DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 52     <-- 52 -->        PDF

u svrhu racionalnog vođenja šumskog gospodarenja i šumske privrede
uopće usklađuju se prirodni i gospodarski faktori
šumske proizvodnje. Ako se usklađivanje tih faktora ne vrši,
tada gospodarenja nije racionalno. Neracionalno gospodarenje odrazuje se
u krajnjim slučajeviima ili u prepuštanju prirodnih proizvodnih faktora
stihiji prirode ili u pretjeranoj eksploataciji, a ponekad i u obostranom
djelovanju navedenih utjecaja. Gotovo redovno više ili manje prevladavaju
gospodarski faktori; ako ekstenzivno utječu na sirovinsku bazu, u sastojinama
poremeti se dobar odnos proizvodnih snaga prirode pa nastaju razni
oblici degradacije sastojina a i degradacije tla, ili se pošumljavanjem stvaraju
monokulture i jednodobne sastoine gdjekad unošemjem nedomaćih
vrsta drveća pa također rezultira degradacija sastojine i tla.


Da se sirovinska baza šumske privrede racionalno iskorišćava i unaprijedi,
potrebno je dakle prethodno proučiti faktore proizvodnje. Iz analize
prirodnih i gospodarskih faktora izilazi: št o imam o i št o tre bamo
. Na temelju tako dobivenih podataka potrebno je ustanoviti; št o
hoćem o uzgajanjem postići u daljnjoj budućnosti, i po tom se prelazi
na usklađivanje gospodarskih potreba i okolnosti s biotskim i abiotskim
faktorima te se utvrđuje: št o možem o učiniti za razvoj i unapređenje
šumske proizvodnje na pojedinom šumskom području i u njegovim sastavnim
dijelovima. Konačno, na temelju tih razmatranja treba da se odredi
cilj g o s p o d a r e n j a (v, shem. prikaz br. 1 i 2). Prema tome;


u gospodarskom cilju uzgajanja šuma sadržani su, međusobno uvjetovani
i usklađivani svi prirodni i gospodarski faktori proizvodnje za dotičnu
šumsku površinu i sastojinu.


Na osnovu sinteze šumsko-uzgojnih faktora, sadržane u cilju gospodarenja,
izrađuje se pla n uzgajanja . I konačno, izrađuje se osnova:
kak o se treba raditi u pojedinim razvojnim fazama sadašnjih i osnivanih
sastojina, t. j. određuju se š u m s k o-u zgojne metode, a na temelju
mi&toda uzgajanja vrši se njihova tehnička provedba u konkretne
okolnosti na terenu (v, shem. prikaz br. 2).


Određivanje gospodarskog cilja uzgajanja, kao i planiranje uzgajanja
šuma i pošumljavanja obavlja se u okviru svih ostalih uređajnih radova u
odnosu na perspektivni razvoj općeg privrednog plana, i to na osnovu
podataka o stvarnom stanju i razvoju pojedine šumsko-gospodarske cjeline
te na osnovu podataka o predvidivim potrebama i proizvodnim okolnostima
privrede.


Prelazeći u daljnja razmatranja o jedinstvu utjecaja gospodarskih i
prirodnih faktora na proizvodnju sirovina, potrebno je istaknuti, da se
određivanje i ostvarivanje cilja gospodanenja u uzgajanju šuma ne smije
a i ne može kruto shvatiti, kako to i iz prirode razmatranog problema
nužno izilazi.


II


Ciljevi gospodarenja određuju se za svaku privrednu djelatnost i to
kompleksno za čitavu proizvodnju, kao i za pojedine radove i faze radnih
procesa, pa prema tome razlikujemo dugoročne ciljeve u okviru dugoročnih


50