DIGITALNA ARHIVA 奤MARSKOG LISTA
prilago餰no pretra瀒vanje po punom tekstu
奤MARSKI LIST 12/1949 str. 49     <-- 49 -->        PDF

pohvala s priniesjo 2󧘯00 tiskanih strani problematike o 籶reborni 歶mi, tovari歵vu
gabra in bresta, o nadvladi gabra, gosenicah in zalulbnikih itd. itd.


Omeniti moramo tudd 瀒v prikaz niarodno-osvobodilne borbe na podrocju Moslova鑛e
gore, ki nam ga je podal tovari-komandant partizanskih edinic Moslava鑛ega
odreda.


V Domu kulture v Novo Selcih so nam priredili bogato kosilo in ob Moslava鑛i
kapljici smo razvezali jezike.
Tov. 妌ajder nas je nato vodil na 瀉garske obrate, ki imajo najeodoibnej歰
opremo po stanju tehnike 1. 1929.


Bukovina, ki se tu obdeluje je po kakovosti najibolj歛 v Jugoslaviji in je namenjena
predvsem izvozu. Brzojarmendki 瀉igajo, vsd premiki, prevoz so mehanizirani.
Zgraditi morajo nove parilnice in su歩lnice. V 瀉garski soli vzgajajo na obratu novi
rod strokovnjakovi


Na tak歯em obratu raeumeva, zakaj je delo gozdarja biologa taico tesno
povezano s tehnikom, zakaj tako velika skrb za dvig odstotlka izkori歟anja tehni鑞ega
lesa iz hlodovine.


巃l, smo imeli premalo 鑑sa, da bi se podrobnej歟 ogledali stroje in naprave,
na鑙n sortiranja v skladi氳u po dr瀉vah izvoza itd.


Vrniti smo se morali v Zagreb. Sporoma smo prepevali pesmi, slovenske in
hrvatske, po ljubljanskih in zagreb歬ih varijantah in mo鑞imi vtisd tako pou鑞oga
izleta.


Zve鑕r so naim tovari歩 iz Zagreba priredili banket v hotelu 籈splanade.
Vrstili so se govori in razgovori, 歰lskih znancev in neznamcev.


Tovari歛 pomo鎛ika .ministra lesnc industrije Hrvatske in Slovenije, tov. 妌ajder
i Orai so poudarili osnovno misel: Vzajemnosrt in skupno delo po sekeijah udejstvovanja.


Tov. Kordd, poverjenik ljubljanske oblasti je poudarili pomembnost sodelovanja
strokovno manj 歰lanih a zato v delavneui zamahu odli鑞ih ljudi iz gozdarstva in
lesne* industrije v DIT-u.


Pri graditvt socializma, tekmovanjih se sproste iz te瀍 surove delovne sile
kvalitete, nad katcrimi ostrme na歩 znanstveniki in strokovnjaki. Posebno v gozdarstvu
in lesni industrija dru瀒 delo ves kolektiv v resni鑞o tovari歵vo, ki di歩 po smoli
in solncu, vetru in zemlji, tovari歵vu kd veje iz zdru瀊e in borbe dreves^


Vzajemnost DIT-ov raz歩rimo na vse bratske republike. Izkustva, dognanja, vpra


歛nje iamenjujmo v sekeijah stroke na skupnih izletih m 籦orih, v 鑙ankih po na歩h


籫ozd-les revijah in dnevnih 鑑sopdsih.


In瀍njerji-

nik?, 碽rigadiirjd, oglarji in tesa鑙 tekmovalci, lovci itd., itd. velika dru瀒na gozda


ima danes vrsto specialnih opravu ta 瀒va protoplazma z ve鑞im 鑕li鑞im jedrom,


naj se presnavlja in preoblikuje v DIT-u kat mo鑑n faktor na歟ga gospodarstva


in kulturnega 瀒vljenja.


Ali naj 歟 kaj pripd歟m o velesejmu. Veli鑑stne pri鑕 petletke: izdelki te瀔e in


lahke industrije, rudarstva, obrti... vsd terjajo od gozda les, surov in oblikovan.


Na歛 dol瀗ost je, da ga borno dajali vsako leto v zadostni koli鑙ni, skrbni 玝delavi


in 鑙m bolj歩 kakovosti.


Tovarii歟m iz Hrvatske pa kli鑕mo: Na svidenje med iglavci v Sloveniji ob


srninem hrbtu, medvedovi kraci in zlati kapljici Jeruzalem鑑na in fitosociologiiji, 鑕 jo


ne bo takrat v visini 16002000 m 瀍 prekri! sneg.


A. Seli歬ar
IZ SEKCIJE 奤MARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE DIT-A NR HRVATSKE


U oktobru 1949. odr瀉o je ing. J. 奱far veoma uspjelo predavanje: Kulturno i
privredno zna鑕nje 歶ma, koje je sutradan ponovljeno. Ovom je prilikom prikazan
na prvi stru鑞i film (uskd): 妘me na歟 bogatstvo. Scenarij ovoga uspjelog filma
napisao je ing. D. Andra歩, dok ga je snimio Zvonko Moha snimatelj 籒astavnog
filma Zagreb.


431
奤MARSKI LIST 12/1949 str. 50     <-- 50 -->        PDF

26 鑜anova na歟 sekcije, stru鑞jaci 歶marstva i drvne industrije, posjetili su


11. IX. 1949. .歶me i drvno-industrijska postrojenja u Brezicama i Kostanjevici, gdje
su bili gosti DIT-uvaca LR Slovenije. Dva tjedna iza ovoga 鑜anovi su Goz餫rske in
lesnojMidusitrijske sekcije uzvratili posjet i razgledali 歶me Moslava鑛e Gore i pilanu
u Novoselec Kri瀠, te sutradan paviljon 粖umarstvo i drvna industrija FNRJ na
Zagareba鑛om velesajmu.
U oktobru 1949. g. odr瀉o je Franjo 妌ajder direktor Biroa za unapre餰nje
proizvodnje Minist, drvne industrije NRH i podpredsjednik sekcije, veoma uspjelo
predavanje: Drvna industrija NR Hrvatske i neki njezini problemi.


*


U toku 1949. g. Upravni je odbor sekcije odr瀉o 3 redovne i 2 izvanredne
sjednice. Prva izvanredna sjednica odr瀉na je povodom 籒edelje tehnike, a druga
u vezi neredovitog izla瀍nja 粖umarskog lista i pote歬o鎍 saradnje.


萳anove Redakcionog odbora 粖umarskog lista i ostale sara餹itke, honorirati
鎒 Uprava lista prema broju stranica koje stru鑞o redigiraju i ocijene. U sjedi歵ima
na歩h republika i ve鎖m centrima 歶marstva i drvne industrije Redakcija 鎒 lista
odabrati pomo鎛e urednike, koji 鎒 na svojem podru鑚u prikupljati stru鑞e sastavke
i 鑜anke za list. Ovi pomo鎛i urednici biti 鎒 tako餰r stalno honorirani.


*


Sekcija je u toku 1949. g. izdala 籑ali 歶marsko-tehni鑛i priru鑞ik separatni
osi tak u 8.000 primjeraka, 磌oji je 磑buhvatio 206 str. Ne歵o kasnije iza歛o je kompletni
籑ali 歶im.-tehni鑛i priru鑞ik u dva dijela na 824 str. i u 6.000 primjeraka. Ovaj
je priru鑞ik gotovo u cijelosti rasprodan. Sada su u 歵ampi: Tablice za kubiciranje
trupaca, tesane gra餰, dasaka i samica.


*


Po iseljenju 妘marskog fakulteta u Maksimir sekcija 鎒 odmah pristupiti obnovi
籒arodnog muzeja 歶marstva i drvne industrije, koji. je osnovan jo prije 51 godinu.
Uz muzej 鎒 se izgraditi velika dru歵vena dvorana, gdje 鎒 se prikazivati posjetiocima
i stru鑞im kadrovima filmovi iz podru鑚a 歶marstva i drvne industrije.


*


U svrhu 歵o boljeg povezivanja i u鑦r氭ivanja saradnje prakse i nauke, osnovano
je unutar na歟 sekcijie 8 komisija, sastavljenih od saradnika Minist, 歶marstva.
Minist, drvne industrije, 妘marskog fakulteta, Instituta -歶marstva i drvne industrije
i dr. Tako su osnovane: Komisija za po歶mljavanje i uzgajanje 歶ma, zatim Komisija
za za歵itu 歶ma, ure餴vanje 歶ma, mehanizaciju 歶mskih prometnih sredstava i racionalizaciju
iskori歝avanja 歶ma, mehani鑛u i kemijsku preradu drveta, sporedne
歶mske produkte, lov i Komisija za planiranje.


*


U cilju stru鑞og izdizanja pomo鎛og osoblja Ministarstva 歶marstva NRH organizirali
su 鑜anovi sekcijie uspjelu ekskurziju u Vara瀌inske gorice, napose u parkove
Opeka i Kri瀘vljangrad. Oba parka pored doma鎖h vrsta 鑕tinjara i li氭ara, puna su
raznovrsnih eksota i ukrasnog grmlja. Ekskurziju je predvodio prerfesor Polj.-歶marskog
fakulteta Dr. Ivo Pevalek.


432