DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 61     <-- 61 -->        PDF

stvu i. drvnoj industriji; E. Hägglun d (Švedska), Razvitak na polju kemijskog
iskorišćavanja drveta; P. J i rü i R. 111 e (Čehoslovačka), Konzerviranje drveta.
Iz naprijed navedenih referata i diskusije, koja se poslije njih razvila vidi se´ da


je rad konferencije obuhvatio sve grane šumarstva.
Osim ovih glavnih referata održani: su i mnogi drugi kraći referati.
Među mnogim zaključcima, koji su donijeti na konferenciji´ treba spomenuti i


slijedeće:


1. Uviđajući važnost šumskog sjemenarstva, kongres preporučuje saradnju medu
narodima u ciljiu da se olakša brza izmjena sjemenja i sadnica u malim količinama.
Svaka zem/lja treba da načini inventar najvrednijih sastojina te ako je moguće i
elitnih stabala u cilju sabiranja sjemenja sa istih.
2. Uviđajući važnost aerofotoizmjere kongres preporučuje njezinu upotrebu. Bilo
bi poželjno da sve ustanove za više šumarsko obrazovanje za svoje studente organiziraju
praktičke tečajeve iz fotogrametrije.
Internacionalna unija instituta za šumarska istraživanja zamolit će se da potakne
putem svojih članova istraživanje metoda za brzo ustanovljenje prirasta- šuma na
regionalnoj osnovici.


3. Kongres je izrazio želju da se šumskim radnicima osigura stabilnost, bolji
vslovi rada, nastambe, hrana i socijalno osiguranje. (Napomena uredništva: Ovo je
važno za kapitalističke države, jer su ta pitanja u socijalističkim državama riješena).
, Preporučena je stručna izobrazba radnika da se osigura maksimum produktiviteta.


4. Raspravljajući o teškoćama prevođenja stručne literature kongres je preporučio
da se izda jedan šumarsko-tehnički riječnik u 7 jezika (engleski, francuski, ruski, njemački,
talijanski, španjolski i švedski). R. B e n i ć
DESETI KONGRES INTERNACIONALNOG SAVEZA INSTITUTA
ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA


Od 5.—11. IX. 11948. održan je u Zürichu deseti kongres Internacionalnog saveza
šumarskih instituta. Prema zaključku prošlog kongresa u Budimpešti g. 1936. slijedeći
kongres trebala je g. 11940. organizirati Finska, ali zbog ratnih i ppratnih okolnosti
kongres je bio odgođen i organiziran je u Švicarskoj.


Zadtak Internacionalnog saveza šumarskih instituta jest, da razvija internacionalnu
säradnju naučnih istraživanja za sve grane šumarske nauke: izmjenom misli u
svrhu olakšanja istraživanja, napose u svrhu izrade i izvođenja zajedničkih programa,
zatim usklađivanjem šumarske terminologije i metoda istraživanja te konačno održavanjem
kongresa i stvaranjem internacionalne šumarske biblioteke. U tom cilju Savez
sarađuje sa Organizacijom ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO) te
za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), kao s ostalim internacionalnim organizacijama.
Savez ima svoj statut. *


Organizaciju kongresa izvršili su švicarski naučni radnici dr. H. Burger, Ch, Go-
net, dr. H. Knuchel i dr, H. Leibundgut pod patronatom dr. Ph. Ettera, dr. A. Rohna
i dr. E. Hessa. Kongresu je predsjedao dr. E. Lönnroth (Helsinki) uz sekretare dr. S.
Petrini (Stockholm). Na kongresu bili su zastupani: Austrija, Belgija, Danska:, Španjolska,
FAO, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Norveška. Nizozemska, Poljska, -Švedska,
Čehoslovačka, UNESCO, angloamerička, zona Njemačke i Švicarska.


Tok i rezultati rada kongresa objavljeni su u vrlo raskošno uređenoj ediciji na
267 strana. Nakon pozdravnih govora domaćina, predsjednika i skretara održani su
ovi, referati,: W. H. GuiHebaud: Afforestation problems in Great Britain (Problemi
pošumljavanja u Vel. Britaniji) str. 22; H. Pallmann, F. Richard i R. Bach: Über die
Zusammenarbeit von Bodenkunde und Pflanzensoziologie (O saradnji pedologije i
fitocenologije) str. 40; G. Piccarolo: Experiences faites dans la culture du peuplier en
I´talie (Istraživanja o kulturi topola u Italiji) str. 44;; M. Roš: L´etat actuel et perspectives
des constructions en bois dans le domaine du genie civil (Sadašnje stanje i
perspektive o konstrukcijama iz drveta) str. 68.


U ediciji ukratko su nadalje izneseni rezultati rada komisija za bibliografiju, za
proučavanje staništa, za sjeme i rase šumskog drveća te za proučavanje drveta, kao
i opis šest ekskurzija. Na kraju objavljen je statut Saveza i konvencija između FAO
i Saveza te popis članova stalnog komiteta Saveza koji će rukovoditi poslovima do
drugog kongresa: Dr. H. Burger Zürich, prof. A. Pavari Firenza, W. H. GuiHebaud
London, A. Oudin Nancy, dr. H. van Vloten Wageningen, St. Schabinski Varšava,
dr. O. Buresch Sagner Buenos Aires. Šafar


I