DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 50     <-- 50 -->        PDF

prirodnog rasprostranjenja u sjevernoj Evropi, sušenje brijesta na području
čitave Evrope, razaranje monokultura smreke, bora i hrasta lužnjaka, opadanje
godišnjih prirasta drvne mase poglavito na nepovoljnim staništima,
i dr. Ipak, općenito uaevši, ti se faktori proizvodnje kao cjelina mogu za
stanovito razdoblje smatrati relativno stalnima, i to utoliko više ukolik-,*
se održava proizvodna snaga šume i zemljište ne oduzima šumskoj proizvodnji,
— Prirodni faktori šumske proizvodnje mnogobrojni su i vrlo složeni;
tlo, klima i položaj te biljni i životinjski organizmi (v. shem, prikar.
br, 2), Gotovo svi ti faktori i njihovi elementi utječu jedni na druge, međusobno
se uslovljuju i svestranim utjecajima u dotičnim okolnostima razvijaju
fitocenozu i zoocenozu, u cjelini biocenozu šumske sastojine.


Sa privrednog stanovišta najvažniji faktor uz zemljište jiSist svakakodrveć
e odnosno biološko-uzgojna svojstva i otpornost pojedinih vrsta
drveća obzirom na ekološke faktore te njihova upotrebljivost, drvna masa
i prirast u odnosu na ekonomske faktore. Ali sirovinsku bazu šumske i
drvno-industrijske privrede ne sačinjavaju samo drveće i zemljište već
svi prirodni faktori šumske proizvodnje zajedno; njihovi elementi, osobine
i međusobni utjecaji, Privrsida pri nastojanju da iz šuma namiri svoje potrebe
činila je velike greške upravo zato, što se pod sirovinskom bazom,
većinom smatralo samo drveće i zemljište, a gdjekad nisu bila uzeta u.
obzir ni biološko-uzgojna svojstva drveća.


Kao u svakoj grani privrede tako i u šumarstvu na sirovinsku bazu
proizvodnje uz prirodne faktore djeluju i gospodarski faktori,
proizvodnje ; i kao što su prirodni faktori ovisni o općem razvojir
prirodnih siila, tako i gospodarski faktori šumske proizvodnje ovise o općem
razvoju privrede a k tome još i nauke, I nadalje, kao što prirodni faktori
šumske proizvodnjie sačinjavaju skupine međusobno uvjetovanih elemenata.
i utjecaja, tako i gospodarski faktori sastoje od mnogih i raznovrsnih elemenata
i međusobno uvjetovanih utjecaja, koje možemo u svrhu boljeg
pregleda razvrstati u potrebe na šumskim proizvodima i okolnosti za
namirivanje tih potreba (v. shem. prikaz br, 2), To su prvenstveno; potrebe
pučanstva u odnosu na gustoću i ekonomsko-kulturni standard, razvoj
pojieidinih grana privrede koje potražuju šumske proizvode, naročito industrija
izrade i prerade šumskih proizvoda, smještaj industrije i razvitak
prometne mreže, potraižnja drveta na inozemnim tržištima, smisao čovjeka
prema šumi i šumskim proizvodima, zamjena i štednja drveta, posredne
koristi od šume (gospodarske, higijenske i estetske ie obrana domovine).
Budući da neposredan i najjači utjecaj na sirovinsku bazu ima šumarstva
i drvna industrija, to o kvaliteti i razvoju njihovog admiinistrativno-upravnog
aparata, o stručnom osoblju i radnicima, o tehničkoj opremi i napravama
mnogo ovisi, koliko će i kako će i pojedini gospodarski i prirodni
faktori služiti trajnom namirivanju potreba na šumskiim proizvodima, —
Većina gospodarskih faktora,-a pogotovo potrebe na šumskim proizvodima
nisu stalni već se mijenjaju pod utjecajem raznih socijalno-ekonomskib
okolnosti i oscilacija, i to utoliko više ukoliko se ne vrši ili ne može vršiti
plansko gospodarenje,


48