DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 53     <-- 53 -->        PDF

planova proizvodnje i kratkoročne ciljeve za pojedine dijelove i faze rada
li okviru kratkoročnog plana proizvodnjie. — U šumskoj privredi određivanje
dugoročnoig cilja gospodarenja mnogo je važnije i neophodno potrebnije
negoli u većini drugih (ako ne svih) grana proizvodnje. Takav
značaj cilja gospodarenja u šumarstvu izilazi prvenstveno iz činjenice, što
šumska privreda proizvodi drvo tokom razmjerno vrlo dugog razdoblja a
zatim što se proizvodnja pojedinih vrsta drveća i sortimenata ne može
mijenjati u kratkim rokovima, što se i metode uzga´anja ne mogu ubrzano
izmijenjivati, i što su osnovni prirodni faktori proizvodnje, t. j. ekološki
faktori, uglavnom stalni. (Pokušaji, da se za duljie! razdoblie potpuno izmijeni
vrsta drveća ili oblik prirodno nastale šume na većim površinama,
redovno izazivaju promjene pojedinih abiotskih faktora, a u vezi s time
i biotskih; odraz takvih postupaka, prema dosadašnjem iskustvu, bio je
većinom negativan i nerijetko uzrokovao je katastrofalno uništavanje
takvih šuma po onim silama prirode čiji je negativan utjecaj takvim postupkom
bio izazvan.)


Dugoročni cilj gospodarenja u šumskoj privredi određuje
se perspektivno za razvoj sasto´jina do njihove teihničke zrelosti i si.
Gdjekad to razdoblje treba još više produžiti, kao na pr. pri pošumljavanju
golih zemljišta posredstvom predkultura, pri pretvaranju niske šume u
srednju i ove u visoku, pri izmjeni vrste drveća; u prebomim šumama
dugoročni cilj gospodarenja traje većinom beskonačno dugo, jer se u njima
trajno proizvodi drvo uglavnom za pilansku industriju. Kratkoročn i
ciljevi gospodarenja odnose se na pojedine faze uzgajanja na
pojiadinim površinama, kao što su u navedenim primjerima iznesene.


Razvoj šumskog gospodarstva u planskoj privredi neke zemlje ovisan
je o njenom općem privrednom razvoju i obratno, pa se zato međusobno
uvjetuju. Stoga je i cilj gospodarenja u uzgajan´u šuma uvjetovan predvidivim
potrebama i gospodarskim okolnostima čitave privrede (v. shem.
prikaz br. 2). Budući da privreda od šumskog gospodarstva trajno potražuje
proizvode za svagdašnju potrošnju i specijalne proizvode, postavlja
opće i posebne zadatke šumskoj proizvodnji, a ti se zadaci nužno treba da
odrazie u gospodarskom cilju uzgajanja. Prema tome razlikujemo opće i
posebne ciljeve gospodarenja; posebni ciljevi gospodarenja redovno su
uključeni u opći cilj gospodarenja.


Opći cilj g o s p o d a r e- n j a u uzgajanju šuma sastoji se u ovim
osnovnim postavkama:


1. stvarati i trajno održavati što povoljniji sastav sastojina po vrstama
drveća i obliku u svrhu boljeg iskorišćavanja prostora u tlu i zraku, te
održavati i stvarati dobru proizvodnu snagu tla; razviti i štititi prirodnu
otpornost sastojine prema vanjskim i unutarnjim nepovoljnim utjecajima;
2. ubrzavati proces proizvodnje stvaranjem povoljnih okolnosti za
razvoj čitave sastojine i pojedinih glavnih elemenata sastojine;
3. trajno proizvoditi što bolji oblik stabala, napose: a) njihovih krošanja
(a time i korijenja) u svrhu poveićavanja kvantitativnog prirasta, i
h] njihovih debala u svrhu povećavanja kvalitativnog prirasta;
51