DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1949 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UPOZORENJE SARADNICIMA


Radi lakšeg rada uredništva i slaganja lista, upozoravamo saradnike da rukopisi
treba da budu čitko pisani, po mogućnosti pisaćim strojem.
Pisati treba samo na jednoj stranici lista ,a sa strane ostaviti slobodan prostor
od tri prsta širine.
Saradnja se prima na jezicima svih naših naroda i članci će biti štampani onim
jezikom i pismom, kojim su napisani.


Na kraju treba na posebnom listu papira napisati u dva. primjerka kratki sadržaj
članka. Uredništvo će sadržaje prevesti na ruski i na jedan zapadno-evropski jezik,
kojeg autor naznači (engleski, francuski, njemački). Ukoliko autor ne označi n« kojim
jezicima želi sadržaj članka, uredništvo će ga donijeti na ruskom i engleskom jeziku.


Slike i crteži ne smiju biti ulijepljeni u tekst, nego zasebno priloženi. Crteži neka
budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na kartam» označiti samo
olovkom.


Saradnja u listu honoriše se po postojećim propisima.
Separatni otisci se moraju zasebno naručiti. Trošak otisaka snosi naručitelj.


( . Uredništvo


ISPRAVAK


Molimo čitaoce, da u radnji Ing. D. Klepca: »Baza za određivanje etata« isprave
slijedeće krupnije štamparske greške: ~ \


Na strani 150 u 9. retku odozdo mjesto rečenice »Parde i Schaeffer uopće ne
spominju momenat različitih ophodnje i različite vrste drveća, obavezatnim kriterijima
za formiranje mogu tako formirati da obuhvataju sastojine različitih ciljeva gospodarenja,
dakle različitih ophodnji.« treba da stoji: »Parde i Schaeffer uopće ne
spominju momenat različitih ophodnji i različite vrste drveća obavezatnim kriterijima
za formiranje serija, jer se one mogu tako formirati, da obuhvataju sastojine različitih
ciljeva gospodarenja, dakle različitih ophodnji.«


Na strani 150 mjesto »28 Miletić: Uređivanje državnih šuma, Šumarski List, Zagreb
1926, str. 1174« treba da stoji: »28Miletić: Uređivanje državnih šuma, Šumarski
List, Zagreb \92A, str. 1(74«.


Na strani 150 mjesto »26 Ph. Guiner« treba »2e Ph. Guinier«.
Na strani 152 u 18 redku odozdo mjesto 11930 treba da stoji 1(920.
Na strani 153 u 8. redku odozdo treba da stoji »gospodarske«, a ne »gosporske«.


POZOR!
»MALI ŠUMARSKO-TEHNIČKI PRIRUČNIK«


izašao iz štampe!
Kompletni priručnik sastoji se iz dva dijela (sveska) sa ukupno &22 stranica.
Prv i di o sadrži: Zakon o šumama, mjere, matematički potsjetnlik i matematičke
pomoćne tablice, dendrometriju (tabele temeljnica i kubatura trupaca,
tabele za kubiciranje rudn´Jäkog drveta, drvno-gromadne tabele, kao i tabele
za kubiciranje raznih sortimenata itd.), uređivanje šuma (prirasno-prihodne
tabele itd.), tehnologiju drveta, fskorišćavanje šuma (norme učinaka i druge
tabele), mehaničku i kemijsku preradu drveta, sporedne šumske proizvode
i standarde za drvo.
Drug i di o sadrži: Meteorologiju, pedologiju uzgajanje šuma, anatomiju drveta
zaštitu šuma, vodno´ građeviinstvo iJ uređivanje bujica, lovstvo (sa tekstom
.Zakona o lovu), geodeziju, osnove mehanike, zgradarstvo i gradnju šumskih


prometnih sredstava.
U navedenim poglavljima priručnik donosi brojne tabele potrebne . šumarskoj
praksi.
Oba dijela uvezana su u poluplatneni uvez i džepnog su formata.


Cijen a po svesku iznosi! 145,.— Din. (Kompletan priinučnlik 2 sveska 29Q.<—
Din). Prodaju se samo kompleti.


Narudžb e prima : Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inženjera
i tehničara NR Hrvatske, Zagreb I, Vukotinovićeva ulica br. 2. Tekući račun
kod Komunalne banke u Zagrebu broj 4-1-956.0360.