DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Troškovna vrijednost produkata dobivenih iz 1 prm destilacionog
drveta postavno tvornica iznosila bi:


Kod rada u pokretnoj uspravnoj destileriji . 525,50 Din
Kod destilacije u stalnoj tvornici ... . 614,75 ,,


Prema tome primjenom pokretnih postrojenja sa uspravnim retortama
pokazuje se ušteda po 1 prm destilacionog drveta u iznosu 89,25 Din.


Naravna stvar da se ovaj obračun osniva na pretpostavci da je tvornica
suhe destilacije u stanju da dalje preradi sirovi drvni ocat dobiven
destilacijom u pokretnim postrojenjima.


Pred stručnjacima drvne industrije leži zadatak da metodu destilacije
drveta u pokretnim postrojenjima razrade tako, da se na licu mjesta dobivaju
iz sirovog drvnog octa finalni proizvodi te da se na taj način još više
doprinese sniženju troškova proizvodnje i dođe do veće količine proizvoda
suhe destilacije drveta,


Ing. R. Benić


OBNOVA ČETINARA POSREDSTVOM LIŠĆARA


Opće je poznata činjenica, da u šumama nastaje -prirodna izmjena
vrsta drveća. Ta pojava jasno se opaža u pretežno čistim sastojinama
jednolikog oblika s dva sloja krošanja; manje se može opaziti u mješovitim
sastojinama napose vertikalnog sklopa, jer izmjena vrsta nastaje pojedinačno
i u malim grupama. U gospodarskoj šumi izmjenu vrsta drveća
redovno izaziva čovjek svojom intervencijom u prirodne procese: uzgojnim
odnosno eksploatatorskim zahvatima odviše se otvara sklop i tim se pogoduje
vrstama svijetla, pod čijim gustim sklopom se potom ponovno nasele
vrste sjene, — ili se iz bilo kojih razloga uklanja jedna vrsta pa unatoč
te intervencije ona se ponovno pojavi ali u mnogo većoj količini negoli
ranije a pogotovo ako podnosi ili treba više svjetlosti i ako je sklop odviše
otvoren. Na prirodnu izmjenu vrsta drveća uz svjetlost djeluju dakako i
neki drugi enološki faktori, ali svijetlo je jedan od najvažnijih utjecajnih
faktora.


U prebornim šumama na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske danas se
većinom pod sloj krošanja jele naselila bukva, u pojedinim predjehma ili
u njihovim dijelovima ispod bukve pojavila se jela. Na stan.štima na silikatnoj
podlozi, za koja se smatralo da pripadaju isključivo jeli, pod njen
otvoren sklop prodrla je bukva tolikom količinom, da onemogućuje pomlađivanje
jele. Slična pojava zbiva se u sastojinama bora; na pr. u predjelu
Visibaba kod Plitvičkih jezera ispod sloja progaljene sastojine bora razvile
su se grupe gustog jelovog pomlatka. Ispod sloja smreke u predjelu Mačkovica
i Bitoraj kod Fužina u Gorskom Kotaru i drugdje uzrastao je gust
mladik jele.


Ovo je redovna pojava u navedenim šumama. Ali tu i tamo nailazi se
i na druge vrste drveća, pod koje se uspješno naselila jela; na pr. u
šumskom predjelu Brloško kod Fužina na silikatnoj podlozi. U tom predjelu


423
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 42     <-- 42 -->        PDF

bio je vihor uništio dio jelove sastojine. Na tu čistinu vremenom naselile
su se breza, topola, jarebika, lijeska. Kad su stabla tih vrsta uzrasla, pod
sklopom njihovih krošanja razvila se povoljna mikroklima: tlo je postalo
svježe, jer je umanjeno strujanje vjetrova odnosno raznošenje vlage iz
zraka i tla, tlo nije neposredno izloženo suncu pa je također i zato umanjeno
isparivanje vlage; vjetar nije odnosio listinac i taj se u povoljnoj mikroklimi
normalno mineralizirao; time su ujedno poboljšana fizikalna i biološka
svojstva tla. Na tako pripremljenom tlu uz dobru mikroklimu jelovo
i smrekovo sjeme imalo je povoljne okolnosti za klijanje, pojavio se obilan
pomladak i pod dobrom zaštitom krošanja razvija se u gusti mladik. Tako
je mala sastcjina lišćara stvorila dobre okolnosti i pomogla obnovu četinjara.
Gdje u tom predjelu navedenih liščara na čistinama nema, jelov
pomladak nije obilan. Slična pojava primjećena je u predjelu Jelenski
Jarak kod Vrbovskog.


Iz navedenog možemo povući ovaj zaključak; na tlima silikatne podloge
na kojima su iz bilo kojeg razloga nastale oveće čistine, treba u svrhu
bolje obnove četinjara osnivati predkulture unošenjem breze i eventualno
topole, da te vrste pomognu dobru obnovu četinjara i da onemoguće razvoj
gustog korova.


Breza nema velike zahtjeve na tlo i uopće na stanište, lako se naseli
na degradirana, kisela tla; otporna, je mrazu, u prvoj mladosti (15—20 god.)
brzo prirašćuje, pa se zato umjetno pošumljavanje jele, smreke i breze
može istovremeno izvršiti; potreba na svjetlosti joj je vrlo velika, jedva
podnosi pcstranu zasjenu druge vrste; na tla obrasla travom i korovom
može se unositi samo sadnjom a sjetvom (u jesen i rano proljeće ili po
snijegu na ravnom zemljištu — gustom sjetvom) tek nakon uništenja trave
i korova. Brezov.na je vrlo žilava te zbog toga njenog svojstva ima dobru
prođu; mnogo se traži u svrhu´izrade klinaca za obuću te za izradu pojedinih
dijelova kola; brezove grane mogu se dobro upotrebi ti za metle.
Stoga se osnivanjem predkultura breze može postići dvostruka korist:
dobra obnova četinjara i drvni sortimenti.


Kad se pomladak četinjara razvije, brezu treba uklanjati iz sastojine
proredivanjem a napose kad pomladak dostigne njene krošnje. To iz
razloga što bi brezove grane šibale i oštećivale vrhove stabalaca četinjara.
Nakon uklanjanja breze, ugibanjem njenog plitkog korijenja rahli se tlo
a time se i nadalje stvaraju povoljne okolnosti za razvoj mladika.


Pošumljavanje ovećih čistina u prebornim šumama na silikatnoj podlozi
trebalo bi predvidjeti planom uzgajanja s posve određenim gospodarskim
ciljem: najprije pretkulture breze i potom sastojine četinjara. Obnova
četinjara može se doduše dobro postići i neposredno: na pr. sadnjom, ali
tada se ne dobiva prihod od pretkultura.


Šafar


424