DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 48     <-- 48 -->        PDF

L7. ftvakAe, .... ........


OBRAČUNAVANJE ZARADE UNUTAR RADNIH BRIGADA


S. OBZIROM NA SADANJE PROPISE
U broju 3 časopisa »Šumarstvo« za mjesec maj-juni 1949. objavljen je
članak Ing. Vlade Popovića »0 organizaciji brigade i obračunavanju njene
zarade«. Budući da nam se čini da je pitanje obračuna zarade unutar brigade
u ovome članku dosta komplicirano, a u cilju da se o ovome pitanju raspravi
pred što širim forumom, jer je ono usko vezano uz dizanje produktivnosti
rada smatramo potrebnim da objavimo i ovaj prijedlog. Naime kod nas
je propisima uvedeno progresivno plaćanje čiji je cilj da stimulira premašenje
norme i da pravilno nagradi radnika prema njegovom većem zalaganju.
Pravilna primjena ovih propisa mnogo će doprinijeti dizanju ...dttktivnosti
rada a to je i glavni cilj brigadnog sistema rada.


Obračun zarade brigade odnosno radne grupe treba da ima slijedeće
karakteristike: *


1) On treba da nam pruži potrebne podatke za evidenciju izvršenja
normi;
2) On treba da bude pregledan i jednostavan kako bi ga lako moglo
načiniti pomoćno osoblje-sa manjim kvalifikacijama;
3) Obračun mora sadržavati elemente potrebne za obračunavanje progresivnog
plaćanja za premašenje norme.


Da se udovolji svim ovim zahtjevima, treba u obračun uvesti jedan
zajednički nazivnik pomoću kojeg se mogu ispoređivati svi sortimenti sa
raznim jedinicama mjere koji se izrađuju unutar brigade, kao i sve vršite
poslova koji se vrše u brigadi. Taj zajednički nazivnik je vrijeme potrebno
za izvršenje pojedinog rata tj. norma-vrijeme (norma-dan, norma-sat itd.).


Propisi Ministarstva šumarstva FNRJ o normama u eksploataciji šuma
daju nam količinske norme odnosno norme izrade u jedinicama proizvoda
(kom.., prm, m3, itd.) koji se mogu izraditi u toku radnog vremena od 8
sati (jedna radna smjena). Da se ove norme mogu upotrijebiti u obračunavanju
zarade kako se predlaže u ovome prikazu treba ih preračunati u


norme vremena.


Norme vremena imaju naime pred normama izrade slijedeće prednosti:


a) One daju mogućnosti laganog izračunavanja izvršenja norme u nekom
vremenskom intervalu (mjesec), a to je važan elemenat u
takmičenju između brigada i grupa koje ne rade iste Sortimente
niti pod istim uslovima rada.
Postotak izvršenja norme je jedini elemenat na temelju kojeg se
vrši obračunavanje progresivnog dodatka na zaradu;


b) Norme vremena daju mogućnost točnog određivanja učešća pojedinog
radnika u produkciji i elemenat su obračuna njegove zarade;


302
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 49     <-- 49 -->        PDF

c) One daju mogućnost organiziranja i unutar brigadnog socijalističkog
takmičenja između radnih grupa unutar brigade ili između
pojedinaca, koji u stvari vrše razne radne operacije.


- Da obrazložimo način obračunavanja zarade sa upotrebom vremenskih
normi poslužit ćemo se istim primjerom koji je obradio i ing. Popović u
svojem članku.
U šumi za koju iznosi norma 2 m3 trupaca ili 1,50 m3 rudničkog drveta
po radniku dnevno, radila je brigada od 20 radnika, te je u toku mjeseca
(20 rad. dana) izradila 950 m3 trupaca četinjara i 50 m3 rudničkog drveta.


Vremenska norma za ovu siečinu iznosi:


1) Trupci — Norma izrade 2 m3 za 8 sati — Norma vremena 8:2 = 4 n. s./m3
2) Rudničko drvo — Norma izrade 1,50 m3 — Norma vremena 8:1,5=5,33
n, s./m3


Prema tome u toku mjeseca brigada je imala slijedeći učinak:


950 m3 trupaca po 4 norma sata/m3 = ..... . 3.800,-norrna-sati
50 m3 rud. drveta po 5,33 n. s./m3 = . . . . . . 267,-norrna-sati


Ukupn o , . 4.067, -norrna-sati


Vremenska norma brigade od 20 radnika u toku mjeseca iznosi (uzevši
u obzir normu pojedinca od 160 sati mjesečno) 20X160 = . . 3.200,-sati.


Kako je učinak brigade u tome razdoblju iznosio 4.067 sati, brigada je
izvršila normu sa (4.067 ,: 3.200) X 100 = 127°/o. Prema tome brigada je
premašila normu za 27%.


Do procenta izvršenja norme možemo doduše doći i iz količinske norme
(norme izrade) i iz norme vremena, no postupak izračunavanja mnogo je
jednostavniji u ovom posljednjem slučaju,


Matematski izraz za izračunavanje izvršenja količinske norme može
nam predstavljati slijedeća formula:


U, U2 J , . Un


(1>


N, N:; \ Nn


U ovoj formuli označvaju nam:


Ui, U2, . . . Un stvarni učinak u jed. mjere sortimenta u toku obrač.
razdoblja;
N1( N2, . . . Nn normirane učinke obzirom na broj radnika u brigadi
i broj radnih dana.
I označuje izvršenje norme u jedinicama. Da se dobije isto u postocima
treba ga pomnožiti sa 100, pa se u praksi odmah i izražava u %>.


Normirani učinak prema naprijed rečenome N = R X D X n gdje su
R = broj radnika u brigadi, D — broj radnih dana u toku obračunskog razdoblja
te n = norma izrade u jedinicama sortimenta u radnom danu
(smjeni). ,


303
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Vremenska norma izražena matematički dade se pretstaviti izrazom


Ui X n, + U2 X n2 + . . . + Un X nn S U X n
I - (2)


N Ni


U„ U2, . . . Un označuju količine sortimenata izrađenih u vremenskom


razdoblju;


.., n„, .. . nn vremenske norme pojedinih sortimenata;


NB vremenska norma brigade u toku obračuskog razdoblja. Ona iznosi


N% = R X S, gdje je R = broj radnika u brigadi a S = vremenska


norma jednog radnika u toku obračunskog razdoblja (160 sati na


mjesec).


U našem primjeru procenat izvršenja norme u toku mjeseca iznosi po


950 50 3.050


f0rmuli (1) l +2? 127°/ä


= 20 X 20 X 2 > X 20X1,5 = 2^400 " * ´ *´´


Po formuli (2) tj. uz upotrebu vremenske norme on iznosi:


. 950X4 + 50X5,33 4.061 _


1 = U? 127 k


= 20X20X8 = Wc *»´


Dakle i na jedan i na drugi način dolazimo do istog rezultata izvršenja
norme brigade ,ali je drugi način lakši i jednostavniji za manje kvalifikovano
osoblje.


Obračun zarade. Način obračuna zarade uz upotrebu vremenskih normi
pokazati ćemo na već prije upotrijebljenom primjeru.


Uzevši u obzir da je izrada crnogoričnih trupaca svrstana^ u VI. plaćevnu
grupu (20,50 Din/satu) a izrada crnogoričnog rudničkog dirveta u V.
plaćevnu grupu (18,50 Din/sat),* zarada brigade po učinku iznosi:


950 m3 trupaca X 4 norma-sata/m3 X 20,50 Din/sat = 77.900.— Din
50 m3 rud, drveta X 5,33 n. s./m3 X 18,50 Din/sat = 4.939,50 Din


Ukupna zarada brigade po učinku . . . 82.839,50 Din


No brigada je izvršila svoju mjesečnu normu sa 127% te prema tome
ima za premašaj norme iznad 110% pravo i na dodatak za progresivno
plaćanje. Prpgresivni dodatak može se vrlo jednostavno obračunati bilo za
cijelu brigadu bilo svakom pojedincu koji je u toku razdoblja premašio
normu.


Budući da on pripada na sve postotke izvršenja norma iznad određene
granice od 110% za njegov obračun može se upotrebiti formula


P=pX"fU<" (3)


u kojoj P označava postotak dodatka na progresivno plaćanje obračunat


* Vidi Pravilnik Ministarstva šumarstva FNRJ br. 2.400 od 19. .. 1949. i Uredbu
c platama radnika i učenika u šumskoj proizvodnji.
´ 304
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 51     <-- 51 -->        PDF

/


na cijelu zaradu, p povećanje satnice (odnosno akordne stavke) u °/o propisano
za prebačaj norme iznad 110% (za prebačaj norme 10 do 40°/o
25%; za prebačaj od 41 do 70% .... 35%, te za prebačaj iznad 71%
50%), a I izvršenje norme u obračunskom razdoblju u %.


Ako bi ovaj dodatak obračunali na zaradu cijele brigade (što teoretski
nije ispravno jer pojedini radnici u brigadi iz bilo kojih razloga nisu ispunili
normu ,te ne mogu niti sudjelovati u progresivnomi plaćanju) onda bi
on u našem primjeru iznosio


_ .><(1 —110) 25 X (127 — 110) 25X17


F j
=
127 — = Wl -WS /o


Prema tome dodatak na progresivno plaćanje iznosio bi u našem primjeru
82.839,50 X 3,35% = 2,775,— Din,, a sveukupna zarada brigade


82.839,50 Din .- 2.775,— Din = 85.614,50 Din.


Da se u praksi olakša računanje postotka progresivnog dodatka za sve
postotke izvršenja norme iznad 110% mogu se sastaviti posebne tabele ili
grafički prikaz na temelju formule (2), koji nam za svaki postotak premašenja
plana iznad 110% daju % koji treba dodati obračunatoj zaradi.


Ovakva tabela može se izraditi kako slijedi:


izvršenje norme (1) % in 112 113 f-120 130: 140 141 175
Progresivni dodatak na „„,


0,446 0,644 — 2,08 3,85 5,36 7,70 12,35


zaradu (P) % . . .
n
.""3


Slika 1 nam pak prikazuje grafički prikaz ovoga dodatka.


Kako smo već napomenuli mjesto obračunavanja dodatka za premalšaj
norme cijeloj brigadi ispravnije je to obračunati pojedinim radnicima unutar
brigade ili grupama unutar brigade, a prema njihovom procentu izvršenja
norme. Kod toga treba imati na umu da radnici koji u toku obračunskog
perioda nisu postigli propisanu normu od 160 sati mjesečno (odnosno 120
sati u mjesecu decembru i januaru) nemaju pravo na primanje progresivnog
dodatka za premašenje norme.


Način na koji se može izvršiti raspodjela zarade unutar brigade dok
još nemamo norme za pojedine radne operacije nego samo za cijelu fazu
rada prikazan je u primjerku obračunske liste. (Vidi prilog 1).


Ovaj obračun omogućava nam s jedne strane pravilno nagrađivanje
radnika, a s druge strane pruža nam podatke za evidenciju izvršenja norme
i takmičenje. Iz priloženog obračuna vidimo razliku između izvršenja norme
i produktivnosti rada. Produktivnost rada je odnos između izvršenih norma sati
i stvarno upotrijebljenog vremena za rad i ona u našem primjeru iznosi
102%. Izvršenje pak norme (od 160 -sati u toku mjeseca) pokazuje nam za
cijelu brigadu rubrika 9 odnosno za pojedinog radnika rubrika 19. U izvršenju
norme sadržana je s jedne strane i produktivnost rada, a s druge
strane ono je posljedica rada izvan normalnog radnog vremena. Kod ocje


4 305
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 52     <-- 52 -->        PDF

OBRAČUNSKA LISTA BRIGADE
Izrađeno


Vremenska Satnica


Učinak u Mjesečna


norma obzirom na Bruto Ostvarenje


d b a


Jedinica izrade sati norma satima grupu poslova zarada norma norme % P r i m j e


Sortimenat (1X4) norma sati


mjere po jed. mjere Din 15..) (5:8)


2 3 4 5 6 7 8 9


3 čet. trupe 4´— 3.8.0 20-50 77.900 —


Mjesečna vremenska norma brigade


_


m´ rud. drvo 53 3 267-18 50 4.939 50


radnika po 160 sati — 3.2C0--


Ukupno _ 4.067 — _ 82.839-50 3.200 — 127 %


iznos


norm


Primjedb
Prezime i ime


SE


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .


N. N. Obsjecanje 200 18-50 3.700´-3.978´-203 127 3-35 133-35 4.111-25
N. B. 200 18-50 3.700´-3.978-203 127 3-35 133-35 4.111-25N. A. „ 200 18-50 3.700-3.978´-203 127 3-35 133-35 4.111-25
C. J. ,, 200 18-50 3.700--3.978- 203 127 3-35 j 133-35 4 111-2G
->,,— Obaranje 200 22 — 4.400--. >. 4.730´-201 127 3-35 | 158 50 5 888-50
—,,— ,, 200 22-— j 4 4.0´-4.730-« ´203 127 3-35 i 158 50 5.888-50
o


—„— ,, 200 22-— 4.400--4.730´-203 127 3-35 158 50 5.888-50
—,,— ,. 190 22 — 4.180--I
II 4,494´-o 193 120 2-08 J 91-50 5.588-50
—„— ,. ´ 180 22 — 3 960-4258-183 114 0/90 40 — 4.298 —


I
II


—„— ,, 230 22 — 5.060 -° i 5.415-50 235 147 8-80, 476-50 ´5.892 —


.


—„— ,, 200 22 — 4 400--S 4.730´-o 203 127 3-35 fi62 — 4.892 —
—,,— Kresanje 180 16-50 2.9..-^ 3.193-o 183 114 0 90 | 31 — 3 224 — ^
—,,— ,, 220 16-50 3.620--3.903 -224 141 7 70 300-— 4.203 —
—„— Koranje 190 16-50 3.125-<9, \ 3 370 -193 120 210 71 — 3.441 —


1
—.,— Koranje 230 16 50 3.795-«* . 4.080´-1 235 147 8-80 359 — 4.439 —
—,,— ,, 180 1650 2 970 -co j 3.193 -
© 183 114 090 31 — 3-222 —
—„— Trupijenje 190 18-50 3.515 -3 I 3.779 -193 120 2-10 ; 71 — 3 850 —
—u— ,. _ —


170 18-50 3 145-3.391´-173 109 3 391 —
—,i— ,, 210 18-50 4.440´-4.774-245 153 9-80 1 470-— 5-244 —
—.,— Pom. poslovi 80 15 -1.200--1.289-81 51 — — 1.289 —
-„ -Oštrenje alata 120 22´ — 2.640-2 838 -122 76 — — 2-838-—


Ukupn o 4.000 77 050-S2.839-5C 4067 — 127 — * 3 122-50 ,86,062.--


Satnica po
grupi poslova
Din


Zarada obzirom
na
prov. vrijeme
Din


Radnik a


Ostvarenje
norma sati
po nojed.
(12X27)


Dodatak na


Obrač.


Bruto


fl


plac.


Zarada


Radio


progr.


koef.


zarada


^Funkcija sati


14X15


" E


´


7:14
(16 + 21)


t


brigadi


3 &


vi.Ejin


%


u


Din
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 53     <-- 53 -->        PDF

njivanja rezultata takmičenja treba uzimati u obzir prvenstveno produktivnost
rada, dok kod nagrađivanja treba progresivno plaćanje da obuhvati
i rad izvan redovnog radnog vremena jer se on i normalno plaća 50% više
(prekovremeni rad).


t i
$
^ -,us1. .
V
<2> S>´A
..* ´ f,
..-#tM
j´#tm
7-SA# r


>* . *>%
X. /> J-r
?..
;,
fi´Of>
7*,´
V
....
^
^
i* ^ ..»^
.?<
J/ 7= m , Ki *;/*´ *. ..--#»< nie 7.
1
".
1 ;
1 1
i
!
! i
1
/
! Y s^
..^
!
\ i 1
> ,
i s*
ti *.*.. ´ L
UPi
«07. 160 ..
f ,
l
«
!l
1705!
|
!
1
180;. .7. JzvrJmjc. :tii%
SI. 1


Produktivnost rada brigade ili radne grupe je vrlo važan elemenat i
njegov pokazatelj je vrlo važan, jer se iz njega najbolje može pratiti dizanje
produktivnosti rada što je i cilj kako socijalističkog takmičenja u radu,
tako i uopće brigadnog sistema rada.


Računske operacije kod sastava obračunske liste kako je pokazana u
prilogu mogu se pojednostaviti uvođenjem u praksu podesnih tablica i nomograma,
ali o tome ćemo reći koju riječ drugi puta.


R. Benić i J. Starčević
307