DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 32     <-- 32 -->        PDF

cLg prttUsi SM praksu


SUHA DESTILACIJA DRVETA U POKRETNIM POSTROJENJIMA


Uvod


U NR Hrvatskoj postoji samo jedna tvornica suhe destilacije drveta i
to ona u Belišću. Ova tvornica je vezana uz širo vinsku bazu Papuka odakle
dobiva potrebno drvo za suho destilaciju. U tvornici se sirovi proizvodi suhe
destilacije (sirovi drvni ocat i katran) dalje prerađuju u finalne produkte
za tržište. Tvornica u Belišću udaljena je od šuma odakle se snabdijeva
drvetom prosječno oko 100 km. Uzevši u obzir njezin kapacitet i potrebu
drveta kao destilacione sirovine i goriva, veliki dio voznoga parka bio je
zaposlen prijevozom drveta. S druge strane tvornica u Belišću, po svojem
današnjem kapacitetu, može da preradi samo 25% prorednog materijala
upotrebljivog za destilacione svrhe, koji mogu dati bukove sastojine u NR
Hrvatskoj. Povećanje kapaciteta tvornice prouzrokovalo bi potrebu jačeg
iskorišćenja saobraćajnih sredstava t. j. u ovom slučaju željeznice, čiji je
kapacitet ograničen te se ne može neograničeno povećavati. Gradnjom pak
novih tvornica suhe destilacije drveta, bliže sirovinskih baza ne bi se uvelike
riješilo ovaj problem, jer se tvornice ne mogu graditi neposredno u šumi
već na raskršćima kuda se stiču transportne linije po kojima dolazi sirovina
sa raznih strana, Naime stabilne tvornice trebaju veću sirovinsku bazu radi
njihovog većeg kapaciteta.


Radi toga su se pred Ministarstvo drvne industrije NR Hrvatske postavili
problemi: 1) Ili sav proredni drvni materijal iskoristiti paljenjenjem
u drvni ugalj, te u tom slučaju izgubiti destilate; 2) ili riješiti problem
tako da se destilacija vrši u malim pokretnim postrojenjma u šumi a sirovi
produkti da se prevoze na daljnju preradu u stabilne tvornice; 3) ili na
licu mjesta u šumi uz proizvodnju sirovog drvnog octa i katrana u pokretnim
postrojenjima izvršiti i njihovu dalju preradu u octenu kiselinu i metilni
alkohol te derivate katrana.


U cilju rješavanja ovoga problema pristupilo se 1949 god. po prijedlogu
Pavla Bogadi-a, konstrukciji i izradi specijalnih pokretnih retorti za suhu
destilaciju drveta na samoj sječini, odnosno u neposrednoj njenoj blizini,
u cilju dobivanja sirovog drvnog octa i katrana te retortnog drvnog ugljena.
Sirovi drvni ocat i katran prerađivali bi se u konačne produkte suhe destilacije
drveta u stabilnoj tvornici u Belišću. Pokusi sa suhom destilacijom
drveta u manjim pokretnim postrojenjima vršeni su u šumi »Jovanovica«
kod Voćina, pa ćemo u ovom članku nastojati, da u kratkim crtama prikažemo
način njihovog izvođenja i rezultate koji su postignuti.


* Ovaj prikaz je načinjen prema podacima dobivenim iz Ministarstva drvne
industrije NR Hrvatske.
414
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Tehnika rada


Suha destilacija u Jovanovioi vršila se u toku pokusa u dva glavna
tipa retorti:
1) u horizontalno položenim retortama, kapaciteta od 2 prm u jednom
punjenju i
2) u vertikalnim segmentnim retortama, kapaciteta 7 prm u jednom
punjenju.
Ispitivanja su pokazala prednost destilacije u vertikalnim segmentnim
retortama.


Horizontalne položene retorte


Opi s postrojenja . Horizontalne položene retorte izgrađene po
prijedlogu P. Bogadi-a postavljene su u Jovanovioi u toku mjeseca travnja
1949 a stavljene su u pogon 1. svibnja 1949.


Za retorte su upotrebi jeni kazani starih parnih kotlova debljine lima
3 mm. Dužina retorti iznosi oko 4,600 m, a promjer 1,020 m. Na dnu retorte
postavljene su dvije tračnice razmaka 0,50 m po kojima se u retortu po-


Sl. 1 — Horizontalno položena retorta — presjek i tlocrt


stavljaju dva željezna vagoneta svaki napunjen sa 1 prm destilacionog
drveta. Težina retorti iznosi 2.000 kg, pa se mogu prevoziti i kamionom
srednje nosivosti. Retorte su čvrsto ugrađene, ložišta ispod retorti su izgrađena
iz samotne opeke i ukopana u zemlju. Dvije ovakove male retorte
čine jedan komplet sa jednim zajedničkim hladnjakom. Na suprotnoj strani
od ložišta nalaze se vrata kroz koja se vrši umetanje i vađenje vagoneta
sa destilacionim drvetom .odnosno retortnim ugljenom. Gasoviti i paroviti


415
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 34     <-- 34 -->        PDF

produkti suhe destilacije odvode se bakrenom cijevi promjera 10 cm u
bakreni cjevati vodeni hladnjak površine hlađenja 10 m2. Tekući destilati
odjeljuju se od ga sovi tih produkata destilacije bakrenim sifonom. Gasoviti
se produkti preko skrubera odvode pod ložišta retorte. Ovdje se spaljuju
i´na taj način se smanjuje potreba drveta za loženje.


Tehnološki proces. Dva vagoneta sa po 1 prm bukovog destilacionog
drveta uvezu se u retortu. Pošto se ulazna vrata hermetički zatvore,
pristupa se loženju ispod retorte. Za zagrijavanje retorti upotrebljava
se granjevina, sječenice i gule i to pretežno mekog drveta. Kada otpočne
suha destilacija loženje se može nastaviti sa nekondenziranim plinovima
(lako hlapivi ugljikovodici), koji nastaju kod suhe destilacije drveta i koji
se cijevlju dovode u ložište.


,: :::;::


´´ . ´ -´. "


0


SI. 2 — Pogled na ložište horizontalne retorte


Proces suhe destilacije kod prosušenog drveta traje 12 sati; tako da
se u toku 24 sata mogu sa jednom retortom izvršiti dva punjenja ili sa dvije
retorte, koje rade u bateriji i sa zajedničkim hladnjakom može se destilirati
ukupno 8 prm destilacionog drveta. Rad se vrši kontinuirano na taj način
da se odmah, čim je izvršena destilacija u retorti, oba vagoneta izvuku iz
retorte i postave dva druga napunjena sa destilacionim drvetom.


Kada se vagoneti izvlače iz retorte, ugalj je u njima užaren. Da se
spriječi njegovo gorenje u doticaju sa zrakom, vagoneti se pokrivaju pločama
od željeznog lima i zabrtve zemljom te ostavei da se hlade. Hlađenje
ugljena u vagonetima traje 12 sati, te je za kontinuirani rad retorte potrebno
4 vagoneta, odnosno za rad baterije od 2 retorte svega 8 vagoneta. Potrošak
goriva po jednoj retorti iznosi 1 prm uz dodatak plina, koji se spaljuje pod
retortom, odnosno 0,50 prm na 1 prm destilacionog drveta.


Količinu produkata, koji se dobivaju suhom destilacijorn u položenim
retortama, prikazuje tablica 1.


416
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Tablica 1


Po bateriji


Red Po 1 prm


Proizvod od 2 retorte


br. dest. drva


u 1 danu


1 kg 112,50 900


2 . kg 187,50 1500


Sirovi drvni ocat sadržavao je u prosjeku 6,3% nisko molekularnih
masnih kiselina te 1 gr/lit. drvne žeste.


Vertikalne segmentne retorte


Početkom oktobra 1949 godine početa je po prijedlogu P. Bogadia
u Jovanovici suha destilacija drveta u prencsnim segmentnim vertikalnim
retortama.


............


SI. 3 — Vertikalna segmentna retorta — presjek


Opis postrojenja. Postrojenje suhe destilacije se sastoji iz 6
osovnih segmentnih retorti izgrađenih iz željeznog lima debljine 3 mm i
sadržaja oko 10 m3. Pojedina retorta ima oblik valjka, a u sredini se dade
rastaviti na dva segmenta i tako ]e clakšano njeno transportiranje. Retorta
je visoka 2,5 m i promjera 2,50 m. Sa 2/. visine ugrađena je u zemlju. Na
dnu retorte izvedena su dva kalorifera kroz koje se iz ložišta vade vrući
plinovi potrebni za zagrijavanje drveta u retorti. Retorta se puni kroz
gornji poklcpac, koji se pričvršćuje vijcima. Sa gornjeg dijela retorte vodi
vakrena cijev promjera 15 cm, kojom se odvode destilacioni produkti u
hladionik. Po dvije retorte vezane su za jedan hladnjak površine hlađenja
10 m2. Ložište je zidano samotnom opekom. Retorta prima u jednom punjenju
7 prm. destilacionog drveta, a po najnovijem prijedlogu drvo se


417
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 36     <-- 36 -->        PDF

unaprijed priprema u posebnoj željeznoj košari, koja se dizalicom stavlja
u retortu, a na isti način se vadi sa košarom i proizvedeni drvni ugalj.
Tehnološki proces. Retorte su postavljene u bateriji tako da
po dvije rade uvijek zajedno. Jedna baterija sadržava šest retorta. Kada


UZDUŽNI PRESJEK POPREČNI PREUEK


.7


i i


SI. 4 — Skica baterije uspravnih retorti


su sve retorte napunjene destilacionim drvetom zagrijavaju se retorte I,
III i V. Tek kad u ovima počne egzotermička reakcija i počnu se dobivati
nekcndenzirani plinovi, koji se mogu upotrebiti za loženje, pristupa se zagrijavanju
retorti II, IV i VI. Kod toga treba paziti da se na cijevima kojima
prolaze plinovi koji se upotrebljavaju za loženje, postave zaštitne ploče,
kako plin ne bi ulazio u retorte u kojima se hladi ugalj, i proizveo eksploziju.


418
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Destilacija prve skupine retorti (I, III i V) traje 18—24 sata, što ovisi


o vlažnosti drveta koje se destilira. Po završetku destilacije ove retorte se
ostave da se hlade. Kroz to vrijeme završava se proces destilacije u drugoj
skupini retorti (II, IV i VI). Hlađenje retorti traje 20—24 sata. Za vrijeme
dok se u drugoj skupini retorti završava proces destilacije, vrši se vađenje
ohlađenog ugljena iz prve skupine i retorte se ponovo pune drvetcm. Uzevši
SI. 5 — Pogled na ložište uspravne retorte


u obzir da približno proces destilacije drveta i hlađenje retorti sa vađenjem
ugljena i ulaganjem drveta traje po 24 sata to jedna baterija od 6 retorti
(2 skupine po 3 retorte) ima dnevni kapacitet od 21 prm drveta. Potrošak
goriva za destilaciju iznosi po 1 retorti (7 prm) prosječno 1,5—2,0 prm
ogrjevnog drveta, odnosno potrošak goriva za destilaciju 1 prm iznosi oko
0,25 prm uz spaljivanje nekondenziranih plinova, kao produkata suhe
destilacije drveta.


Destilacijom jedne uspravne retorte dobiva se slijedeća količina produkata
(vidi tablicu 2).


419
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Tablica 2


P r o i zv 0; d
Red. Dnevni ka


br. Količina produkata Destilacijom Od 1 prm pacitet bate


1 retorte lestilacionog


rije od 6


(7 prm) drveta


retorti


1 Retortni drviii ugalj .. . kg 790-. .) 110,— 2370—2400
2 Sirovini drvni ocat .. . kg 171—180 3630—390O


...—..


Sirovi drvni ocat sadržavao je u prosjeku 6,2—7,3% nisko molekularnih
masnih kiselina izraženih kao octena kiselina te 14 do 16 gr/lit. drvne žeste.


Kvaliteta proizvoda


Uspoređujući kvalitete proizvoda suhe destilacije drveta u pokretnim
malim postrojenjima sa položenim i sa uspravnim retortama pokazuje se
slijedeće:


Tablica 3


Propisi


Red. Položene Uspravne


Proizvod standarda


br. retorte retorte


za retortni ugljen


1 Drvni uigalj I .


a) Sadržaj vlage na suhu tvar . . . 4,00/0 3,5«/o ´ do 8°/o do 10%
b) Sadržaj pepe´a na suhu tvar « . 1,6*/« Ljo/o 2p°/o 3,5°/o
c) Hlapljćvi sastojci 18,6°/o 17,1% 14,0">/o 16,5Vo
d) Ostatak koksiranja (C-üix) . . . 81,4«/o 89,2»/o 83vO»/e 80,0°/o


72010 Kal 7460 Kal


2 Sirovi drvni ocat


ä) Sadržaj nisko molekularnih ma6,3°/
o 6,2r-i7,3»/o
snih kiselina u destilatu
b) Sadržaj alkohola u destilatiu . . . 11 gr/lit: 14—16 gr/lit


Prema ovom pregledu vidi se da je drvni ugalj u uspravnim retortama
bolje kvalitete, a isto tako i destilat pokazuje veći sadržaj n;sko molekularnih
masnih kiselina nego produkti destilacije u položenim retortama.
Doduše kako kvaliteta drvnog ugljena tako i sadržaj octene kiseline u destilatu
ovise i o vlazi drveta, koje je upotrebljeno za destilaciju no i kod
destilacije u položenim, kao i kod destilacije u uspravnim retortama drvni
ugalj odgovara standardnim propisima za retortni drvni ugalj.


Ekonomski rezultat suhe destilacije drveta u pokretnim destilerijama


Da se prikaže ekonomičnost suhe destilacije drveta u pokretnim postrojenjima
i njen odnos prema pougljavanju u kopama treba imati na umu
slijedeće elemente:


420
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 39     <-- 39 -->        PDF

1} Vrijednost izrađenog destilacionog drveta postavno pokretna de´stilerija
u šumi kraj pruge iznosi oko 230.— Din po 1 prm.
2) Vrijednost ogrijevnog drveta za loženje pod retortama postavno
pokretna destilerija iznosi 210.— Din po 1 prm.
3) Trošak proizvodnje drvnog ugljena u kopama iznosi prosječno
1.— D-n po kg.
4) Vrijednosti drvnog ugljena, prašine drvnog ugljena i sirovog drvnog
octa odnose se kao 1 :0,57 :0,42.


Pregled troškova proizvodnje i cijene koštanja proizvoda suhe destilacije
u pokretnim destilacijama u relaciji spram pougljavanja u žežnicama


Tablica 4


Predme t Žežnica Položene
retorte
Uspravne
retorte
I. Troškovi
A. Troškovi proizvodnje
Vniijednoist 1 prm desti´l. drveta postavno
postrojenje
Vrijednost materijala za loženje po
1 prm destil. drveta uzevši njegovu
cijenu 2.0.— Din za prm ... .
Troškovi rada oko destilacijo svedeni
230.— Din
105.— Din
230.— Din
105:— Din
141.50 Din
230.— Din
52.5)0 Din
140.50 Din
Svega troškovi proizvodnje po 1 prm
desfclaciionog drveta 336.— Din 4716.50 Din 423.— Din
B. Troškovi amortizacije postrojenja prosječno
10°/o od troškova proizvodnje 47.50 42.50
Cijena koštanja po 1 prm destiliranog
drveta 336,— Din 524.— Din 465.50 Din
II. Količina proizvoda
a) Drvni ugalj I (80%)
b) Prašina drv. ugijena (20%) ... .
89,25 kg
15,75 kg
95,75 kg
16,75 kg
187,50 kg
95.20 kg
16,80 kg
.7´5,50 kg
ili. Cijena koštanja po jedinici proizvoda
b) Prašina drv. uglja po 1 kg . . .
c) Sirovi drvni ocat po 1* kg . . . .
3,41 Din.
1,94 Din
2,85 Din
1,62 Dim
1.) Din
2,60 Din
1,50 Din
1,11 Din


Iz ovog pregleda jasno se vide velike prednosti suhe destilacije drveta
u pokretnim postrojenjima u odnesu na pougl javan je u žežnicama (kopama).
Ako bi htjeli usporediti cijene koštanja suhe destilacije u stalnom postrojenju)
sa onim u pokretnim destilerijama onda bi dobili ovu sliku.
Ako uzmemo da cijena koštanja proizvoda iznosi u tvorničkom po


strojenju za suhu destilaciju za:
Drvni ugljen 0,65 Din po 1 kg
Sirovi drvni ocat . . 1,60 Din po 1 kg


421
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 40     <-- 40 -->        PDF

vidimo da je ova cijena niža od one u pokretnom postrojenju. Ona se
osniva na pretpostavci: da se dest. drvo fakturira postavno tvornica po
cijeni 349. — Din a ogrijevno po 210.— Din po 1 prm; da se u tvornici za
3 prm drveta troši 1 prm ogr. drveta t. j. po 1 prm destilacionog drveta
0,33 prm te da jedan prm dest. drveta daje istu količinu proizvoda kao i
osnovne segmentne retorta t. ;j. 95,20 kg drvnog ugljena, 16,80 kg prašine
drvenog ugljena i 175,50 kg sirovog drvnog octa.


Troškovi dopreme destilacionog i ogr. drveta od utovarne stanice


do tvornice preračunati na 1 prm destilacionog drveta iznose:
Utovar u vagone po 1 prm dest. drveta . . 10.— Din
Dopunska plata po 1 prm 0,50 „
Doprinosi po 1 prm 2,13 ,,
Prijevoz željeznicom na relaciji 100 km uz


cijenu 5. —Din po tkm 250.— „
Istovar iz vagona u tvornici 10.— ,,
Dop. plata 0,50 „
Doprinosi za istovar 2,12.— „
Utovar u vagon 0,33 prm ogr. drveta . . . 3,30 „
Dop. plata za 0,33 prm ogr. ...... . 0,17 ,,
Prijevoz željeznicom 0,33 prm 82,50 „
Istovar iz vagona sa dop. platom 3,46 „
Dopr. soc. osiguranja 1,40 ,,


t. j . svega po 1 prm dest. drveta 366,08 Din.
Prema tome stvarna troškovna vrijednost destilacionog drveta postavno
tvornica iznosi 230 + 366,08 — 596,08 Din odnosno pokazuje se razlika
između one sa kojom se drvo fakturira tvornici i troškovne u iznosu
596,08 — 349,— = 247,— Din.


Ovaj iznos od 247,— Din po prm tereti sve proizvode koji se dobivaju
suhom destilacijom.t. j . drvni ugalj i sirovi destilat i to:
1 kg drvnog uglja sa 1,32 Din, 1 kg prašine drvnog ugljena sa 0,75 Din,
a 1 kg sirovog octa sa 0,70 Din.
Prema tome stvarni troškovi proizvodnje u tvornici dodavši im tan


gentu za prijevoz drveta iznose:
1 kg drvnog ugljena . . . 0,65 + 1,32 = 1,97 Din
1 kg prašine drvnog ugljena . . 0,65 + 0,75 = 1,40 Din
1 kg sirovog drvnog octa . . . 1,60 + 0,70 = 2,30 Din.


Uzevši u obzir da troškovi prijevoza sirovog drvnog octa iznose od
pokretne destilerije do tvorničkog postrojenja 0,33 Din po kg pokazuje!
se slijedeći odnos:


Tablica 5


Red.
br. Proizvo d
Pokretna
destilerija
Tvornica
u Belišću Razlika
Dinar a
1
2
3
Prašina drvnog uglja 1 kg . . . .
2,60
1,50
1,44
1,97
1,40
2,30
—0,63
—0,10
+0,86


422