DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 60     <-- 60 -->        PDF

..&.......


PROIZVODNJA ŠPERPLOČA U SVIJETU


List »Internationaler Hoilzmarkt« od 6. VIII, 1!949 donosi interesatne podatke o
svjetskoj produkciji šperploča u godinama 1947 i 1948.
Prema tim podacima proizvodnja pojedinih´zemalja kretala se ovako:


Zemlja
Proizvodnja godine


1947 1948
Austrija 4.700 m3 8.000 m8
Belgija 10.000 „ .2.000 „


Cehoslovačka 50.000 „ — „
Danska 5.800 „ 9.2O0 „
Finska 1´92,100 „ 210.100 „
Francuska 70.200 „ 106.300 „
Njemačka (zapadne zone) . . . 77.600 „ 145.700 „
Madžarska 8.Q00 „ 4,700 „
Italija . . . 56.000 „ 80.000 „
Hokndija 32.500 „ ´ 32.000 „
Poljska 16.000 „ 31.800 „


Švedska 45.000 „ 35.300 „
Švajcarska 14.800 „ 10.500 „
Engleska ....´.. . 33.800 „ 33.500´ „
Kanada 234.600 „ 293.500 „
S. A. D. . .
1,504.900 „ 1,738.000 „
Najveći izvoznik šperploča je Finska, koja je 1948 godine izvezla .7.000 m*


f.
j . 89% svoje produkcije.
Najveći pak uvoznik šperploča je Engleska, koja je 1948 godine uvezla 174.800 m".


R. B e n i ć
TREĆI SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES U HELSINKI-U


U
mjesecu julu o. g. održan je u Finskoj treći svjetski šumarski kongres. Na


kongresu je bilo zastupano 29 zemalja.
Rad kongresa razvijao se u 5 sekcija i to: 1. Uzgoj i njega šuma; 2. Izmjera
šuma: 3. Šumarska ekonomika i politika; 4. Iskorišćavanje šuma i 5. Šumska industrija.
Glavni referati, koji su održani u pojedinim sekcijama bili su slijedeći:
L Sekcija: Uzgoj i njega šuma: P. F. S o uz a (Brazilija), Razvitak i
uzgajanje tropskih prašuma; H. G. Champio n (Velika Britanija), Biologija i tehnika
pošumljavanja; G. Giordan o (Italija). Pošumljavanje i zaštita tla; C. S.
L a r s e n (Danska), Šumarska genetika.


II. Sekcija: Izmjera šuma: F. C. Humme l (Velika Britanija), Metode upotrijebljene
u izmjeri šuma Velike Britanije 194(7. do> 11949. god.; H. E. Seel y (Kanada),
Različite metode izmjere na velikim površinama; Y. livessal o (Finska), Terestrička
izmjera šuma; M, Kreutzigen r (Poljska), Definiranje prirasta na velikim površinama;
E. C Cruft s (USA), Usklaiđenje podataka šumske izmjere za velike površine.
III. Sekcija: Šumarska ekonomika: J. F: Kools (Nizozemska), Ekonomika i politika
iskorišćavanja tropskih prašuma; J. de Vai.nie.r e (Francuska), Politika pošumljavanja
i ekonomski, zaključci; G. I b y i A. Ma d as (Madžarska), Odnos šumarstva
prema poljoprivredi u seoskom gospodarstvu; H. H. H. Heilberg (Norveška), Mjere za
osiguranje potrajnosti prihoda u šumarstvu; H. L. Shirle y (USA), Zaposlenost i
nezaposlenost u šumarstvu.
IV. Sekcija: Iskorišćavanje šuma: J. Zehndne r (Švajcarska), Neka razmišljanja
o metodama istraživanja rada; P.´Stane r (Belgija), Organizacija eksploatacije
svima u Belgijskom Kongu.
V. Sekcija: Drvna industrija: L. J. M a r-h w a r d t i F. A. Strenge (USA),
Izrada drvenih kuća u USA; T. A. McElhanne y (Kanada), Drvni otpaci u šumar314