao posljedicu dosadašnjeg gospodarenja


sa njima i


3) smjernice, koje će se odrediti za buduće gospodarenje sa njima.


I.
Dosadašnji razvoj prebornih šuma obzirom na radove koji su u njima
do sada vršeni
Obzirom na stepen zahvata čovjeka u šume razlikujemo nedirnute šume
ili prašume i njegovane šume u koje je čovjek manje ili više zadirao.


Prašume pokazuju prirodni razvoj šume na svom tlu bez zadiranja čovjeka,
pa daju mogućnost djelovanja faktora prirode na razne vrsti sastojina
i tla. Tu se uočuju prirodni zahtjevi svake pojedine vrste drva obzirom
na ekspoziciju, inklinaciju, nadmorsku visinu i vrst tla, te prirodna
selekcija i vitalna sposobnost pojedinih vrsta.


Ovi momenti nisu samo važni kod prvog zahvata u te šume već i radi
primjene kod uzgoja i uređivanja onih šuma, koje su već uzgajane po
čovjeku.


Promatranjem jednih i drugih šuma ustanovljeno je, da one takom
vremena mijenjaju svoj oblik, strukturu sastojine, vrst drva pa i sastav i
svojstva tla t. j . da pokazuju razvoj. Taj razvoj prebornih šuma uočuje se
iz raznih stadija u kojima se naše pojedine preborne šume nalaze.


Gospodarske mjere i smjernice gospodarenja koje su određene za neku
šumu moraju biti u skladu sa stanjem razvoja sastojina.


Tipični razvoj sastojine sa jasnim oznakama svih faza kreće se ovako:


Jakim pomlađenjem bukve u prebornoj šumi jele i bukve dolazi do
stvaranja čiste bukove sastojine sä pojedinačnim stablima. Takova je sastojina
nosilac vrlo dobrih svojstava pomlađenja, zbog obilja dobrog humusa
nastalog kroz duži period bukove sastojine. Otvaranjem takove sastojine
(sastojine A na silici) taj se humus osposobi za klijanje sjemena i nastaju
vrlo dobri uslovi za pomlađenje jelom.


Pomlađenje bukvom u takovim sastojinama uslovijeno je jačom progalom,
tako da se takove sastojine u glavnom pomlade jelom već u ranijem
periodu gušćeg.sklopa, i time stvori buduća jelova sastojina sa pojedinačnim
bukovim stablima ili sa bukovim stablima u manjim grupama (sastojina B
na slici).


284
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Zbog vrlo dobrih uslova pomlađenja, te u vezi s time, kratkog perioda
pomlađenja (česti urod jele) stvara se jednolika jelova sastojina gustog
sklopa sa velikim brojem stabala. Takove sastojine gube značaj preborne
šume, te daju u mladim godinama prorednom sječom obilje tankog materijala,
a u kasnijim godinama veliku drvnu masu. Takova sastojina u kojoj
su stabla visoka, puinodrvna gotovo sama jela sa malom krošnjom, nije nosilac
dobrih svojstava pomlađenja. Za pomlađenje ovakove sastojine potreban
je dugačak vremenski period, jer se uslijed strukture sastojine sječom
u obliku prorede premalo otvara sklop. Na onim mjestima gdje se iz bilo
kojeg razloga otvara sklop, pojavljuje se pomladak. Tlo u ovakovim sastojinama
ne nosi neku naročitu prednost za pomlađenje jele tako, da za pomlađenje
bukve i jele postoje iste vjerojatnosti.


(0.


&, K, .*>.74*.


fUOlfctiA»"* «&l u-w^a^ t/v u oi±u´i~vf


5,.t
J* L


U«. -Lđ-U. \i--\ Oh^^^vX^^JWAJ CKJ´V""n´>a´u´a" "4* irv ^´ ´ C-Vi.(<.l/-J´U
^ S ´I´L´v/p^´lX´-OTUA´ >)[*<-... .^....´


Radi duljeg perioda pomlađenja i jednakih uslova za pomlađenje jelom
i bukvom, prelazi nova sastojina u više ili manje tipičnu prebornu sastojinu
jele i bukve (sastojina C na slici).


Ovakova sastojina stvara uslov za jače pomlađenje bukve nego jele,
taiko da dolazi do stvaranja bukove sastojine sa jelom pojedince ili u grupama.
Kako je urod bukve periodički u dužem razmaku vremena poprima
nova sastojina, u slučaju dovoljne pripreme tla za viijeme dobrog uroda,
jednoliku strukturu, a u slučaju nedovoljne pripreme tla, prebornu strukturu.


Time smo zatvorili krug našeg razmatranja razvoja sastojina i vratili
se na početnu sastojinu A.


Ovaj tipični razvoj sastojina nije jednak na svim tlima i svim ekspozicijama
te nadmorskim visinama. U kraškim dolinama i blagim stranama
zasićenim od vjetra, svježim i dubljim tlima, razvoj sastojine poprima sve
navedene tipove, čistu bukovu sastojinu sa pojedinačnom jelom (A) zatim
čistu jelovu sastojinu jedmolike strukture sa pojedinačnim bukovim stablima
(B) i prebornu sastojinu jele i bukve (C).


285
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 32     <-- 32 -->        PDF

/


Na strmim stranama naročito vjetru izvrgnutim (gravitacija moru)
suhim i plićim tlima razvoj sastojine redovito zadrži samo čistu bukovu
sastojinu (A) koja prelazi u mješovitu bukvu i jelu (C) da se opet ponovno
vrati u čistu bukovu sastojinu (A). Dakle manjka faza čiste jelove sastojine
sa pojedinačnim bukovim stablima (B).


Što je jače zadiranje čovjeka u šumu to se brže odvija razvoj neke
šume, pa je prema tome razvoj prašume sporiji nego njegovane šume.
Prema prednjem možemo stvoriti zaključak da je u višim, te u sušim
predjelima u razvoju dominantna bukva, a u nižim i svježim jela.


Ostale listače, koje u manjim količinama dolaze u prebornim šumama,
gorski javor, gorski brijest i bijeli jasen potpuno se podudaraju u razvoju
sastojine sa bukvom dok se smreka podudara sa jelom.


Bijeli i crni bor, unošenjem u sastojine ü raznim periodama razvoja
pokazuje dobre uspjehe što je njihova velika prednost, ali je ipak uspjeh
najbolji u periodu jele.


Bonitet tla ovisan je uglavnom od kemijskih i fizikalnih svojstava tla.
Izmjenom vrsta drveća bonitet se procjenjuje uvijek za onu vrstu, koja dominira;
on je manje ili više konstantan. Ipak mogu pozitivni ili negativni
uzgojni momenti promijeniti bonitet. Prekomjernom sječom može se ranije
šumsko tlo boljeg boniteta provesti u bujadnicu ili vrštinu nižeg boniteta,
a isto se tako može loši bonitet pošumljavanjem dići u viši.


II. Sadanje stanje šuma kao posljedica dosadanjeg gospodarenja
Točno utvrđivanje sadanjeg stanja razvoja sastojine prigodom svih
radova u šumi kao i kod uređivanja tih šuma, cd najveće je važnosti za
određivanje smjernica za buduće gospodarenje. Sadanje stanje sastojine
jest s jedne strane rezultat dosadašnjeg gospodarenja, a s druge strane
služi kao temelj za određivanje daljnjih radova. Do sada se u mnogo slučajeva
razmatrala u glavnom samo sastojina ,a o razvoju te sastojine i usko
s time vezanom razvoju tla, nije se uvijek vodila dovoljna briga.


Uređivanje naših planinskih prebornih šuma, sa nedovoljnim poznavanjem
razvoja sastojine i tla, uz koje je Vezana izmjena vrste, neće dati one
smjernice budućem uzgoju šuma, koji je potreban, da se postignu najbolje
i najvrjednije sastojine.


Najljepši primjer jednog neuspjelog šumsko-urfgojnig rada uslijed
nepoznavanja razvoja sastojine jest sjetva smrekovog sjemena u šumama
bivšeg veleposjeda Thurn-Taxis na Platku. Tu je zasijano, po tadanjoj
upravi, smrekovog sjemena na stotine hektara, a uspjelo se održati tek
nekoliko biljaka. Grješka je bila u tome što je sjetva obavljana prerano
pod bukovu sastojinu, koja nije bila pripremljena da. primi to sjeme, dok
bi danas (poslije 60 godina) taj rad u cjelosti uspio.


III. Određivanje smjernica budućeg gospodarenja u prebornim šumama
Prigodotm uređivanja prebornih šuma i određivanja glavnih smjernica
uzgoja tih šuma, moramo razlikovati dva glavna principa. Jedan je princip
uzgoj najvrijednijih drvnih masa, a drugi je princip najboljeg prirodnog
pomlađenja šume. Ta se dva principa u prebornoj šumi vrlo rijetko podu


286
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 33     <-- 33 -->        PDF

daraju, a razlikuju se u glavnom time, što princip najboljeg pomlađenia
iraži jače i češće otvaranje sklopa što se protivi principu uzgoja najvrijednijih
drvnih masa. Način uzgoja naših prebornih šuma morati će biti
kombinacija oba principa time, da se na boljim i dubljim tlima primjenjuje
princip uzgoja najvrijednijih drvnih masa, dok se u šumama zaštitnog
karaktera ima rukovoditi principima- prirodnog pomlađenja šume.


Prigodom uređivanja tih šuma i određivanja smjernica njihovog budućeg
uzgoja, najuspješniji bi bio način uzgoja one vrsti sastojine koje sam
razvoj pojedine sastojine traži. Međutim princip uzgoja što vrijednijih sastojina
upućuje nas na to da prirodni razvoj sastojine korigiramo pomaganjem
vrijednije vrste i skraćenjem perioda manje vrijedne vrste. Dakako
da rukovođ uzgoja mora ostati stanje tla i mogućnost uzgoja jedne
vrste na njemu, ali se pravovremenom i dovoljno jakom intervencijom
(potsadnja, potsijavanje, čišćenje, pošumljavanje) mogu postići lijepi
rezultati.


Za prirodni razvoj sastojina i njihovo što uspješnije uzgajanje; potrebna
je dovoljna količina stabala sposobnih za sjemenje, kako bi prelaz
sastojine u drugi tip i vrstu bio što uspješniji i brži. Zato treba kod svakog
stanja sastojine posvetiti punu pažnju uzgoju budućih sjemenjaka onih
vrsta, koje imađu da izvrše naplodenje.


Ako bilo kojim načinom (prirodno, vremenskom nepogodom ili epidemijom
ili opet djelovanjem čovjeka) u sastojim bude ukonjena vrsta drveta,
koja bi trebala da zamjeni postojeću, nastaju veoma teški uslovi za naplodenje
i novo stvorena sastojina je slabije kvalitete nego matična. U ovom
slučaju ima uređivač šuma propisati da se u tu sastojinu unese nova vrsta
drveća i time ponovno uspostaviti ravnoteža. Na dobrim hranjivim i dubljim
tlima, ovaj postupak nije tako vidljiv kao na lošijim tlima. U posebnim slučajevima
može jedan period razvoja da traje dva, pa i tri životna razdoblja
tih stabala, ali konačno ipak dolazi do prelaza u daljnji stadij razvoja. Kao
primjer -mogu nam poslužiti neke bukove sastojme gospodarske jedinice
Dletvo šumarije Klana. Uslijed predugog perioda ´bukove sastojine, došlo
je do stvaranja sve lošijih sastojina naročito na grebenima, gdje se pojavio
vrijesak. Ispravno unošenje novih četinjavih vrsta u ta tla pakazalo je
dobre uspjehe.


Za pojedini stepen razvoja sastojine i u vezi s njim stvorenog tipa
šume, potrebno je odrediti slijedeće smjernice budućeg uzgoja:


1) Za bukovu sastojinu sa pojedinačnim jelivom stablima (sastojina A
na slici)


Ta" je sastojina nastala iz mješovite preborne sastojine jele i bukve
jakim pomlađenjem bukve sa pojedinim jelovim pomlatkom. Razvoju ovog
mladika treba posvetiti punu pažnju. Bukov mladik čistiti i preuređivati, jer
ovaj tip sastojine dobrim uzgojem, a naročito, na dobrim tlima može dati
veliki postotak bukove građe (više puta do 60%).


Najveću pažnju treba posvetiti pojedinim jelovim stabalcima podupirati
njihov rast, jer će ona kasnije kod prelaza u,jelovu sastojinu postati
jelovi sjemenjaci.


287
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Uzgoj tih jelovih stakala treba usmjeriti u smislu stvaranja što jače
Krošnje, dok je uzgoj tehničkog drveta tek drugotni zadatak uzgoja.


Kako je po razvoju vrsta javor sukladan sa bukvom, to se sa bukovim
pomlatkom u koliko ima zrelih javora javlja i javorov pomladak. To se
događa naročito na otvorenim progaluiama, jer javor traži više svjetla od
bukve. Sada je najpogodniji momenat da se poveća u tim šumama postotak
javora u prvom redu time, da se postojeći pomladak oslobodi od drugih
vrsta, te da se sadnjom biljki i sjetvom sjemena stvore nove skupine javora.
U ovom periodu razvoja sastojine najuspješnije je pomladenje javora, dok
u ostalim periodima razvoja, to je pomladenje mnogo teže, što je i razlog
malom postotku javora u našim šumama. Popunjavanje javorom treba
propisati za sve sastojkie u tom stadiju razvitka. Ranija praksa u našim
prebornim šumama t. j . sijanje javorovog sjemena, bez obzira na stantje
sastojine i njenog razvitka, donijela je vrlo slabi uspjeh.


Kod ovog tipa sastojina dolaze radovi na proredi bukve, pa vršeći te
radove treba uvažiti jedan važan faktor, a to je težak mokri snijeg. Zbog
takovog snijega ne smiju se jača bukova stabla ukloniti na jednom već postepeno,
radi toga da ne dođe do slijegavanja i lomljenja tanjih tehničkih
stabala, koja čine buduću sastojinu.


Na mjestima nedovoljnog pomlađen ja jele u proređene bukove sastojine
treba sjetvom sjemena unašati jelu.
Prema tome uzgojni radovi za te sastojine su ovi:


a) popunjavanje praznina bjelogoricom (javor, jasen i t. d.);


b) oslobađanje jelovog pomlatka;


c) proreda bukovih stabala i


d) sjetva jelovog sjemena pod proređenu bukovu sastojinu.


2) Za jelovu sastojinu za pojedinačnim bukovim stablima (sastojina B na
slici)


Ta sastojina nastaje iz naprijed opisane bukove sastojine u njenoj
kasnijoj dobi obilnim pomlađenjem jele ispod bukve. Za ovu preobrazbu od
najveće je važnosti dovoljan broj jelovih sjemenjaka, a u slučaju pomanjkanja
takovih stabala potrebna je sjetva jelovog sjemena.


Ova faza razvoja prebornih šuma, najpogodnija je za unos novih i stranih
vrsta četinjavog drveća sadnjom ili sjetvom pod proređenu bukovu
šumu, pa te radove treba obilno predviđati. Ovdje se radi o unošenju duglazije,
crnog i bijelog bora, borovca i naročito ariša.


Nadalje bi u sastojini ovakove strukture trebalo provesti opreznu pro-
ređnu sječu jelovih stabala, čime se dobiva tanka građa. Kod ovog tipa
šuma često se griješi preslabim otvaranjem sklopa uslijed čega dolazi do
sušenja velikog broja +amkih jelovih stabala i gubitka na prirastu. Jače
sječe naročito u kasnijoj dobi pospješuju i skraćuju vrijeme naplođenja
šume.


Bukova stabla ovdje služe kao sjemenjaci pa ih se ne smije sjeći prije
pomlađenja površine. ´


.


288
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Prema tome uzgojni radovi u toj sastojim su slijedeći:
a) popunjavanje praznina sjetvom ili sadnjom smreke i jele;
b) unos novih i stranih četinjavih vrsta sjetvom ili sadnjom (ariš, crni


ili bijel bor, pseudočuga i t. d.);
c) proreda jelovih stabala.


3) Za prebornu sastojinu jele i bukve (sastojinu C na slici)


Ovaj tip sastojine je nastao iz sastojine B. Taj je tip šume veoma različit,
jela i bukva javlja se međusobno pomiješana, ali još više primjećuju se
pojedine grupe jele i bukve, pa i manje grupe javora. Uzgojni radovi u tim
šumama su slijedeći:


a) grupimična podsadnja i sjetva crnogorice i bjelogorice;
b) grupimična proreda jelovih i bukovih stabala.

Sve navedeno nas upućuje na činjenicu, da se prebornom planinskom
šumom može uspješno gospodariti samo onda, ako se dobro pozna njezin
razvoj, te ako se uspješno odredi sadanji stadij tog razvoja i na temelju
tako ustanovljenih činjenica smjernice za budući rad.


Razvoj sastojina naših prebornih šuma nije uvijek teritorijalno strogo
ograničen u svojim fazama, pa uslijed toga mora gospodarenje u tim šumama
biti grupimično. Samo*e naime na taj način može tim šumama uspješno
gospodariti i obuhvatiti sve raznoličnosti ko´je one nose. Ipak pojedine faze
razvoja prebornih šuma nalazimo i na suvislim kompleksima koji često čine
i po tisuću hektara velike površine.


Konsignacija stabala4 može se uspješno provesti samo onda, ako se
točno saobrazi tipu i razvoju šume.
Radove na obnovi i njezi sastojine (čišćenje, proreda, pošumljavanje,
unos novih vrsta i t. d.) treba također uskladiti sa razvojnim stadijem šume.


Da bi se naše preborne šume uredile na takav način, da to uređivanje
pruži onome koji s njima gospodari siguran putokaz za sve radove u njima,
potrebno je uvažiti slijedeće činjenice:


a) unutarnje razdjeljenje mora biti suklađeno u prvom redu sa stanjem
tla, a potom sa stanjem sastojine. Veoma se često iz pojedinih
grupa sastojina koje se nalaze u istom stanju stvaraju posebni
odjeli što samo otežava rad gospodarenja i evidencije. Unutarnjim
razdijeljenjem treba ograničiti šume sa raznim fazama razvoja;


b) u opisu sastojina treba odrediti fazu njenog razvitka sa kratkim
opisom ranijeg razvitka i predmjevani daljnji razvitak;
c) za one sastojine za koje je potreban naročiti oprez treba dati
posebne upute za konsignaciju u kratkom i jasnom, obliku;
d) treba odrediti način, obim i vrijeme čišćenja sastojina za svaku
pojedinu sastojinu napose;
e) treba odrediti u smjernicama budućeg gospodarenja obim, način i
doba podsadnje ili podsi javan je svake pojedine vrste te unos i način
unosa novih vrsta.


289
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Svi ti radovi predviđeni su godišnjim prijedlozima sječa te prijedlozima
obnove i njege, ali i ostali elaborati za gospodarenje i uređenje tih
šuma treba da obuhvate glavne smjernice takovih radova.


Pravilna primjena pojedinih uzgojnih mjera kod naših pfebornih šuma
prigodom opsežnih radova, koji se danas u njima vrše, od velike je važnosti
za budućnost tih šuma.


Samo sa poznavanjem tih šuma mogu se ovi zadaci izvršiti tako, da se
sa što manje štete izvrše opsežne sječe, te da se očuva što veća sposobnost
tih šuma za budući njihov uzgoj.


Sve jačim sječama u našim šumama i u vezi s time otvaranjem sve
većih kompleksa tih šuma izgradnjom novih sistema puteva, postaje zadatak
uzgoja sve opsežniji. Istodobno se pojačava i intenzitet cjelokupnog uzgoja
i radova na obnovi i njezi napose kao posljedica tih sječa.


Sve ovo, opsežniji radovi uzgoja šuma, pojačani intenzitet tih radova.
i izmjena načina uzgoja, sili nas da kod gospodarenja tim šumama daleko
veću važnost pridajemo obnovi i njezi šume, nego je to bilo ranije.


Uspjelim radom na tom polju šumarstva, pridonijet ćemo svoj udio u
bržem i boljem uzgoju naših prebornih šuma, dizanju naše šumarske privrede,
i dizanju općeg blagostanja nalšega naroda.


....... ..1.......1. ..... . ....... ......1 .. ..
............... . ..... 3± ....


. ..... ...... ..... ......... .......... ...., . ........... .. .. .........
.. ... ......>.,.. ......: ....... .......... . .......... ......... ......... (..........
.... A .. .......) ... ............. ..... ............. ....... ... ..........
.......; .......... . ............. ..... . .......... ........ ..........
... ....... ........ ........ (.......... .... . .. .......) . ........ .........!*....
..... . .... (.......... .... . .. .......).


............ ............ ........ .......... ..........1. ..... . ....... Ko....,
..... ........ . ..........), ... .... ... ........... ...........1. .........
......... . ....... ........... no .......... ..1.......1. ..... . ..... .. .... ... ....
........... ..., .....! .......... .. .......... . ....... ................1. ...........,
........ . ..... .......1 ......... ............ ..1................. ......,
a . ...... ........ .........1. .......... .............. ..... ... ......... .........
.... ..., ..... ....... ........... ....... ...... ...... ........ ..........*»
.... . .......... ..... . .. .... ero ......... .......... ... ........... . .........


THE DEVELOPMENT OF THE SELECTION-FORESTS AND DIRECTIONS FOR THEIR
REGENERATION AND CULTIVATION


In this article the author divides the selection-forets into three stages with respect to
their development. They are: beech stands with individual fir trees (in the picture Stande
of the type A) with very good conditions for regneration with fir; stands with dominatinü
fir trees and individual beech trees or groups of beech (in the picture stands of the type
B) and typical selection-forests of fir and beech (stands of the type C in the picture).


The study of the natural development of stands in the selection-forests in Gorski
Kotar permits him to conclude that through the natural process one type of the stand i»
transformed into a new one,. Sylvicultural and management measures in the selection-fore^must
be undertaken in such a way to guaranty their success and to form good stands, which
will ensure the production of qualitative timber and give chance for the correct regeneration
of woods. The successful execution of such measures, according to the author, depends on
a solid knowledge of the present stage of development of the selection-forests, and economic
measures for the future must be based on their present state


290