DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

manque de cette mćthode coinsistQ qu´odi ne peuit pas diiffćrer quellc guaiititć de cheniJleisa
ete aneainitiie par dos insecticides et quelle quan!titć par des faotcurs niaturales.


Par la mćthode de calcul on peut ćvaluer le pour cent des oheniiHes aneanties
par Taotiion deis insecticiides et le po^ur cent des cheniMes aneanties par des facteirs
naturels, L´auteur considere la formule de Schw6iitfegeT doint l´applicaition exige un
objet de comtrole bien cboiisi:. L´ilnsuiiifiteance de 3a methode par calcul pouir elfirmer
l´effet obtenu prćsente aussi des dilfficultcs: celle de troiuver un boin dbjet de cojitrole
cioimiparatil´ (speoiiailemenit quianit a l´etait de la eointagion et l´etat de la liantć
des chenidilesi). ´ ;


A la fin 1 auter reeommande d´emplover toutes les mćthodes mentioninees pour
controler la reussite efficae des insecticides.


Ing, Josip Šafar (Zagreb);


O UTJECAJU PROIZVODNIH FAKTORA NA ODREĐIVANJE
CILJA GOSPODARENJA U UZGAJANJU ŠUMA


Kao u svakoj grani privrede tako se i u šumarstvu općenito te za
pojedine radove određuje odnosno treba da se odredi cilj gospodarenja.
Ostvarivanje cilja gospodarenja treba da se odrazi napose u uzgajanjit
šuma, koje u skladu s faktorima proizvodnje direktno utječe na kvantitist
i kvalitet proizvodnje sirovina.


Pitanje cilja gospodarenja u šumarstvu starog je datuma, ali u planskom
gospodarenju ono ima novi sadržaj, jer ga treba određivati na osnovi temeljite
analize svih osnovnih proizvodnih faktora u svrhu planskog uzgajanja
sasto´ina zbog namirivanja općih narodnih potreba, pojediniiih privrednih
grana i izvoza. — Budući da je uzgajanje šuma najvažnija grana šumskog
gospodarstva i budući da se cilj šumskog gospodarenja kao odraz razvoja
i potrebe cjelokupne privrede u šumskom gospodarstvu očituje naročito
kroz provedbu šumsko-uzgojnih radova, potrebno jie da se i sa strane
uzga ača cilj gos>podarenja nastoji osvijetliti.


U tu svrhu analizirani su pojedinačni konkretni šumsko-uzgojnd postupci,
otkrivani su i raščlanjeni faktori koji su u proizvodnji utjecali ili
nisu utjecali na određivanje tih i takovih postupaka. Zatim izvedena je
sinteza i analiziran je cilj gospodarenja te utjecaj njegov na izradu i ostvarivanje
plana uzgajanja. Konačno teoretske postavke primijenjene su na
konkretne primjere u praksi. Ovaj rad se dakllei ne oslanja ni na kakve
uzore i definicije te može služiti samo kao prilog za daljinjie razvijanje problema
o cilju šumskog gospodarenja, kao i u svrhu lakšeg snalaženja pri
planiranju uzgajanja šuma.


I


Pod utjecajem vrlo složenih prirodnih procesa razvili su se raznovrsni
tipovi šuma, različiti po vrsti drveća, sastavu i obliku te po ekonomskoj
vrijednosti i značenju. Važan udio pri razvo´u šuma imao je čovjek direktno
svojim zahvatima u prirodan tok razvoja šume ts indirektno razvijanjem


46