DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Strana stručna štampa


H.
L. Edlin, Woodland Crafts in Britain — An Account of the Traditional Uses of
Trees and Timbers in the British Countryside (Drvodjelstvo u Britaniji — prilog
tradicionalnoj upotrebi drveta u britanskim krajevima) — Izdanje B. T.
Batsford Ltd , London-New-York-Toronto-Sydncv, 1949, Sadrži: 182 stranice
1´» slika.
Ova knjiga sadrži prikaze drvarskih obrta u Britaniji, te i načine upotrebe drveta
za razne svrhe kod obrtne proizvodnje artikala široke potrošnje. Kod toga se u
glavnome radi o upotrebi drveta u kućnoj1 radinosti.


Interesantno je napomenuti da pisac među drvarskim obrtima na prvom mjestu
stavlja šumske radnike, te na taj način priznaje da zvanje šumskog radnika traži
specijalnu spremu.


Knjiga obraduje sujedeća. poglavlja:


I. Stanovnici šumovitih krajeva; II. Obaranje i vuča drveta; III. Zanatstvo za
preradu drveta; IV, Sječa johe i drveni donovi; V. Upotreba jiesenovine u zanatstvu:
VI. Bukovina i izrada stolica; VII. Brezovina i metle; VIII. Sječa kestenovine; IX.
Brijest u drvodjelstvu: X. Glogovima i ograđivanje; XI, Lijeska; XII. Ljeskove ljesc,
obruči i košare; XIII. Platanovina i javorovina; XIV. Hrastovima i kora za tanin;
XV. Cijepanje hrastovine; XVI. Vrba ti obrtu; XVII. Vrbovo pletarstvo i košaraštvo;
XVIII. Grmlje, malo drveće i rijetko drvo; XIX. Zanati koji rade sa četinjačama;
XX. Tesarstvo; XXI. Građenje mlinova j kolairstvo; XXII. Građenje čamaca; XXIII.
Drvo u seoskom domaćinstvu; XXIV. Ogrijevno drvo; XXV. Paljenje drvenog
ugljena; XXVI. Bilje, boje, smole i lišće; XXVII. Hrana iz šuime.
Knjiga je ilustrovana sa brojnim uspjelim fotografijama


R.
Benić
N. D. G. James, Notes on Estate Forestry, Oxford, 1949.
Ova knjižica obuhvata 75 strana, a sadrži praktične podatke za šumsko gospodarstvo.
Materija je podijeljena u XIII slijedećih poglavlja: I Rasadnici, II Pljevljenje
kultura, III Čišćenje, kresanje postraniih grana i njegovanje, IV Staze i ceste,
V Čiste i mješovite šume, VI Rijetka i gusta sadnja, VII Šumarstvo´ ii lov, VIII Prirodno
pomlađivanje, IX Šumski požarevi, X Smanjenje troškova, XI PotsađiVamje.
XII Skupljanje sjemenja i XIII Godišnji radovi u pojedinim mjesecima.
Držimo, da će za našu praksu biti najinteresantnije posljednje poglavlje. Radi
toga ćemo donijteti ovdje kratki prikaz tog poglavlja, koji je autor sastavio za normalnu
sezonu južne i srednje Engleske.


Godišnji radovi u šumi i u šumskom vrtu u pojedinim mjesecima
(The Year´Work, Mont by Month)


S i ji e č a n j


1. Ako je vrijeme prikladno treba dovršiti sadnju, u koliko ona nije već završena; za
vrijeme simrzavica i suhih hladnih vjetrova se ne smije vršiti sadnja,
2.
Ako vrijeme nije povoljno za sadnju mogu se obavljati poslovi oko sječe i prorađivan
j«u
3.
U ovom mjesecu treba podizati i štucaiti živice, popravljati ograde i čistiti grabe.
4. Mjesec siječanj je podesan za sprečavanje šteta od divljaci
Veljača


1. Dok god je vrijeme blago treba obavljati sadnju sve dok ne bude završena.
2.
U rasadnicima treba vršiti presađivanje sadnica;.
3.
U borovim šumama, gdje se vršila sječa treba sakupljati češere za dobivanje
sjemena.
4.
Radove oko popravljanja ograda, čišćenje graba i si. treba nastaviti, kad se zbog
lošeg vremena ne može obavljati sadnja.
426
ŠUMARSKI LIST 12/1949 str. 45     <-- 45 -->        PDF

5.
Za one žurne za koje ne postoji uiređajna- elaborat dobro je već u tom mjesecu
sastaviti programi sadnje za slijedeću sezonu. To dolazi naročito u obzir ondje, gdje
se sadnice moraju nabavljati u kojem slučaju ih treba već tada naručit«.


Ožujak


1. Cjelokupno nastojanje treba da je »koncentrirano oko toga da se sadnja završi.
2.
Kad je završena sadnja i sječa, tada treba početi popravljati šumske ceste i, putove,
koji su bili oštećeni tokom izvoza. Treba pregledati odvodne kam alle, a grabe uz
ceste treba očistiti.
3.
U rasadnicima treba završiti sa presađivanjem i školovanjem sadnica. Što se tiče
sjetve sjemena o tome postoje različita mišljenja. Sjeme većine listača može se
sijati već u ožujku, no sjeme bukve, jasena i javora treba sijati u travnju, dok se
sjeme
brijesta sije u svibnju i lipnju. Četinjavo sjemenje je najbolje sijati u travnju.
Međutim, posebno se naglašava, da vrijeme sjetve ovisi o lokalnim prilikamai


4.
Ožujak je opasan mjesec za šumske požareve — pogotovu onda, kad je proljeće
suho. Treba pripremiti sredstva protiv požara (metle, lopate i t. d.), a ako je potrebno
valja organizirati požarne patrole.
Travanj


i.
Treba nastaviti radove oko čišćenja sječama.
2.
U rasadnicima treba završiti poslove oko školovanja sadnica. Treba posijati sjeme
četinjača, kao i sjeme bukve, jasena i javora.
3.
Planovi sadnje treba da su već izrađeni za narednu sezonu.
4. Specijalnu brigu treba posvetit! sredstvima protiv požareva.
Svibanj


1.
Mjesec svibanj valja smatrati kao omaj .mjesec u kojem treba vegetaciju pustiti u
miru, pošto je sadnja završena i pošto još ne postoji opasnost od zakorovljivamja
u< mladim kulturama. Prema tome treba taj mjesec iskoristiti kao dobru priliku za
izvršenje slijedećih poslova:
a) Pregledavanje i popravljanje svega alata: i oruđa;
b) Obavljanje inventure u rasadnicima i u magazinima;
c) Na temelju obavljenih radova pod e) i b) treba naručitii novi alat, žičane mreže,


rezervne dijelove, sadnice i t. d., u koliko taj materijal nije već prethodno naručen,


2. U rasadnicima treba početi pljeviti.
X U šumama ne treba previdjeti mogućnost šumskih požareva.
Lipanj


1.
U tom mjesecu može započeti pljevijenje. Kad je vrijeme suho i toplo treba kod
tog posla oprezno postupati i umjereno pljeviti, jer u protivnom slučaju mogu nastati
veliki gubici uslijed pripeke i isušivanja.
2. Čišćenje mladih sastojiina treba započeti.
3. Jarci i grabe treba da su očišćeni, a ograde treib at da su popravljene.
4.
U rasadnicima treba pojedine table okopatii, pljeviti i zeleno gnojiti.
Srpanj


1. Mlade kulture treba opi je viti, ako su zarasle dračem.
2.
Tamo gdje se nagađa opasnost od velike borove pipe (Hylobiusa), od male smeđe
pipe (Pisodesa) ili od Hylastesa treba postaviti lovna stabla j lovne grane.
3.
U rasadnicima treba pljeviti.
4. Preporuča se skupljanje brezovog sjemena. To sakupljanje može trajatt sve do
mjeseca rujna, no. čim je sakupljeno* treba ga posijati.
5i Tamo gdje je potrebno valja pročistiti i urediti staze.


427